Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VGZ past huisartsencontracten aan na kritiek

Coöperatie VGZ heeft de contracten voor de zorginkoop huisartsenzorg van 2016-2017 gewijzigd. Vorig jaar stak er nog een storm van kritiek op onder huisartsen die de zorgverzekeraar verweten hen te dwingen te 'tekenen bij het kruisje'.
VGZ past huisartsencontracten aan na kritiek

Het contract is de helft korter dan dat van2015, de tijd om te kunnen reageren op verkeerde declaraties is verlengd van 14 dagen naar drie maanden en soms tot een jaar en de periode waarop VGZ nog achteraf controles kan doen, is teruggebracht naar twee jaar.

Regiobudget

Nieuw is de regionale prestatie. VGZ stelt per regio een budget beschikbaar. Op basis van afspraken over kwaliteit, klantvriendelijkheid of kosten kan dit budget verder worden vergroot. De regio bepaalt zelf hoe bereikte besparingen weer ten goede komen aan de zorg. Dit voorstel is getoetst door de ACM. De belangrijkste verandering vindt VGZ dat het een  meerjarig contract is voor 2016 en 2017. Veel huisartsen zouden daarom hebben gevraagd.

VGZ

VGZ kon de contracten vorig jaar niet meer aanpassen na de storm van kritiek die opstak, omdat de helft van de huisartsen de contracten al had ondertekend. Johan van Zeelst, manager integrale zorg: 'We konden niet meer voor- of achteruit. Alles wat we aanpasten, zouden we weer opnieuw moeten aanbieden aan degenen die al hadden ondertekend.' Daarom is het commentaar van de huisartsen pas dit jaar in de nieuwe contracten verwerkt.

Regiobijeenkomsten

De zorgverzekeraar is vaker in gesprek gegaan met huisartsen en dit wordt naar de mening van Van Zeelst erg gewaardeerd. Hij zegt het wel jammer te vinden dat de opkomst bij de regiobijeenkomsten niet erg hoog is: rond de vijf tot tien procent. 'Ik vind het opvallend. Huisartsen zeggen dat ze willen meepraten, wij geven daartoe de gelegenheid en blijkbaar kiest een belangrijk deel van de huisartsen  ervoor dat toch niet te doen.'

Streng?

Van Zeelst vindt niet dat VGZ te streng is geweest voor huisartsen: 'Veel bepalingen in de contracten waren door de beroepsgroep zelf opgesteld en door ons overgenomen. Wij hadden zelfs onze contracten door de LHV laten beoordelen en de LVH noemde het een 'huisartsvriendelijk contract'. Toch ervoeren veel huisartsen de situatie als een dwang om te 'tekenen bij het kruisje.'

Samen praten over kwaliteit en inhoud van de prestatie mag, zegt Van Zeelst. VGZ stimuleert dat dit in de regionale overleggen plaatsvindt. Prijsafspraken mogen niet van de Mededingingswet.

Prijzen

VGZ zegt een goed marktconform tarief te bieden en zich daarbij te laten informeren door huisartsen: 'Wij hadden vorig jaar al de hoogste tarieven van alle verzekeraars. Wij betalen voor tweederde van de verrichtingen die huisartsen uitvoeren het hoogste tarief. Daarmee willen wij de huisartsen stimuleren een groter deel van de tweedelijnszorg over te nemen. Dat is beter voor patiënt, huisarts en verzekeraar.' Discussie is er nog over voorschrijven van generieke medicijnen en aanvragen van diagnostiek. Van Zeelst: 'Wij vinden dat het bij de poortwachtersrol van huisartsen hoort om hier doelmatigheidsafspraken over te maken. Zonder dat wij daarbij op de stoel van de huisarts gaan zitten.'

Huisarts

Huisarts Peter Meulesteen uit Eindhoven was bij een van de regiobijeenkomsten aanwezig. Hij vond het een prettige bijeenkomst. Meulesteen: 'Ik denk dat VGZ heel goed heeft geluisterd naar de huisartsen en de punten uit het manifest "Het roer moet om" en dat de verzekeraar probeert zijn informatie zo breed mogelijk op te halen.' De huisartsenkring Zuidoost-Brabant ziet wel iets in de regioprestatie: 'Stel je zou met huisartsen en zorggroepen afspraken kunnen maken over ondersteuning en facilitering van wijkteams, dan zou zo'n regiobudget wel iets kunnen zijn.' Omdat Meulesteen regiobestuurder is van de LHV mag hij uit mededingingsoverwegingen niet inhoudelijk op de zorgcontractering van VGZ ingaan.

VP Huisartsen

Hans Nobel, bestuurslid van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen: 'Vorig jaar was er veel kritiek op VGZ vanwege koppelverkoop. Huisartsen die verwijzen naar voorkeurslaboratoria of door VGZ geselecteerde medicijnen voorschrijven, krijgen een bonus. Protesterende huisartsen vonden dat immoreel. Voor zover ik heb begrepen, zit dat er nog steeds nog steeds in, alleen in een ander jasje.' Nobel noemt de 'regionale prestatie' grotendeels 'gebakken lucht': 'Er worden meer hearings gehouden maar in essentie is er niets veranderd in de onderhandelingspositie. Het zijn geen contracten die je samen afsluit. Huisartsen hebben niet de vrijheid om te onderhandelen. Gewoon een individueel contract afsluiten, zoals normaal is bij arbeidscontracten, is er niet bij.'

