Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS wil strak sturen op kosten wijkverpleging

Geeft de zorg te veel geld uit aan wijkverpleging, dan haalt Schippers het geld terug via een tariefskorting of het macrobeheersinstrument.
VWS wil strak sturen op kosten wijkverpleging

In het onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging 2014-2017 staan afspraken tussen VWS en de belangenpartijen: ActiZ, BTN, NPCF, V&VN en ZN. Het akkoord beoogt risicospreiding zodat risico's niet eenzijdig bij één partij komen te liggen, maar alle betrokkenen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen.

Financiën

Voor 2015 is een bedrag van 3,079 miljard gereserveerd. Het jaar daarop ligt het bedrag op 3,349 miljard. Dit is inclusief inzichten ten aanzien van groei en extramuralisering. De partijen beloven zich tot het uiterste in te spannen om de taakstelling te realiseren en zijn overeengekomen bij de zorginkoop en de zorgverlening het financiële kader als uitgangspunt te nemen. Mochten er toch overschrijdingen plaatsvinden dan haalt minister Schippers van VWS het geld terug via bijvoorbeeld het macrobeheersinstrument of een tariefskorting. Het is nog niet bekend of dit een generieke korting of gedifferentieerde korting zal zijn.

 

Transitiemodel

Voor de aanspraak op wijkverpleging wordt een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld. VWS erkent dat de ontwikkeling en invoering van een nieuw model tijd kost en daarom wordt in 2015 met een transitiemodel gewerkt. De NZa bekijkt of in het transitiemodel ruimte is om een stap richting vernieuwing en toekomstige bekostiging te zetten. Hierbij wordt gestreefd naar meer vrijheid voor aanbieders om zelf passende arrangementen voor cliënten te bepalen. Lukt dat niet, dan vindt de bekostiging tijdens de transitie plaats op basis van huidige prestaties in de AWBZ. De wijkverpleegkundige zorg die op dit moment niet in prestaties is gevat, zoals coördineren, signaleren en regisseren, krijgt ook een plek in het nieuwe model. De NZa komt vandaag met een advies waarin het transitiemodel nader is uitgewerkt.

De doelstelling is het transitiemodel alleen in 2015 te gebruiken. Op 1 maart 2015 is er een go/no-go moment waarop besloten wordt of definitief wordt overgestapt naar het nieuwe bekostigingsmodel. Op dat moment valt tevens het besluit over de inkoop van 2016.

Bekostigingsmodel 2016

Belangrijke uitgangspunten van het nieuwe bekostigingsmodel zijn: budgettaire beheersbaarheid, borging van de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige functie, prikkels tot ontzorgen en het bevorderen van zelfredzaamheid, aansluiting van zorg en ondersteuning zowel binnen de eerste lijn als naar het sociale domein, faciliteren van de specifieke wijkverpleegkundige taken, zoals coördineren, signaleren, coachen en deelname aan sociale wijkteams, en ruimte voor aanvullende beloningsafspraken op basis van (gezondheids)uitkomsten. De NZa wordt gevraagd dit model, in samenspraak met partijen van het akkoord en gemeenten, verder te ontwikkelen en te adviseren over de precieze omvang en inhoud van de drie bekostigingslagen. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor een zorgvuldige invoering waarbij systeemrisico's met betrekking tot de continuïteit van zorg, zoals grote omzetschommelingen, worden voorkomen.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

9 reacties

 • rechterkant

  Zo creeren zij hun eigen werk, eerst de boel kapot maken en dan weer zgn op hun eigen borst kloppen!

 • rechterkant

  Dat zijn we gewend, die kadootjes van 'sigaar uit eigen doos'
  Eerst wordt er grote onrust veroorzaakt, door ontslag en daardoor rampscenario's en dan kan er weer banen gecreerd worden?
  Jullie kenne het spreekwoord:
  '' Nieuwe heren, andere wetten''

  Vraag: 'Waarom zouden we nog stemmen, als ze zo hun eigen spektakel uit de doos toveren?'

 • het kan beter

  Grote getallen. Grote woorden. Veel onwaarheden. Veel geld in het water gooien. Zeer lage productiviteit face-to-face. Alles als gevolg van bestaande werkstructuren afbreken en opnieuw beginnen met onervaren ambtenaren. De klant zit zonder zorg! Het geld wordt gebruikt voor het dempen begrotingstekorten gemeenten. De ketting van leugens wordt steeds groter en langer. Minister van VWS zet staatssecretaris Van Rijn onder druk met ''budgetaftopping'' Zo gaat NL ten onder aan de liberalisering. Domme kiezer!

 • fred

  Geachte lezer,
  Er zijn nog zoveel onzekerheden m.b.t. de WMO,de AWBZ,de concept-wet Langdurige Zorg,de medewerking van de gemeentelijke overheden,de efficientie van de zorgaanbieders en niet te vergeten de kosteneffectiviteit van al onze inspanningen.
  Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan nu al gezegd worden dat de minister zal gaan korten op het budget.
  Versterk de eerstelijnszorg moet het adagium zijn bij ons allen.
  Vriendelijke groet.

 • FJJ Conijn

  Zoals op een ander pagina alhier ook al gemeld: het hele beleid t.a.v. de hervorming van de langdurige ouderenzorg is gebaseerd op een onvolledige en deels onjuiste voorstelling van zaken door het kabinet. Vooral wat betreft de kosten van de ouderenzorg. En gelardeerd met en verkocht middels halve drogredeneringen.

  Lees versie 3 van http://www.gezondezorg.org/ouderenzorg, die is aangevuld met nieuw ontdekte feiten en cijfers, alsmede een beschrijving van het politieke amateurisme/kiezersbedrog dat aan de voorlopige besluitvorming ten grondslag heeft gelegen. En huiver.

 • fleurtje

  Tarieven omlaag:
  Opbrengsten:
  Uur persoonlijke verzorging € 50,-
  Kosten
  Uur tarief personeel € 30,-
  Overhead € 10,-

  Resultaat € 10,- >> 20%!!!!

 • j

  minder bureaucratie ,minder graaiers!

 • Mark van Dorresteijn

  Wat zou er volgens u moeten veranderen?

 • j

  Dus geen minuten registratie, maar wel afbraak!

Of registreer u om te kunnen reageren.