Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorg geeft geen uitleg na overschrijding WNT

Het is vaak onduidelijk waarom topbestuurders de inkomensgrens overschrijden. In de helft van de gevallen wordt niet uitgelegd waarom een zorgbestuurder meer verdient dan wettelijk is toegestaan. Dat komt naar voren in de WNT-jaarrapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).
Zorg geeft geen uitleg na overschrijding WNT

Bij de melding van bezoldigingsgegevens wordt aan instellingen gevraagd om overschrijdingen te motiveren. 48 procent van de instellingen verwijst naar overgangsrecht, individuele- of collectieve afspraken. 6 procent geeft een andere, inhoudelijke motivering. Bijvoorbeeld een overschrijding door een eenmalige uitkering van vakantiegeld, verrekening van vakantiedagen of uitkeringen in verband met een sociaal plan. Bij enkele topbestuurders is aangegeven dat de bezoldiging past bij de zwaarte van de functie. Bij 46 procent ontbreekt de motivering of is deze onduidelijk. Bij de overschrijding van ontslagvergoedingen ligt het percentage nog hoger. 73 procent motiveert niet waarom de vergoeding boven de norm komt. 13 procent spreekt van overgangsrecht en 14 procent geeft een andere motivatie. Dat komt bijvoorbeeld door sociale plannen of gerechtelijke uitspraken.

Verbetering nodig

De kwaliteit van de motiveringen die WNT-instellingen geven voor bezoldigingen en ontslagvergoedingen die de toepasselijke norm te boven gaan is een aandachtspunt. Plasterk legt uit dat voor 2014 de WNT-toezichthouders hier extra alert op zullen zijn. Instellingen worden nadrukkelijker aangesproken op het deugdelijk motiveren van bezoldigingen en ontslagvergoedingen die de toepasselijke norm te boven gaan. Dit gebeurt onder andere door een WNT-opgave in de jaarstukken beschikbaar te maken. Volgens Plasterk kunnen instellingen zich in veel mindere mate beroepen op onbekendheid met de wet of onduidelijkheden van de regels. Plasterk: 'Het niet of niet tijdig melden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens zal in toepassingsjaar 2014 dan ook leiden tot verscherpt toezicht indien instellingen in gebreke blijven.'

WNT in de zorg

In de zorg werken 1637 topbestuurders in 2013, zij verdienen gemiddeld 137.000 euro. 8 procent van de topbestuurders (138) overschrijdt het normbedrag met gemiddeld 38.000 euro. Volgens een Kamerbrief lag het percentage in 2012 een stuk hoger: 18 procent.

 

WNT voor verzekeraars

Topbestuurders bij zorgverzekeraars krijgen het meest. Het gaat om 26 personen waarvan 6 overschrijders. Zij krijgen gemiddeld 296.000 euro en overschrijden de norm met circa 65.000 euro. Zorgverzekeraars hebben overigens een eigen bezoldigingsmaximum. Hun maximum ligt op 300.000 euro.

Niet-topfunctionarissen

Tot slot worden ook niet-topfunctionarissen genoemd in het rapport. Zij zijn niet genormeerd door de WNT, maar voor hen geldt wel het 'comply or explain'-principe. Bij overschrijding dienen zij uit te leggen waarom de bezoldiging of ontslagvergoeding gerechtvaardigd is. In de zorg zijn 602 niet-topfunctionarissen actief die boven de norm verdienen. Het gaat voornamelijk om medisch specialisten in loondienst. Zij ontvingen gemiddeld 27.734 euro boven de norm. In veel gevallen wordt de overschrijding veroorzaakt door bestaande afspraken (50 procent) of arbeidsmarktomstandigheden (36 procent). In 10 procent van de gevallen gaat het om eenmalige uitkeringen en slechts bij 4 procent is geen motivatie opgegeven.

Rapportage WNT

BZK heeft in het eerste uitvoeringsjaar van de Wet Normering Topinkomens (WNT) ruim 5100 WNT-instellingen en 31.000 functionarissen in beeld gebracht. Het overgrote deel van de topbestuurders in publieke en semipublieke instellingen leeft de norm na. Ruim 95 procent van de topfunctionarissen voldeed aan de norm. De vijf procent overschrijders bestaat uit 383 topbestuurders, 416 interne toezichthouders en 120 extern ingehuurde topbestuurders. De meeste van hen werken bij zorginstellingen of woningcorporaties. De topbestuurders met een bezoldiging boven de norm ontvingen gemiddeld iets meer dan 40.000 euro boven die norm. Van de uitgekeerde ontslagvergoedingen bleef 69 procent onder de norm. Bij de overige 31 procent bedroeg de gemiddelde ontslagvergoeding circa 150.000 euro.

In deze eerste rapportage wil Plasterk de effecten van de wet nog niet evalueren. Hij kan dus nog niet zeggen welke indirecte effecten, zoals arbeidsmarkteffecten of effecten op het loongebouw, er zijn. Verder is het mogelijk dat bestuurders langer in hun functie blijven om te voorkomen dat zij in hun nieuwe functie onder de nieuwe norm zullen vallen. Plasterk verwacht de evaluatie eind 2015 te kunnen sturen.

Wet normering topinkomens

Instellingen zijn verplicht om de inkomensgegevens openbaar te maken wanneer het inkomen hoger is dan het salaris van een minister. Sinds 2013 is er een maximum bepaald. Het plafond ligt op 130 procent van een ministersalaris. De WNT-norm voor 2013 is 228.599 euro. Voor 2014 ligt de norm op 230.474 euro. Voor 2015 wil minister Plasterk een verdere verlaging doorvoeren. Topbestuurders zouden vanaf dan niet 130 maar nog 100 procent van een ministersalaris mogen ontvangen. De plannen overigens vorige week uitgesteld wegens drukte rond andere wetgeving.

Of registreer u om te kunnen reageren.