Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Pilot Buurtzorg Jong groot succes

Buurtzorg Jong, een dochteronderneming van Buurtzorg Nederland, pakt succesvol de problemen met jongeren aan in de gemeente Putten. Gezinnen worden snel geholpen, er is weinig uitval en geïnterviewden noemen nauwelijks verbeterpunten. Dat blijkt uit de evaluatie van een pilot van Buurtzorg Jong in Putten.
Pilot Buurtzorg Jong groot succes

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Ter voorbereiding op deze zogenaamde transitie jeugdzorg en vanwege de behoefte van de gemeente aan meer duidelijke afspraken over regie en uitvoering van het jeugdbeleid binnen het CJG, is  de gemeente Putten in januari 2013 gestart met een pilot Buurtzorg Jong.

Ervaring

Gezinnen die te maken kregen met hulpverleners van Buurtzorg Jong waarderen de directe hulp die wordt verleend, waaronder de adviezen, positieve houding van de medewerkers en het ontvangen van bevestiging over wat ouders wel goed doen. Verder krijgen de ouders steun door verwijzingen naar de juiste formele of informele hulp. Ook de schakelfunctie tussen andere organisaties en betrokkenen wordt als positief door de ouders. Opmerkelijk is dat geïnterviewden over de pilot nauwelijks verbeterpunten aandragen voor de hulpteams. 'Alle geïnterviewden waren heel positief over Buurtzorg Jong en ook bij doorvragen werden weinig verbeterpunten genoemd', zo stellen de onderzoekers.

De organisatie zelf zat volgens de onderzoekers ook goed in elkaar. Buurtzorg Jong leerde van eigen problemen en koos daar oplossingen voor. Zo besloot het team om bij vechtscheidingen zo nodig met twee Buurtzorg Jong medewerkers aan slag te gaan. Ook heeft het team een mannelijke hulpverlener aangenomen om beter hulp te kunnen bieden aan jongens. Verder kent de organisatie ook weinig uitval. Van de 78 trajecten die in 2013 zijn gestart, zijn er vijf in meer of mindere mate tegen het advies van Buurtzorg Jong voortijdig beëindigd. Dit is ongeveer in lijn met het streven van een uitval van maximaal vijf procent.

Huisbezoek

Het streven dat 80 procent van de gezinnen binnen drie werkdagen een huisbezoek heeft gehad, wordt niet gehaald. Het is echter de vraag of dit streven realistisch is, omdat het afleggen van een huisbezoek ook afhankelijk is van de wensen, behoeften en mogelijkheden van het gezin.

Effect op indicaties

De evaluatie geeft geen feitelijk antwoord op de vraag of de hulpverlening van Buurtzorg Jong leidt tot een afname van het aantal indicaties door Bureau Jeugdzorg. Bij het verschijnen van dit rapport zijn de gegevens van Bureau Jeugdzorg over 2013 namelijk (nog) niet beschikbaar. Doordat Buurtzorg Jong Putten snel en laagdrempelig hulp verleent, daarbij het netwerk van gezinnen inzet, en een gezin pas loslaat als het gezin zelf verder kan, lijkt het erop dat Buurtzorg Jong Putten bijdraagt aan het voorkomen van escalatie van problematiek.

Pilot

Buurtzorg Jong heeft in Putten aan meer dan negentig gezinnen hulp verleend. Een beperkt deel zocht zelf hulp bij de organisatie. De meeste gezinnen werden verwezen door ruim twintig verschillende organisatie of hulpverleners in Putten. De gemeente koos voor Buurtzorg Jong omdat zij een nieuwe en innoverende manier van Jeugdzorg wilden aanbieden. Naast Putten, wordt ook in twee andere gemeenten een pilot gedraaid.

Eén reactie

  • Esther Nieuwenhuizen

    Opnieuw een mooi initiatief van Buurtzorg. Heel goed dat er dicht bij de gezinnen en de wijken zelf hulp verleend wordt. Welk kind wil nu niet het liefst dat problemen in het gezin of op school zelf worden opgepakt, en dat het kind zoveel mogelijk in de eigen buurt kan blijven wonen, opgroeien en ontwikkelen. Goed om het hele gezin integraal te steunen bij het persoonlijk- en maatschappelijk participeren en waar nodig, extra (behandel) expertise in te regelen. Natuurlijk is die zorg er ook vanuit de reguliere jeugdzorg; echter helaas niet altijd zo praktisch of integraal in het huisgezin zelf. Te vaak wordt zorg een kantoor aangelegenheid en/of lijkt het kind ook maar al te snel buiten het gezin geplaatst te worden met alle (ontwrichtende) gevolgen van dien... Een goede toon is gezet...
    Intensieve ambulante hulpverlening (traditioneel jeugdzorg en/of GGZ prestatie) is sinds jaar en dag bekend maar kan nog veel verder worden uitgebreid. Minder klinisch en meer praktisch en gericht op het hele gezins-, wijk en schoolsysteem! Bij toegang WMO nieuwe ronde, nieuwe kansen voor burger en samenleving...
    Het Improvement Model biedt houvast aan nieuwe concepten die vanuit de klant zijn opgebouwd en de mogelijkheid om te voorzien in de maatschappelijke verantwoording. Veel zorgverzekeraars en VNG tonen zich verrast hierover en oriënterende gesprekken vinden plaats. Echter het initiatief moet liggen bij het werkveld zelf, zoals het ''systemisch'' gezien ook hoort.

Of registreer u om te kunnen reageren.