Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Rekenkamer: schadevergoeding Erasmus onzeker

Ook de Algemene Rekenkamer zet grote vraagtekens bij de 235,9 miljoen euro schadevergoeding die minister Edith Schippers van VWS betaalt aan het Erasmus Medisch Centrum. De Rekenkamer betwijfelt of een schadevergoeding op zijn plaats is en stelt dat de Europese Commissie zou moeten toetsen of het hier om onterechte staatssteun gaat.
erasmusmc400.jpg

In een bindend advies aan de Kamer is vorig jaar de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op 235,9 miljoen euro. Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezegging van 100 miljoen van toenmalig minister Ab Klink niet zou hebben gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een groot nieuwbouwproject met een ‘onrendabele top’ ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd. VWS heeft om die schade te dekken in 2015 al 85 miljoen euro betaald en zal in 2016 en 2017 het resterende deel betalen.

Niet noodzakelijk
De Rekenkamer heeft haar bedenkingen over deze gang van zaken kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer en het ministerie van VWS bij de publicatie van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek 2015 afgelopen woensdag. ‘Wij zijn er ten eerst niet van overtuigd dat de minister gedwongen is schadevergoeding te betalen nadat met gegronde redenen een toezegging is ingetrokken’, licht een persvoorlichter van de Algemene Rekenkamer toe. ‘Zeker als het om zo’n hoog bedrag gaat. De argumentatie van de minister dat ze juridisch gedwongen is die vergoeding te betalen volgen wij niet. Er is sprake van onzekerheid over de rechtmatigheid.’
Ten tweede adviseert de Rekenkamer om de constructie te laten toetsen op onterechte staatssteun door de Europese Commissie. ‘Het is een bijzonder geval waarbij een grote schadevergoeding aan een ziekenhuis wordt overgemaakt. Daarom staan we op het inhoudelijke punt dat de Europese Commissie zou moeten toetsen of hier wel aan alle voorwaarden wordt voldaan of dat er wellicht sprake is van onterechte staatssteun.’

Reactie Schippers
De minister heeft inmiddels laten weten beide punten van de Rekenkamer niet te zullen honoreren. Schippers schrijft: ‘VWS en Erasmus MC hebben NautaDutilh als onafhankelijke expert ingehuurd voor het vaststellen van een bindend advies over een schadevergoeding die geen staatssteun oplevert. NautaDutilh heeft ten eerste onderzocht of er ruimte is voor een schadevergoeding binnen de regels die gelden omtrent staatssteun. Die ruimte is er indien de schadevergoeding wordt vastgesteld op basis van een strikte toepassing van het Nederlandse aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. De Europese staatssteunregels begrenzen hierbij de aansprakelijkheid van de Staat. Een schadevergoeding binnen die ruimte levert Erasmus MC geen voordeel op en vormt derhalve geen staatssteun. Ten tweede heeft NautaDutilh met ondersteuning van Deloitte de schadevergoeding bepaald. De vergoeding komt overeen met de schade, die bestaat uit de kapitaallasten ter zake van die investeringen die niet worden gedekt uit andere opbrengsten. NautaDutilh heeft vastgesteld dat de vergoeding onder de waarde van de toezeggingen blijft en geen staatssteun oplevert. Aanmelding bij de Europese Commissie is derhalve niet nodig.’

Debat
In juni debatteert de Tweede Kamer over het jaarverslag van de minister van VWS en het Rekenkamerrapport daarover. ‘Het is aan Kamerleden of zij deze kwestie aan de orde willen stellen bij de minister’, zegt de voorlichter van de Algemene Rekenkamer.

Dossier Fraude in de zorg
Zorgfraude is een structureel probleem dat de maatschappij jaarlijks veel geld kost. Het dossier bevat artikelen over frauduleuze praktijken, fraudebeheersing en foutieve declaraties.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.