Toezicht

zorgbestuurder kleurt kartelverbod te donker in

‘Zorgbestuurder kleurt kartelverbod te donker in’

De huidige regelgeving van de ACM geeft zorginstellingen veel ruimte tot samenwerking. Je kunt je intussen zelfs afvragen of de ACM zich niet té toegeeflijk dreigt op te stellen.
Toezicht
‘Beschuldiging upcoding is onterecht’

‘Beschuldiging upcoding is onterecht’

Zorgbestuurder Irma Harmelink verzet zich tegen de suggestie dat de fouten bij de indicatiestelling iets te maken hebben met upcoding.
Toezicht
Recordaantal branden in zorggebouwen

Recordaantal branden in zorggebouwen

Het aantal binnenbranden in zorggebouwen is sterk gestegen.
Toezicht
Strengere eisen aan zorgbestuurders

Strengere eisen aan zorgbestuurders

De eisen aan zorgbestuurders worden strenger. Ze moeten bij hun aantreden een Verklaring omtrent het gedrag overleggen. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS hebben dat vandaag bekendgemaakt.
Toezicht
Kamer stemt in met toets zorgbestuurders PVV

Kamer stemt in met toets zorgbestuurders PVV

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteren voor een motie van kamerfractie PVV om een bestuurderstoets in te voeren voor alle bestuursfuncties in de zorg. De toets moet voorkomen dat falende bestuurders na hun vertrek bij een andere instantie opnieuw in het bestuur kunnen komen.
Toezicht
Proeve van bekwaamheid

Proeve van bekwaamheid

Laat de overheid, een Autoriteit Zorgmarkten, zorgbestuurders toestemming geven hun functie uit te oefenen zodat de samenleving vertrouwen in hen kan hebben.
Toezicht
Bestuur doet te weinig met financiële rapporten

Bestuur doet te weinig met financiële rapporten

Financiële rapportages leiden vaak niet of te laat tot actie van zorgbestuurders. Dat is een van de uitkomsten uit het onderzoek Integraal besturen, van de Rotterdam School of Management, de vereniging HEAD van financials in de zorg en van Q-consult.
Toezicht
Zorgvisie magazine

Zorgvisie magazine, juli 2009

In het julinummer van Zorgvisie: de lessen van professor Michael Porter. Verder een interview met inspecteur-generaal Gerrit van de Wal van de IGZ, maar ook een reportage over zorgverlening op een vakantiepark.
Toezicht
Salaris zorgbestuurder niet hoger dan 190.000

Salaris zorgbestuurder niet hoger dan 190.000

De salariscode van de NVZD en de NVTZ is klaar. Bestuurders in de zorg mogen straks niet meer verdienen dan 190.000 euro per jaar, met een uitloop tot 247.000 euro.
Toezicht

Huijsman wordt directeur van CIZ kennisinstituut

Robbert Huijsman wordt per 1 juni lid van de directieraad van het kennisinstituut van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Over toezicht

Extern toezicht op de gezondheidszorg

Vier overheidsinstanties houden toezicht op de gezondheidszorg. Dit wordt ook wel extern toezicht genoemd, ter onderscheiding van het interne toezicht op een zorgorganisatie door haar raad van toezicht of raad van commissarissen (zie thema Governance). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en –verzekeraars op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg. De twee andere instanties, Autoriteit Consument & Markt en Autoriteit Persoonsgegevens, zijn niet exclusief voor het toezicht op de gezondheidszorg maar hebben ook daarin een belangrijke toezichttaak.

Lees meer

De gezondheidszorg slokt een flink deel van de publieke middelen op en de verwachting is dat dit door de vergrijzing van de bevolking, de toenemende levensverwachting en mogelijkheden om zieke mensen te genezen of in leven te houden alleen maar groter wordt. Die ontwikkeling stelt hoge eisen aan het toezicht op de besteding van die middelen. De stelselveranderingen van de laatste decennia zijn bedoeld om de zorg beter, efficiënter en goedkoper te regelen, maar hebben ook grote veranderingen gebracht in de mogelijke aanspraken op zorg. Ook de invoering van een verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet heeft ertoe bijgedragen dat burgers zich meer bewust zijn geworden van de zorgkosten. Ook de zorgconsument wil waar voor zijn geld. De publieke media tonen dan ook veel belangstelling voor de gezondheidszorg en dragen gesteund door en met behulp van de sociale media stevig bij aan het debat over wat goede gezondheidszorg is, hoe het georganiseerd moet worden en – in het verlengde daarvan – hoe het toezicht erop moet gebeuren.

