Toezicht

Toezicht
slotervaart

Van Manen bekritiseert passief gedrag rond ziekenhuisfailliet

Zowel ziekenhuisbestuurders als zorgverzekeraars moeten zich anders opstellen om abrupte ziekenhuisfaillissementen te voorkomen. En als het dan toch fout gaat, moeten ze samen noodplannen met goede afspraken maken.
Toezicht
Berend Reuder, advocaat Stek

ACM-onderzoek concurrentie verpleeghuiszorg: bezint eer ge begint

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar de relatie tussen concurrentie en kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg. De aankondiging roept vragen op bij advocaat Berend Reuder.
Toezicht

Veel verpleeghuizen voldoen niet aan eisen kwaliteitskader

In driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit terwijl feitelijk veel verpleeghuizen niet voldoen aan de minimale eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zo lukt het ruim 40 procent van de zorgorganisaties niet om een voldoende professionele afweging te maken over welke zorg nodig is.
Harry Finkenflügel, bestuurder Warande

‘Wij kunnen nooit de verantwoordelijkheid voor de cliënt volledig overnemen’

De nieuwe bestuurder van Warande, Harry Finkenflügel, heeft veel praktische ervaring in de gehandicaptenzorg en academische kennis als docent/onderzoeker.
Humanitas Verpleeghuis De Leeuwenhoek

De Jonge: geen acute risico’s in De Leeuwenhoek

De inspectie heeft op dit moment geen indicatie dat er acute risico’s zijn voor de veiligheid van de zorg in Humanitas verpleeghuis De Leeuwenhoek.
Toezicht
Leren van data

Kamer kritisch over aanpak Careyn door IGJ

Partijen in de Tweede Kamer vroegen zich tijdens een debat af hoeveel deadlines de inspectie een zorginstelling als Careyn kan geven.
Toezicht

Toename calamiteitenmeldingen bij inspectie

Zorginstellingen hebben in 2016 ruim 1300 calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, bijna 550 meer dan in 2015. In ongeveer de helft van de gevallen blijkt het daadwerkelijk om een calamiteit te gaan.
Toezicht
‘Ouderen worden afgewenteld op Wlz’

‘Ouderen worden afgewenteld op Wlz’

Signalen van verschillende zorgorganisaties.
Toezicht
ID-bewijs niet per se nodig bij Wlz-aanvraag

ID-bewijs niet per se nodig bij Wlz-aanvraag

Ouderen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs krijgen sneller een indicatie door het CIZ.
Toezicht
Gemeente zit particulier wooninitiatief dwars

Gemeente zit particulier wooninitiatief dwars

[exclusief] Gemeente Wageningen dreigt 32 bewoners van particulier verzorgingshuis Dennenrust uit huis te plaatsen.

Over toezicht

Extern toezicht op de gezondheidszorg

Vier overheidsinstanties houden toezicht op de gezondheidszorg. Dit wordt ook wel extern toezicht genoemd, ter onderscheiding van het interne toezicht op een zorgorganisatie door haar raad van toezicht of raad van commissarissen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en –verzekeraars op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg. De twee andere instanties, Autoriteit Consument & Markt en Autoriteit Persoonsgegevens, zijn niet exclusief voor het toezicht op de gezondheidszorg maar hebben ook daarin een belangrijke toezichttaak.

Lees meer

De gezondheidszorg slokt een flink deel van de publieke middelen op en de verwachting is dat dit door de vergrijzing van de bevolking, de toenemende levensverwachting en mogelijkheden om zieke mensen te genezen of in leven te houden alleen maar groter wordt. Die ontwikkeling stelt hoge eisen aan het toezicht op de besteding van die middelen. De stelselveranderingen van de laatste decennia zijn bedoeld om de zorg beter, efficiënter en goedkoper te regelen, maar hebben ook grote veranderingen gebracht in de mogelijke aanspraken op zorg. Ook de invoering van een verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet heeft ertoe bijgedragen dat burgers zich meer bewust zijn geworden van de zorgkosten. Ook de zorgconsument wil waar voor zijn geld. De publieke media tonen dan ook veel belangstelling voor de gezondheidszorg en dragen gesteund door en met behulp van de sociale media stevig bij aan het debat over wat goede gezondheidszorg is, hoe het georganiseerd moet worden en – in het verlengde daarvan – hoe het toezicht erop moet gebeuren.

