Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Regeldruk in de zorg fors toegenomen

Doordat een uniforme werkwijze bij toezichthouders en verzekeraars ontbreekt, nemen de administratieve lasten voor zorgaanbieders fors toe. Dat zegt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een brief aan VWS over het Kwaliteitsinstituut.
Regeldruk in de zorg fors toegenomen

Minister Schippers vroeg Actal te kijken naar het effect van het Kwaliteitsinstituut op de regeldruk in de zorg. Het Kwaliteitsinstituut is nog maar een jaar actief, maar er zijn al enige effecten zichtbaar. 'Duidelijk is wel dat een verdere verbetering van de huidige situatie mogelijk is.'

Klachten

De boodschap van Actal komt op het moment dat vanuit verschillende delen van de zorg klachten komen over de toenemende bureaucratische lasten. Uit een vorig jaar verschenen internationale vergelijking waaraan Celsus, academie voor betaalbare zorg heeft meegewerkt, blijkt dat de administratieve kosten in Nederlandse ziekenhuizen de een na hoogste ter wereld zijn. De administratieve lasten maken hier bijna 20 procent uit van alle ziekenhuisuitgaven. Alleen in de Verenigde Staten liggen de bureaucratische kosten hoger (ruim 25 procent van alle ziekenhuisuitgaven). Het onderzoek, dat gepubliceerd is in het blad Health Affairs, wijst uit dat zorgstelsels die minder marktgeoriënteerd zijn, zoals in Canada en Schotland, minder administratieve lasten kennen. In Canada en Schotland liggen de administratieve lasten rond 12 procent van alle ziekenhuiskosten.

Afname kwaliteitsindicatoren

Het Kwaliteitsinstituut heeft in zijn eerste jaar 20 procent van de verplichte kwaliteitsindicatoren weten te schrappen en bijbehorende vragenlijsten opgeschoond. Het instituut heeft daarvoor veel standaarden en richtlijnen getoetst en deze in een register opgenomen. In dit register staat welke informatie en gegevens zorgaanbieders verplicht moeten leveren. Actal constateert dat de standaarden uit de ggz-sector in het register ontbreken. Ook dekken de getoetste standaarden niet het gehele domein van de zorg. 'Dat is wel nodig om ook in de ontbrekende standaarden het aantal indicatoren terug te brengen en de vragenlijsten op te schonen.'

Vooralsnog geen verbetering

Hoewel het Kwaliteitsinstituut het aantal indicatoren heeft teruggedrongen, is er voor de zorgaanbieders geen verbetering opgetreden. De getoetste standaarden zorgen slechts voor een zeer klein deel van de registratie en verantwoordingslasten. Daarnaast is er namelijk nog een uitgebreide en parallelle uitvraag van gegevens door zorgverzekeraars, IGZ, NZa, DICA, Mediquest en de brancheorganisatie van verzekeraars. Al deze partijen vragen de gegevens op verschillende manieren op. Juist daardoor ervaren zorgaanbieders administratieve druk. 'Per saldo betekent dit dat er op dit moment nog geen verbetering voor zorgaanbieders is opgetreden.'

Zeven verbeteradviezen

Om de regeldruk in de zorg verder terug te dringen, geeft Actal in het rapport zeven adviezen.

 1. Standaardiseer de uitvraag van gegevens om de parallelle uitvraag van gegevens terug te dringen.
 2. Om de afname van regeldruk meer richting te geven, is het belangrijk dat er een meetbare netto doelstelling komt. De activiteiten van het Kwaliteitsinstituut kunnen daardoor goed gemeten worden.
 3. De toetsingscriteria in het 'Toetsingskader Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten' geven geen oordeel over regeldruk. De weging van regeldruk is daardoor onvoldoende transparant. Om daar verandering in te brengen stelt Actal criteria voor.
 4. Regel een aantal 'vreemde ogen' (governance) die meekijkt met de borging en weging van regeldrukeffecten.
 5. De meldingsprocedure voor wijzigingen in standaarden en meetinstrumenten moet aangepast worden. De Zorgverzekeringswet legt momenteel niet vast hoe deze veranderingen aangeboden moeten worden en dat biedt te veel ruimte voor eigen invulling.
 6. Laat zo snel mogelijk de gegevensuitvraag ten behoeve van standaarden en meetinstrumenten aansluiten op de registratie van gegevens aan de bron. Daarbij is het verstandig om samen te werken met alle andere organisaties, zoals zorgverzekeraars, NZa en IGZ. In de toekomst kunnen de gegevens uit de bronregistratie dan volstaan.
 7. Tot slot: onderzoek bij de evaluatie over twee jaar de praktische toepasselijkheid, hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de standaarden voor professionals.

