Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Eerlijk delen': Pgb terug, gemeenten krijgen verzorging

De nieuwe regering gaat 16 miljard bezuinigen, waarvan vijf miljard op de zorg. Ook komt er een ‘nieuwe gemeentelijke voorziening’ met een omvang van ruim 750 miljoen euro voor ‘zorg dichtbij mensen’. Het gaat om thuiszorg en zorg aan mensen met een beperking of chronische ziekte.
'Eerlijk delen': Pgb terug, gemeenten krijgen verzorging

Zorgverzekeraars worden financieel verantwoordelijk voor de gehele ggz, ook de langdurige. Het regeerakkoord breekt met gebaande paden in de zorg.

De inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en dito eigen risico zijn de belangrijkste instrumenten om via inkomenspolitiek de financiële effecten van het nieuwe regeringsbeleid te nivelleren. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom tijdens de presentatie van het regeerakkoord, maandagmiddag 29 oktober. De langdurige zorg kan rekenen op vergaande ingrepen: Er komt 250 miljoen (in 2017) voor extra wijkverpleegkundigen. De AWBZ wordt vervangen door een nieuwe landelijke voorziening vanaf zorgzwaartepakket 5. Daarin wordt de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg georganiseerd binnen een contracteerruimte met een budgetgrens. ‘Zowel zorg in natura als pgb’s maken deel uit van die voorziening.’ De gemeenten krijgen een ‘zeer ruime beleidsvrijheid.’

Bijzondere resultaten

Dat staat in het regeerakkoord Bruggen slaan dat Diederik Samsom en Mark Rutte maandagmiddag presenteerden na vijf weken onderhandelen. ‘Een bijzonder proces, met bijzondere resultaten,’ kenschetste PvdA’er Samson het onderhandelingsproces. De oude en nieuwe premier Mark Rutte benadrukte dat hij de kiezer duidelijk de concessies kon uitleggen die beide partijen moesten doen om ‘de overheidsfinanciën in lijn te brengen met de beperkte economische ontwikkelingen.’

Eigen bijdrage ggz

De zorg wordt in het nieuwe akkoord flink op de schop genomen. De gehele ggz gaat in 2017 naar de zorgverzekeringswet, zowel de langdurige als de eerstelijns-ggz. De eigen bijdrage in de ggz wordt voor de eerste en tweede lijn procentueel gelijk, wat betekent dat de eigen bijdrage in de eerste lijn lager zal zijn.

Specialisten

Op het gebied van de cure wil de nieuwe regering een convenant met verzekeraars afsluiten om de acute zorg en de topreferente zorg te concentreren. Concentratie van spoedeisende hulpposten en integratie ervan met huisartsenposten wordt verder doorgezet. Wie zonder verwijzing bij een seh komt, moet een eigen bijdrage van 50 euro betalen. Het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten komt in 2015 te vervallen. In 2015 wordt het specialistenhonorarium integraal onderdeel van het ziekenhuisbudget. Zorgverzekeraars mogen een minderheidsbelang verwerven in zorginstellingen.

Inkomensafhankelijk

De zorgtoeslag verdwijnt. De financiering van de zorg wordt hoofdzakelijk inkomensafhankelijk. Uitgangspunt is een vaste nominale premie van 400 euro in 2017. Daarna blijft de verhouding tussen nominale en inkomensafhankelijke premie gelijk. De basisverzekering wordt beperkt tot naturapolissen, de restitutiepolis gaat naar de aanvullende verzekering.

Zorg dichtbij

De deelnemende partijen benadrukken dat zij met deze maatregelen de kwaliteit van de geleverde zorg willen verbeteren en tegelijkertijd de stijging van de kosten willen beperken – ‘Dat gaat in de zorg gelukkig vaak samen’. Een derde prioriteit noemen Rutte en Samsom de samenwerking tussen zorgaanbieders ‘in plaats van enkel concurreren. Dure, complexe en acute zorg willen we concentreren; minder complexe zorg organiseren we dichter bij de mensen.’ (Zorgvisie - Carolien Stam / foto: ANP Robin Utrecht)

Carolien Stam

Gerelateerde tags

22 reacties

 • hlvandorsten

  Komt het PGB echt terug?Kan iedereen er weer gebruik van maken, ook als je een kleine indicatie nodig hebt?
  Of moet je met een kleine indicatie toch eerst een jaar naar een instelling met ZIN.
  Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen? Geef ze die dan ook. En een PGB bezuinigt enorm.

