Home | Programma | Sprekers | Locatie | Inschrijven 


De colleges worden op maandagen gegeven in een collegezaal van de Nyenrode Business Universiteit. De colleges starten om 15.30 uur en eindigen omstreeks 19.00 uur, inclusief een pauze van circa 30 minuten waarin u een lichte maaltijd krijgt aangeboden. De colleges zijn filevrij en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over.

College 1: Strategie en organisatie
5 september 2016 - Dr. Jeroen M. van der VeldenAssociate Professor Strategy Alignment, Director Center for Strategy bij Nyenrode Business Universiteit 

Strategie in verandering  

 • Wat is strategie nu eigenlijk? 
 • De waarde van strategisch denken
 • Verandering in strategische stijlen
 • Het vergroten van het aanpassend vermogen

"Strategie is een patroon in een stroom van acties; of een consistente manier van handelen gedurende een bepaalde tijd" (Mintzberg) 

De veranderingen in de gezondheidszorg plaatsen beslissers en beleidsmakers voor grote uitdagingen. Nieuwe business modellen en toenemende eisen van de clientèle, zowel in de vorm van een grotere vraag als een hoger niveau van de dienstverlening, zetten veel instellingen onder hoge druk. De in het verleden gehanteerde strategische stijlen bieden daarbij onvoldoende houvast om de complexe vraagstukken in de juiste banen te kunnen leiden. Strategische keuzes zijn niet alleen gericht op het realiseren van oplossingen, maar moeten bijdragen aan het vermogen van de organisatie om oplossingsrichtingen gaande weg in te kunnen vullen. Daarbij is het effectief balanceren met de belangen en betrokkenheid van partijen zoals medewerkers, gemeentes, zorgverzekeraars en niet te vergeten de clientèle cruciaal voor succes.

In zijn verhaal zal Jeroen van der Velden ingaan op strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten en de rol van het strategieproces daarbij. 

 

 
College 2: Innovatie van zorg & digitale zorg 
12 september 2016 - Prof. Dr. Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

Dit college gaat in op:

 • Nederland heeft te veel goede voorbeelden van zorginnovatie die zich niet verspreiden.
 • Het Cappuccinomodel lost dit op.
 • Er is te veel aandacht voor de korte en te weinig aandacht voor de lange termijn bij beleidsmakers.

In de komende jaren moeten zorg professionals en hun leidinggevenden werken binnen een bevroren budget: dat is een budget dat even hoog blijft als in 2015. Intussen neemt de vraag naar zorg toe evenals het diagnostisch en behandel aanbod. Dit betekent dat zorgaanbieders moeten inzetten op groeien dankzij snoeien. Belangrijk wordt dan substitutie van tweede naar eerste lijn, van face-to-face contact naar internetcontact, van professional naar patiënt en familie. Dergelijk beleid staat ook bekend onder de term renovatie (in plaats van innovatie) en als Selectieve Krimp en Groei. Beleidsinstrument hierbij zijn strategisch inkopen van zorgverzekeraars en niet jaarlijks dat hele circus optuigen. Ook komt dan de budget impact analyse aan de orde en het creëren van mobiliteitscentra, waarin professionals gaan leren om andere dingen te gaan doen. Omdat allemaal te faciliteren is het nodig dat zorginnovatie, digitalisering en populatiegebonden bekostiging hand in hand gaan.

 

 
College 3: Kwaliteit en veiligheid
19 september 2016 - Wim Schellekens, Strategisch adviseur en RvT Ipse de Bruggen en Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

In dit college staat centraal wat de rol en verantwoordelijkheid is van professionals, leidinggevenden en Raad van Bestuur als het gaat om  kwaliteit  en veiligheid van zorg, mede in relatie tot de kosten. Moet kwaliteitsbeleid leiden tot de administratieve lastendruk zoals we nu zien  gebeuren en die zo demotiverend werkt op professionals? Aan de orde komt hoe dit veel beter kan en ook stimulerend is.

Basisprincipes van kwaliteit, kwaliteitsbeleid, en hoe deze kunnen worden geïntegreerd in het strategisch beleid en de planning- en controlcyclus  van de zorginstelling zullen worden behandeld. Ook het beleid inzake verantwoording intern/extern via indicatoren komt aan de orde.

 

 

College 4: Financieel management in de zorg
26 september 2016 - Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis,  Fundraiser en investeerder

 • Cashflow- en ratioanalyse van organisaties in de zorg
 • Aan de hand van praktijkcases gaat u werken met de belangrijkste financiële kengetallen

Sturen op kerngetallen en ratio's
Organisaties in de zorgsector manifesteren zich in toenemende mate op (internationale) kapitaalmarkten. Hiertoe is het belangrijk te begrijpen wat de taal is die financiers spreken en waar financiers naar kijken bij het beoordelen van investerings- en financieringsproposities. Dit college gaat in op cashflow- en ratioanalyse van organisaties in de zorg. Aan de hand van praktijkcases gaat u werken met de belangrijkste financiële kengetallen.

 

 

College 5: Ketensamenwerking in de zorg

3 oktober 2016 -  Prof. dr. Jack van der VeenHoogleraar en houder van de EVO leerstoel Supply Chain Management bij Nyenrode Business Universteit

 • Welke veranderingen nodig zijn en wat u daaraan kunt doen
 • Hoe u draagvlak creëert in de professionele zorgomgeving
 • Wat de rol is van logistieke leiders; en wat betekent dit voor u?  

Leiding geven aan veranderingen in de zorglogistiek 
Met zijn rapport “sneller beter” toonde toenmalig TPG-voorzitter Peter Bakker overtuigend aan dat een betere (goederen-, farma- en patiënten)logistiek binnen de zorg alleen maar voordelen kent: sneller, goedkoper, flexibeler en beter. Maar nu, 10 jaar later, lijkt het alsof het allemaal niet heel erg opschiet met het invoeren van het logistieke gedachtegoed in de zorg. Voor een belangrijk deel wordt deze ‘vertraging’ veroorzaakt door belemmeringen die buiten het traditionele logistieke vakgebied komen. Naast procesoptimalisatie gaat het immers ook om ketenstrategie, onderling vertrouwen, een cultuur van samenwerken en om een nieuw type leiderschap. In deze inleiding wordt ingegaan op zowel de noodzakelijke logistieke veranderingen als aan de manier waarop die (niet) geïmplementeerd zouden moeten worden. 

 

 

College 6: De rol van de zorgverzekeraar

10 oktober 2016 - Bas van der MierdenDirecteur eigenaar van Prometheus Healtcare bv

Zorgverzekeraars anno 2016
Zorgverzekeraars zijn de uitvoerders van het marktbeleid. Ze geven richting aan doelmatige en kwalitatieve inkoop. Maar is deze toebedeelde inkooprol gelijk aan de wensen van hun klantern, de polishouders? Gaat dit veranderen en hoe kan de consument meer sturing geven aan de rol van de zorgverzekeraars. Is de vrije artsenkeuze van cruciaal belang?  

College 7: Verandermanagement in de zorg

31 oktober 2016 - Drs. Jo VinckenProgram Director Executive Education & Organizational Development, Nyenrode Business Universiteit.

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen instelling vereisen een andere invalshoek, dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang. Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn. In dit college komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.