Advanced Program Zorgmanagement

Verdiep uzelf in de belangrijkste MBA vakken voor de zorg.
Zor 0343 Header Zorgvisieacademy Advanced 700x350 1

Het Advanced Program Zorgmanagement is een compact, intensief executive programma. Dit programma neemt u mee in de actuele thema's en belangrijkste MBA vakken voor de zorg. Continu wordt daarbij de vertaling gemaakt naar de eigen organisatie. U krijgt in een kleine, vertrouwde setting inzicht in het dynamische zorglandschap. Dit programma biedt u een theoretische verdieping en persoonlijke ontwikkeling. In 7 dagen worden onder andere de volgende bedrijfskundige onderwerpen met u behandeld: strategisch management, ondernemerschap in de zorg, scenarioplanning, financieel management, ict en innovatie, leiderschap.

“Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.”
– Ervaring oud-deelnemer

Laat u inspireren door hoogleraren en praktijkdocenten

De beste hoogleraren en praktijkdocenten nemen u mee in de nieuwste inzichten en maken direct de vertaalslag naar uw eigen zorgorganisatie. Zij vertellen u alles over de huidige stand van zaken in het zorglandschap en de toekomstperspectieven. U gaat naar huis met praktische kennis in bedrijfskundige disciplines om uw organisatie verder te ontwikkelen, te innoveren en te laten groeien.

Uw winst na deze opleiding

In 7 dagen doet u andere inzichten op en staat u, volgens ex-deelnemers, sterker, doordat u theoretisch meer bagage heeft. Het Advanced Program Zorgmanagement levert u het onderstaande op.

 • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en -economische concepten vanuit de zorgsector
 • U weet op zo’n manier in te spelen op ontwikkelingen in de zorg dat uw organisatie erbij gebaat is
 • Rollen en posities van stakeholders in het moderne zorglandschap zijn u helemaal helder
 • U scherpt uw visie op leiderschap aan en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten feilloos kennen
 • U werkt aan een eigen organisatievraagstuk en rond de opleiding af met een presentatie van uw vraagstuk aan de Raad van Advies.

Veel deelnemers gingen u voor…

… en deelden hun ervaringen.

“Ik heb wel vaker dit soort college reeksen gevolgd. Vaak ook de ervaring dat het toepassen er niet van komt. Maar bij deze reeks ben ik echt geprikkeld en heb voldoende literatuur en methode opgedaan om opgedane kennis ook echt toe te passen.”
“Zeer inspirerend, interactief, praktisch en heel erg leerzaam.”
“Het heeft me wakker geschud betreffende de toekomst en handvatten geboden er toe te acteren.”

Zorgvisie feliciteert deelnemers 9e Certificate Program Healthcare Management

Op 11 december gaven de deelnemers van het Advanced Program Zorgmanagement hun eindpresentaties op Nyenrode aan de Raad van Advies. Hiermee sloten zij de zorgmanagementopleiding van Zorgvisie en Nyenrode Business Universiteit af waarin zij een verbinding maakten tussen de geleerde theorie en hun eigen organisatievraagstuk.

Programma | Advanced Program Zorgmanagement

Het Advanced Program Zorgmanagement duurt in totaal 7 dagen:
15 & 16 september, 6 & 7 oktober, 3 & 4 november en 9 december 2020

Module 1: Inzicht in en visie op bedrijfskunde in de zorg

Dag 1 – 15 september 2020

Ontvangst
Lees meer Sluiten
Welkom en introductie
Ochtend
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen in de zorgsector

In deze inleiding worden de ontwikkelingen in de zorgsector besproken. Toenemende vergrijzing, afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan. Het zorgaanbod wordt in toenemende mate afgestemd op persoonlijke wensen van patiënten/consumenten en door internationalisering en technologie gedreven innovaties stijgen de aanbodmogelijkheden. Leer het maatschappelijk speelveld op macro- meso- en microniveau kennen in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.
Vincent de Schepper MD MBA, zorgondernemer en Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Strategie & visie ontwikkeling

Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses maar ook intuïtie en verbeelding. Om als leider de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen is het nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen handelen. U wordt uitgedaagd om strategisch denken te ontwikkelen.
Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

Avond
Lees meer Sluiten
Aan de slag met uw vraagstuk

Tijdens het Certificate Program Healthcare Management adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk dat in uw organisatie speelt. De essentie hiervan is dat u zelf actief aan de slag gaat met uw vraagstuk en gedurende het programma aan de hand van de gegeven theorie de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. In de slotmodule presenteert u uw bevindingen aan een Raad van Advies, bestaande uit alumni en de overige deelnemers uit de groep. De vorm van uw vraagstuk is vrij. Het kan uw reflectie zijn op een zakelijk vraagstuk van uw organisatie, ontwikkelingen in de markt of op een samenwerkingsthema. Tijdens dit onderdeel gaat u o.l.v. Julia van Elten en Kathelijn Geerts aan de slag met uw eigen vraagstuk.

