Kwaliteitsmeting ggz

Kwaliteitsmeting ggz
Foto: Fotolia

Routine Outcome Monitoring (Rom)

Om inzicht te geven in de kwaliteit van een behandeling, het verloop ervan en de behoefte aan eventuele bijsturing, voert de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kwaliteitsmetingen uit. Dit gebeurt op verschillende momenten in de behandeling, door middel van Routine Outcome Monitoring (Rom). De Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzamelt alle Rom-gegevens om benchmarking mogelijk te maken. Rom is een belangrijk onderwerp van discussie in de ggz.Meer

De bedoeling van Rom als kwaliteitsmeting is dat zowel patiënten als behandelaars en instellingen inzicht krijgen in de kwaliteit en effectiviteit van een behandeling. Om ook over het grotere geheel een duidelijk beeld te scheppen van de kwaliteit en resultaten met elkaar te kunnen vergelijken, hebben zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten de Stichting Benchmark GGZ (SBG) opgericht. Die verzamelt de Rom-gegevens en vergelijkt ze met elkaar; zorgaanbieders zijn sinds 1 januari 2017 verplicht om hun gegevens bij de SBG aan te leveren. Op die manier kunnen zorgaanbieders erachter komen hoe hun score is in vergelijking met de landelijke benchmark, of er instellingen zijn die beter scoren en zo ja, waarom. Het uiteindelijke doel is dat zorgaanbieders van elkaar leren en zichzelf zo verbeteren.

Discussie over kwaliteitsmeting ggz

Rom is al sinds de invoering ervan onderwerp van discussie. Veel zorgaanbieders hadden het gevoel dat het ‘Rommen’ hen werd opgelegd door zorgverzekeraars, die op basis van de uitkomsten zouden gaan inkopen. Na een rapport van de Algemene Rekenkamer in januari 2017 barstte de discussie over de kwaliteitsmeting in alle hevigheid los. Volgens het rapport zou de informatie die uit Rom-metingen komt onvoldoende betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar zijn. De Rekenkamer adviseerde de minister van VWS daarom om rekening te houden met de beperkte bruikbaarheid van de gegevens. Na het rapport van de Rekenkamer richtte een groep psychiaters, psychologen en patiënten ‘Stop Rom’ op, later veranderd in ‘Stop Rom als benchmark’. Zij pleitten ervoor om Rom niet meer te gebruiken als benchmark. Volgens de groep verloor de ggz het oorspronkelijke doel van Rom uit het oog, namelijk inzicht geven in het effect van de behandeling aan een behandelaar.
In maart 2017 zette minister Schippers van VWS haar vraagtekens bij de anonimiteit van de gegevens die ggz-aanbieders moeten aanleveren bij de SBG. De minister stelde nader onderzoek in, omdat het dubbel pseudonimiseren van de gegevens na een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens niet meer voldoende was om de date te verwerken. De enige wettelijke grondslag die Rom op dat moment had, was het toestemmingsvereiste; de toestemming van een patiënt om zijn of haar gegevens te delen met derden. Schippers wilde onderzoeken of er nog een extra wettelijke grondslag nodig was. Brancheorganisatie GGZ Nederland riep ggz-aanbieders daarna op om wel door te gaan met Rommen, maar het aanleveren van de gegevens bij de SBG op de schorten totdat er een wettelijke regeling komt die de privacy van cliënten bewaart. ‘Stop Rom als benchmark’ spande daarop een rechtszaak aan tegen de SBG over de gegevensverwerking van Rom-uitkomsten, maar verloor die. Volgens de rechter zijn de gegevens die de SBG ontvangt geen persoonsgegevens, omdat uit de data niet kan worden opgemaakt om welke specifieke cliënt het gaat.

Nieuw instituut voor kwaliteitsmeting ggz

In juli 2017 maakte een grote groep (branche)partijen in de ggz samen met Zorgverzekeraars Nederland bekend dat er een speciaal kwaliteitsinstituut wordt opgericht om Rom door te ontwikkelen als instrument voor kwaliteitsmeting. Dit instituut moet in 2019 operationeel zijn en zal volgens de oprichters ervan voor een groot deel worden gebaseerd op wat professionals en cliënten willen.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Ouderenzorg op de juiste plek

Ouderenzorg op de juiste plek