 • no-profile-image

  Gijs

  Op weg naar regelarme zorg waarbij de client echt leidend is en de gemeenten door ontschotting van financiering efficient met ons gemeensschapsgeld omgaat! Nu alleen nog specialisten bij de WMO van de gemeenten. Geen extreem dure ingehuurde consultants, want dat ten koste van de kwaliteit van zorg binnen de gemeenten.

 • no-profile-image

  Willie Velinga

  Ik dacht dat de wijkverpleegkundige 'de zorg dichtbij' gaat regelen... daar is het ministerie zo vol van: extra miljoenen voor de wijkverpleegkundige. Volgens mij hoort daar ook de organisatie van persoonlijke verzorging bij. Thuiszorgteams bestaan in de regel uit (wijk)verpleegkundigen/(wijk)ziekenverzorgenden en verzorgenden. Dit moet men niet uit elkaar willen trekken. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben elkaar nodig in de thuiszorg V&V !

 • no-profile-image

  @Rob

  jou versie van keuzevrijheid: de kieteldood of toch liever een spuitje?

 • no-profile-image

  @Rob

  jouw versie van keuze vrijheid: je mag kiezen of je wordt in de fik gestoken nadat je met benzine overgoten bent, of toch gewoon een kogel in je kop?

 • no-profile-image

  Henk

  Als het werkelijk een ziekenfondsachtig systeem wordt krijgen we met 'Brussel' te maken als het verhaal van destijds klopt: de ziekenfondsen pasten niet in het beleid van Brussel zoals men daar bepaalde zoals het moest gaan in Europa.

 • no-profile-image

  medisch specialist

  De medisch specialist geen ondernemer meer. Dat wordt procederen tot de hoge raad want hier wordt een selectieve belastingmaatregel voor een selectieve groep getroffen. Dit is geen gelijkheidsbeginsel meer. Het is echt een pvda programma in de zorg dus bureaucratie van hier tot gunder en goed voor de bestuurders. Tja die vind je vooral bij de PvdA. Specifiek een specialisten naaiprogramma. Maar ik ga lekker in loondienst of bestuurder worden en een gesprekje aanknopen met Loek de Winter.

 • no-profile-image

  bezorgde ouder

  ja, inderdaad, dan kunnen gemeenten het geld naar eigen inzicht en goedvinden uitgeven en de zieken en ouderen komen er bekaaid van af.

 • no-profile-image

  een en al verbaasd

  de hele GGZ - het staat er twee keer... en is m.i. niet juist. Jeugd-GGZ is ook GGZ maar moet in de gemeente een plek krijgen. Graag volledige en inhoudelijk juiste artikelen plaatsen!

 • no-profile-image

  Marjo

  ZORG declareer je bij de ZORGVERZEKERAAR. Met landelijke regels en voldoende aanbieders. En niet bij de gemeente, met ieder zijn eigen regels, maar wel landelijk innen van de premie.

 • no-profile-image

  W.F.Willems

  Rita Dorst: Hoe zou de wereld er uit gezien hebben, indien Absalom op tjd naar de kapsalon was gegaan? {2 Sam 18)

 • no-profile-image

  Rob

  Vrije keuze blijft, ook met verdwijnen restitutie basisverzekering. Alleen mate van vergoeding en eigen bijdrage ligt anders. Je kunt ook nog steeds een AV afsluiten. Hoezo geen vrije keuze? We zijn verwend in Nl.