Dag 2 – 16 september 2020

Ochtend
Lees meer Sluiten
Scenarioplanning

In een interactieve sessie scenarioplanning gaat u op gestructureerde wijze met elkaar in dialoog over de toekomst. Theorie en praktische voorbeelden van toepassing op scenarioplanning als managementinstrument in de zorg en daarbuiten worden afgewisseld met strategische discussie. Welke ontwikkelingen spelen nu en wat zijn impactrijke ontwikkelingen die we op ons af zien komen? Na dit dagdeel heeft u een verrijkt inzicht in toepassing van scenarioplanning.
Drs. Jan Nekkers, directeur Futureconsult

Middag
Lees meer Sluiten
Ondernemen in de zorg

Met welk innovatief idee wilt u ervoor zorgen dat uw zorgorganisatie meer omzet en resultaat behaalt? We vragen u met ideeën te komen waarbij een (nieuw) product of dienst in de markt wordt geïntroduceerd. Dit product of deze dienst mag allerlei vormen hebben, maar een consultancy- of adviespraktijk is niet toegestaan. Voorts is een substantiële financiering verplicht, dient een substantieel en ambitieus doel te hebben en dienen na twee jaar minimaal drie mensen een dienstbetrekking te hebben.
Drs. Ger Zwartendijk, lecturer Nyenrode Business Universiteit en ondernemer en Prof. dr. Willem Burggraaf, professor Entrepreneurship en Strategic Development, Nyenrode Business Universiteit

Module 2: Ondernemerschap en efficiency in de zorg

Dag 3 – 6 oktober 2020

Ochtend
Lees meer Sluiten
Marketing in de zorg

Nederlandse zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met de vraag hoe zij hun marketing – de onderlinge afstemming van vraag en aanbod – moeten vormgeven. In de zorg lijkt deze afstemming vanzelfsprekend, maar de realiteit laat zien dat vraag en aanbod elkaar toch niet altijd goed weten te vinden. In dit college wordt ingegaan op o.a. ontwikkelingen die het belang van marketing in de zorg bepalen, fundamentele vragen rond klantwaarde en op vragen rond effectiviteit en efficiëntie van marketingmaatregelen. Waar relevant wordt marketing in de zorg vergeleken met marketing in andere sectoren.
Prof. dr. Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management verbonden aan TIAS

Middag
Lees meer Sluiten
Verandermanagement in de zorg

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang. Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn. In dit onderdeel komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.

Jan Engelen, leading change in healthcare expert

Avond
Lees meer Sluiten
Praktijkspreker Pier Eringa, CEO bij Transdev Nederland

Meer informatie volgt.

Dag 4 – 7 oktober 2020

Ochtend
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Als manager in de zorg moet u inzicht hebben in financiële factoren die voor de onderneming/instelling van belang zijn. Het gaat dan enerzijds om de traditionele begrippen, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Anderzijds zijn return on invested capital (ROIC) en cash flow denken steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet op de minste plaatst omdat er vandaag de dag meerdere stakeholders aan tafel zitten. Welke factoren zijn in deze setting van invloed en hoe zijn ze bij te sturen? Tijdens dit college wordt op een aantal factoren ingegaan die steeds belangrijker worden, zoals de beheersbaarheid van geldstromen het managen van werkkapitaal en het openhouden van de toegang tot de financiële markten.
Prof. dr. Dennis Vink, directeur Center for Finance en Professor of Finance and Investment, Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Het tweede deel van de dag borduurt voort op de in de ochtend aangereikte achtergronden en tools bij financieel management. In de middag staan een aantal cases centraal. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld geldstromen en belangrijke financiële ratio’s te begrijpen, te analyseren en met elkaar te interpreteren. U krijgt tools en vergroot daarmee uw inzicht om te kunnen bijdragen aan financiële gerelateerde onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie.
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit

Module 3: Leiderschap & Change

Dag 5 – 3 november 2020

Ochtend
Lees meer Sluiten
Strategisch leiderschap en talentmanagement in het zorglandschap

