Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Grote onvrede zorgaanbieders over inkoop wijkverpleging

Zorgaanbieders zijn niet tevreden over de zorginkoop van de wijkverpleging. Een deel heeft te maken met dalende tarieven en minder grote contracten. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NZa naar de zorginkoop in 2015 en 2016.
Zorginkoop_Fotolia_64286883_Subscription_450.jpg
Overproductie wordt niet automatisch vergoed. - Foto: Fotolia

Een groot deel van de zorgaanbieders is net als in 2015 ontevreden over de zorginkoop. In ‘De Monitor wijkverpleging – contracteerproces 2016’ staat dat aanbieders weinig ruimte ervaren om te onderhandelen. Zo zijn afspraken over volumes van cliënten niet onderhandelbaar, terwijl cliëntstromen in de praktijk wel veranderen. Het inkoopproces verloopt grotendeels digitaal, waardoor het aanvoelt als ‘tekenen bij het kruisje’.

Inkoop is arbeidsintensief
Daarnaast zijn er grote verschillen in de wijze waarop de verschillende verzekeraars de zorginkoop hebben georganiseerd. Dat maakt het inkoopproces arbeidsintensief. Ook stellen verzekeraars soms tegenstrijdige eisen, met name bij de inkoop van specialistische zorg. Verder houden de verzekeraars te weinig rekening met de verschillen in doelmatigheid tussen aanbieders. Lagere vergoedingen worden vaak generiek toegepast.

Contracten 2016
Voor de wijkverpleging is in 2016 3,35 miljard euro beschikbaar tegen 3,17 miljard euro in 2015. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar omdat meer ouderen thuis blijven wonen en er door de vergrijzing steeds meer ouderen komen. Uit de enquête van de NZa blijkt dat alle verzekeraars hun budget voor wijkverpleging hebben verhoogd. De meeste verzekeraars reserveren 1 tot 5 procent van hun budget voor niet-gecontracteerde zorg. Eén grote verzekeraar doet dat niet.

Minder omzet, lagere tarieven
Niet alle zorgaanbieders profiteren van het extra geld dat verzekeraars beschikbaar stellen voor wijkverpleging. Meer dan de helft van de zorgaanbieders heeft zelfs lagere productieafspraken dan in 2015. Ruim een derde van de zorgaanbieders geeft aan dat de tarieven in 2016 lager zijn dan in 2015. In een aparte tabel laat de NZa de variatie van de tarieven zien ten opzichte van het maximumtarief. Bij persoonlijke verzorging is de bandbreedte 76-92 procent ten opzichte van het maximale NZa-tarief van 50,84 euro. Bij verpleging bedraagt de bandbreedte 74-96 procent ten opzichte van het maximale NZa-tarief van 75,25 euro.

Financiële problemen
Meer dan de helft van de zorgaanbieders geeft aan dat de financiële positie eind 2015 is verslechterd vergeleken met een jaar eerder. Bij 38 procent is de positie gelijk gebleven en 9 procent is erop vooruitgegaan. Een derde verwachte een verdere verslechtering, een derde verwacht hetzelfde resultaat, 13 procent verwacht een vooruitgang en de rest kan het niet inschatten.

Bijcontracteren 2015
Een andere bron van onvrede vormt het bijcontracteren in 2015. Vorig jaar bleek al vrij snel dat een deel van de zorgaanbieders niet uitkwam met de contracten die waren afgesproken, omdat er meer patiënten waren dan was ingeschat. Een kwart van de aanbieders heeft in 2015 een wachtlijst gehad. De helft van de aanbieders heeft hierover nadere afspraken gemaakt. Zorgverzekeraars geven aan dat niet alle overproductie bij voorbaat wordt vergoed. Sommige verzekeraars geven aanbieders een eigen risico van 5  procent bij een overschrijding. Een derde van de aanbieders is tevreden over de uitkomsten. Bij de rest heerst onvrede omdat verzekeraars pas wilden bijconctracteren nadat er media-aandacht was gezocht. Zorgverzekeraars geven aan dat aanbieders niet op tijd aan de bel trokken. De media-aandacht ervoeren ze als vervelend omdat men vaak al in gesprek was met elkaar. Onlangs waren er signalen dat deze problematiek nu weer speelt. ActiZ onderzoekt dit onder haar leden. Bovendien dreigen verzekeraars overproductie terug te vorderen.

