Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Kamer wil meer eigen regie in Wlz

De Tweede Kamerleden vinden eigen regie en kwaliteit nog onvoldoende geborgd in de Wet langdurige zorg (Wlz). Via een groot aantal amendementen en moties willen zij de wet aanpassen. Vanavond gaan zij voor de laatste keer in debat met staatssecretaris Van Rijn.
Kamer wil meer eigen regie in Wlz
Foto: ANP - Bart Maat

De amendementen en moties betreffen een groot aantal onderwerpen. Hieronder een greep uit de gewenste wijzigingen en de reactie van Van Rijn. De complete lijst is onder aan dit artikel te vinden als bijlage.

Eigen regie en zelfstandigheid

Het eerste amendement komt van Vera Bergkamp (D66) en Otwin van Dijk (PvdA). Zij pleiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens de bespreking van zorgplannen. Het CIZ zou cliënten daar actief op moeten wijzen. Van Dijk pleit ook voor een mogelijkheid dat cliënten zelf een persoonlijk zorgplan opstellen zodat zorgkantoren of aanbieders direct inzicht hebben in het plan van de cliënt. Verzekerden zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen om helemaal zelf te bepalen waar zij hun zorg betrekken, stelt Mona Keijzer (CDA). Met dit amendement zou de persoonsvolgende bekostiging per 1 januari 2015 direct in werking treden.

'Alhoewel ik sympathiek sta tegenover het met dit amendement beoogde doel, ben ik van mening dat dit op dit moment niet uitvoerbaar is', reageert Van Rijn. Hij ziet meer in een ander amendement van Keijzer, samen met Bas van 't Wout (VVD) waarin zij vragen om regels zodat de zorg persoonsvolgend bekostigd kan worden.

De wens van de cliënt moet gerespecteerd worden, ook als dat zorgt voor enige ondoelmatigheid, vindt Carla Dik-Faber (CU). Bijvoorbeeld als een cliënt graag thuis wil wonen maar dit duurder is dan zorg vanuit een instelling. Sympathiek idee, meent Van Rijn. Hij denkt onder meer aan kinderen die de mogelijkheid moeten krijgen om thuis op te groeien.

Overhead terugdringen

Renske Leijten (SP) en Van Dijk willen dat er een norm wordt ingevoerd om de overhead in de langdurige zorg te beperken. Van Rijn ontraadt dit amendement. Niet omdat hij tegen de beperking van onnodige bureaucratie is, maar omdat binnen korte tijd normen ontwikkeld moeten worden om overhead te meten. Daarbij is het de taak van zorgkantoren om efficiënt in te kopen. Heeft een aanbieder te veel overhead dan is het zorgkantoor via de inkoop en contractering aan zet, stelt Van Rijn. Fleur Agema van de PVV wil dat zorgorganisaties met lage overhead beloond worden, maar daar ziet Van Rijn niets in. 'Het is aan het zorgkantoor om op kwaliteit en doelmatigheid in te kopen en daarop af te rekenen. Daarbij kunnen zij door hun inkoopbeleid een lage overhead stimuleren.'

Mantelzorg

Een aantal Kamerleden pleit voor grotere betrokkenheid van mantelzorgers in de Wlz. Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber willen dat mantelzorgers worden benoemd in de overeenkomsten die zorgkantoren met aanbieders sluiten. Hoewel de Wlz dit idee al bevat, ziet Van Rijn geen bezwaar om de positie van mantelzorgers en vrijwilligers nogmaals te benoemen. Met een motie wil Leijten voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers de professionals verdringen. Van Rijn ontraadt de motie en stelt haar gerust dat ook hij een goede balans wil tussen informele en formele zorg.

Indicatiestelling

Wanneer de CIZ ziet dat bij een indicatiestelling het zwaarste zorgprofiel onvoldoende is, moet gelijk meerzorg toegekend kunnen worden, pleit Dik-Faber. Een goed idee, vindt Van Rijn, maar het past niet bij het uitgangspunt van de wet. Bij een toename van de zorg zou dan direct een nieuwe indicatie moeten plaatsvinden. Van Rijn stelt daarom voor dat het CIZ de cliënt informeert en het zorgkantoor opdraagt om de meerzorgprocedure te starten.

