Toezicht

zorgbestuurder kleurt kartelverbod te donker in

‘Zorgbestuurder kleurt kartelverbod te donker in’

De huidige regelgeving van de ACM geeft zorginstellingen veel ruimte tot samenwerking. Je kunt je intussen zelfs afvragen of de ACM zich niet té toegeeflijk dreigt op te stellen.
ACM nader onderzoek fusie Bergman Clinics, NL Healthcare Clinics

ACM wil NL Healthcare Clinics en Bergman Clinics niet laten fuseren

De ACM wil nader onderzoek doen naar de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics. Dat laat de Marktautoriteit vandaag weten. ACM is bang voor hogere tarieven.
Toezicht
optometristen oogarts Menzis pilot optometrist

IGJ: ‘Kwaliteit zelfstandige klinieken is onder de maat’

Zelfstandige klinieken leven de richtlijnen voor goede zorg onvoldoende na. Bij zowel de infectiepreventie als het operatieve proces laat de kwaliteit te wensen over. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van bezoeken aan 180 zelfstandige klinieken. De laatste rapporten, die vandaag worden gepubliceerd, bevestigen de trend.
Nico.lab

NZa keurt fusie goed van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics

Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics kunnen hun fusieplannen verder uitvoeren. De Nederlandse Zorgautoriteit keurt de fusie tussen de overkoepelende holdings van beide zorgaanbieders goed. De instellingen moeten hun fusie nog voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt. Dit heeft de NZa vandaag bekend gemaakt. 
Toezicht
Zelfstandige Klinieken tegen aanpassing Artikel 13

Zelfstandige Klinieken tegen aanpassing Artikel 13

Aanpassing van Artikel 13 dreigt zorgvernieuwing in de kiem te smoren.
Toezicht
Privékliniek Laser Surgery Haarlem weer open

Privékliniek Laser Surgery Haarlem weer open

De privékliniek Laser Surgery in Haarlem mag weer patiënten behandelen. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dinsdag gemeld.
Toezicht
NZa deelt 65 miljoen groeiruimte uit

NZa deelt 65 miljoen groeiruimte uit

In totaal 138 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra krijgen extra geld voor de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten die daar werken. Zij hebben daartoe een verzoek ingediend bij de NZa.
Toezicht
Zbc’s krijgen 15 miljoen minder van VWS

Zbc’s krijgen 15 miljoen minder van VWS

Voor de zelfstandige behandelcentra (zbc’s) heeft het ministerie van VWS het honorariumplafond vastgesteld op 88 miljoen euro. Dit is 15 miljoen minder dan de 103 miljoen euro omzet die de zbc’s dit jaar verwachten te maken.
Toezicht
'Helft privéklinieken in zwaar weer'

‘Helft privéklinieken in zwaar weer’

Meer dan de helft van de privéklinieken die normale medische zorg leveren, komt in grote problemen door voorstellen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat stelt de belangenorganisatie van zelfstandige klinieken ZKN op een congres dat dinsdag in Rotterdam wordt gehouden.
Toezicht
NZa adviseert groeiruimte ziekenhuiszorg te reserveren

NZa adviseert groeiruimte ziekenhuiszorg te reserveren

Zet een deel van het macrobudget voor medisch specialistische zorg voor 2012 opzij en keer het pas uit als duidelijk is welke verschuivingen er in de zorg plaats hebben gevonden. Dat is in het kort wat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) minister Schippers van VWS adviseert.

Over toezicht

Extern toezicht op de gezondheidszorg

Vier overheidsinstanties houden toezicht op de gezondheidszorg. Dit wordt ook wel extern toezicht genoemd, ter onderscheiding van het interne toezicht op een zorgorganisatie door haar raad van toezicht of raad van commissarissen (zie thema Governance). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en –verzekeraars op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg. De twee andere instanties, Autoriteit Consument & Markt en Autoriteit Persoonsgegevens, zijn niet exclusief voor het toezicht op de gezondheidszorg maar hebben ook daarin een belangrijke toezichttaak.

