Toezicht

zorgbestuurder kleurt kartelverbod te donker in

‘Zorgbestuurder kleurt kartelverbod te donker in’

De huidige regelgeving van de ACM geeft zorginstellingen veel ruimte tot samenwerking. Je kunt je intussen zelfs afvragen of de ACM zich niet té toegeeflijk dreigt op te stellen.
Toezicht
‘Haal overschrijding medische zorg terug’

‘Haal overschrijding medische zorg terug’

De Rekenkamer vindt dat VWS 600 miljoen euro aan overschrijdingen in 2012 terug moet vorderen bij instellingen voor medisch-specialistische zorg. Dat stelt de Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over het jaarverslag 2013 van VWS.
Toezicht
Schippers gaat toezicht regiomaatschappen verstevigen

Schippers gaat toezicht regiomaatschappen verstevigen

Minister Schippers wil het toezicht op regiomaatschappen wettelijk verankeren en werkt aan regelgeving.
Toezicht
NZa adviseert aanscherping hoofdlijnenakkoord

NZa adviseert aanscherping hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars zouden vooraf hun contracteercriteria bekend moeten maken. Zorgaanbieders zouden meer duidelijkheid moeten geven over hun aanbod en hun voorwaarden. Hiermee is het contracteerproces te versnellen.
Toezicht
Winstuitkering bij ziekenhuizen ‘een groot risico’

Winstuitkering bij ziekenhuizen ‘een groot risico’

FNV-bestuurder Leo Hartveld waarschuwt in een brief voor winstuitkering in de medisch specialistische zorg. De brief verschijnt in aanloop naar het debat over dit onderwerp in de Tweede Kamer aanstaande vrijdag.
Toezicht
Meer klachten van zorgaanbieders bij de NZa

Meer klachten van zorgaanbieders bij de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft via haar meldpunt in 2010 meer meldingen binnengekregen over ongewenste situaties in de zorg dan het jaar daarvoor. Dat meldt de autoriteit in een persverklaring.
Toezicht
NZa onderzoekt quotahandel specialistische zorg

NZa onderzoekt quotahandel specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt of een quotahandel voor medisch specialistische zorg mogelijk is. De quotahandel zou volgend jaar op gang moeten komen als ieder ziekenhuis is gebudgetteerd voor de honorariumomzet van de medisch specialistische zorg. Dit blijkt uit een rondvraag van de NZa onder de vertegenwoordigers van de betrokken partijen zoals ziekenhuizen en specialisten.
Toezicht
Financiële positie zorginstellingen licht verbeterd

Financiële positie zorginstellingen licht verbeterd

De positie van zorgaanbieders is in financieel opzicht over 2008 licht verbeterd. Tot deze conclusie komt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor Vermogen Zorgaanbieders.
Toezicht
NZa wil macht specialisten aanpakken

NZa wil macht specialisten aanpakken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil wat doen aan de macht die medisch specialisten ten opzichte van ziekenhuisbestuurders hebben. De zorgautoriteit wil ook bekijken hoe het tekort aan specialisten opgelost kan worden. De NZa schrijft dat stakeholders mogen reageren met een visie over deze onderwerpen.
Toezicht
NZa: beperk rol verzekeraar in acute zorg

NZa: beperk rol verzekeraar in acute zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat de overheid de beschikbaarheidskosten van de acute zorg van huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen voor zijn rekening gaat nemen.

Over toezicht

Extern toezicht op de gezondheidszorg

Vier overheidsinstanties houden toezicht op de gezondheidszorg. Dit wordt ook wel extern toezicht genoemd, ter onderscheiding van het interne toezicht op een zorgorganisatie door haar raad van toezicht of raad van commissarissen (zie thema Governance). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en –verzekeraars op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg. De twee andere instanties, Autoriteit Consument & Markt en Autoriteit Persoonsgegevens, zijn niet exclusief voor het toezicht op de gezondheidszorg maar hebben ook daarin een belangrijke toezichttaak.