 • no-profile-image

  Martin

  Beste ANH Jansen, Er zijn wel degelijk verschillen met het oude ziekenfondssysteem. Dat systeem was veel goedkoper, efficienter, overzichtelijker en wedr gewoon voor iedereen geregeld. Nu moet je steeds weer alles controleren anders wordt je door de verzekeraars een oor aangenaaid. De conclusie "minder zorg voor veel meer geld" is de enige juiste. Als je echte marktwerking in de zorg wilt zorg er dan voor dat iedereen beschikking kan krijgen over een PGB en zijn eigen zorg kan inkopen. Moet je eens zien hoeveel er dan bespaard kan worden......

 • no-profile-image

  tvl

  Op deze wijze kan iedere gemeente haar eigen gezondheids -en welzijnsbeleid handen en voeten geven. Gemeenten kunnen onderling dan ook sterk verschillen van elkaar. Of dat voor de zorg consument voordelen heeft waag ik vooralsnog te betwijfelen.

 • no-profile-image

  reini

  kunnen de gemeentens nog meer hun eigen zakken vullen.

 • no-profile-image

  bezorgde

  Weet iemand of de Extramurale Dagbesteding en Begeleiding van de GGZ clienten nu wel of niet naar de gemeentelijke Wmo overgaan?

 • no-profile-image

  ans

  beste bureaucraat: jij begrijpthet heel goed: minder zorg voor meer geld. Dat is het gevolg van de marktwerking (de kartelvorming van de Zorgverzekeraars met toestemming van de overheid)het DBC-en en vooral ook niet stemmen op de SP.

 • no-profile-image

  Rita Dorst

  Samson, een Hercules figuur, strijdt met de Israëlieten tegen de Filistijnen. Hij beschikte over een onoverwinnelijke kracht en was een doorn in het oog van de Filistijnen. Maar de mens Samson liet zich verleiden door Delila, en deze ontfutselde hem het geheim van zijn kracht, zijn weelderige haardos… Zijn haar werd afgeknipt, hij werd weerloos, zijn ogen werden uitgerukt, hij werd als gevangene de overwinningstrofee van de Filistijnen. Doch zijn haren groeiden terug… De Filistijnen organiseerden een offerfeest in de tempel van Dagan ter ere van de vangst van Samson, en Samson werd daar openbaar belachelijk gemaakt. Hij smeekte God hem nog éénmaal z’n grote kracht te schenken, en deed de steunpilaren wankelen zodat de hele tempel instortte en hijzelf en duizenden Filistijnen vonder er de dood, een genadeslag voor de Filistijnen die de Israëlieten ten goede kwam.

 • no-profile-image

  bureaucraat

  Vanaf ZZP5 is AWBZ? M.a.w. ZZp 4 en lager als extramuraal, waarvan de vp naar de gemeenten die geen geld hebben en helemaal geen bureaucratische verantwoordingsapparaat. Deze ideeën waren al bekend op het ministerie voor het tijdperk Samson. Ik denk dat ik de volgende keer maar niet meer stem. Het maakt toch niets uit: de zorg MOET blijkbaar duurder gemaakt worden: minder zorg voor meer geld

 • no-profile-image

  Anja

  Carolien, die man heet Samsom, met een M aan het einde.

 • no-profile-image

  ANH Jansen

  En hier gebeurt het:

  "De basisverzekering wordt beperkt tot naturapolissen, de restitutiepolis gaat naar de aanvullende verzekering."

  Wat is dan nog het verschil met een ziekenfondssysteem? De vrije keuze van de verplicht verzekerde wordt even van tafel geveegd; een van de zogenaamde pijlers van het systeemmodel zorgstelsel 2006 wordt even gesloopt.

  Krijgen we dan het voormalige ziekenfonds/particulier model terug, maar dan in de vorm van een gereguleerd, privaat, basis- en aanvullend model?

  A Klink gaf de reden van dit ministeriele beleid: de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur gelden niet in de private wereld en daar maakt het Ministerie mooi gebruik van.

  Afschaffing van de restitutie polis was al aangekondigd in stukken uit de vorige regering. De continuïteit van het Regeringsbeleid wordt mooi bewaakt door het Ministerie.

  Yes, Minister.

  En Samsom laat het gebeuren. Je zou bijna denken dat het Samson was, met E Schippers als zijn Delilah.

 • no-profile-image

  Renée

  Samsom*

Of registreer u om te kunnen reageren.