Doorleverplicht
Een groot deel van de aanbieders maakt met de verzekeraars afspraken over doorleverplicht als het budget op is. Bij twee van de negen verzekeraars speelt deze problematiek niet omdat zij geen zorgkostenplafond hanteren. De overige zeven geven aan altijd open te staan voor een gesprek als het budget wordt overschreden. Vier van de zeven verzekeraars zeggen dat de doorleverplicht niet van toepassing is op nieuwe klanten.

Verzekeraars zijn positiever
Verzekeraars hebben het inkoopproces voor 2016 wel positiever ervaren. Zij stellen dat er meer duidelijkheid was over het overheidbeleid. Ook zijn ze tevreden dat ze meer vorm kunnen geven aan hun eigen inkoopbeleid omdat de inkoop niet meer in representatie gaat. Verder zijn ze tevreden dat er tijdig is gecontracteerd en dat er goede discussies zijn gevoerd. Als knelpunt ervaren zij het gebrek aan inzicht in doelgroepen en zorgzwaarte van verzekerden. Ook vinden ze dat zorgaanbieders zich gedragen alsof het AWBZ-regime nog bestaat, terwijl de Zorgverzekeringswet, waar de wijkverpleging sinds 2015 onder valt, een concurrerende markt is.

 

NZa-rapport
Het NZa-rapport is al op 14 juli gepubliceerd, maar op de homepage is er geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het is terug te vinden onder het thema wijkverpleging. De NZa heeft voor het onderzoek interviews gedaan en twee enquêtes uitgezet, bij zorgaanbieders en bij zorgverzekeraars. Bij de zorgverzekeraars geeft dat een representatief beeld, omdat negen van de tien de enquête hebben ingevuld. Bij de zorgaanbieders hebben slechts 32 de enquête ingevuld. Daarvan bestaat de helft uit aanbieders met een omzet van kleiner dan 1 miljoen euro. De uitkomsten geven weliswaar niet op alle onderdelen een representatief beeld, maar corresponderen weer wel met de ervaringen uit de diepte-interviews met vier zorgaanbieders en twee verzekeraars.

 

Dossier Zorginkoop
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

Gerelateerde tags

2 reacties

  • sebastiaan@seniorenzorgplan.nl

    Waarom nog contracteren?
    De zorgverzekeraars maken contractering steeds ingewikkelder en financieel onaantrekkelijker. Ongecontracteerd zorg leveren wordt daarmee steeds aantrekkelijker: geen budgetplafond, (bij budgetpolissen) wel lagere tarieven. Maar gezien het terugvorderen door zorgverzekeraars bij contractpartners, blijft er van het gecontracteerde uurtarief weinig over.
    Kortom: niet contracteren en klanten een restitutiepolis aanbevelen heeft toekomst!

  • Petrus

    Het wordt nog leuker. T.o.v. de tarieven 2016, staan die van 2017. Die zijn (zeker als gebruik gemaakt wordt van het zgn. vrije experimenteertarief) nog veeeel lager. Laten we elkaar recht in de ogen kijken. Alles wat aan efficiency behaald zal worden vloeit rechtstreeks in de pot van de zorgverzekeraar. De onderhandelingen in deze "concurrerende" markt zijn net begonnen, maar de donkere wolken boven de zorginkoop 2017 dienen zich al weer aan. Ik ben benieuwd welke zorginstellingen in 2017 neergebliksemd zullen worden. Zet maar vast een kruisje.

Of registreer u om te kunnen reageren.