Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Instellingen verliezen toegang regelarme zorg

Het ministerie van VWS ziet geen heil in Experimenten regelarme zorg (ERAI) voor intramurale instellingen. ERAI-trajecten bij instellingen voor zware zorg hebben volgens staatssecretaris Martin van Rijn van VWS te weinig opgeleverd.
Instellingen verliezen toegang regelarme zorg
Foto: ANP Photo

Als de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 wordt ingevoerd, kunnen intramurale instellingen zich niet meer  aanmelden voor ERAI-trajecten. Dat blijkt uit deze week verschenen schriftelijke antwoorden op Kamervragen over de Wlz. In ERAI-trajecten krijgen aanbieders het mandaat om zelf indicaties te stellen op basis van veel minder regels en voorwaarden dan buiten het experiment mogelijk is. Ondanks het feit dat er nog geen evaluatie van de ERAI heeft plaatsgevonden, oordeelt staatssecretaris Van Rijn dat ERAI-trajecten wel nuttig zijn in de extramurale zorg, maar niet voor intramurale instellingen. 'In slechts zes ERAI-experimenten is met indicatiestelling voor intramurale zorg geëxperimenteerd', schrijft Van Rijn. 'Op basis van de resultaten van deze instellingen, waarvan kostenbesparing niet als uitkomst is genoteerd, acht ik het verstandig dat – in een periode dat het gehele stelsel van de langdurige zorg in nieuwe wettelijke systemen vorm moet krijgen –  de toegang tot de Wlz via objectieve indicatie wordt bepaald.' Dat betekent dat in de Wlz het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) alle indicaties blijft doen in de intramurale zorg en er geen ruimte is voor experimenten.

PVV-fractie

Met name de PVV-fractie is verbolgen over het afschaffen van ERAI in de langdurige zorg. De staatssecretaris schrijft eens te zijn met de PVV dat ERAI goed werkt in de extramurale zorg. Hij laat daarom een deur op een kier voor de mogelijkheid  van mandaatindicering voor instellingen. Dat betekent dat instellingen mogelijk in de toekomst wel weer het mandaat krijgen om zelf indicaties te stellen. 'De nieuwe Wlz biedt de mogelijkheid om in de toekomst tot taakmandatering over te gaan. Dat daarvoor nu nog niet is gekozen, heeft te maken met de zeer zware doelgroep die in de Wlz een recht op zorg krijgt. Hierbij is het principe dat herindicaties zo min mogelijk plaatsvinden. Ook zal vooralsnog niet met mandatering worden gewerkt binnen de langdurige zorg, omdat alle uitvoerenden in alle nieuwe wettelijke systemen moeten gaan werken met voor hen nieuwe kaders, cliënten, zorgaanbieders et cetera. Het is onder die omstandigheden niet verstandig om instellingen op wie heel veel veranderingen afkomen alsmede het oog op de objectieve, indicatiestelling meteen in staat te stellen in mandaat Wlz-besluiten te gaan stellen.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Of registreer u om te kunnen reageren.