Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vooral ziekenhuisbestuurders overschrijden norm

Het inkomen van ziekenhuisbestuurders zit het vaakst boven de norm. Zij verdienen gemiddeld 184.000 euro. In de ggz, gehandicaptenzorg en VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) ligt dat bedrag aanzienlijk lager. Dit blijkt uit de ‘Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2012’.
Vooral ziekenhuisbestuurders overschrijden norm

In de rapportage van VWS worden de inkomensgegevens vergeleken met een aantal verschillende normen. Als eerste de codes van NVTZ (vereniging voor toezichthouders) en NVZD (vereniging voor zorgbestuurders),  een vergelijking met de globaal werkende norm van 130 procent van het gemiddelde ministerssalaris in 2012 van 195.409 euro. Tot slot de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ).

Overschrijding norm

Ziekenhuisbestuurders verdienden in 2012 gemiddeld 184.000 euro. In de ggz ligt het bedrag op 114.000, in de gehandicaptenzorg op 122.000 en in de VVT verdienen bestuurders 111.000 euro.

Verschillende normen

In de onderstaande tabel is te zien hoeveel procent van de bestuurders in een sector de betreffende beloningscode overschrijdt.

Ziekenhuiszorg Ggz Gehandicaptenzorg VVT Gemiddeld
NVTZ 86% 52% 52% 66% 60%
NVZD 39% 27% 13% 18% 23%
130% ministersalaris 54% 10% 7% 4% 15%
Aantal bestuurders 230 265 187 521 1203
Gem. bruto jaarloon €184.000 €114.000 €122.000 €111.000 €128.000

De bestuurders houden zich overigens veel steeds vaker aan de norm. In 2011 overschreed 65 procent de NVTZ-code, in 2012 was dat 60 procent. De NVZD-code werd in 2011 voor 25 procent overschreden, dit daalde naar 23 procent in 2012. Bij de 130%-norm daalde het percentage van 18 naar 15 procent.

Nieuwe bestuurders

De rapportage kijkt ook naar zorgbestuurders die in 2012 zijn begonnen, het gaat zowel om nieuwe bestuurders als verschuivingen van bestuurders die reeds in de zorg werken. De beloningen van nieuwe bestuurders worden afgezet tegen de beloningscode voor bestuurders in de zorg (BBZ). Deze code werd in 2009 zelf door de sector opgesteld. Uit de gegevens komt naar voren dat elf bestuurders de norm overschrijden; acht ziekenhuisbestuurders en drie bestuurders uit de VVT. Het is overigens het laatste jaar dat VWS de inkomens van nieuwe bestuurders meet volgens de BBZ. Vanaf 2013 geldt namelijk de Wnt-norm.

Verschillende normen

In de rapportage worden vijf verschillende normen genoemd. De codes van NVZD en NVTZ werden gebruikt tot 1 september 2009. De NVZD en NVTZ besloten een gezamelijke code op te stellen, dat werd de BBZ. Deze code schaalt de beloning van zorgbestuurders in naar grootte van de organisatie en zwaarte van de functie. Eind 2011 kwam er opnieuw een verandering toen de Wet normering topinkomens werd aangenomen (Wnt). De nieuwe wet betekent voor de publieke sector dat de inkomens maximaal 130 procent van het salaris van een minister mogen bedragen, plus de onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. De zorgsector ging daar nog tegenin omdat zij graag de eigen beloningscode wilde hanteren, maar de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag bepaalde dat de zorgsector zich diende te houden aan de Wnt.

Volgens de BBZ kunnen zorgbestuurders in 2012 maximaal 200.404 euro verdienen. Binnen de Wnt die per 2013 is ingegaan kunnen bestuurders nog maximaal 187.340 verdienen, plus onkosten en pensioen komt het totaal op 228.599.

Berekening inkomen

De inkomensgegevens hebben betrekking op het brutoloon inclusief het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, maar exclusief de onkostenvergoeding en de werkgeverslasten (premies en pensioen). Ook de eventuele ontslaguitkering en de eventuele bonus zijn hierin niet meegenomen. Het brutoloon van de bestuurder is omgerekend naar een voltijds jaarloon voor de vergelijkbaarheid.

Onderzoeksgegevens

De gegevens over het beloningsniveau in 2012 hebben betrekking op 1.203 bestuurders, werkend bij 778 instellingen. Interim-bestuurders en gewezen bestuurders zijn bij deze analyse buiten beschouwing gelaten. De inkomensgegevens van bestuurders van ZBC's (zelfstandige behandel-centra) lenen zich niet voor analyse omdat zij daar niet in loondienst zijn. In iedere sector behalve de ziekenhuiszorg zien we dit jaar een hoger aantal instellingen en dus ook meer bestuurders dan in 2011 (In 2011: 756 instellingen met 1.179 bestuurders; in 2012: 778 instellingen met 1.203 bestuurders).

Of registreer u om te kunnen reageren.