Lees meer

De gezondheidszorg slokt een flink deel van de publieke middelen op en de verwachting is dat dit door de vergrijzing van de bevolking, de toenemende levensverwachting en mogelijkheden om zieke mensen te genezen of in leven te houden alleen maar groter wordt. Die ontwikkeling stelt hoge eisen aan het toezicht op de besteding van die middelen. De stelselveranderingen van de laatste decennia zijn bedoeld om de zorg beter, efficiënter en goedkoper te regelen, maar hebben ook grote veranderingen gebracht in de mogelijke aanspraken op zorg. Ook de invoering van een verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet heeft ertoe bijgedragen dat burgers zich meer bewust zijn geworden van de zorgkosten. Ook de zorgconsument wil waar voor zijn geld. De publieke media tonen dan ook veel belangstelling voor de gezondheidszorg en dragen gesteund door en met behulp van de sociale media stevig bij aan het debat over wat goede gezondheidszorg is, hoe het georganiseerd moet worden en – in het verlengde daarvan – hoe het toezicht erop moet gebeuren.

Taken en bevoegdheden

De IGJ maakt zelf onderscheid tussen de taken risicotoezicht om gevaarlijke situaties en slechte zorg te voorkomen en incidententoezicht om herhaling of verdere misstanden uit te sluiten wanneer het ergens toch is misgegaan. Haar beoordelingskader bestaat uit alle wetten die betrekking hebben op de gezondheidszorg en de normen en richtlijnen die in de sector zelf zijn opgesteld en geregistreerd staan bij het Zorginstituut Nederland. De IGJ kan zonder tussenkomst van de rechter maatregelen opleggen aan zorgaanbieders of leveranciers van medische producten om hen te dwingen conform deze wet- en regelgeving en normen te werken. Bij een vermoeden van strafbare feiten neemt de IGJ contact op met het Openbaar Ministerie.
De NZa houdt er specifiek toezicht op dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg op de juiste wijze uitvoeren en zich daarbij houden aan de Wet marktordening gezondheidszorg. Daarbij maakt zij gebruik van wettelijke en niet-wettelijke instrumenten, vaak in combinatie. De NZa heeft daarnaast de belangrijke taak om vast te stellen welke behandelingen tegen welke tarieven in de Zvw en Wlz vergoed worden.
De ACM ziet erop toe dat bedrijven de concurrentie niet beperken. Ook in de zorg waar concurrentie sinds de introductie van marktwerking een belangrijk thema is. En ten slotte ziet de AP toe op naleving van de privacywetgeving. Medische gegevens worden gerekend tot privacygevoelige persoonsgegevens. Uitwisseling ervan dient veilig en niet zonder toestemming van de betreffende patiënt of cliënt plaats te vinden. Sinds die gegevens overal digitaal verwerkt worden, is snelle en eenvoudige vastlegging en uitwisseling mogelijk wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Bovendien kunnen ze geanonimiseerd opgeslagen en hergebruikt worden om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in het effect van bepaalde behandelingen.

Kritiek

Patiëntenorganisaties en andere kritische belanghebbenden houden toezicht op de toezichthouders en roepen zo nodig de hulp van de rechter daarbij in. De inspectie ligt al jaren onder vuur onder meer vanwege (vermeend) falend toezicht op ziekenhuizen waar medische fouten zijn gemaakt, vvt-organisaties waar de kwaliteit van zorg abominabel zou zijn en vanwege haar bijdrage aan de administratieve lasten die ten koste gaan van de zorg. Naar eigen zeggen stelt de NZa bij alles wat zij doet het belang van de burger voorop. Maar soms denkt de burger daar anders over. Of invoering van beleidsregel integrale geboortezorg vrouwen niet beperkt in hun keuzevrijheid bestaat bijvoorbeeld twijfel.
Ook het optreden van de AP in de gezondheidszorg wordt kritisch gevolgd. Privacykwesties raken iedereen en veel consumenten zijn huiveriger om hun medische gegevens te delen dan andere persoonlijke gegevens. En met zekere regelmaat wordt gewezen op het spanningsveld tussen de zo gewenste samenwerking tussen zorgaanbieders en hun verplichting samenwerking te melden in het kader van het ontstaan van een ongewenste hoeveelheid marktmacht. Zorgaanbieders zijn veel tijd en geld kwijt aan meldingen van activiteiten bij de ACM die door de autoriteit vervolgens al in de meldingsfase met een verkort besluit worden toegestaan.

Uitgelicht congres

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Advanced Program Zorgmanagement

Dag van de Preventie 2020

Collegereeks Management in de zorg