Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

De juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek
Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Zorg wordt geleverd door mensen. Een tevreden of ontevreden patiënt oordeelt vooral op basis van de inzet en het handelen van zorgverleners. Een zorginstelling bestaat, voor alles, uit medewerkers en niet uit apparatuur, stenen of (gratis) parkeerplaatsen.

Belang van medewerker leidt tot toenemende aandacht voor het personeelsbeleid.

Naar verhouding is er minder aandacht voor de planning van de inzet van medewerkers. Dat roept verbazing op. Een niet passende bezetting heeft aanzienlijke consequenties: via de niet gemotiveerde, onder- of overbelaste medewerkers kan het leiden tot mindere kwaliteit van zorg. Ook is het een directe aanslag op de doelmatigheid van de onderneming.

Tijdens deze masterclass behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

 • Kosten van personeel
 • Visie en strategie op personeelsplanning
 • Grip hebben en houden op personele inzet
 • Kenmerken van effectief leiderschap
 • Inzicht in de benodigde verpleegkundige capaciteit in relatie tot de bedbezetting
 • Streven naar kostenreductie
 • De cruciale rol van de leidinggevende bij ziekte en verzuim

Leer tijdens deze tweedaagse Masterclass van topmanagers in de praktijk beproefde modellen en praktijkcasussen. Schrijf u nu in en ontvang het boek ‘Capaciteitsplanning in de Zorg’.

Programma woensdag 30 mei 2018

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

09.00 uur
Registratie en inloop
09.30 uur
Lees meer Sluiten
Capaciteitsplanning in perspectief

Noeste Arbeid overwint. Noest staat voor ijverig, vlijtig, aanhoudend en zorgvuldig. Allemaal kwalificaties die van toepassing zijn op strategisch workforce management. Bart Berden trapt deze masterclass af met een bijdrage vanuit deze opgave.
Bart Berden, RvB ETZ/hoogleraar Organisational Development Universiteit Tilburg

11.00 uur
Ochtendpauze
11.15 uur
Lees meer Sluiten
De visie van personeelsplanning

Binnen de zorg zie je steeds meer initiatieven om te komen tot nieuwe organisatievormen en bestaat er de behoefte om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen.

 • Hoe ga je dit vormgeven in de praktijk?
 • Hoe bied je afdelingen en teams de juiste kaders en richtlijnen om het potentieel en vakmanschap van de werkvloer volledig te benutten?
 • Hoe zorg je voor afstemming tussen de vele belangen van cliënten/patiënten, medewerkers en bedrijfsvoering?

De druk op efficiency, de krapte op de arbeidsmarkt, de verhoogde kwaliteitseisen, de vergrijzing en de invloed op privé-werkbalans zorgen ervoor dat de personele inzet belangrijk is. In Bij de de planning van je personeel komen alle belangen samen en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Bekijk de verschillende belangen dus niet apart maar ontwikkel vooraf een integrale visie op personeelsplanning.

De volgende vragen komen aan bod:

 • Wat is de visie op de organisatie en de visie op personeelsplanning? In hoeverre sluit deze visie aan bij de huidige cultuur van de organisatie?
 • Welke kaders spreek je af wanneer je verantwoordelijkheden laag in de organisatie gaat neerleggen?
 • Wie gaat het rooster maken en hoe zorg je dat medewerkers invloed op het rooster krijgen?
 • Wat is het budget van een team als je de klant als uitgangspunt neemt?
 • Waar moet je bij de invoering van nieuwe organisatievormen rekening houden?

Bart van de Wijst en Margriet Kolkman delen hun ervaringen vanuit de praktijk en zij geven belangrijke ‘Do’s and Don’ts’ voor de implementatie van nieuwe organisatievormen.