Zorgorganisaties zijn sociale werelden waarin werk wordt verricht door en voor mensen. Zulke omgevingen moeten het hebben van mensen en hun onderlinge relaties. Om het goede goed te doen, hebben mensen elkaar nodig. Om elkaar aan te duwen, perspectief te bieden, en richting te geven. Leidinggevenden zijn mensen die expliciet verantwoordelijk zijn voor deze intermenselijke activiteiten. Daar is mensenkennis en visie voor nodig. Ook is daar kennis van zaken voor nodig. Over wat leidinggeven aan collega’s van een manager vraagt en welke rol energie en data daarin spelen. In dit programmaonderdeel ontwikkeld u visie op leiderschap als vak én krijgt u wetenschappelijk-verankerde modellen en instrumenten aangereikt waarmee u zich kunt ontwikkelen tot een eigentijdse leidinggevende; iemand die samen met collega’s de organisatie betekenis en bestaansrecht geeft.
Prof. dr. Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Nyenrode, auteur, spreker en boardroom advisor

Middag
Lees meer Sluiten
Leiderschap in de zorg

Leiders vinden het vaak ingewikkeld om issues op het juiste abstractieniveau aan te pakken. Door een eenvoudige manier van ‘mensen te ontleden’ worden leiders effectiever in het aansturen van organisaties. De filosofie van Authentiek Leiderschap helpt daarbij, is praktisch en tegelijk diepgaand. Tevens is het handig als leiders hun eigen Ego’s onder ogen durven zien, daarvan gebruik kunnen maken, waarbij ze hun Authentieke Leiderschapsmissie altijd leidend laten zijn. Het is de kern van geluk en succes voor zowel de leider als de organisatie. Verborgen blokkerende normen en doorgeschoten Ego’s remmen de ontwikkeling van ieder bedrijf. In deze workshop gaat u hiernaar op zoek.
Bas Blekkingh, docent Authentiek leiderschap Nyenrode Business Universiteit

Avond
Lees meer Sluiten
Intervisie leiderschap

Onder begeleiding van een coach is intervisie een zelfhulpmethode bedoeld om elkaar te helpen met een werk of privé gerelateerde kwestie. U gaat in kleine groepjes uiteen om de vooraf ingevulde Ego scan te reflecteren.
Bas Blekkingh, docent Authentiek leiderschap Nyenrode Business Universiteit

Dag 6 – 4 november 2020

Ochtend
Lees meer Sluiten
Innovatie in de zorg

In dit onderdeel leert u de theorie van Design Thinking. U maakt kennis met verschillende methodes om uzelf te verbinden met mensen, met als doel er achter te komen wat ze bezig of juist tegen houdt. U leert dat deze inzichten de basis vormen voor het inzetten van het creatief vermogen waardoor u meer waarde en originaliteit in ideeën kunt stoppen, zodat u uiteindelijk niet alleen met een idee blijft zitten, maar tot concrete waardevolle resultaten komt. De lecture sluit af met een aantal praktische voorbeelden van hoe u de ideeën tot leven kunt brengen en feedback kunt verzamelen om prototypes (DialoogDingen) te verbeteren.

Cor Noltee, Design Thinker

Middag

Met het oog op de ontwikkelingen binnen het dynamische zorglandschap is het bieden van de kwalitatieve zorg al een uitdaging, laat staan in tijden van crisis. Jan Veldsink is als internationaal senior adviseur is niet alleen specialist op het gebied van digitale transformatie, AI, cybercrime en serious gaming, maar weet ook als docent en coach hoe hiermee om te gaan als manager in de zorg. Samen met de zorgprofessional kijkt hij welke stappen er nodig zijn, om zelfs in tijden van crisis, concreet bezig te zijn met verandering en verbetering van de zorg.

Module 4: Vooruitkijken

Dag 7 – 9 december 2020

Ochtend
Lees meer Sluiten
Morele dilemma’s in de zorg

Tijdens dit onderdeel bespreekt dr. Edgar Karssing morele dilemma’s in de zorg. U krijgt handvatten voor een goede discussie over zorg en past deze toe op uw eigen dilemma’s. Edgar zorgt, met zijn expertise, voor een goede balans tussen theorie en praktijk in dit onderdeel.

Leerdoelen zijn dat u na dit onderdeel:

 • bekend bent met een duidelijke definitie van ethiek en morele dilemma’s;
 • weet waar en wanneer ethiek in het werk een rol speelt;
 • zich meer bewust bent van het belang van ethiek voor het eigen professioneel handelen;
 • bekend bent met handvatten voor het bespreken van morele dilemma’s waarbij waarden, normen en verantwoordelijkheden conflicteren;
 • enthousiaster en zelfbewuster bent geworden om systematisch na te denken over morele dilemma’s.

