Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa: ‘Pgb vaak onrechtmatig verstrekt’

Het persoonsgebonden budget wordt nog te vaak onrechtmatig verstrekt. Dat komt door onduidelijke regels en te weinig controle. Dat blijkt uit de Tussenrapportage Thematisch onderzoek persoonsgebonden budget van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
NZa: ‘Pgb vaak onrechtmatig verstrekt’

De indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) sluit volgens de NZa niet altijd aan bij de zorgvraag van cliënten. Hierdoor is het mogelijk dat er verkeerde indicaties worden verstrekt en cliënten ten onrechte een pgb ontvangen. Om daar verandering in te brengen raadt de NZa het CIZ aan de looptijd van de indicatie te verkorten en de zorgvraag van de budgethouder periodiek te evalueren. Bij de indicatiestelling dient het CIZ meer rekening te houden met de persoonlijke situatie van de aanvrager.

Controle pgb-uitgaven

Zorgkantoren hebben de taak om ervoor te zorgen dat er geen misbruik van pgb-gelden wordt gemaakt. Zeven van de elf zorgkantoren moeten dit volgens de NZa beter en vaker doen, maar zij worden bij die controles gehinderd door onduidelijkheden in de regels. Het is voor zorgkantoren bijna niet mogelijk om na te gaan of de zorg die is geleverd ook past bij wat de cliënt nodig heeft, bij de indicatie. Dat komt doordat niet duidelijk omschreven staat wat voor zorg wel en wat voor zorg een cliënt niet mag inkopen. De NZa adviseert de staatssecretaris om dit helder in de regels te omschrijven, zodat duidelijk wordt welke zorg wel en welke zorg niet onder de pgb-regeling valt. De zorgkantoren zelf zouden verschillende controlemethoden naast elkaar moeten gebruiken om fraude sneller te ontdekken. De NZa denkt daarbij aan data-analyses, administratieve controles en het bezoeken van risicogroepen.

Vrijheid budgethouders

Voor budgethouders is het soms moeilijk om de kwaliteit te beoordelen van de zorg die zij nodig hebben. De vrijheid om zelf in te kopen kan hierdoor resulteren in ondoelmatige zorginkoop. Ten tweede worden vaak tarieven gedeclareerd die gelden voor professionele zorgaanbieders, terwijl de zorg wordt geleverd door familieleden of vrienden. In de huidige pgb-regeling is dit toegestaan waardoor het hanteren van hoge tarieven voor niet professionele zorg geen fraude is. Toch bestempelen zorgkantoren dit als onwenselijk.

Toekennen pgb's

Aline Saers stelde vorige week op Zorgvisie dat zorgkantoren pas na ruim een jaar in de gaten hebben dat ze een verkeerd budget hebben verstrekt. 'Het wordt dan natuurlijk een stuk moeilijker om het terug te vorderen dan wanneer je daar binnen een maand achter komt.' Ze vreest dat het slechte image van het pgb zal zorgen dat gemeenten vanaf 2015 nog maar weinig pgb's zullen toekennen. Per januari 2015 verandert ook de pgb-regeling: in plaats van een totaalbudget op hun eigen rekening, krijgen budgethouders dan hun geld via de Sociale Verzekeringsbank waar zij de zorgnota's kunnen indienen.

10 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen

  Eens met voorgaande reactie van Fred. Ik vind wel dat PGB houder en zorgleveranciers zelf verantwoordelijk zijn voor een plausibel plan hoe wordt omgegaan met gezondheidsbeperking, groei en zelfredzaamheid van de klant/burger en de maatschappelijke meerwaarde (zoveel mogelijk als zelfstandig burger meedraaien). Op hun beurt dienen zorgkantoren en toezichthouders niet alleen op de urenverantwoording te letten maar zeker ook op functionele en methodische inzet en voortgang. En daar is nog een wereld te winnen, soms zeker ook ten koste van identiteit en zelfstandigheid van burgers (ouderen maar ook jeugdigen die afhankelijke gehouden worden vanwege een financieel belang). Dit stigma moet aantoonbaar kunnen worden weerlegd komende jaren, anders bij twijfel niet doorzetten. Want waar hebben we nu een professionele gezondheidszorg voor? In de ordening is eerst de PGB houder en zorgleverancier verantwoordelijk/aansprakelijk voor deugdelijk initiatief hiertoe, maar achteraf dus zeker ook de financier en toezichthouder. Het 'kaf' wordt dan vanzelf gescheiden van het 'koren'...
  Voor pgb belangenorganisaties; check de mogelijkheden van het Improvement Model (nieuw keurmerk) en daaraan afgeleid de praktische Qsuite (online methodisch handvat inclusief maatschappelijke verantwoording vanuit het klantproces zelf). De eerste voorbeelden zijn inzichtelijk.