Taken en bevoegdheden

De IGJ maakt zelf onderscheid tussen de taken risicotoezicht om gevaarlijke situaties en slechte zorg te voorkomen en incidententoezicht om herhaling of verdere misstanden uit te sluiten wanneer het ergens toch is misgegaan. Haar beoordelingskader bestaat uit alle wetten die betrekking hebben op de gezondheidszorg en de normen en richtlijnen die in de sector zelf zijn opgesteld en geregistreerd staan bij het Zorginstituut Nederland. De IGJ kan zonder tussenkomst van de rechter maatregelen opleggen aan zorgaanbieders of leveranciers van medische producten om hen te dwingen conform deze wet- en regelgeving en normen te werken. Bij een vermoeden van strafbare feiten neemt de IGJ contact op met het Openbaar Ministerie.
De NZa houdt er specifiek toezicht op dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg op de juiste wijze uitvoeren en zich daarbij houden aan de Wet marktordening gezondheidszorg. Daarbij maakt zij gebruik van wettelijke en niet-wettelijke instrumenten, vaak in combinatie. De NZa heeft daarnaast de belangrijke taak om vast te stellen welke behandelingen tegen welke tarieven in de Zvw en Wlz vergoed worden.
De ACM ziet erop toe dat bedrijven de concurrentie niet beperken. Ook in de zorg waar concurrentie sinds de introductie van marktwerking een belangrijk thema is. En ten slotte ziet de AP toe op naleving van de privacywetgeving. Medische gegevens worden gerekend tot privacygevoelige persoonsgegevens. Uitwisseling ervan dient veilig en niet zonder toestemming van de betreffende patiënt of cliënt plaats te vinden. Sinds die gegevens overal digitaal verwerkt worden, is snelle en eenvoudige vastlegging en uitwisseling mogelijk wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Bovendien kunnen ze geanonimiseerd opgeslagen en hergebruikt worden om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in het effect van bepaalde behandelingen.

Kritiek

Patiëntenorganisaties en andere kritische belanghebbenden houden toezicht op de toezichthouders en roepen zo nodig de hulp van de rechter daarbij in. De inspectie ligt al jaren onder vuur onder meer vanwege (vermeend) falend toezicht op ziekenhuizen waar medische fouten zijn gemaakt, vvt-organisaties waar de kwaliteit van zorg abominabel zou zijn en vanwege haar bijdrage aan de administratieve lasten die ten koste gaan van de zorg. Naar eigen zeggen stelt de NZa bij alles wat zij doet het belang van de burger voorop. Maar soms denkt de burger daar anders over. Of invoering van beleidsregel integrale geboortezorg vrouwen niet beperkt in hun keuzevrijheid bestaat bijvoorbeeld twijfel.
Ook het optreden van de AP in de gezondheidszorg wordt kritisch gevolgd. Privacykwesties raken iedereen en veel consumenten zijn huiveriger om hun medische gegevens te delen dan andere persoonlijke gegevens. En met zekere regelmaat wordt gewezen op het spanningsveld tussen de zo gewenste samenwerking tussen zorgaanbieders en hun verplichting samenwerking te melden in het kader van het ontstaan van een ongewenste hoeveelheid marktmacht. Zorgaanbieders zijn veel tijd en geld kwijt aan meldingen van activiteiten bij de ACM die door de autoriteit vervolgens al in de meldingsfase met een verkort besluit worden toegestaan.

Uitgelicht congres

Congres Verbinding tussen toezichthouders en bestuurders

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk

Advanced Program Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Dag van de Preventie 2020

Antropia