Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgverzekeraars huiverig voor meerjarencontracten

Zorgverzekeraars willen vaker meerjarencontracten aanbieden en investeren in preventie, maar zij vinden het huidige zorgstelsel daarvoor onvoldoende geschikt. Dat blijkt uit het rapport: ‘Samen werken aan duurzame zorg’ van het RIVM over de Landelijke monitor proeftuinen (LMP).
Zorgverzekeraars huiverig voor meerjarencontracten
Foto: ANP - Robin Utrecht

De LMP draait om negen initiatieven die benoemd zijn als 'proeftuin'. Deze proeftuinen hebben tot doel de gezondheid van de populatie te verhogen, de kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in (zorg)uitgaven te beheersen (Triple Aim). In de proeftuinen werken verschillende actoren in de regio, waaronder zorgverzekeraars, zorgaanbieders en/of gemeenten, samen. Zij zetten gezamenlijk interventies op om bovengenoemde doelen te realiseren.

Kinderschoenen

Binnen de proeftuinen werken zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en andere partijen samen aan duurzame zorg in een regio of gebied. Zij bepalen samen een overkoepelende strategie en ontwikkelen interventies. Een daadwerkelijke populatiegerichte aanpak waarbij populatiedoelen centraal worden gesteld en waarbij ook de gezondheid centraal staat, staat volgens het rapport nog in de kinderschoenen. De verschillende partijen handelen daarvoor nog te veel uit eigen belang. De invulling per regio is daardoor vooral ingestoken vanuit de partijen die aan tafel zitten en onvoldoende gestoeld op de echte behoefte van de populatie.

Belangen van de partijen

De verschillende partijen binnen een proeftuin ervaren allemaal een verbeterde samenwerking of netwerkontwikkeling. Toch blijft er discrepantie bestaan tussen wat er besproken wordt en het opvolgende handelen. Zo worden onderliggende belangen niet altijd openlijk besproken, stellen deelnemers uit de proeftuinen. Dit is wel van belang volgens de onderzoekers, omdat de afzonderlijke organisatiebelangen van de diverse actoren haaks kunnen staan op het realiseren van de doelstellingen van de proeftuin. Als voorbeeld noemen zij de verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn of het voorkomen van dubbele diagnostiek wat zorgt voor volumereductie bij ziekenhuizen en diagnostische centra.

Meerjarencontracten en investeren in preventie

Zorgaanbieders merken dat verzekeraars een dubbele rol hebben binnen de proeftuinen. Aan de ene kant zijn zij samenwerkingspartner in de proeftuin, maar aan de andere kant nog steeds kritische zorginkoper in het zorgstelsel. De zorginkoop, is nog opgesplitst volgens de traditionele financieringskolommen waardoor de partij die de inspanning levert niet altijd wordt beloond. Om doelstellingen te realiseren en investeringen te doen, achten zorgaanbieders meerjarencontracten essentieel. De zorgverzekeraars vinden het echter lastig om meerjarencontracten aan te bieden of te investeren in preventie. Het huidige zorgstelsel is volgens hen onvoldoende geschikt omdat inkomsten en uitgaven in jaarlijkse cycli worden vastgesteld en het overheidsbeleid regelmatig verandert.

Mogelijkheden bekostiging

De onderzoekers denken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor populatiegebonden bekostiging. 'Binnen het huidige zorgsysteem zijn mogelijkheden voor het toepassen van nieuwe vormen van bekostiging, bijvoorbeeld binnen de Beleidsregel Innovatie. Daarnaast biedt de nieuwe bekostigingssystematiek voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg ruimte voor multidisciplinaire bekostiging en beloning voor goede uitkomsten. Ook is het binnen de huidige wetgeving mogelijk om zorgaanbieders een beloning toe te kennen wan­neer besparingen worden behaald (shared savings).' Het is nog niet mogelijk voor zorgverzekeraars om in een shared savings contract vast te leggen dat de betreffende besparing besteed moet worden aan collectieve preventie. 'Gezien de grootte van de bedragen waar het tot op heden over gaat, is het de vraag of deze shared savings afspraken niet in eerste instantie op basis van vertrouwen kunnen plaatsvinden', opperen de onderzoekers. Daarover moeten wel goede afspraken gemaakt worden voor als de shared savings een grotere omvang krijgen.

Negen proeftuinen

De negen proeftuinen die meedoen aan de LMP zijn: Blauwe Zorg, Friesland Voorop, GoedLeven, Mijn Zorg, PZF regio Rijnland, PELGRIM, SSiZ, SmZ en Vitaal Vechtdal. De verschillende programma's richten zich onder andere op duurzame zorg, meer zelfmanagement, informatie-uitwisseling op een hoger niveau en meer preventie. Een uitgebreide beschrijving van de proeftuinen en de doelstellingen staat in een document In Voor Zorg.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Teceer

    ook hier conflicteert de rol van de verzekeraar(s) als behartiger van de belangen van zijn verzekerde (individueel én collectief!) met zijn regierol ten opzichte van het macrobudget. de manier waarop het departement beleid voert lijkt daarbij vooral richting macrobudget te dringen. 

    het wil mij voorkomen dat het macrobudget - voor zover nodig - vooral een zaak is van rijksbeleid. de verzekeraars zouden hun regierol op dit vlak aan het ministerie moeten teruggeven, in het belang van hun verzekerden en van de ontwikkeling van de sector.

Of registreer u om te kunnen reageren.