Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS verkleint takenpakket NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit verliest een aantal taken en richt zich voortaan op de uitvoering van toezicht. Het vaststellen van beleid gaat naar VWS en markttoezicht komt in handen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Schippers reduceert taken van de NZa
Foto: ANP - Martijn Beekman

Minister Schippers neemt de maatregelen in reactie op de aanbevelingen van de commissie Borstlap.

Taken van de NZa

De NZa zal zich bezig blijven houden met het zorgtoezicht, zoals het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars, het toezicht op de uitvoering van de Wet Landurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en het tegengaan van fouten en fraude in de zorg. De NZa is verantwoordelijk voor de behandeling van individuele gevallen. Om er voor te zorgen dat de NZa ook beter door de patiënt of cliënt kan worden gewezen op dergelijke situaties, wordt het bestaande loket om klachten te melden uitgebreid en klantvriendelijker. De meldingen van burgers en veldpartijen worden door de NZa gebruikt voor het risicogestuurd toezicht. Op basis van deze signalen kan de NZa eerder het gedrag van een bepaalde zorgaanbieder of verzekeraar nader onderzoeken.

NZa-taken naar VWS

Het ministerie stelt voortaan zelf het beleid met betrekking tot de bekostiging in de zorg vast. De NZa voert vervolgens het door VWS vastgestelde beleid uit. Hierdoor ontstaat volgens Schippers een logische knip tussen de taken en 'zo wordt duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is'.

NZa-taken naar ACM

De fusietoets en het instrument van de aanmerkelijke marktmacht komen in handen van de ACM. Bundeling van het instrumentarium, zorgt er volgens VWS voor dat het mededingingsinstrumentarium specifieker op de zorg toegesneden kan worden ingezet. 'De instrumenten liggen in elkaars verlengde qua inzet, doelen en benodigde (juridische) kennis.' De zorgspecifieke fusietoets blijft overigens gewoon bestaan, door het overbrengen naar de ACm kunnen de administratieve lasten worden gebundeld. 'Dit zorgt voor minder administratieve lasten bij veldpartijen. Bovendien krijgt de ACM zo meer zorgspecifieke informatie over een fusie die ze bij haar mededingingsrechtelijke concentratietoets kan gebruiken.'

Interne organisatie NZa

Naast de wijziging in de taken van de NZa worden ook maatregelen genomen om de interne organisatie te versterken. Zo komt er een driehoofdig bestuur, onder leiding van Marian Kaljouw. Schippers: 'Bij een driehoofdige raad van bestuur kunnen thema's als ict, informatiebeveiliging en HRM de benodigde aandacht van de algemene leiding krijgen.' Ook wordt de positie van de raad van advies versterkt en komt er een auditcommittee dat intern onderzoek kan doen naar ict en financiële zaken. Verder verbetert de NZa zelf haar personeelsbeleid en ict en is het interne beleid ten aanzien van bestuurskosten aangescherpt.

Commissie Borstlap

Minister Schippers heeft in 2014 een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar het intern functioneren van de NZa. Aanleiding was een omvangrijk bezwaarschrift van een op dat moment overleden medewerker van de NZa tegen zijn personeelsbeoordeling. In het bezwaarschrift toonde deze medewerker zich onder andere kritisch op het personeels- en ICT-beleid bij de NZa. Ook had hij kritiek op de relatie tussen de NZa en het ministerie.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.