Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Beweging in geboortezorg 2

Doelen , Rotterdam
976 Algemeen

Details evenement

12 september 2013
09:30 uur
Doelen , Rotterdam
SCEM
isolleveld@scem.nl
0345-576642
179

De geboortezorg is in beweging. Dat kwam ook duidelijknaar voren in de eerste aflevering van dit symposium,vorig jaar in Utrecht. De ambitie in Nederland om diezorg te verbeteren is hoog. Er lijkt meer overeenstemmingte ontstaan over de noodzaak van integralezorg en nieuwe locaties waar vrouwen veilig kunnenbevallen. Er wordt hard gewerkt aan zorginnovaties metandere vormen van samenwerkingen tussen verloskundigen,huisartsen, gynaecologen en kraamorganisaties.De overal in het land in het leven geroepen verloskundigesamenwerkingsverbanden spelen daar eencentrale rol in. In academische ziekenhuizen wordt dezorg steeds meer themagericht georganiseerd en gaanin Utrecht en Rotterdam de vakgebieden verloskunde enneonatologie organisatorisch verregaand samen.De kwaliteit van nieuwe zorg moet uiteraard ook wordengetoetst en zowel de beroepsverenigingen, de opleidingenvoor verloskundigen, zorgverzekeraars, hetministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit ende Inspectie voor de Gezondheidszorg spelen daar eenactieve rol in of kijken in ieder geval mee. Hoe evalueerje kwaliteit? Om dat goed te kunnen doen zijn uitkomstindicatorennoodzakelijk. Dat is ingewikkeld; hoe ontwikkelje die en met wie? Voor integrale zorg is optimalecommunicatie tussen zorgverleners in de keten een absolutevereiste. In de huidige tijd liggen daar natuurlijkkansen voor elektronische berichtenuitwisseling.Nieuwe zorg vereist meestal ook nieuwe vormen vanfinanciering. De oprichting en bedrijfsvoering van eerstelijnsgeboortecentrawordt op dit moment bemoeilijktomdat een passend financieel product voor deze zorgnog niet voorhanden is.Ten slotte kan men ten aanzien van al deze facettenveel leren van processen in het buitenland. Wij zijn blijdat Professor Debra Bick ons een update kan gevenvan de verloskundige ontwikkelingen in Engeland enLonden in het bijzonder.

Veel van de genoemde bewegingen in de geboortezorghebben ook invloed op uw dagelijkse praktijk. Wij verwelkomenu graag op 12 september in Rotterdam!

Prof.dr. A. FranxEm.prof.dr. A.J.P. SchrijversProf.dr. E.A.P. Steegers