Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Masterclass beleidswijzigingen en bouwplannen in de langdurige zorg

Patiëntenfederatie NPCF, Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht. , Utrecht
192 Algemeen

Details evenement

16 april 2015
13:00 uur
Patiëntenfederatie NPCF, Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht. , Utrecht
Netwerk Cliëntenraden Zorg
info@ncz.nl
0651222505
€ 125,00

Masterclass
Beleidswijzigingen en bouwplannen in de langdurige zorg
De basis:
De veranderingen in de ouderenzorg zijn de laatste jaren groot geweest. Onder het motto scheiden van wonen en zorg en dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven is door de Rijksoverheid een beleid ingezet dat er op gericht is het aantal ouderen in intramurale instellingen fors te verminderen. Vanaf 2013 kunnen nieuwe cliënten met ZZP ’s 1 en 2 in de ouderenzorg niet meer intramuraal worden opgenomen. Vanaf 2014 geldt dat ook voor ZZP 3 en vanaf 2016 voor ongeveer de helft van ZZP 4. Hoewel het mogelijk is dat deze cliënten via huur in een intramurale voorziening gaan verblijven, ligt dit niet direct voor de hand. VWS verwacht dat het aantal intramurale cliënten ten opzichte van 2013 (ca. 150.000) met ruim een derde zal afnemen.
In feite komt dit er op neer dat de oude verzorgingshuiszorg als intramurale zorg vrijwel geheel zal verdwijnen en dat alleen de zware PG en de zware somatiek evenals de kortdurende op reactivering gerichte somatische zorg (als onderdeel van de Zvw) als intramurale capaciteit zal blijven bestaan.
De reductie van capaciteit zal met name bij grote instellingen met meerdere locaties gaan leiden tot concentratie en daarmee tot sluiting van voorzieningen. Daarnaast is het zo dat de instellingen vrijwel een volledige vrijheid hebben om de kwaliteit van hun huisvesting te regelen. Ze krijgen een vergoeding die afhankelijk is van de aard van de bewonerspopulatie en de bezetting. Inhoudelijke eisen aan de huisvesting liggen vrijwel niet meer vast. De vergoedingen zijn evenwel gebaseerd op de kosten die vroeger voor nieuwbouw werden toegestaan. Je zou dus mogen verwachten dat de kwaliteit van de huisvesting hierbij aansluit. Dit is echter zeker niet overal het geval.
De reductie van de capaciteit en de concentratie zal een belangrijk onderwerp van gesprek gaan worden tussen de besturen van zorginstellingen en de cliëntenraden. De concentratie zal immers leiden tot een belangrijke wijziging in de organisatie en/of werkzaamheden. En mogelijkerwijze ook resulteren in een ingrijpende verbouwing van de huisvesting. Dit zijn onderwerpen waarbij de cliëntenraden volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een belangrijke rol vervullen.
Het is vaak lastig voor cliëntenraden om over dit soort technische zaken een standpunt in te nemen omdat de kennis hierover veelal niet in ruime mate voorhanden is en rede en emotie vaak door elkaar lopen.
Het nCZB zal in de masterclass uitgebreid op de ontwikkelingen in de ouderenzorg ingaan en daarbij aandacht besteden aan zaken als bouw en fusie en de positie van verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.

Voor wie:
De masterclass is bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners. Ook klachtenfunctionarissen, ondernemingsraden, verplegend personeel, medisch specialisten, managers, bestuurders en toezichthouders in de zorg kunnen deelnemen aan de masterclass. Tijdens de masterclass zal er gezorgd worden voor een goede interactie tussen de diverse deelnemers.

Uw trainers:
-Theo Staats: adviseur ontwerpen en bouwen van zorgvastgoed.
-Leo Mimpen: adviseur strategisch beleid, planmatige en financiële aspecten van zorghuisvestingsvraagstukken.

Beiden adviseurs bij: nCZB is een consultancybureau dat bestaat uit medewerkers die decennialang ervaring hebben met de ontwikkelingen in de structuur van de ziekenhuiswereld in het algemeen en de ziekenhuisbouw in het bijzonder. Voor een Europees Netwerk, waar ze lid van zijn, hebben ze recent een presentatie gehouden over welke scenario’s in Nederland de komende tijd denkbaar zijn.
www.nczb.nl

Datum/tijdstip:
16 april 2015 van 13.00 – 16.00 uur. Om 12.30 uur staat de koffie klaar!

Locatie workshop:
Patiëntenfederatie NPCF, Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht. www.npcf.nl

Prijs:
€ 100,- voor NCZ-leden en € 125,- voor niet-leden.

Inschrijven:
U kunt zich aanmelden via onze website of door een mail o.v.v. ‘masterclass bouw ziekenhuizen’ met uw naam, de naam van de organisatie en het factuuradres te sturen naar: info@ncz.nl

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505