Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten vrezen ‘wc-eend-effect’ in nieuwe Wmo

Het risico bestaat dat wijkverpleegkundigen bij de doorverwijzing van klanten zich te veel door experts uit de tweede lijn laten leiden. De experts zouden hun invloed op het sociale wijkteam misbruiken om zo veel mogelijk klanten naar hun eigen instelling doorverwezen te krijgen.
Gemeenten vrezen ‘wc-eend-effect’ in nieuwe Wmo

In de nieuwe Wmo beslist het wijkteam wie waar zorg moet krijgen. In veel gevallen zal het wijkteam hiervoor expertise inroepen van specialistische zorgcentra. 'Belangrijkste aandachtspunt is dan dat de onafhankelijkheid van de experts gewaarborgd blijft.' Dat schrijven onderzoekers van KPMG in opdracht van VWS in de deze week verschenen Stoomcursus voor bestuurders. 'Om te voorkomen dat de expertise van de aanbieder veel volume de eigen organisatie intrekt zonder dat daartoe echte noodzaak is of terwijl een andere aanbieder beter passend is.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Inrichting wijikteams

Gemeentebestuurders krijgen het advies om het sociale wijkteam zo in te richten dat experts in een adviserende rol worden geplaatst dicht tegen het wijkteam aan, maar zonder zelf het besluit te kunnen nemen. Het proces moet ten tweede zo worden ingeregeld dat de experts van verschillende aanbieders in samenspraak tot een advies of besluit komen, waardoor zij onderling kunnen waarborgen dat mogelijk eigenbelang niet de overhand krijgt. Ten slotte zou voor zeer kostbare en weinig voorkomende vormen van zorg een bekrachtiging door een derde gevraagd kunnen worden.

Hengelo

In de gemeente Hengelo wordt momenteel met een constructie gewerkt waarbij drie doorverwijzende wijkverpleegkundigen op de payroll staan van een onafhankelijke ouderenwelzijnsstichting. De verpleegkundigen zijn afkomstig van twee zorgorganisaties, te weten CarintReggeland en Trivium Meulenbelt. Dat zegt Eric Eekhout, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling van zorgaanbieder CarintReggeland. 'In Hengelo heeft men voor een samenwerkingsvorm gekozen waarin wijkverpleegkundigen van verschillende zorgorganisaties zijn ondergebracht bij de plaatselijke Stichting Welzijn Ouderen. De wijkverpleegkundigen werken nauw samen met de ouderenadvisers van genoemde stichting. Het betreft hier een experiment dat eind 2015 zal worden geëvalueerd en wordt bekostigd door gemeente Hengelo. De eerste resultaten zijn positief. In een volgende uitgave van Zorgvisie volgt een interview met deze wijkverpleegkundigen in Hengelo.'

16 reacties

 • fred

  Zorg zo organiseren dat onnodig een beroep moet worden gedaan op de tweede lijn.Voorkom zoveel als mogelijk een opname in een verpleeghuis en/of ziekenhuis.Een ziekenhuis zoals U weet is er voor acute en complexe situaties.
  De huisarts dient de regierol te vervullen in nauwe samenspraak met de patient/client en de naaste verwanten.
  D.w.z. dat de zorgverzekeraars en de wetgever de huisarts ook extra behoren te ondersteunen.
  Voorkom dat het wijkteam veel tijd kwijt is aan overlegprocedures en andere administratieve regelingen.Voor meer informatie zie www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Veel succes!

 • Willy Gillissen

  Wikipedia.' Uitdrukking die gebruikt wordt wanneer een deskundige een advies geeft waar zij/ hij zelf belang bij heeft'.

 • robbetman

  Wat in vredesnaam is het 'wc-eend-effect'?
  Wat een rare kop boven een belangrijk artikel.
  Wie gaat dit vertalen in normaal, zakelijk Nederlands?

 • benno12

  Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.
  De pot verwijd de ketel .....
  gemeenten korten zelf tot 80% op zorg op cliënten en instellingen.
  Ik werk zelf bij een instelling waar 20% van personeel er uitvliegen dankzij wmo wlz en participatie.
  Plus de kortingen die nu al plaats vinden zoals meerzorg intramurale cliënten.
  Gevolg een ontslaggolf en cliënten zijn de dupe.
  Want je kunt niet met nog minder mensen cliënten begeleiden.
  Er is al veel gesnoeid de laatste jaren en er is nu oook al te kort aan personeel.
  Wordt alleen maar erger
  maar instellingen moeten winst maken en hun rak en solvabiliteit op orde hebben.ZORG gaat allang niet meer over cliënten, mensen, maar over geld.
  MAAR NIEMAND DIE IN OPSTAND KOMT en doe je dit wel dan mag je op bezoek bij grote baas

 • j

  En waar staat de zorgvrager die zelf de regie in handen wil hebben?

 • tvadek

  Er eten teveel mensen te goed van de gezondheidszorg . Met name diegenen die nog nooit een patiënt hebben gezien tenzij van een verdieping hoger dan de werkvloer.
  De werkvloer heeft geen tijd om te reageren tenzij op vakantie of ziek thuis . Alle reacties zijn van mensen die vrezen iets te verliezen. Zorg voor nieuwe wijn in nieuwe zakken. De oude wijn is over tijd . Een goed pensioen gewenst , waarschijnlijk voor u 67 e !