Gerelateerde tags

7 reacties

 • het kan beter

  De regeldruk is door de OVERHEID alleen maal groter gemaak. Het dodelijke systeem van marktwerking in de zorg is fataal voor de zorg en het heeft de regeldruk sterk verhoogd en de lonen van management en hoger zijn in een vrije val gekomen naar boven. Een beloningssysteem voor deze functuinarissen ligt ver boven feitelijke werkinzet. Gezondheidszorg is nog steeds een primare behoefte van zieke mensen. OVERHEID dienaars en besluiter die verantwoordelijk zijn voor de falende gezondheidszorg horen niet te werken op het domein zorg.
  Aan regeldruk hebben OVERHEIDS dienaars lak. Met mooie praatjes van ambtenaren / zorgkantoren en zorgplatvorms in NL worden zorg klanten van het kastje naar de muur gestuurd. Duidelijke regels in de zorg zijn voor Groningen t/m Limburg een gepasseerd station. Ziek zorgbeleid is ziekmakend voor de naaste zorg.  

 • SCHENS

  Dit was te voorzien of te verwachtten. De ontwikkelingen in de zorgsector en de toenemende complexiteit zorgt voor extra regeldruk en toenenemde administratieve lasten. Kwaliteit is niet inzichtelijk te krijgen door de vele afvinklijstjes die men moet invullen en of verantwoorden. De directe interactie met de client/ patient maakt duidelijk wat de beleving is bij de geleverde zorg. Een dergelijk kritische prestatie indicator zal nog wat meer uitgewerkt kunnen worden. Ik zie nu alleen maar meer regels ontstaan , meer bureaucratie en minder aandacht naar het primaire proces. Ballast over boord wordt een thema en het vraagt om lef bij het management om de inrichting van processen 'anders' aan te pakken. Het is verspilling van tijd en energie, van papier of overbodige handelingen om steeds maar te voldoen aan wetmatigheden en eisen die de kwaliteit zouden moeten borgen......Kap ermee!!

 • Seb

  Het opknippen van de AWBZ naar de WMO, JW, ZVW en WLZ heeft de regeldruk in de care enorm doen toenemen. Iedere wet heeft meerdere loketten: gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, met ieder hun eigen administratieve, financiele, inkoop- en verantwoordingsprocessen. We lopen vast in een bureaucratisch oerwoud.

 • Teceer

  het basisprobleem is dat uiteindelijk niet de patiënt bepaalt of de geleverde zorg voldoende is, maar de verzekeraar en de overheden, die die zorg deels financieren. mede daardoor is de nadruk komen te liggen op 'meetbaarheid' van een kwaliteit, die maar ten dele echt meetbaar is. en om in dat laatste te voorzien, zijn allerlei indicatoren ontwikkeld die wel meetbaar zijn. maar die laten voor de patiënt belangrijke aspecten van de zorg buiten beschouwing.

  mede doordat iedere zorgaanbieder zijn eigen organisatie en administratie voert, zijn de prestaties niet altijd in meetbare termen vergelijkbaar. en omdat ook de financiers (verzekeraars en overheden) ook hun eigen organisatie en administratie inrichten, en de technische aspecten daarvan steeds omvangrijker worden, zijn steeds meer interfaces nodig. dat die in de techniek gezocht worden draagt niet bij aan het overzicht en de transparantie.

 • Henk

  Opmerkelijk. Het onderzoek wijst uit dat marktwerking leidt tot hogere administratieve lasten. Maar nergens een aanbeveling die daarop is gebaseerd.

 • bezorgde

  Het toezicht op Wmo staat in de kinderschoenen: pak nou eens landelijk de regie om uniforme kwaliteitsindicatoren af te spreken, anders gaan de ggd-en dezelfde ellende opnieuw uitvinden! Daarvoor is ook een veel goede lokale klachten-infrastructuur nodig, die er in veel plaatsen niet is. Clienten van een wijkteam weten echt niet waar ze met een klacht naar toe kunnen. En zonder signalen wordt toezicht een papieren tijger.

 • robbar

  Het is altijd wel wat met dezorg. Da weer teveel regels of dan weer te weinig. Wordt er een beetje moe van! We lullen teveel over de zorg in Nederland. En ook met teveel! Laten we het gewoon eens doen. Goed voor mensen zorgen.
  GOEDE ZORG zorgt ook voor minder regels.

Of registreer u om te kunnen reageren.