Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Pleyade in rode cijfers na kwaliteitsproblemen

Zorgorganisatie Pleyade is in de rode cijfers gekomen nadat verpleeghuis Altenova onder verscherpt toezicht werd gesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Arnhemse zorgorganisatie.
Pleyade in rode cijfers na kwaliteitsproblemen

Het verscherpt toezicht, vakbondsacties en negatieve publiciteit hebben geleid tot een negatief resultaat van bijna 2,3 miljoen euro. Het jaar daarvoor maakte de organisatie nog een half miljoen winst.

Negatieve ontwikkeling

Door de imagoschade heeft de productie zich niet volgens wens kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft de organisatie 21 personeelsleden extra aangesteld om de kwaliteit te kunnen borgen. In combinatie met cao-verhogingen, liepen de personele kosten in 2012 op met bijna 1,8 miljoen euro. Andere groten kostenpost is advieskosten en kosten voor public relations. Daar gaf het bedrijf 1,6 miljoen euro aan uit. Het financiële resultaat heeft ervoor gezorgd dat het eigen vermogen van de organisatie is gedaald van 8,1 miljoen naar 5,9 miljoen. Daarmee hebben zij de eigen financiële doelstelling om jaarlijks een procent toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten niet gehaald. Inmiddels is er een herstelplan opgesteld dat zal voortduren tot medio 2014.

Acties vakbond en medewerkers

De acties van de Abvakabo FNV en een relatief kleine groep medewerkers hebben volgens het bestuur van Pleyade tot een tweedeling binnen de organisatie. Pleyade stelt in het jaarverslag dat zij veel tijd en andacht hebben besteed aan het anticiperen op de acties van medewerkers. ‘Voor de actievoerende medewerkers is het van belang geweest om op deze manier aandacht te vragen voor de ervaren werkdruk en daaraan gerelateerde knelpunten op de locatie Altenova. De Abvakabo FNV heeft haar organisingstrategie toegepast. De acties hebben helaas tot veel negatieve publiciteit geleid.’ Zowel het verscherpt toezicht als de acties van de Abvakabo FNV en de daarop volgende negatieve publiciteit heeft productieverlies tot gevolg gehad. Dit heeft ook de resultaatontwikkeling over 2012 negatief beïnvloed, aldus de organisatie.

Verscherpt toezicht Altenova

De locatie Altenova werd op 22 juli 2011 onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De problemen kwamen volgens de inspectie door een gebrek aan leiderschap. Uiteindelijk heeft Pleyade met alle medewerkers een verbeterplan opgesteld en diverse maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. De inspectie heeft het verscherpte toezicht per 12 januari 2012 opgeheven. Per april 2013 hebben ook alle actievoerende medewerkers aangegeven dat zij achter het plan staan en zich willen richten op verbeteringen.

2 reacties

  • adje rem

    Leuk ...1,6 miljoen public relationskosten ? ? ? binnenkort nog kosten voor reputatie-herstel-management ? ? ? is dit alles TEN KOSTE gegaan van de ECHTE ZORG ? ? Bezuinigen op incapabel en nietsnuttig management en aanhangende bureaucratie ? ? Gezond verstand en politiek ? ? contradictio in terminis ? ?

  • Boers

    Vreemd dat de negatieve publiciteit er niet voor gezorgd heeft dat de inkomsten van de AWBZ is afgenomen, zo blijkt uit de jaarcijfers. Sterker nog die is vergeleken met 2011 juist toegenomen, ook als je alleen kijkt naar inkomsten voor de verpleeghuizen. Dit is een duidelijk geval van de schuld bij een ander zoeken en niet kijken naar je eigen functioneren. Zeker als je in beschouwing neemt dat de negatieve publiciteit, op één petitie aanbieden na, allemaal plaatsvonden eind 2012 (november en december).

Of registreer u om te kunnen reageren.