Dr. Edgar Karssing, universitair hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement, ‎Nyenrode Business Universiteit en prof. dr. Miša Džoljić, rector magnificus en CEO van Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Eindpresentaties

In deze slotmodule presenteert u de eindresultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de Raad van Advies (RvA) en de overige deelnemers.Het gaat hier om de creativiteit van de verbinding van een onderwerp met de theorie. De RvA bestaat uit alumni en ervaren bestuurders uit de sector.

Avond
Lees meer Sluiten
Afronden, terugkijken en vooruitkijken

Uitreiking van de certificaten en slotborrel.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers | Advanced Program Zorgmanagement

Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u tijdens het Advanced Program Zorgmangement op inspirerende wijze over bedrijfskundige disciplines, de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven.

Nieuwsgierig wie u ontmoet? Lees hier de brochure ‘Inspirerende sprekers’.

Voor wie? | Advanced Program Zorgmanagement

Wie nemen er deel?
Het Advanced Program Zorgmanagement is speciaal ontwikkeld voor managers, bestuurders en professionals in de zorg en zorggerelateerde sectoren. Dit programma is met name geschikt voor u als u meer grip wilt krijgen op de sterk veranderende sector en uzelf breder wilt ontwikkelen op het gebied van leiderschap en bestuur.

Gelimiteerd aantal deelnemers
Interactie tussen docent en deelnemers en de deelnemers onderling staat bij dit intensieve programma hoog in het vaandel. Het aantal deelnemers is daarom gelimiteerd op 20. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

Vooropleiding
Deelnemers aan het Advanced Program Zorgmanagement hebben een academische opleiding of HBO-achtergrond. Of voldoen door relevante werkervaring aan het hiervoor genoemde niveau.

Advies
Wilt u weten of dit programma ook voor u de juiste opleiding is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Marije van Duinen via 06 – 19 61 68 59 / marije.vanduinen.consultant@bsl.nl. Of vul het interesseformulier in.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van alumni van het Certificate Program Healthcare Management.

Een greep uit het oud-deelnemersveld

O.a. onderstaande organisaties O.a. onderstaande functies
Abrona Account Manager
Accolade Zorggroep Accountmanager
ACTA Adviseur
Amstelring Adviseur gezondheidzorg
Amsterdam Medisch Centrum Afdelingshoofd chirurgie vaat & trauma
Arkin Afdelingshoofd kliniek
Berkhout Training & Advies Algemeen Manager
Bernhoven Algemene directie
Boeve Advies Arts
Bravis Ziekenhuis Basis arts
BVBA Beleidsmedewerker
Cardiologen Maatschap Rijnmond Zuid Bestuur
Cardiologenmaatschap Rotterdam Zuid Business Controller Intensieve Zorg
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Chief Nurse Information Officer
Elyse klinieken voor nierzorg Consultant/Adviseur
Fierloos Zorgmanagement Directeur
Forcare Holding B.V. Directeur Instellingen
Franciscus Gasthuis Docent
Heliomare Doelgroepmanager
Het Oogziekenhuis Rotterdam Eigenaar
ING Groep N.V. Expert en mentor in Facilities
Innovatie Advies Gedragskunde Fiscalist
Innovatiefonds Zorgverzekeraars Hoofd zorg/welzijn
Interim Hoofd Zorgwelzijn
Joost Zorgt Rotterdam Interim bestuurder/ directeur
Kennemer Gasthuis Locatiemanager
Kentalis Maatschapmanager
Kick your Habits Manager
Kyowa Kirin Pharma B.V. Manager Adviespunt Zorgbelang
Leids universitair medisch centrum Manager Behandeling
LEO Pharma B.V. Manager Finance & Control
Loopbaan switch Manager huisartsenposten
LUMC afdeling hartziekten Manager Kwaliteit en Veiligheid
Mediant Manager Zorg Adviespunt
Medisch Spectrum Twente Manager Zorgadministratie
Mevrouw Slimmer Werken Marketing
Ministerie van Defensie Militaire GGZ
NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer Operationeel Directeur
Noordwest Ziekenhuisgroep Programmamanager
Noordwest Ziekenhuisgroep Radioloog
NWZ Regiomanager
NxtMed bv Sales/marketing
Performation healthcare Intelligence B.V. Verpleegkundig Specialist
PQR Ziekenhuisapotheker, afdelingshoofd
Pro Juventus Zorgmanager RVE
Psychotrauma Diagnose Centrum/Arq Groep
PwC Belastingadviseurs N.V.
Quasir BV
Radboudumc
Radboudumc Nijmegen
Reinaerde
Rian Doggen Advies
RIBW Maastricht Heuvelland & Maasvallei
Saltro
Spaarne Gasthuis
Spaarne Gastziekenhuis
St. Anna Zorggroep
St. Huisartsenposten N-Limburg Cohesie
Stichting Arq
Stichting De Zorgmensen
Stichting Vitalis Zorg Groep
Stichting Vitalis Zorg Groep
Stichting Zuidwester
Stichting Zuidwester
SZR
SZR
Thebe West Brabant
Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant
Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant
Van Weel Bethesda Ziekenhuis
VieCuri Medisch Centrum
VUmc
Yourneo
Zenit
Ziekenhuis Groep Twente
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Zonnehuisgroep vlaardingen
Zorgbelang Gelderland
ZorgDomein
Zuidoost Kliniek B.V.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Alumni editie voorjaar 2019 Alumni editie najaar 2019
 
