Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Benut het volledig potentieel van uw zorgorganisatie

Het efficiënt plannen van zorgcapaciteit is van strategisch en tactisch belang. De grootste kostenpost van een zorginstelling blijft met 75% personele kosten. Naast ICT, voorraadbeheer en procesoptimalisatie dus een van de belangrijkste factoren voor integrale capaciteitsplanning.

Een geoliede personele bezetting doet wonderen. Medewerkers voelen zich meer gemotiveerd, meer gewaardeerd en minder overbelast. Dat leidt tot betere kwaliteit van zorg en last but not least: een meer tevreden patiënt. Maar hoe zet u de beschikbare capaciteit optimaal, adequaat en financieel haalbaar in?

Dit programma staat onder bevlogen leiding van Prof. dr. Bart Berden, RvB ETZ | hoogleraar Organisational Development Universiteit Tilburg en Prof. dr. Frits van Merode, hoogleraar Logistiek en Operations Management in de Zorg , Maastricht UMC+.

Tijdens de tweedaagse masterclass Capaciteitsplanning in de zorg ontdekt u alle ins en outs rondom capaciteitsmanagement voor care en cure. U krijgt:

 • Meer inzicht in de cijfermatige onderbouwing van strategische keuzes.
 • Alle informatie over de zorgvraag en wat dit betekent voor uw personeel en de capaciteit.
 • De laatste technologische ontwikkelingen en hoe u gebruik kunt maken van nieuwe technieken.
 • Praktische casussen inclusief de kwantitatieve component vanuit care en cure.
 • Inzicht in integrale capaciteitsplanning als een van de vraagstukken op het terrein van de organisatieontwikkeling.

Programma

Tijdens deze volledig verzorgde tweedaagse masterclass inclusief overnachting behandelen we alle ins en outs op het gebied van capaciteitsplanning. In 5 modules nemen bevlogen sprekers en experts u mee in alle vraagstukken op het gebied van capaciteitsplanning voor care en cure.

Dag 1 van de masterclass begint om 09:00 uur en eindigt om 20:00 uur en is inclusief lunch, diner en overnachting. Dag 2 start om 09:00 uur en eindigt om 16:30 uur en is inclusief lunch en afsluitende borrel.

Module 1 – Integrale capaciteitsplanning en strategisch kader

Module 1

Brede overtuiging is dat zorg kwalitatief beter kan en doelmatiger kan worden georganiseerd. Daarin zijn al veel stappen gezet, maar blijft er zeker ook ruimte voor verbetering. In de inleiding bespreekt Bart Berden deze beweging. De ontwikkeling van de zorg en het zorgsysteem geschiedt van buiten naar binnen. Er wordt stilgestaan bij de relevante ontwikkelingen in de zorg. Niet alleen strikt bij doelmatigheid, maar ook bij maatschappelijke veranderingen en het belang en invloed daarvan. Frits van Merode zal ook ingaan op de relatie tussen capaciteitsmanagement en zorglogistiek.

Module 2 – Analytische instrumenten – werken met diverse scenario’s

Module 2
Lees meer Sluiten
Hoe gebruiken we extra bronnen voor trendanalyses?

Regelmatig verschijnen rapporten over voorspellingen m.b.t. capaciteitsgebruik en zorgtrends, bijvoorbeeld substitutie naar eHealth van polibezoeken of van ziekenhuiszorg naar thuiszorg. Hoe moeten we deze informatie nu interpreteren en wat is zinvol gebruik daarvan?

Module 3 – De Praktijk I – Praktische casussen vanuit care en cure

Module 3
Lees meer Sluiten
Casusronde 1 - Kies uw eigen verdieping voor care of cure

 1. Capaciteitsplanning in een grote VVT-organisatie
  Er is heel erg veel informatie vrij beschikbaar die intelligent kan worden geordend en een VVT organisatie zeer veel verder kan helpen. Anders dan vaak gedacht is er zeer veel informatie over zorgbedrijven voorhanden. Maar waar zijn die data en hoe kunnen deze worden ontsloten? In deze workshop worden deze vragen beantwoord. Dat is niet alles; er wordt ook ingegaan op het bewerken van deze data zodat betekenisvolle informatie kan worden verkregen.
  In deze workshop komt het perspectief van de data analisten aan bod maar wordt nadrukkelijk ook het perspectief van de organisatie gekozen. Welke inspanning wordt gevraagd en wat levert het vervolgens op.
  Prof. dr. Frits van Merode, hoogleraar Logistiek en Operations Management in de Zorg, Maastricht UMC+ i.s.m. Stephan Hopman, Management-secretaris, Thebe
 2. Variabiliteitsreductie tbv capaciteitsmanagement; van OK en benodigde bedden
  Nikky Kortbeek, Manager Integraal Capaciteitsmanagement, Sint Maartenskliniek

