Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa: verzekeraar verzaakt bij wachttijden ggz

Zorgverzekeraars doen niet voldoende om ggz-patiënten te helpen die te lang moeten wachten op zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat onderzoeken of zorgverzekeraars hun zorgplicht wel nakomen.
NZa: verzekeraar verzaakt bij wachttijden ggz

Dat staat in brief van de NZa aan de minister van VWS. Aanleiding is de Marktscan GGZ 2014, waaruit blijkt dat bij sommige aanbieders de wachttijden de Treeknormen ruimschoots overschrijden. Volgens de Treeknormen moeten patiënten vier weken na het eerste contact gezien worden door de zorgaanbieder. Een aanvaardbare wachttijd op de diagnose is nogmaals vier weken. Dan mag het volgens de Treeknormen nog eens zes weken duren voordat de behandeling start. De NZa heeft voor de Marktscan al deze wachttijden gecombineerd en vindt tien weken tussen het eerste zorgcontact en behandeling aanvaardbaar.

Te lang wachten bij jeugd-ggz

Vooral in de jeugd-ggz worden de Treeknormen overschreden. Bij 46 procent van de jeugd-ggz-aanbieders moeten patiënten na het eerste contact langer dan vier weken wachten op een intakegesprek. Bij instellingen voor volwassenen-ggz lag dit percentage op 29 procent. Een kwart van de instellingen voor jeugd-ggz liet patiënten na de intake langer dan tien weken wachten op een behandeling. Bij de volwassen-ggz liet een op de tien aanbieders klanten langer dan tien weken wachten op behandeling.

NZa legt verplichtingen op

De NZa vindt de signalen over toenemende wachttijden zo verontrustend dat de toezichthouder nader onderzoek gaat doen naar de manier waarop zorgverzekeraars hun zorgplicht invullen. Ook wil de NZa dat patiënten zich meer bewust worden van hun rechten als het gaat om wachttijden. Zorgaanbieders moeten hen daarover beter informeren via hun websites. De NZa gaat zorgaanbieders die de Treeknormen overschrijden verplichten om hun patiënten te melden dat ze recht hebben op een alternatieve behandeling. Ook verzekeraars krijgen van de NZa een verplichting opgelegd. Zij moeten hun verzekerden beter informeren over de Treeknormen en de hulp die de verzekeraar kan bieden bij het vinden van alternatieve behandelingen.

LPGGz: NZa bagatelliseert

De patiëntenorganisatie LPGGz vindt dat de NZa de problemen met wachttijden bagatelliseert. 'In het NZa-rapport is gewerkt met gemiddelde wachttijden. Daaruit kun je niet opmaken bij welke instellingen de langste wachttijden zijn, terwijl deze lijst wel bekend zou moeten zijn bij de NZa. Door met gemiddelde wachttijden te werken wordt het probleem van de wachttijden onvoldoende inzichtelijk gemaakt', laat een woordvoerder weten.

Alleen maar langer wachten in de ggz

In eigen onderzoek kwam de LPGGz in september tot langere wachttijden. Bij maar liefs één op de vijf ggz-aanbieders zouden de Treeknormen worden overschreden. Daar zitten enkele aanbieders bij met extreme wachttijden. De LPGGz vermoedt dat de situatie sindsdien alleen maar is verslechterd. 'Het NZa-rapport baseert zich op de stand van zaken medio 2014. We vermoeden dat de lengte van de wachtlijsten in december 2014 nog eens fors is toegenomen.  Het LPGGz vraagt eigenlijk om beterschap aan de sector, maar we vragen ons af of en hoe de minister de afspraken om binnen de treeknormen de zorg te leveren, gaat afdwingen.'

