Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Uitkering dividend valt buiten WNT

Zorgbestuurders hoeven geen rekening te houden met de Wet normering topinkomens (WNT) bij dividenduitkeringen. De winstuitkering valt volgens staatssecretaris Van Rijn buiten het dienstverband van de topfunctionaris.
Uitkering dividend valt buiten WNT
Foto: iStock

Van Rijn geeft het antwoord op vragen van Kerstens (PvdA), Van Dijk (PvdA) en Dik-Faber (CU). Zij lazen in het Brabants Dagblad een bericht over winstuitkering via dividend aan oprichter/bestuurder Marion Duvivier van thuiszorgorganisatie Breederzorg en vragen Van Rijn om uitleg.

Winstdeling of winstuitkering

Bepaalde zorginstellingen mogen volgens de Wet toelating zorginstellingen en Wet maatschappelijke ondersteuning een winstoogmerk hebben, legt Van Rijn uit. 'Winstdeling wordt op grond van de WNT tot de bezoldiging gerekend indien het gaat om een winstdeling die wordt uitgekeerd in het kader van een dienstverband als topfunctionaris. Daarvan is bij de uitkering van dividend aan de aandeelhouders in beginsel geen sprake. Dividend ontvangt men immers als eigenaar van aandelen, niet uit hoofde van een functie als topfunctionaris.' Eigenaars van een zorginstelling kunnen dus vermogen investeren. Dat staat volgens Van Rijn los van de beloning die in het dienstverband is afgesproken en valt daarom niet onder de WNT.

Voorwaarden en hoogte uitkering

De uitkering van dividend inclusief hoogte van het bedrag is gekoppeld aan een aantal voorwaarden uit de zorgbrede governancecode. Zo moet de raad van bestuur het belang van de organisatie altijd boven andere belangen stellen. Het toezicht dient te controleren of bestuurders aan deze eis voldoen. Daarnaast moet het toezicht goedkeuring geven aan een besluit om winst uit te keren. Ook het Burgerlijk Wetboek stelt enkele eisen aan het uitkeren van dividend. Zo mag, kort gezegd, dividend pas worden uitgekeerd wanneer het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves en wanneer de organisatie de opeisbare schulden kan blijven voldoen.

Belangenverstrengeling

Een bestuurder mag dus zowel loon uit dienstverband ontvangen als rendement op beschikbaar gesteld risicodragend kapitaal. De Kamerleden zijn bang voor een 'mogelijke schijnconstructie waarbij een stapeling aan inkomens voor diezelfde persoon' ontstaat . Van Rijn verwijst naar de zorgbrede governancecode en stelt dat het aan de interne toezichthouders is om erop toe te zien dat geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en bedrijfsbelang. 'Het is de verantwoordelijkheid van de zorginstelling om binnen de bestaande kaders de juiste keuze te maken. Ik ben van mening dat de huidige wet- en regelgeving inclusief zorgbrede governancecode voldoende waarborgen biedt.'

Breederzorg

In het geval van Breederzorg vervulde Duvivier twee rollen. Zij is enerzijds bestuurder en anderzijds investeerder waardoor zij dividend kon ontvangen. In een openbare brief vertelt de organisatie dat het inkomen van Duvivier ruim onder het maximum van de WNT ligt. 'Als bestuurder van deze organisatie ontvangt zij sinds 2006 een nettoloon van 3.000 euro per maand', zo staat in de brief. Daarnaast heeft zij uit eigen vermogen geïnvesteerd in een kantoor en school. Voor de gelopen risico's ontving zij in een periode van negen jaar 958.294 euro dividend.

Van Rijn zegt geen problemen te zien met de constructie en stelt in de brief dat de kwaliteit bij Breederzorg op orde is. 'Het kunnen doen van een dividenduitkering is doorgaans een indicator van het succes van een organisatie. In dit geval slaagt men erin om binnen de thuiszorg te leveren tegen voorwaarden op het gebied van prijs en kwaliteit die de inkopende partijen aanspreekt. Voor Breederzorg geldt dat de organisatie een positief financieel resultaat boekt, een HKZ-certificaat heeft en goed scoort in cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken.'

Topinkomens

Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.
Bekijk het dossier

Gerelateerde tags

6 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen , Novire

  Helaas wordt de deugdelijkheid van de bedrijfsvoering en relevante dwarsverbanden ten opzichte van de positie van de klant en medewerker nog onvoldoende gemeten.
  - Is de NZA normering nageleefd met betrekking tot formatie op de werkvloer?
  - Is de aanspraak van de klant (klantopdracht) in uren en inhoudelijke uitkomsten aantoonbaar inzetbaar en geleverd?
  - Is er vanuit de klant een deugdelijk onderscheid in publieke en private belangen, inkomsten en uitgaven (wonen en zorg scheiden)?
  - Is de vastgoed positie voldoende benut? bijvoorbeeld geen ontslagen en saneringen en afstoten zorgcentra terwijl de organisatie het eigen vermogen kon inzetten om de transitie in betere banen te leiden ten opzichte van klant en medewerker?
  - Is de organisatie niet in onmin geraakt met de Inspectie vanwege wantoestanden?
  - etc.etc.

  Het Improvement Model is een geaccrediteerd keurmerk op uitkomsten dat middels onafhankelijke toetsing de werkelijk situatie en het succes (in ieder geval deugdelijk) weet te onderbouwen. En dan in eerste instantie ook vanuit de klantpositie geredeneerd.

  HKZ of ISO mist de check op toegepaste bedrijfsvoering en andere dwarsverbanden vanuit klantperspectief in zijn geheel! En nog wel meer relevante zaken...

  Als de bestuurder voldoende aanleiding ziet om dividend uit te laten keren, raad ik de RvT aan ook een stap verder te gaan in een deugdelijke en onafhankelijke onderbouwing, voor het integraal functioneren van de organisatie. Ook wat betreft bedrijfsvoering (toekomstbestendige businesscase) en meerwaarde voor klant en maatschappij.

 • Ben Dijk

  Bij een te lage waardering kan het namelijk toch een verkapte beloning zijn.

 • Ben Dijk

  Theoretisch helemaal juist wanneer de bestuurder zelf heeft geïnvesteerde in de instelling. De praktijk kan nog wel wat stof doen opwaaien wanneer de aandelen voor een (te) lage waarde zijn verkregen.

 • ziekmakend

  ziek makend

 • Alberts

  Waar een wil is, is een weg.

 • robbar

  Ik wou dat onze zorgbestuurders net zo goed voor hun cliënten zorgden als voor hun zelf.

Of registreer u om te kunnen reageren.