Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Leg regionale oriëntatie verzekeraars wettelijk vast’

Zorgverzekeraars moeten op regionaal niveau zorgen voor een goede samenwerking tussen gemeenten en eerste- en tweedelijnszorg. Die taak moet wettelijk worden vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (ZVW).
‘Leg regionale oriëntatie verzekeraars wettelijk vast’
Foto: Kim Putters

Dat zegt PvdA-Senator Kim Putters in een interview over het rapport Samenwerken aan een gezond en waardig leven van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijke bureau van de PvdA.

Schuiven met AWBZ-, ZVW en Wmo-budgetten

Putters, die voorzitter was van de werkgroep zorg die het rapport heeft gemaakt, benadrukt het belang van goede samenwerking op regionaal niveau tussen eerste lijn, thuiszorg, intramurale zorgaanbieders en gemeenten. Hij waarschuwt voor het gevaar dat de behoeften van burgers ondergesneeuwd raken in bestuurlijke drukte rond de overheveling van AWBZ-functies naar de Wmo. 'Waar het uiteindelijk om draait is dat verzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders uitgaan van de behoeften van patiënten. In buurten moet er een sluitende zorgketen zijn. Daarvoor moet het mogelijk zijn om te schuiven met budgetten in de AWBZ, ZVW en Wmo.'

Regionale opdracht verzekeraars in ZVW

Om de samenwerking in wijken en buurten van de grond te krijgen moeten gemeenten en zorgverzekeraars op regionaal niveau convenanten afsluiten. De PvdA wil de regionale opdracht voor verzekeraars wettelijk vastleggen in de ZVW. Dat is nodig, omdat sommige verzekeraars zo groot zijn geworden dat het niet vanzelfsprekend is dat ze hier werk van maken. De Nederlandse Zorgautoriteit zou moeten controleren of verzekeraars hun opdracht uitvoeren, aldus Putters

Markt versus overheid

Verder wil de werkgroep af van de tegenstelling tussen markt en overheid. Putters: 'Als je die tegenstelling als uitgangspunt neemt, beland je al gauw in discussies over systemen en explosieve kostenstijgingen. Gezondheid is geen product dat je kunt kopen op de markt, dat je nuttigt of wegdoet als het niet bevalt. Het is ook niet iets dat je tot in het oneindige kunt claimen bij de overheid. Gezondheid is van burgers. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leefstijl en gezond gedrag. De PvdA vindt het wel belangrijk dat iedereen recht heeft op een gelijke kans op een waardig en gezond leven. Dat betekent dat de overheid dat moet bevorderen met intersectoraal beleid op het gebied van wonen, werk en sport op school.'

Solidariteit en inkomensafhankelijke premie

De PvdA hecht ook veel waarde aan de toegang tot zorg voor mensen met een laag inkomen. Putters wijst erop dat de toename van eigen betalingen in de zorg, in de WMO en bij het wonen een onevenredig zware drempel kan opwerpen voor lage inkomens. Een manier om de zorg voor lage inkomens toegankelijk te houden is door een inkomensafhankelijk eigen risico en de zorgpremie deels inkomensafhankelijk te maken, aldus Putters. Dat zou ook de bureaucratie met de zorgtoeslag kunnen verminderen. Hij realiseert zich dat het nieuwe kabinet niet snel zijn vingers aan dat laatste zal willen branden. 'De discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremie onlangs is echter ten onrechte in de sfeer van inkomensnivelering gekomen. Het hoort te gaan over solidariteit tussen gezonde en zieke mensen. De horizon van dit rapport is langer dan één regeerperiode. Het rapport is bedoeld als sociaal-democratisch kompas voor de PvdA-bewindslieden, -Kamerleden en -gemeenteraadsleden de komende jaren.'

Of registreer u om te kunnen reageren.