10 reacties

 • Alberts

  De wachtlijst voor CZ verzekerden zal door hun inkoop van 2015 verder toenemen. In haar 'wijheid' heeft CZ namelijk besloten dat de best daartoe geëquipeerde professionals niet meer de meest complexe problematiek mogelijk behandelen. Een vrijgevestigde psychiater of klinisch psycholoog mag van CZ niet zonder meer een ernstige persoonlijkheidsstoornis of eetstoornis behandelen... dat vindt CZ op grond van een flutlijstje niet ok. Trieste tijden.

 • bresker

  Voor de niet akute zorg zijn wachttijden juist heel goed, om nog eens na te denken over de problemen. Bij de vroegere IMP's hield men daarom juist wachttijden aan.

 • IKKE

  Door de wijze van budgetteren door de ZV moet je als hulpverlener steeds meer letten op je bedrijfsstrategie en inkomen ipv dat de hulpvraag cq noodzakelijke zorg leidend is.
  De gewenste ombouw van aanbodsturing naar aansturing via de vraag van de patienten wordt teniet gedaan. CZ is al jaren koploper teweinig GGZ inkopen de Achmea doet dit nu in 2015 nog beter.Je zult er maar verzekerd zijn...

 • JohnJ

  De patiënt die een klacht mag indienen bij zijn zorgverzekeraar als de Treeknormen niet gehaald worden is een goed idee! En als de zv in gebreke blijft moet er een boete opeisbaar zijn. De reserves van de zv's zijn ten slotte ruimschoots voldoende om 1) voldoende zorg in te kopen, 2) alle klachten af te handelen en 3) boetes te betalen. Wil Radar of de Consumentenbond even een model klachten-brief online zetten?

 • Teceer

  het probleem is dat de verzekeraar zou moeten opkomen voor het belang van zijn individuele verzekerde, maar zijn bedrijfsresultaat vooral verbonden ziet aan de manier waarop hij zijn regierol op macroniveau uitvoert. en uiteindelijk een op winstoptimalisatie gebaseerde onderneming is.

 • Alberts

  Overigens weten veel verzekerden ook niet dat wanneer de wachttijden bij gecontracteerden te lang zijn (niet binnen de normen) dat ze een niet- gecontracteerde mogen zoeken die dan volledig betaald dient te worden door de ZV.

 • bezorgde

  Misschien moet er er een vergoeding voor clienten komen wanneer verzekeraars in gebreke blijven. Die Treeknormen voor maximale wachttijden voor behandelingen moeten voor clienten helder vindbaar zijn. En er moet gehandhaafd en een zwarte lijst van wurginkopers die veel te kleine contingenten van zorg hebben ingekocht, en daarmee natura- polishouders een rad voor ogen draaien.

 • Alberts

  Ik kan dat artikel niet lezen Lennard van der Poel, kan je de tips hier copy- pasten?

 • Alberts

  Ongelooflijk, wat loopt men achter de feiten aan niet te geloven! En dat ze de zwarte piet überhaupt deels bij de aanbieders durven te leggen is een grove schande en bewijst dat ze geen flauw idee hebben hoe de hazen lopen in het veld. De wachtlijstdruk voor met name gespecialiseerde GGZ is enorm.
  Afgelopen weken wordt men als aanbieder in de regio suf gebeld door patiënten die hulp zoeken maar overal tegen wachttijden aanlopen vanwege omzetplafonds. Vorige week nog een verzekerde van Agis die aangaf al twee maanden op zoek te zijn, aangeraden haar verzekeraar te bellen en de Treeknormen aan te halen om zo af te dwingen dat ze binnen een tweetal weken ergens terecht kan. Reactie Agis: we hebben genoeg zorg ingekocht. Wrang is dat ze patiënte vervolgens wijzen op de mogelijkheid buiten haar stad te zoeken, terwijl ze in de vaststelling van de omzetplafonds aangeven met postcode= marktaandeel te werken. Inconsequent, niet transparant en de verzekerde staat letterlijk buiten. Maar de bulldog slaapt verder.

Of registreer u om te kunnen reageren.