Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorg slaagt in terugdringen vrijheidsbeperking

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert tijdens bezoeken dat zorgaanbieders en zorgverleners zich aantoonbaar inspannen om fixatie met onrustband, afzonderen en separeren terug te dringen. Dat blijkt uit het rapport “Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige zorg”.
Zorg slaagt in terugdringen vrijheidsbeperking

In het onderzoek (PDF) komt naar voren dat het afbouwen van vrijheidsbeperkingen goed mogelijk is. De getoetste vrijheidsbeperkingen waren in meer dan driekwart van de gevallen op een zorgvuldige manier afgebouwd. Iets minder dan een kwart was minder zorgvuldig en 5 procent onzorgvuldig. De cliënt of zijn vertegenwoordiger vond in 88 procent het alternatief beter dan de afgebouwde vrijheidsbeperking.

Succesfactoren

Zorgverleners konden veel succesfactoren aangeven voor het geslaagd en verantwoord afbouwen van een onrustband of het afzonderen. Het betrekken van de cliënt en zijn vertegenwoordiger, een multidisciplinaire aanpak en een goede analyse van het (probleem)gedrag van de cliënt werden vaak genoemd. Om verdere successen te boeken moeten alle betrokkenen zich blijven inzetten. Zorgaanbieders moeten zorgen voor een heldere visie en cultuur. Zorgverleners moeten per cliënt kritisch analyseren welke vrijheidsbeperkingen worden toegepast en waarom, en wat het effect is op de kwaliteit van het leven. Als zorgverleners geen perspectief zien om de vrijheidsbeperking op een verantwoorde manier af te bouwen, dan moeten zij de hulp van een externe deskundige inroepen.

Kritiek

De inspectie is ook kritisch en constateert dat het nemen van de beslissing om tot de vrijheidsbeperkende maatregel over te gaan zorgvuldiger moet. ‘Van de lopende vrijheidsbeperkingen was de beslissing om tot de vrijheidsbeperking over te gaan in ruim driekwart van de gevallen minder zorgvuldig tot onzorgvuldig. Ook de uitvoering scoorde niet goed namelijk 26 procent onzorgvuldig en 56 procent minder zorgvuldig. Deze score is voor een groot deel te wijten aan het niet of onvoldoende gebruikmaken van een aantal belangrijke kwaliteitseisen zoals de inzet van externe deskundigen, de focus op de afbouw van de vrijheidsbeperking en een goede verslaglegging.’

Oneerlijke kritiek

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is tevreden over het rapport maar noemt de kritiek van de inspectie onterecht omdat de kritiekpunten nog geen bestaande eisen zijn. ‘Het staat wel in het wetsvoorstel Zorg en Dwang, dat binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De VGN is vooruitlopend daarop al bezig in de sector veldnormen te ontwikkelen voor het inschakelen van interne en externe deskundigheid bij complexe zorg en ingrijpende vrijheidsbeperking.’

Onderzoek

De inspectie toetste vanaf november 2011 tot mei 2012 bij 219 cliënten in 101 instellingen, waarvan 50 in de gehandicaptenzorg en 51 in de psychogeriatrische zorg. De volgende vraagstelling stond centraal: "In hoeverre gaan zorgaanbieders en zorgverleners in de verstandelijke gehandicaptensector en in de sector verpleging en verzorging zorgvuldig om met het toepassen en afbouwen van vrijheidsbeperking, zoals geformuleerd in de intentieverklaring?"

Of registreer u om te kunnen reageren.