Module 3
Lees meer Sluiten
De optimale polikliniek: flexibel en efficiënt

De vraag voor zorg in Nederland neemt de afgelopen jaren gestaag toe. Van zorginstellingen wordt verwacht om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en alle patiënten die zorg nodig hebben op tijd te helpen. Daarbovenop is er een trend ontstaan om de patiënt zoveel mogelijk ambulant te behandelen en de vrijheid te geven om zelf te kiezen wanneer hij naar het ziekenhuis gaat. Dit levert extra druk op de polikliniek van ziekenhuizen waar de patiënt voor het eerst in contact komt met een medisch specialist. Enerzijds moet er zo efficiënt mogelijk gewerkt worden en anderzijds moet er de flexibiliteit zijn voor professionals om af te wijken van gebaande paden bij complexe patiënten. Een goede strategie met betrekking tot planning en organisatie is daarom noodzakelijk. In deze workshop wordt gekeken naar de optimale ‘fit’ tussen flexibiliteit en efficiëntie voor een poliklinisch spreekuur met behulp van nieuwe Operations Management methodes en technieken.

Henri Boersma neemt u mee in:

 • Operations Management in de zorg
 • Data-science
 • Polikliniek

Module 4 – Ziekteverzuim

Module 4
Lees meer Sluiten
Ziekteverzuim – Hoe te komen tot verzuimreductie?

Het (ziekte)verzuim in een organisatie wordt vaak gezien als grotendeels onontkoombaar of weinig beïnvloedbaar. Toch laten de ervaringen uit het Tilburgse ziekenhuis ETZ zien dat dat niet het geval is. Het adequaat acteren op verzuim en vooral het voorkomen ervan is een veelomvattend proces met een cruciale rol voor de leidinggevenden. Zeker in een periode van arbeidsmarktkrapte, is de betrokkenheid en inzet van iedereen van groot belang. Verzuim is een goede indicator voor de tevredenheid van de medewerkers en vraag permanent aandacht. Ook van de Raad van Bestuur, die dat gestalte kan geven door het belang ervan steeds weer te onderstrepen, er verantwoording over te laten afleggen en in de ondersteuning te faciliteren.

Tijdens deze bijdrage krijgt u inzicht in:

 • De belangrijke factoren bij (het voorkomen van) verzuim en de cruciale rol van de leidinggevende
 • De wijze waarop je medewerkers meeneemt in de visie verzuim.
 • De vertaalslag van het gedragsmodel ‘ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’ naar de aanpak in de dagelijkse praktijk.
 • Wie nog meer een rol spelen bij (het voorkomen van) verzuim waaronder de bedrijfsarts en de Raad van Bestuur

Module 5 – De Praktijk II & Wrap up

Module 5
Lees meer Sluiten
Casusronde 2 - Kies uw eigen verdieping voor care of cure

 1. Netwerkzorg voor ouderen: kunnen professionals en managers elkaar opnieuw (uit)vinden?
  De juiste integrale zorg en expertise op het juiste moment op de juist plaats in een procesgericht samenwerkingsmodel.
  Amnon vertelt over hoe zijn vak als specialist ouderengeneeskunde is getransformeerd naar de rol van een betrouwbaar expert, netwerker en spil/aanjager in de regionale ontwikkelingen. Het belang wordt toegelicht van sterke ouderenzorg dichtbij huis en een inspirerende samenwerkingscultuur in de medische en verpleegkundige as en met managers. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat is kwaliteit nu eigenlijk? Hoe organiseer je integrale patiëntgerichtheid en zet je de benodigde expertise in? Welke competenties worden verwacht bij professionals, ook aangaande het gedrag van patiënten en hun familie in een tijd van vermeende maakbaarheid van gezondheidszorg? Hoe verhouden multimorbiditeit, coördinatie, taakherschikking en arbeidsmarktproblematiek zich tot elkaar? Hoe profileert en positioneert het ziekenhuis zich in deze ontwikkelingen? Hoe organiseer je samenwerking op regionaal niveau? Wat is het belang van een professionele digitale werkomgeving? Kan integrale bekostiging de samenwerking en doelmatigheid bevorderen? Amnon deelt zowel de successen als knelpunten vanuit zijn netwerkpraktijk en neemt deelnemers mee op ontdekkingsreis naar een bestendige toekomst van de ouderenzorg voor zowel de patiënt, professional en manager.
  Door Amnon Weinberg, Specialist ouderengeneeskunde. Gaat in op ketenzorg, netwerkzorg en specifiek op capaciteit, ict en samenwerken
 2. Deel berekening inzet artsen 
  Probleem: De Nederlandse ziekenhuizen worden geconfronteerd met een forse reductie van het aantal aios. Deze artsen worden opgeleid tot medisch specialist maar zijn dragen ook bij aan het dagelijks werk. Voor het opleiden wordt door het ministerie van VWS een vergoeding verstrekt. Afname van het aantal AIOS leidt aldus tot een afname van de workforce maar ook tot een daling van inkomsten. Deze situatie is logischerwijs zeer verwant aan de kwantitatieve beschouwing van de overige artsen in loondienst. Ook deze groep is in beweging cq vertoont een gestage groei van plusminus 3% per jaar.
  Oplossing: Gestart wordt met het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht: Wat doen aios op de diverse afdelingen?Welke taken/ stages zijn  specifiek opleiden en welke taken leveren een bijdrage aan het patiëntenzorg – proces in het ziekenhuis? Belangrijk en weerbarstig is het bemensen van de diensten dus het schema voor avond, nacht en weekend. Deze worden immers primair bemenst door arts-assistenten. Waarbij door opleidingen veelal randvoorwaarden worden gesteld aan de mate van deelname aan de diensten, een extra beperking. Waarbij door opleidingen veelal randvoorwaarden worden gesteld aan de mate van deelname aan de diensten, een extra beperking.
  Zonder in detail te gaan zijn de volgende oplossingsrichtingen aan de orde: Gedeeltelijke verschuiving taken naar medische staf, Aanstellen van PA’s, anios en VS-en, Gezamenlijke diensten met andere specialismen, Reductie van productie.
  Om de analyse en oplossingen te verduidelijken wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden.
  Door: Prof. dr. Bart Berden, RvB ETZ, hoogleraar Organisational Development Universiteit Tilburg en Leo Berrevoets – Senior adviseur adviesgroep ProcesVerbetering en Innovatie (PVI) Radboudumc