 • van den oever

  In zuid holland ontstaat een zelfstandige cooperatieve vereniging voor wijkverpleegkundigen in het eerste segment. Verpleegkundigen worden lid a en gaan over de inhoud en de doorverwijzing. Zorgaanbieders en huisartsen worden lid B en garanderen de ondersteuning, opvolging en backoffice. Vrees van gemeenten is hier dus overbodig !

 • heverhard

  Het is denk ik simpel te regelen, laat Mee de doorverwijzing invullen, zij zijn immers onafhankelijk.

 • dingemans

  De wijkverpleegkundigen sturen alle cliënten door naar hun eigen organisatie. WIENS BROOD MEN EET DIENS WOORD MEN SPREEKT. Dat zie je nu al in verschillende wijken. Cliënten willen eigenlijk zorg van thuiszorg bureau A maar dan zegt de wijkverpleegkundige... zou u dat nou wel.. ... weet u het het wel zeker... ik krijg van bureau B zulke goede berichten... ... wat raar dat u bij bureau A wilt....

  En dan gaat de client vervolgens naar zorgbureau B, het zorgbureau waar de wijkverpleegkundige in dienst is geweest of nog steeds in dienst is!

 • Teceer

  stap 1 moet zijn af te zien van grootschalig aanbesteden. de cliënt/patiënt zelf is de inkoper van de zorg die hij wenst en nodig heeft. zijn eerste adviseurs daarbij zijn zijn naasten (gezin, familie, buren), (huis)arts en verzekeraar. de sleutel voor de meest effectieve zorg moet uiteindelijk liggen in de vertrouwensrelatie tussen de cliënt/patiënt en diens adviseurs.

  correcties vanwege het macroniveau dragen vooral bij aan hogere kosten voor de bureaucratie en die overhead willen we toch juist beperken.

 • dhr. Brandsema

  opmerkelijk: de reacties als hierboven getuigen al net zo van wantrouwen en achterdocht als dat ze dit de 'grote instellingen' verwijten.
  als ik de aanbestedingen in mijn regio volg, dan zijn er mogelijkheden voor ZZP-ers en grote instellingen. daarnaast zijn er criteria opgesteld waar je als instelling aan moet voldoen: zowel aan de voorzijde (kwalititeit leveren + lage kostprijs) als achterzijde (kwalititeit toetsen, client tevredenheid). hoe dat uitpakt? geen idee, maar dat is kenmerkend voor een transitie van deze omvang.

 • Willy Gillissen

  Inderdaad, een zeer ingewikkelde constructie in Hengelo. Kan u het nog uitleggen aan de klanten? De ' zorgmarkt' is nu al druk bezig met lobbyen om hun eigen organisatie zo min mogelijk schade te laten ondervinden van deze hele transitie. Daar zijn ze heel slim in!

 • simon de jong

  Als we nu allemaal zo klantgericht werken, zoals we beweren, waar hebben we het dan nog over. In het hele transitie traject zit geen enkel vertrouwen in de 'goede bedoeling' van professionals en aanbieders. En de 'goede bedoeling' bestaat uit een adequaat en efficient aanbod waar de client bij geholpen wordt, waarbij zo min mogelijk professioneel wordt ingezet. Waar het vertrouwen ontbreekt, wordt de starheid en bureaucratie gekweekt. En uiteindelijk is de klant de dupe van iets waar hij helemaal niets aan heeft.

 • Paul Trossel

  Heerlijk dat vertrouwen in elkaar (sic).
  Een samenwerking die niet gebaseerd is op onderling vertrouwen is gedoemd om te mislukken.
  Gemeenten en zorgaanbieders hebben een gemeenschappelijk belang, laten ze dat samen gaan onderzoeken in plaats van nu al breed uit te meten dat 'grote' aanbieders kennelijk per definitie niet te vertrouwen zijn.
  Dit schaadt uiteindelijk het belang van degene die de ondersteuning nodig heeft.

 • cobie

  clienten zelf de organisatie laten kiezen waar ze zorg van af willen nemen/ontvangen , wordt nu toch ook gevraagd bij de WMO .

 • libertain

  Clienten zijn heel tevreden over ZZPers in de zorg maar grote instellingen draaien in de Gemeenten aan de knoppen en sturen klanten door naar hun eigen instelling
  Dit WC eend effect hebben we ook gezien bij grote instellingen die de transferverpleegkundigen alleen maar naar hun eigen instelling lieten doorverwijzen. ZZP-Nederland is toen voor de ZZPers opgekomen en via de NZA is toen gewezen op die marktverstoring door de grote instellingen en kregen ook ZZPers naar volle tevredenheid van de clienten weer zorgtaken toebedeeld.

  In zijn algemeenheid discrimineren Gemeenten ZZPers door alleen instellingen te contracteren, dat is niet zo slim want de ZZPers zijn klantgerichter, breder opgeleid en ervaren en ook nog eens goedkoper.

Of registreer u om te kunnen reageren.