Home
 | Programma | Sprekers | Voor wie?Locatie | Inschrijven |


Programma

De colleges vinden plaats op dinsdag 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november en 12 en 19 december 2017. De colleges zijn filevrij en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over.

 15.00 uur     Ontvangst  
 15.30 uur     Aanvang college  
 17.00 uur     Pauze (inclusief lichte maaltijd)  
 19.00 uur     Afsluiting college 


 

College 1: Strategie en organisatie
31 oktober 2017 - Dr. Jeroen van der Velden
Associate Professor Strategy Alignment en Director Center for Strategy bij Nyenrode Business Universiteit 
Strategie in verandering  
  • Wat is strategie nu eigenlijk? 
  • De waarde van strategisch denken
  • Verandering in strategische stijlen
  • Het vergroten van het aanpassend vermogen
     
"Strategie is een patroon in een stroom van acties; of een consistente manier van handelen gedurende een bepaalde tijd" (Mintzberg).
De veranderingen in de gezondheidszorg plaatsen beslissers en beleidsmakers voor grote uitdagingen. Nieuwe business modellen en toenemende eisen van de clientèle, zowel in de vorm van een grotere vraag als een hoger niveau van de dienstverlening, zetten veel instellingen onder hoge druk. De in het verleden gehanteerde strategische managementstijlen bieden daarbij onvoldoende houvast om de hedendaagse complexe vraagstukken in de juiste banen te kunnen leiden.
Strategische keuzes zijn niet alleen gericht op het realiseren van oplossingen, maar moeten bijdragen aan het vermogen van de organisatie om oplossingsrichtingen gaande weg in te kunnen vullen. Daarbij is het effectief balanceren met de belangen en betrokkenheid van partijen zoals medewerkers, zorgverzekeraars, gemeentes en niet te vergeten de clientèle cruciaal voor succes. 
Jeroen van der Velden gaat in dit college in op strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten en de rol van het strategieproces daarbij. 
 

 
College 2: Innovatie in de zorg en digitale zorg 
7 november 2017 - Saskia Timmer,
Zorginnovator en veranderkundige

In de komende jaren moeten zorgprofessionals en hun leidinggevenden werken binnen een bevroren budget: dat is een budget dat even hoog blijft als in 2016. Intussen neemt de vraag naar zorg toe evenals het diagnostisch en behandelaanbod.

Dit vraagt meer of minder expliciet om substitutie van tweede naar eerste en zelfs nulde lijn en innovatie met behulp van zorgtechnologie. Van face-to-face contact naar patiëntgestuurde zorg, waarbij technologie patiënt en behandelaar ondersteunt en het zorgproces faciliteert. Geen groei sec, maar groei dankzij substitutie en optimalisatie.

Visie, focus, strategisch inkoopbeleid en businesscase zijn hierbij beleidsinstrumenten. Echter, procesoptimalisatie in combinatie met de juiste implementatiemethode zorgen voor daadwerkelijk resultaat.

 

 
College 3: Kwaliteit en veiligheid
14 november 2017 - Wim Schellekens
Strategisch adviseur en RvT Ipse de Bruggen en Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

In dit college staat centraal wat de rol en verantwoordelijkheid is van professionals, leidinggevenden en raad van bestuur als het gaat om kwaliteit en veiligheid van zorg, mede in relatie tot de kosten. Moet kwaliteitsbeleid leiden tot de administratieve lastendruk zoals we nu zien  gebeuren en die zo demotiverend werkt op professionals?
Aan de orde komt hoe dit veel beter kan en ook stimulerend is. Basisprincipes van kwaliteit, kwaliteitsbeleid en hoe deze kunnen worden geïntegreerd in het strategisch beleid en de planning- en controlcyclus van de zorginstelling zullen worden behandeld. Ook het beleid inzake verantwoording intern/extern via indicatoren komt aan de orde.
 

 
College 4: De rol van de zorgverzekeraar 
21 november 2017 - Bas van der Mierden
Directeur eigenaar van Prometheus Healthcare bv
Zorgverzekeraars anno 2017
Zorgverzekeraars zijn de uitvoerders van het marktbeleid. Ze geven richting aan doelmatige en kwalitatieve inkoop. Maar is deze toebedeelde inkooprol gelijk aan de wensen van hun klanten, de polishouders? Gaat dit veranderen en hoe kan de consument meer sturing geven aan de rol van de zorgverzekeraars. Is de vrije artsenkeuze van cruciaal belang? 
 

 
College 5: Financieel management in de zorg
28 november 2017 - Drs. Ing. Sander Oude Luttikhuis
Directeur CapaxCapital partners, fundraiser en investeerder
Sturen op financiële kengetallen en ratio's

Organisaties in de zorgsector manifesteren zich in toenemende mate op (internationale) kapitaalmarkten. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat de taal is die financiers spreken en waar financiers naar kijken bij het beoordelen van investerings- en financieringsproposities. Hoe vertaalt u de business case naar een case die te financieren is. 

Dit college gaat in op:

  • het begrijpen en beoordelen van de belangrijkste financiële overzichten; balans en resultatenrekening
  • de cashflow- en ratioanalyse van organisaties in de zorg
  • aan de hand van praktijkcases gaat u werken met de belangrijkste financiële kengetallen 
 

 
College 6: Ketensamenwerking in de zorg
12 december 2017 - Prof. dr. Jack van de Veen
Hoogleraar en houder van de EVO leerstoel Supply Chain Management bij Nyenrode Business Universteit
Binnen de zorgsector werken betrokken, goed opgeleide en hardwerkende professionals die allemaal het beste willen voor de patiënt. Maar, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is dat geen garantie voor goede zorg. Een patiënt heeft doorgaans te maken met verschillende professionals en instellingen. Er kan pas sprake zijn van ‘goede zorg’ als al deze partijen én ieder hun eigen werk zo goed mogelijk doen én optimaal samenwerken vanuit het gemeenschappelijk patiëntenbelang. Dit college gaat in op het tweede aspect; de zogenaamde ‘ketensamenwerking.’ Hieronder vallen ook bijvoorbeeld het managen van zorgpaden, lean management en zorglogistiek.

Meer specifiek wordt ingegaan op onder meer:
• Welke ‘problemen’ kunnen met behulp van ketensamenwerking worden opgelost?
• Wat zijn de principes van ketensamenwerking in de zorg?
• Waarom blijkt ketensamenwerking in de praktijk zo moeilijk?
• Welke methodes kunnen worden toegepast?
• Welke partijen in de zorgketen zouden wat kunnen of moeten doen?  

Belangrijke aspecten zoals het creëren van vertrouwen, informatiedeling, het afstemmen van beslissingen, het creëren van win-win situaties en nieuwe vormen van leiderschap komen aan de orde. Hierbij zal bepleit worden dat een paradigmaverandering noodzakelijk is om Ketensamenwerking in de (zorg)praktijk te laten slagen.
 

 
College 7: Verandermanagement in de zorg
19 december 2017 - Drs. Jo Vincken
Programma directeur publiek domein & zorg, Nyenrode Business Universiteit
Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang.
Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn.
In dit college komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.