12.45 uur
Lunchpauze
13.45 uur
Lees meer Sluiten
De verpleegindex als sturingsmiddel voor verpleegkundige capaciteit

Ziekenhuizen hebben in toenemende mate te maken met de noodzaak om capaciteiten efficiënt in te zetten. Een belangrijke capaciteit voor een verpleegafdeling is het aantal bedden. De bedcapaciteit kan echter niet los worden gezien van de verpleegkundige capaciteit. In veel ziekenhuizen is die capaciteit voor de verschillende verpleegafdelingen historisch gegroeid en vindt slechts beperkt heroverweging plaats van de benodigde capaciteit. We gaan aan de slag met een relatief eenvoudig instrument om inzicht te krijgen in de benodigde verpleegkundige capaciteit in relatie tot de bedbezetting. Hiervoor is in Excel een rekenmodel ontwikkeld waarmee ‘what-if’ analyses op verschillende sturingsniveaus kunnen worden uitgevoerd.

Sylvia Elkhuizen, Universitair Docent in Health Service Operations Management Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg

15.15 uur
Middagpauze
15.30 uur
Lees meer Sluiten
Berekend opleiden

Het vinden van goede aansluiting tussen enerzijds opleiden en het afleveren van afgestudeerden en anderzijds het invullen van vacatureruimte is een lastig proces. Dit komt doordat het opleiden van beroepskrachten vaak meer dan vier jaar in beslag neemt en in die tijdsperiode kunnen omstandigheden volledig veranderen. Met deze presentatie laten we zien hoe de aansluiting beter kan plaatsvinden door een systeem waarin systematisch de opleiding, de situatie in het ziekenhuis en de arbeidsmarkt worden gevolgd. Resultaat: een samenhangend beleid met als doel: goed, genoeg en goedkoop opleiden. Daarnaast presenteren we de (financiële) data op basis waarvan het Radboudumc besloot af te stappen van de duale leerweg en zich, ten aanzien van de verpleegkundige opleiding, volledig te richten op dagstudenten. De duale opleiding bleek voor het ziekenhuis erg kostbaar te zijn!
Leo Berrevoets, Senior adviseur adviesgroep ProcesVerbetering en Innovatie (PV) Radboudumc en Geert van den Brink, Voorzitter landelijk platform voor Verpleegkundig specialisten

17.00 uur
Pauze en diner
18.45 uur
Lees meer Sluiten
Capaciteitsplanning in een unit, casus MRI

Met capaciteitsmanagement zoeken we een goede balans tussen enerzijds een goede benutting van de beschikbare capaciteit en anderzijds een goede toegankelijkheid van de zorg. In deze workshop tonen we ons model toegepast op een unit van een afdeling Radiologie (MRI). Onze focus is om de beschikbare capaciteit (apparatuur en personeel) en de vraag (in dit geval gewenste aantal MRI’s) transparant te maken. We laten ook zien welke informatie nodig is om het gehele proces, ook in financieel opzicht, inzichtelijk te maken. Op basis van deze capaciteits- en kostenanalyse kan de dienstverlening aan patiënten toenemen en is er een betere onderbouwing van de benodigde capaciteit en de daarmee samenhangende kosten.
Windi Winasti, Beleidsmedewerker Adviesgroep PVI Radboudumc

20.00 uur
Lees meer Sluiten
Plannen op operationeel niveau

“Veel afdelingen lijken qua proces op elkaar: units op radiologie, poliklinieken, catheterisatiekamer, longfunctie, klinische neurofysiologie, et cetera: er wordt capaciteit ingezet voor onderzoek of behandeling van patiënten. Vraag is: “is het proces transparant en doelmatig?” Aan de hand van een casus Centrale Endoscopie worden diverse aspecten gekwantificeerd en transparant gemaakt. Wat leren we van deze casus en welke conclusies zijn er te trekken inzake doelmatigheid?

