Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Jeugdigen met ggz-problemen dupe van 10-uursmaatregel

Bij de begeleiding van jeugdigen met ggz-problemen gaan uitzonderlijk zware klappen vallen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) naar de 10-uursmaatregel voor het persoonsgebonden budget (pgb). Bij deze groep jongeren valt de maatregel samen met een aantal andere zeer negatieve factoren.
Jeugdigen met ggz-problemen dupe van 10-uursmaatregel
Foto: ANP/Koen Suyk

42.000 budgethouders verliezen per 1 januari 2014 hun persoonsgebonden budget (pgb) vanwege de 10-uursmaatregel. Dit is de regel waardoor mensen die voor minder dan 10 uur begeleiding per week een pgb hebben, niet meer mogen kiezen voor een pgb. Hieronder bevinden zich zeer veel jeugdigen. 92 procent van deze jongeren valt volgens het BVKZ-onderzoek onder het 10-uurs criterium en verliest het pgb. Het percentage is bij jeugdigen zo hoog omdat zij leerplichtig zijn en naar school gaan. Daardoor maken zij minder gebruik van uren dagbesteding dan volwassenen, terwijl hun zorgzwaarte niet lager is. Hier komt nog bij dat de etmalen kortdurend verblijf bij de weekendopvang niet meetellen als uren begeleiding.

Monitor VWS
‘Het ministerie van VWS heeft onvoldoende in de gaten wat de maatregel voor jongeren met ggz-problemen gaat betekenen’, zegt voorzitter Mark van Barschot van de BVKZ. ‘Het is vanuit het pgb-expertise-centrum van het ministerie van VWS namelijk niet mogelijk om de gevolgen van de pgb-maatregelen voor deze specifieke groep te monitoren, terwijl dit wel een opdracht is van de Kamer. Reden hiervoor is dat deze groep geïndiceerd wordt door de Bureaus Jeugdzorg, in plaats van door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Helaas slagen de Bureaus Jeugdzorg er naar eigen zeggen nu al anderhalf jaar niet in om hun cijfers aan de pgb-monitor aan te leveren. De situatie die daardoor ontstaat is dat nu juist geen enkel zicht is op  de groep waar de impact van de 10-uursmaatregel met afstand het grootst is.’


Passend aanbod

In het beleid van VWS is het de bedoeling dat de kinderen die met de 10-uursmaatregel te maken krijgen, passend zorgaanbod vinden bij de zorg in natura (ZIN). ‘Dat gebeurt gewoonweg niet’, zegt Van Barschot. ‘Zorgkantoren kopen geen begeleidingszorg in voor 2014 omdat begeleiding in 2015 overgaat naar gemeenten. Zorgkantoor Agis zet dit letterlijk zo op zijn eigen website. De hele tragiek is dat in 2014 allerlei kleinschalige aanbieders failliet gaan door de maatregel en dat er dan in 2015 gemeenten naarstig op zoek gaan naar kleine flexibele aanbieders.’ Zorgkantoor Agis ontkent overigens dat een dergelijk statement over de inkoop van kleinschalige begeleiding op de website heeft gestaan. Woordvoerder Christine Rompa: 'Wij hebben uiteraard voor 2014 de plicht om die zorg in te kopen en dat doen wij dan ook.'

Inventarisatie
Uit de inventarisatie van BVKZ blijkt ook wat de gevolgen zijn voor de aanbieders van pgb-begeleiding. De enquête is beantwoord door 108 respondenten, waarvan 64 pgb-bedrijven en 44 zzp'ers. 68 van de 108 respondenten verwacht te moeten stoppen. De 29 bedrijven die verwachten hun bedrijf te kunnen voortzetten, verwachten een gemiddeld omzetverlies van 58 procent.

5 reacties

 • mvbars

  Mevrouw Rompa van Agis Zorgkantoor heeft zich kennelijk niet goed laten informeren. Op de site van Agis stond eind april nog letterlijk:
  'Voor de functies begeleiding en dagbesteding contracteren wij, gezien de transitie van deze functies naar de Wmo, geen nieuwe zorgaanbieders meer.'
  url: http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Nieuwe_zorgaanbieder/U_wilt_een_contract_met_het_zorgkantoor

  In de gesprekken die ik met het ministerie van VWS voer over de (niet)contractering van innovatieve kleine zorgaanbieders heb ik hiervan melding gemaakt, omdat dat relevant is voor de vraag of contractering door zorgkantoren soelaas biedt voor kleine aanbieders die dreigen failliet te gaan als onbedoeld bij-effect van de 10-uursmaatregel PGB begeleiding 2014.
  Wellicht heeft deze melding geleid tot het verwijderen van de genoemde tekst.

  Ik vind het erg vervelend dat Agis nu suggereert dat ik hierover niet de waarheid zou spreken. Het zou mevrouw Rompa sieren als zij e.e.a. nog eens goed intern zou uitzoeken en op deze plaats haar eerdere bewering zou rectificeren.

 • JEK je eigenkeus

  Het is dan misschien niet op de website gezet, maar wel aan ons als kleine zorgaanbieder uitgelegd toen wij onze wens om begeleidingszorg in te kopen bij het agis zorgkantoor hebben neergelegd.
  Enkel begeleiding inkopen was en werd niet mogelijk. Enkel in combinatie met bijvoorbeeld palliatieve zorg.
  Juist vanwege de overgang in 2015 kozen zij voor aanbieders die meer in hun pakket hadden om zo 'continuïteit' te waarborgen was hun argument. Dat onze klanten nu een jaar buiten spel worden gezet om straks via de WMO mogelijk weer bij ons terecht te komen was geen tegenargument volgens het zorgkantoor.
  En voor de voordelen van de flexibele kleine gespecialiseerde aanbieder en in ons geval goedkopere aanbieder stonden zij al helemaal niet open.
  Uiteindelijk was hun advies: U kunt toch altijd nog in dienst gaan bij een grote aanbieder?

 • jannekeheijstek

  Het is natuurlijk niet zo dat alleen de jeugd de dupe is van deze 10-uurs regeling. Ook volwassenen, die hun zorg/ondersteuning niet bij de reguliere zorgaanbieders kunnen inkopen, omdat hun zorgbehoefte te specifiek c.q. te complex is, krijgen hier mee te maken.
  De NBEC onderkent de grote impact van deze maatregel en maakt zich als Brancheorganisatie eveneens grote zorgen. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de werkgelegenheid.

 • nelgiardino

  M.i. heeft VWS drommels goed in de gaten wat de consequenties zijn. Was het maar een informatieprobleem... Wat speelt is dat men in dit neo-liberaal tijdsgewricht vol korte termijn beleid gericht op bezuinigen, geen boodschap heeft aan deze consequenties.
  Kosten effectiviteit op langere termijn is nu niet belangrijk.

  We wachten rustig tot de wal het schip doet keren.

  Ruud Joppen Psychotherapeut - gezondheidszorgpsycholoog BIG

 • Rita Dorst

  het is met het persoonsgebonden budget net als met de VVD. Er zijn er een paar die de grote meerderheid in een kwaad daglicht stellen. Met dit als gevolg. En bij net minVWS weten ze wel beter, maar de Zorgkantoren regeren, niet de democratie.

Of registreer u om te kunnen reageren.