Module 5
Lees meer Sluiten
Casusronde 3 - Kies uw eigen verdieping voor care of cure

 1. Opnemen zonder bed 
  • Logistieke verbeterslag capaciteitsmanagement
  • Lean aanpak van het project
  • Meer aandacht voor de patiënt.
  Het opnemen zonder bed voor bijna alle operatiepatiënten. Een manier van werken waarbij patiëntstromen beter georganiseerd zijn. Een voordeel voor patiënten en verpleegkundigen. Met de strakkere planning realiseren de afdelingen ook nog eens meer beddencapaciteit voor de patiënten. We hanteren een strakkere planning. De gastvrijheid voor de patiënten is verbeterd. Patiënten worden vlakbij de operatieafdeling opgenomen en gaan pas na de operatie naar de verpleegafdeling. Dat levert een heleboel tijdswinst op.”
  Wat kleinschalig begon op één afdeling, is inmiddels uitgegroeid naar een geheel nieuwe manier van werken.
  Nu doen we alle geplande operaties – zo’n 90 procent van al onze operaties in Utrecht – op deze manier en ontvangen we op een gemiddelde dag 40 á 50 patiënten.” Opnemen zonder bed is alleen bedoeld voor geplande ingrepen, met uitzondering van geplande bevallingen en operaties bij kinderen. Spoedgevallen worden direct op de verpleegafdeling opgenomen.
  Door: Sjors van der Maat, afdelingshoofd verpleegafdelingen orthopedie, neurochirurgie en traumageriatrie, St. Antonius Ziekenhuis en Clarie Muis, afdelingshoofd van de verpleegafdeling snijdend met de specialismen, KNO, chirurgie, plastische chirurgie, Bariatrie en Mammachirurgie in het st. Antonius ziekenhuis.
 2. Capaciteitsplanning: dat doen we samen.
  In de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan het ontstaan dat organisaties zich richten op hun eigen problematiek en dat er onderlinge concurrentie ontstaat om de gunst te krijgen en te behouden van (nieuwe) medewerkers.
  Elver, een middelgrote organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de Achterhoek en Arnhem, doet mee in deze samenwerking. Bestuurder Irma Harmelink zal in deze workshop vertellen over wat Elver zelf doet en wat ze samen doen met andere organisaties op het gebied van arbeidsmarkt en capaciteitsplanning. Thema’s die aan bod komen:
  • De rol van (zelf)roosteren in de capaciteitsplanning bij Elver.
  • De Elver klas, hoe werkt dat.
  • Dat gebeurt er in het Olifantenpad, het regionale samenwerkingsverband in de Achterhoek
  Door: Irma Harmelink, Bestuurder, Elver gehandicapteninstelling en Theo Blom, projectleider Olifantenpad Achterhoek.  

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Sprekers

Dit programma staat onder bevlogen leiding van Prof. dr. Bart Berden, RvB ETZ | hoogleraar Organisational Development Universiteit Tilburg en Prof. dr. Frits van Merode, hoogleraar Logistiek en Operations Management in de Zorg , Maastricht UMC+. Lees hier het artikel over hun kijk op capaciteitsplanning.

Info & locatie

Datum
Dinsdag 17 en woensdag 18 september 2019
Inclusief lunches, borrel, diner en overnachting.

Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist (routebeschrijving >>)

Tarieven
1.299,- per persoon (btw vrij)* | Standaardtarief
*Dit tarief is inclusief lunches, borrel, diner en hotelovernachting.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gezondheidszorgorganisaties, voor organisatieadviseurs, HRM-adviseurs en overige geïnteresseerden.
Twijfelt u of u tot de doelgroep behoort, mail dan gerust naar marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Marije van Duinen
M: +31 (0)6 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Eva Reuvers
T: +31 (0)6 47 94 77 39
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annulering dient u schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (incl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.