Leo Berrevoets, Senior adviseur adviesgroep ProcesVerbetering en Innovatie (PV) Radboudumc

21.00 uur
Afsluiting

Programma donderdag 31 mei 2018

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

09.00 uur
Lees meer Sluiten
Integrale capaciteitsplanning van de orthopedische keten in de Sint Maartenskliniek – wetenschap in praktijk

Toepasbaar maken van de state-of-the art kennis van onderzoekscentrum CHOIR van de Universiteit Twente.  Dat is waar de innovatieve Sint Maartenskliniek (SMK) en CHOIR-spinoff Rhythm zich samen voor inspannen. En met succes: door het inzetten van wiskundige technieken in de capaciteitsplanning van de orthopedische keten bereikt de SMK stabielere toegangs- en doorlooptijden, een meer gelijkmatige verdeling van werklast én een verhoogde productiviteit van de professional.

We lichten we toe hoe door middel van tactische sturing op artsencapaciteit op poli en OK de vraag naar diagnostiek, preoperatieve screening, bedden, verpleegkundige inzet, klinische fysiotherapie, apotheek en gipskamer meerdere maanden van tevoren integraal voorspelbaar wordt gemaakt. Vraag en aanbod kunnen zo goed op elkaar worden afgestemd.

Nikky Kortbeek, Oprichter en directeur van CHOIR spin-off Rhythm, manager Logistiek Bedrijf Sint Maartenskliniek en Rob Vromans, Adviseur Sint Maartenskliniek

10.00 uur
Ochtendpauze
10.15 uur
Lees meer Sluiten
Berekenen van formatie en aspecten van flexibiliteit

Personeel is kostbaar en veelal de belangrijkste schakel in processen in de gezondheidszorg. Tijdens deze presentatie gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat kost personeel?
 • Hoe kan de behoefte aan personeel gedetailleerd en toch snel en nauwkeurig berekend worden?
 • Hoe relateren we de inzet van personeel aan de productie en hoe meten we productie?
 • En hoe wordt personeel gepland?

Leo en Windi gebruiken veel praktijkvoorbeelden, waarbij de  focus weliswaar ligt op verpleegafdelingen maar het  model is ook op andere afdelingen gebruikt: bijvoorbeeld op de radiologie, functieafdelingen en poliklinieken. Daarnaast wordt ingegaan op flexibiliteit: van het proces en ook van de personele inzet.
Leo Berrevoets, Senior adviseur adviesgroep ProcesVerbetering en Innovatie (PV) Radboudumc en Windi Winasti, Beleidsmedewerker Adviesgroep PVI Radboudumc

11.45 uur
Lunchpauze
12.45 uur
Lees meer Sluiten
Polikliniek van de toekomst: de route van droom naar werkelijkheid

E-health maakt een opmars, patiënten worden mondiger, de vraag naar gepersonaliseerde zorg stijgt, artsen specialiseren zich steeds verder en ondertussen neemt de financiële druk op ziekenhuizen toe. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de polikliniek, de benodigde en beschikbare capaciteit en de wijze waarop deze gepland wordt. Op interactieve wijze wordt er ingegaan op de volgende vragen:

 • Op welke manieren kunt u reageren op de veranderingen die naar het ziekenhuis toekomen?
 • Welke keuzes kunt u maken voor uw toekomstige polikliniekconcept?
 • Hoe kunt u nu al voorsorteren op de toekomst en zorgen dat uw (plan)organisatie klaar staat om de polikliniek van de toekomst werkelijkheid te maken?

Nicole Langhout-Kuperij, adviseur Vintura,  Noël van Oijen is partner bij Vintura.

14.15 uur
Middagpauze
14.30 uur
Lees meer Sluiten
Beleid rond streven naar verzuimreductie

Het (ziekte)verzuim in een organisatie wordt vaak gezien als grotendeels onontkoombaar of weinig beïnvloedbaar. Toch laten de ervaringen uit het Tilburgse ziekenhuis zien dat dat niet het geval is. Het aanpakken van het verzuim is een veelomvattend proces dat permanente aandacht behoeft met een cruciale rol voor de leidinggevenden. Ook moet de Raad van Bestuur met kennis van zaken en weten dat verzuim beïnvloedbaar is, laten zien dat hij het een belangrijk onderwerp vindt en er verantwoording over laat afleggen.