Lees meer

De gezondheidszorg slokt een flink deel van de publieke middelen op en de verwachting is dat dit door de vergrijzing van de bevolking, de toenemende levensverwachting en mogelijkheden om zieke mensen te genezen of in leven te houden alleen maar groter wordt. Die ontwikkeling stelt hoge eisen aan het toezicht op de besteding van die middelen. De stelselveranderingen van de laatste decennia zijn bedoeld om de zorg beter, efficiënter en goedkoper te regelen, maar hebben ook grote veranderingen gebracht in de mogelijke aanspraken op zorg. Ook de invoering van een verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet heeft ertoe bijgedragen dat burgers zich meer bewust zijn geworden van de zorgkosten. Ook de zorgconsument wil waar voor zijn geld. De publieke media tonen dan ook veel belangstelling voor de gezondheidszorg en dragen gesteund door en met behulp van de sociale media stevig bij aan het debat over wat goede gezondheidszorg is, hoe het georganiseerd moet worden en – in het verlengde daarvan – hoe het toezicht erop moet gebeuren.

Taken en bevoegdheden

De IGJ maakt zelf onderscheid tussen de taken risicotoezicht om gevaarlijke situaties en slechte zorg te voorkomen en incidententoezicht om herhaling of verdere misstanden uit te sluiten wanneer het ergens toch is misgegaan. Haar beoordelingskader bestaat uit alle wetten die betrekking hebben op de gezondheidszorg en de normen en richtlijnen die in de sector zelf zijn opgesteld en geregistreerd staan bij het Zorginstituut Nederland. De IGJ kan zonder tussenkomst van de rechter maatregelen opleggen aan zorgaanbieders of leveranciers van medische producten om hen te dwingen conform deze wet- en regelgeving en normen te werken. Bij een vermoeden van strafbare feiten neemt de IGJ contact op met het Openbaar Ministerie.
De NZa houdt er specifiek toezicht op dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg op de juiste wijze uitvoeren en zich daarbij houden aan de Wet marktordening gezondheidszorg. Daarbij maakt zij gebruik van wettelijke en niet-wettelijke instrumenten, vaak in combinatie. De NZa heeft daarnaast de belangrijke taak om vast te stellen welke behandelingen tegen welke tarieven in de Zvw en Wlz vergoed worden.
De ACM ziet erop toe dat bedrijven de concurrentie niet beperken. Ook in de zorg waar concurrentie sinds de introductie van marktwerking een belangrijk thema is. En ten slotte ziet de AP toe op naleving van de privacywetgeving. Medische gegevens worden gerekend tot privacygevoelige persoonsgegevens. Uitwisseling ervan dient veilig en niet zonder toestemming van de betreffende patiënt of cliënt plaats te vinden. Sinds die gegevens overal digitaal verwerkt worden, is snelle en eenvoudige vastlegging en uitwisseling mogelijk wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Bovendien kunnen ze geanonimiseerd opgeslagen en hergebruikt worden om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in het effect van bepaalde behandelingen.

Kritiek

Patiëntenorganisaties en andere kritische belanghebbenden houden toezicht op de toezichthouders en roepen zo nodig de hulp van de rechter daarbij in. De inspectie ligt al jaren onder vuur onder meer vanwege (vermeend) falend toezicht op ziekenhuizen waar medische fouten zijn gemaakt, vvt-organisaties waar de kwaliteit van zorg abominabel zou zijn en vanwege haar bijdrage aan de administratieve lasten die ten koste gaan van de zorg. Naar eigen zeggen stelt de NZa bij alles wat zij doet het belang van de burger voorop. Maar soms denkt de burger daar anders over. Of invoering van beleidsregel integrale geboortezorg vrouwen niet beperkt in hun keuzevrijheid bestaat bijvoorbeeld twijfel.
Ook het optreden van de AP in de gezondheidszorg wordt kritisch gevolgd. Privacykwesties raken iedereen en veel consumenten zijn huiveriger om hun medische gegevens te delen dan andere persoonlijke gegevens. En met zekere regelmaat wordt gewezen op het spanningsveld tussen de zo gewenste samenwerking tussen zorgaanbieders en hun verplichting samenwerking te melden in het kader van het ontstaan van een ongewenste hoeveelheid marktmacht. Zorgaanbieders zijn veel tijd en geld kwijt aan meldingen van activiteiten bij de ACM die door de autoriteit vervolgens al in de meldingsfase met een verkort besluit worden toegestaan.

Uitgelicht congres

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Advanced Program Zorgmanagement

Dag van de Preventie 2020

Collegereeks Management in de zorg