LHV

LHV-vice-voorzitter Bram Stegeman: 'Het is goed dat VGZ, en ook andere verzekeraars, het opstellen van de contracten 2016 extra vroeg en extra serieus aanpakken. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren met huisartsen. In voorgaande jaren gebeurde dit ook, maar toen gaven veel huisartsen aan hun ideeën en opmerkingen onvoldoende terug te zien in het definitieve contract. Daar zal dit jaar de crux zitten. Voor de LHV is het belangrijk dat de contracten voor komend jaar uitgaan van een gelijkwaardige positie tussen huisarts en verzekeraar. Bovendien blijft de LHV streven naar één landelijk basiscontract voor alle verzekeraars. Waarna verzekeraars specifieke afspraken kunnen maken per praktijk of regio.'

5 reacties

 • ziekmakend

  De huisartsen  een voorbeeld voor alle hulpverleners: zij steken hun nek uit komen daadwerkelijk op voor goede zorg minder onzinnig papierwerk stompzinnige lijsten invullen.
  Ik hoop dat anderen hen( de huisartsen) volgen

 • Hans Nobel

  vervolg 

  ZV's die vanuit kokerkijkkunst menen bij te dragen aan meer gelijkwaardigheid in de relatie huisarts-verzekeraar, doen er goed aan zich te realiseren dat de ongelijkwaardigheid doelbewust wettelijk is verankerd met het ideologische zorgmarkconcept. En dat zij daarmee zonder protest in korte tijd hun voordeel hebben kunnen halen (met bijna 10 miljard op de plank) en waarbij praktijkhouders (ea zorgaanbieders) niet per abuis het risicohouderschap worden ingerommeld.

  Het organiseren van meer gespreksbijeenkomsten bij instandhouding van hun wettelijk gelegitimeerde marktmachtspositie, lijkt voor ZV's vooralsnog slechts een vorm van windowdressing in een ziek stelsel te zijn. 

  Het Roer Moet Om, en wel NU

  Courage voor alle stoere roergangers die tegen de wind in kiezen voor een andere en eerlijker koers!

 • Hans Nobel

  I     @VGZ van Zeelst: '..<em>Daarmee willen wij de huisartsen stimuleren een groter deel van de tweedelijnszorg over te nemen</em>'.

  Huisartsen moeten m.i. zeer op hun hoede zijn bij dit soort initiatieven. Neem je meer zorg over uit de tweede lijn dan stijgen de kosten huisartsenzorg. 
  Indien de gestegen kosten leiden tot overschrijding van haar structureel te krap begrote budget huisartsenzorg dan zal de minister daar een tariefsverlaging op laten volgen. Met toepassing van het Macrobeheersinstrument kan de minister dus een wettelijk gelegitimeerde boete opleggen voor 'je best doen', voor je inzet ten behoeve van  'ministerieel gewenste zorgsubstitutie' door huisartsen. 

  zie vervolg

 • Peter Vonk

  Huisartsen moeten een verantwoordelijkheid nemen in hun poortwachtersrol bij de keuze van diagnostiek schrijft de zorgverzekeraar. Maar de prijzen van bijvoorbeeld een röntgenfoto van de longen in verschillende diagnostische centra en ziekenhuizen zijn GEHEIM. Marktwerking weet u, concurrentie enzo. Op de markt kun je zien hoe duur de appels bij de ene of andere koopman zijn, dat is in de zorg onmogelijk. Waarom zijn VGZ en de andere zorgverzekeraars zo bang om hun tarieven transparant en inzichtelijk te maken?
  En dan wel de huisartsen aanspreken....!

 • De Vogelvrije Huisarts


  Dat er zo weinig huisartsen op komen dagen komen is niet verbazend: het is en  blijft een TROG-contract: “Teken Rechts Onder Graag'.  Één voorbeeld: de heer van Zeelst gaat gewoon niet in op opmerkingen over het gegeven dat er genoeg huisartsen zijn die geen zin hebben in de bureaucratische, geld verslindende, verspillende ketenzorg en die niet beter presteert dan kleinschalig werkende huisartsen. Je zou denken: ze zouden bij VGZ blij moeten zijn dat kleinschalig werkende huisartsen goedkoper zijn maar voor de heer van Zeelst zit ketenzorg in zijn portefeuille die hij blijkbaar door Moet voeren tegen elke redelijk argument en beter weten in: met een alternatieve benadering of module voor chronische zorg is VGZ dus ook niet gekomen.

  Tweede voorbeeld is de financiering van “innovaties” vanuit het S3-segment: structurele veranderingen in de praktijkvoering willen stimuleren met tijdelijke “bonusjes” gaat voorbij aan het gegeven dat die veranderingen ook permanent geld kosten; ook als die “bonus” uit het S3-segment verdwijnt. Er is immers geen garantie dat dit geld structureel wordt overgeheveld naar S1. There’s no such thing as a free meal: VGZ moet leren op te houden met parasiteren. Het zal weinig huisartsen verbazen als eind van het jaar VGZ opnieuw averij oploopt.

Of registreer u om te kunnen reageren.