In deze middag krijgt u inzicht in:

 • De cruciale rol van de leidinggevende bij (het voorkomen) van verzuim.
 • Wat betekent verzuimbegeleiding voor de leidinggevende.
 • De vertaalslag van het gedragsmodel ‘ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’ naar de aanpak in de dagelijkse praktijk.
 • De rol van de bedrijfsarts.
 • De wijze waarop je medewerkers meeneemt in de nieuwe kijk op verzuim.
 • Andere belangrijke actoren zoals de Raad van Bestuur.

Cecile Timmermans – Manager, Personeel & Organisatie van het ETZ Elisabeth

16.00 uur
Einde

Leo Berrevoets

Leo Berrevoets, technisch bedrijfskundige, is senior adviseur bij de adviesgroep ProcesVerbetering en Innovatie (PVI) van het Radboudumc en zijn deskundigheid is Capaciteitsmanagement. Hij heeft over dit onderwerp met Bart Berden 6 publicaties en hij leverde een uitgebreide bijdrage aan het boek “capaciteitsmanagement in de zorg”

Bart Berden

Bart Berden is arts en bedrijfskundige en werkt als bestuursvoorzitter in het Tilburgse Elisabeth Tweesteden ziekenhuis. Voorts is hij hoogleraar aan de Tilburg University en divers toezichthouder. Elementen die in al deze functies terugkomen zijn het belang van goede medewerkers, zij zijn het die huis en organisatie maken, en hun secure inzet. Tezamen met de behoefte aan doelmatigheid verschaft dit de legitimiteit voor congres en boek ‘capaciteitsplanning in de zorg’.

Geert van den Brink

Geert van den Brink werkte als directeur van de Radboud Zorgacademie. In die hoedanigheid was hij samen met Leo Berrevoets verantwoordelijk voor de planning van het aantal studenten. Tevens is hij verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onder andere als coördinator van de master Physician Assistant, en is voorzitter van het landelijk platform voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants. In die hoedanigheid heeft hij ook ervaring met capaciteitsplanning. Ook is hij betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding Bachelor Medische Opleiding. Ten aanzien van deze opleiding is het capaciteitsvraagstuk van prominent belang.

Mirjam Peters

Mirjam Peters heeft een Bachelor Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg en een Master Operations Management & Logistics, beide verkregen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze sloot in 2015 haar Master cum laude af met een afstudeerscriptie bij het Radboudumc met als onderwerp: “A methodology to support and evaluate nurse planning decisions”. Sinds december 2015 is ze werkzaam als consultant bij Performation. Als consultant ondersteunt ze onder andere kostprijstrajecten bij diverse ziekenhuizen en analyseert ze aan de hand van benchmarkinformatie verbeterpotentieel voor ziekenhuizen.

Windi Winasti

Windi Winasti, technisch bedrijfskundige en PhD-student (Tias Nimbas) is werkzaam als beleidsmedewerker bij de adviesgroep ProcesVerbetering en Innovatie (PVI) in het Radboudumc te Nijmegen. Windi heeft projecten op gebied van capaciteitsmanagement uitgevoerd in diverse ziekenhuizen (Nijmegen, Veldhoven, Tilburg, Den Bosch, Woerden en Zoetermeer). Met haar collega Leo Berrevoets werkt zij nu aan een benchmark-instrument voor het vergelijken van de inzet van personeel op verpleegafdelingen.

Nikky Kortbeek

Dr. Nikky Kortbeek, toegepast wiskundige, is gepromoveerd en postdoc op het gebied van zorglogistiek bij het kenniscentrum CHOIR van de Universiteit Twente, en als oprichter en directeur van de CHOIR spin-off Rhythm betrokken als adviseur in de Sint Maartenskliniek.

