Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorginstituut vreest afwentelgedrag gemeenten

Burgers die met Wmo-zorg toe zouden kunnen, dreigen door gemeenteambtenaren automatisch in de Wet langdurige zorg (Wlz) gezet te worden. Daarvoor waarschuwt Zorginstituut Nederland staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Het instituut onderzocht de toegangscriteria voor de Wlz en vreest niet alleen afwentelgedrag van gemeenten maar ook problemen met het in zorg nemen van burgers met psychiatrische problematiek.
Zorginstituut vreest afwentelgedrag gemeenten
Foto: Zorginstituut Nederland

Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter van Zorginstituut Nederland, vraagt aandacht van het ministerie van VWS voor problemen rondom het verwijzen van mensen naar de nieuwe Wlz. Ter inleiding van het begin juli aangeboden rapport 'Afwegingskader voor toegang tot de Wet langdurige zorg'schrijft Moerkamp: 'We hebben gemerkt dat veel mensen zich zorgen maken over het feit dat de context van de verzekerd (mantelzorg, cliëntsysteem) geen rol speelt bij de indicatiestelling. We delen deze zorg, temeer omdat de Wmo aan gemeenten de mogelijkheid biedt om verzekerden die in aanmerking kunnen komen voor de Wlz, maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo te weigeren. Dit kan ertoe leiden dat burgers die kunnen en willen volstaan met mantelzorg, aangevuld met enkele Wmo-voorzieningen en eventueel Zvw-zorg, zich gedwongen zien om gebruik te maken van de duurdere (integrale) zorg vanuit de Wlz.'

Herindicatie

Deze boodschap van Moerkamp is zeer actueel nu gemeenten aan de vooravond staan van een grootscheepse herindicatieslag. Ongeveer 300.000 mensen moeten voor het einde van het jaar een herindicatie krijgen. Een grote groep burgers heeft met de overheveling van AWBZ-zorg naar de Wmo dit jaar een 'overgangsindicatie' gekregen. Dat wil zeggen dat hun AWBZ-indicatie nog doorloopt tot 2016. Gemeenten moeten nu aan de slag om al deze mensen voor volgend jaar een Wmo-indicatie te geven of door te verwijzen naar de Wlz. Dat doen ze in het licht van een forse bezuinigingsopdracht van twintig procent en met minder tijd en minder ambtenaren dan gewenst.

Psychiatrische problemen

Uit het onderzoek naar de toegang tot de Wlz komt bovendien naar voren dat mensen met psychiatrische problematiek nog niet te plaatsen zijn in de Wlz. Het zal ook nog geruime tijd duren voordat bekend is aan welke criteria deze doelgroep moet voldoen om toegang te krijgen tot de Wlz. Moerkamp: 'Omdat is gebleken dat voor verzekerden met psychiatrische problematiek aanvullende criteria nodig zijn waarvoor een wetswijziging is vereist, hebben we besloten daarover apart te adviseren. We steven ernaar om ons advies in oktober 2015 uit te brengen, in ieder geval op een zodanig tijdstip dat invoering per 1 2017 mogelijk is. Dit heeft tot gevolg dat deze doelgroep gedurende langere tijd in onzekerheid verkeert. Zeker voor deze doelgroep is dat onwenselijk.' Het Zorginstituut vraagt het ministeries op korte termijn met garanties te komen voor deze doelgroep dat hun continuïteit van zorg geborgd blijft tot ook voor hen een afwegingskader is vastgesteld.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

5 reacties

 • Marchand

  Inderdaad is dit gaande maar ook de andere kant op zie je zorgkantoren pushen om klanten richting WMO te krijgen, waartegen de gemeente zich dan weer verzet. Het 'over de muur gooien' is vanaf april 2015 echt begonnen, gewoon financieel gedreven los van enige inhoudelijke discussie. Helaas een van de uitwassen van de decentralisaties en voortgaande 'balkanisering' van de zorg...... (vaak verward met 'marktwerking').

 • fred

  Het wordt tijd dat U de site www.stgeerstelijnsklinieken.nl bekijkt.
  Vriendelijke groet.

 • f.puijnen

  wat moet je nog schrijven ze doen tog wat ze WILLEN.

 • Huize Wezup

  Je wordt wel gedwongen om naar de Wlz te gaan als een gemeente (Borger Odoorn) €29 per dagdeel inclusief halen en brengen voor een ernstig dementerende man die incontinent en decorumverlies heeft.

 • Huize Wezup

  Je wordt wel gedwongen om naar de Wlz te gaan als een gemeente (Borger Odoorn) €29 per dagdeel inclusief halen en brengen voor een ernstig dementerende man die incontinent en decorumverlies heeft.

Of registreer u om te kunnen reageren.