Kwaliteitsmeting

Op dit moment zijn er nog geen landelijk vastgestelde outcomecriteria voor de Wlz-uitvoerders of zorgkantoren. Daar moet volgens Van Dijk verandering in komen. In een amendement vraagt hij om een meet- en weetplicht zodat kan worden vastgesteld welke resultaten er gewenst worden te halen, hoe resultaten gemeten worden en welke outcomecriteria gehanteerd worden ten aanzien van aanbieders. Van Rijn steunt het voorstel maar wil wel een voorbehoud maken ten aanzien van de praktische uitvoerbaarheid. Daarbij gaat het vooral om het voorkomen van extra bureaucratie als gevolg van slecht geformuleerde normen.

Enorme aanpassing of uitstel

Agema spant de kroon als het gaat om aanpassingen van de Wlz. In meerdere amendementen wil zij alle artikelen van de wet schrappen om de AWBZ in stand te houden. Jesse Klaver (GroenLinks) pleit voor uitstel van de Wlz tot minimaal 2016. Leijten en Tjitske Siderius (SP) willen de verpleging en verzorging in de thuiszorg en begeleiding van mensen in de thuissituatie onderbrengen in de Wlz.

Vernieuwingsagenda

Van Dijk, Van 't Wout, Van der Staaij, Dik-Faber en Bergkamp verzoeken tot slot om voor 1 januari 2015 een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg te ontvangen. Ook willen zij dat de regering de start van experimenten in het kader van deze zorgvernieuwingsagenda actief stimuleert en monitort om uiteindelijk in 2017 besluiten te nemen omtrent zorgvernieuwing. In deze agenda komen onder andere de volgende punten aan bod: het vastleggen van outcomecriteria, inzichtelijk maken van kwaliteit en belonen van kwaliteit, positionering van zorgkantoren, stimuleren van innovatie en ondernemerschap en het tegengaan van regeldruk, administratieve lasten en bureaucratie.

4 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen

  Klinkt op zich als een goede dialoog. Crux voor veiligheid en zekerheid voor voldoende regie voor klant, kwaliteit en haalbaarheid zit hem in het ontstaan van een neutraal kader dat het totale maatschappelijk functioneren van organisaties en de richting van zorgtrajecten kan meten; of het nu om de aanbieder of de financier of toezichthouder gaat. Het ijkpunt hiertoe is in alle opzichten de bediening van de burger en verzekerde in relatie tot diens welzijns- of gezondheidsbeperking

  Lees voor meer informatie over deze maatschappelijke innovatie en de aanleiding op onze websites, om te zien wat u kunt doen aan het creëren van meer samenhang en pro-actieve regie.

 • mcp

  Bezuinigen doet men jaar in jaar uit van onderaf door op de budgetten te korten. Instellingen die moeten bezuinigen verzamelen deze NIET geoormerkte budgetten voor het collectief en betalen van boven naar beneden uit. Bovenin zit bestuur en hoofdkantoor, overhead, vaste lasten en management en onderaan zit client en zorgverlener. Op deze wijze gaan bezuinigingen ALTIJD ten koste van de kwaliteit van zorg en komt de zorg nooit dichter bij de mens! Gevolg is dat men zo mogelijk de rug keert naar de instellingen en kleinschalige efficiente maar moeilijk controleerbare alternatieven schieten als paddenstoelen uit de grond!

 • IKKE

  Jonge jonge meneer van Rijn is of naief of..? Zorgverzekeraars inkopen op kwaliteit? Weet hij niet dat dit dit woord in ZV -wereld inmiddels bezuinigen betekent? Efficient zijn de ZV wel: maar dan wel alleen gericht op behalen van eigen winst.Patienten/klanten worden niet geinformeerd over hun inkoopbeleid. Dat is ook lastig. Polissen blijven onleesbaar. Maar mensen denken ik ben toch verzkerderd..jaja totdat je zorg nodug hebt.
  Lage overheadkosten vind je bij vrijgevestigden in de GGZ. En die worden nu via de contracten enorm gekortwiekt.

 • het kan beter

  Van Rijn heeft met de invoering Wlz veel kapot gemaakt. PolitPolitiek kom op voor de ouderen. Vermijd kansen pp fraude. Werk vanuit 1 meetsysteem. Het is vojf voor twaalf. Vandaag kunt u in kamer uw slag slaan.

Of registreer u om te kunnen reageren.