Sylvia Elkhuizen

Sylvia Elkhuizen werkt sinds 1 februari 2009 bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg als Universitair Docent in Health Service Operations Management. Zij heeft een achtergrond in Wiskunde (TU Delft), Logistiek (TU Eindhoven) en Psychologie (Universiteit Leiden) en heeft gewerkt in verschillende advies- en onderzoeksfuncties bij TNO, Luchthaven Schiphol en het Academisch Medisch Centrum.

Margriet Kolkman

Margriet Kolkman is vanaf 1996 actief in het vakgebied van capaciteitsplanning en WFM. Zij heeft jarenlang als consultant gewerkt in verschillende sectoren en is daarnaast op interim-basis actief geweest op het gebied van personeelsplanning en capaciteitsmanagement. Sinds 2016 werk zij bij PlanMen in de rol van klantmanager. Zij vindt het leuk om vanuit deze rol projecten te ondersteunen en de kwaliteit van de opdracht voor de klant te borgen. Daarnaast vind zij het ook leuk om met collega’s kennis en ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Bart van de Wijst

Als Directeur van PlanMen is Bart van der Wijst elke dag bezig om organisaties en hun medewerkers te helpen hun volledige potentieel te benutten. Als dat goed gaat, ontstaat er vrijheid, trots en rust. En dat geeft energie, de juiste energie. Dit doen we door aan het fundament van organisaties te werken door planning strategisch, tactisch en operationeel goed in te richten. Van capaciteitsplanning en flexibiliseren, tot plannen en roosteren. Samen met ruim 60 Workforce Management Professionals heeft Bart jarenlange ervaring binnen de gezondheidszorg.

Rob Vromans

Rob Vromans volgde een masteropleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Met een specialisatie Productie en Logistiek Management studeerde hij af bij de Nationale Politie, waar hij een model ontwikkelde om de inzet van politiehelikopters te optimaliseren. Sinds 2014 werkt hij namens Rhythm in de Sint Maartenskliniek met een focus op het optimaliseren van patiëntenstromen in de orthopedische keten.

Nicole Langhout-Kuperij

Nicole Langhout-Kuperij heeft een passie voor de zorg. Zij is van huis uit Technisch Geneeskundige (Universiteit Twente) en werkt nu 7 jaar als organisatieadviseur in de zorg bij Vintura. Nicole’s missie is net als die van Vintura om samen met haar klanten echte impact in de zorg te realiseren. Ze bouwt aan organisaties, helpt ze beter te plannen en implementeert nieuwe zorgconcepten.

Noël van Oijen

Noël van Oijen is partner bij Vintura. Hij is opgeleid als industrieel ontwerper en heeft brede consultancy ervaring binnen en buiten de zorgsector. Noël bekijkt capaciteitsplanning vanuit een combinatie van creativiteit en structuur. Hierdoor komt hij met vernieuwende, integrale oplossingen voor alledaagse planvraagstukken.

Datum
Woensdag 30 en donderdag 31 mei 2018

Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist (routebeschrijving >>)

Tarieven
€ 1.299,- per persoon (excl. btw)* | Standaardtarief
*Dit tarief is inclusief boek, lunches, borrel, diner en hotelovernachting.

Het is ook mogelijk deze masterclass voor één dag af te nemen:
Woensdag 30 mei: € 699,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief*
* Dit tarief is inclusief boek, lunch, borrel en diner.

Donderdag 31 mei: € 599,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief*
* Dit tarief is inclusief boek en lunch.

Doelgroep
Managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gezondheidszorgorganisaties, voor organisatieadviseurs, HRM-adviseurs en overige geïnteresseerden.
Twijfelt u of u tot de doelgroep behoort, mail dan gerust naar willemijn.herfkens@bsl.nl

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: +31 (0)6 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: +31 (030) 30 638 36 59
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annulering dient u schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.