Taken en bevoegdheden

De IGJ maakt zelf onderscheid tussen de taken risicotoezicht om gevaarlijke situaties en slechte zorg te voorkomen en incidententoezicht om herhaling of verdere misstanden uit te sluiten wanneer het ergens toch is misgegaan. Haar beoordelingskader bestaat uit alle wetten die betrekking hebben op de gezondheidszorg en de normen en richtlijnen die in de sector zelf zijn opgesteld en geregistreerd staan bij het Zorginstituut Nederland. De IGJ kan zonder tussenkomst van de rechter maatregelen opleggen aan zorgaanbieders of leveranciers van medische producten om hen te dwingen conform deze wet- en regelgeving en normen te werken. Bij een vermoeden van strafbare feiten neemt de IGJ contact op met het Openbaar Ministerie.
De NZa houdt er specifiek toezicht op dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg op de juiste wijze uitvoeren en zich daarbij houden aan de Wet marktordening gezondheidszorg. Daarbij maakt zij gebruik van wettelijke en niet-wettelijke instrumenten, vaak in combinatie. De NZa heeft daarnaast de belangrijke taak om vast te stellen welke behandelingen tegen welke tarieven in de Zvw en Wlz vergoed worden.
De ACM ziet erop toe dat bedrijven de concurrentie niet beperken. Ook in de zorg waar concurrentie sinds de introductie van marktwerking een belangrijk thema is. En ten slotte ziet de AP toe op naleving van de privacywetgeving. Medische gegevens worden gerekend tot privacygevoelige persoonsgegevens. Uitwisseling ervan dient veilig en niet zonder toestemming van de betreffende patiënt of cliënt plaats te vinden. Sinds die gegevens overal digitaal verwerkt worden, is snelle en eenvoudige vastlegging en uitwisseling mogelijk wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Bovendien kunnen ze geanonimiseerd opgeslagen en hergebruikt worden om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in het effect van bepaalde behandelingen.

Kritiek

Patiëntenorganisaties en andere kritische belanghebbenden houden toezicht op de toezichthouders en roepen zo nodig de hulp van de rechter daarbij in. De inspectie ligt al jaren onder vuur onder meer vanwege (vermeend) falend toezicht op ziekenhuizen waar medische fouten zijn gemaakt, vvt-organisaties waar de kwaliteit van zorg abominabel zou zijn en vanwege haar bijdrage aan de administratieve lasten die ten koste gaan van de zorg. Naar eigen zeggen stelt de NZa bij alles wat zij doet het belang van de burger voorop. Maar soms denkt de burger daar anders over. Of invoering van beleidsregel integrale geboortezorg vrouwen niet beperkt in hun keuzevrijheid bestaat bijvoorbeeld twijfel.
Ook het optreden van de AP in de gezondheidszorg wordt kritisch gevolgd. Privacykwesties raken iedereen en veel consumenten zijn huiveriger om hun medische gegevens te delen dan andere persoonlijke gegevens. En met zekere regelmaat wordt gewezen op het spanningsveld tussen de zo gewenste samenwerking tussen zorgaanbieders en hun verplichting samenwerking te melden in het kader van het ontstaan van een ongewenste hoeveelheid marktmacht. Zorgaanbieders zijn veel tijd en geld kwijt aan meldingen van activiteiten bij de ACM die door de autoriteit vervolgens al in de meldingsfase met een verkort besluit worden toegestaan.

Uitgelicht congres

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Advanced Program Zorgmanagement

Dag van de Preventie 2020

Collegereeks Management in de zorg