 • fred

  Geachte lezer,
  De criteria om in aanmerking te kunnen komen voor een PGB-budget moeten aangepast worden en daarnaast is het nodig dat de controle beter moet.Maar dat weten we al geruime tijd.
  Het PGB bevordert de keuzevrijheid van de client en de zelfredzaamheid mits de client goed is geinformeerd.
  De begeleiding en dus ook de controle moeten beter.
  Zo,blijft het maar rommelen in de marge.
  Vriendelijke groet,

 • Marchand

  Het pseudo 'zorg-in-eigen-hand' loopt op z'n laatste benen en da's maar goed ook. Gauw vergeten dat gedrocht en allerlei oneigenlijk gehobby in helaas veel gevallen. Gemeenten: hier is veel van de budgetkorting weer mee terug te halen de komende jaren.......grijp uw kans.

 • Kaat

  Als er nu eens wordt begonnen met een duidelijke indicatie, perrsoonsgericht, onafhankelijk, die het goedkoopst en adequaat voorziet in de behoefte van een zorgvrager. Dan kunnen we een punt zetten achter alle verhalen! Dus: professionele, menselijke indicatiestellers die er zelf geen financieel belang bij hebben!

 • Rozen

  Kijk inderdaad ook naar de positieve effecten van het PGB.
  Wij hebben genoeg hulp in kunnen zetten tegen normale tarieven. Kunnen inspelen op de situatie, is er meer hulp nodig, dan zetten we meer in, is er minder hulp nodig dan zetten we minder in.
  Wat we niet gebruiken storten we netjes terug.
  Afgelopen zaterdag sprak ik met een medewerker van de thuiszorg, zij gaf aan dat ze goed draaiden, maakten winst. (zorg in natura)
  Dan is er toch te weinig zorg verleend?

 • Gezinsbegeleiding Autisme

  Zolang de PGB controles achteraf worden uitgevoerd zal er nooit een waterdicht systeem ontstaan. Zowel het CIZ als BJZ zouden vooraf controle uit moeten voeren en de mogelijkheid moeten krijgen de budgetering tussentijds stop te zetten of te veranderen. Verplicht organisaties te rapporteren aan de indicatie steller, er kan dan sneller worden ingegrepen op de budgetten en de zorg wordt gecontroleerd. Dit komt de budgethouder ten goede, maar ook de zorginstelling en de overheid.

 • Johannes

  De titel van dit artikel bekt weer lekker in de negatieve houding over het PGB van Zorgvisie. Natuurlijk moet je de rotte krenten eruit halen, maar besteed ook eens aandacht aan de positieve zaken (dat veel PGBers wel hun zorg op orde hebben, dat zorg in natura niet goedkoper is).
  .
  Ik heb afgelopen zaterdag 1,5 uur zitten wachten tot de 'thuiszorg-in-natura' mijn bevuilde inco kwam verschonen...

 • robbar

  Dit komt door laksheid van de overheid! Vroeger kwam de CIZ nog ter plekke controleren. Dat doen ze tien jaar al niet meer. Vul maar in en je krijgt een PGB. Waarom denk je dat PGB niet meer te betalen is. Omdat heel veel personen onrechtmatig een PGB krijgen. Je bent gewoon jezelf tekort als je geen PGB heb. Het CIZ controleert nu meer zeggen ze. Inplaats dat je op internet een formulier invult, bellen ze nu. En nemen de vraaglijst met je door. Kom eens van u luie stoel af OVERHEID en schuif de problemen niet door. (lees=WMO)

 • bezorgde

  De grootste fout in het systeem was eigenlijk dat die opsporingsinspanning, die het zorgkantoor geacht werd te leveren, voor henzelf wel kosten meebracht, maar de baten waren voor de overheid. M.a.w. : Als ze niets deden, verdienden ze evenveel.

 • het kan beter

  DePgb is ondoorzichtige vergoeding. Een moeder van een kind krijgt budget. 10 jaar terug was het de algem gebuik dat ouders hun kind verzorgen. Maar vandaag en gisteren kind heeft een vlek. Budget valt op z'n plek!

Of registreer u om te kunnen reageren.