Alumni editie voorjaar 2018 Alumni editie najaar 2018
Alumni editie voorjaar2017 Alumni editie najaar 2017
Alumni editie voorjaar 2016 Alumni editie 2016 najaar
Alumni editie 2015 Alumni editie 2014

Testimonials | Advanced Program Zorgmanagement

Wat vinden oud-deelnemers van het Advanced Program Zorgmanagement? Lees hieronder meer over hun ervaringen.

Jolanda Muis, Ontwikkelmanager, WelThuis
“Binnen Fundis neem ik deel aan het “management-development programma”. Dit heeft mij in staat gesteld om het programma Advanced Program Zorgmanagement (voorheen Certificate Program Healthcare Management) te volgen. Binnen Fundis zijn mijn werkzaamheden als regiomanager bij Vierstroom Zorg Thuis (wijkverpleging) verschoven naar WelThuis(woon-zorg centra) als ontwikkelmanager. In deze functie mag ik drie zorgdiensten opzetten en door ontwikkelen. Het Advanced Program Zorgmanagement sluit hier naadloos bij aan. Dankzij de inhoud van het programma, heb ik zeer praktische handvaten gekregen om een business model op te zetten. Mijn theoretische kennis is vergroot, waardoor ik een betere gesprekspartner wordt om mede de toekomst vorm te geven op het gebied van investeringen, marktverkenning, toekomst visie (scenario) en verandering. Voor mij betekent dit dat je niet alleen uitgaat van bouwen, maar ook van creëren. Echter nu loop ik soms in kennis vooruit op mijn werkomgeving, waardoor ik extra moet oefenen in geduld en overtuigingskracht. Gelukkig is binnen dit programma ruimschoots aandacht gegeven aan je persoonlijke ontwikkeling en leiding geven. Dit geeft inzicht en is direct toepasbaar. De gezondheidszorg sector is een mooie en complexe omgeving. Het Advanced Program Zorgmanagement heeft mij een “kennis- retraite” gegeven. Hiermee bedoel ik, dat het mij tijd heeft gegeven om opnieuw te kijken en te reflecteren op de werkzaamheden die wij uitvoeren voor de kwetsbare mens, in de markt van gezondheidszorg en welzijn.”

Wieger de Bruin, medisch specialist
“Mijn werkomgeving is het ziekenhuis. Ziekenhuizen zijn complexe organisaties met vele partijen en hun verschillende belangen. Mij interesseert steeds meer met welke instrumenten het geheel van de diverse belangen is aan te sturen. Het Advanced Program Zorgmanagement (voorheen Certificate Program Healthcare Management) heb ik gekozen omdat het praktijk gericht is, op Nyenrode zelf, met een breed en divers zevendaags programma en een kleine leergroep. De vele facetten van de bedrijfskundige visie van Zorgvisie Academy en Nyenrode op de gezondheidszorg waren voor mij erg leerzaam: scenario planning, een toekomst visie in het digitale tijdperk, over ondernemen, marketing en gedrag in de zorg. Er zijn diverse colleges over leiderschap en een leerzame karaktertest. Colleges over verandering, samenwerking en besluitvorming op basis van filosofische beginselen. Het bezoek aan het Monro borstkankerziekenhuis in Bilthoven was boeiend, de praktijk van topzorg buiten het ziekenhuis. De stok achter de deur van dit programma is het presenteren van je eigen mini-college gebaseerd op een eigen praktijkvraagstuk.”

Kim Volz-Brons, Informatiespecialist, Process in Progress
“Het Advanced Program Zorgmanagement (voorheen Certificate Program Healthcare Management) is een snelkookpan van inzicht in nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Met een diverse groep van zorgprofessionals word je ondergedompeld in uiteenlopende thema’s van nu en de toekomst. Door interactieve sessie met sprekers en medestudenten worden onderwerpen van diverse kanten vastgepakt en belicht, hierdoor ontstaat een mooi en realistisch beeld. De onderwerpen die behandeld zijn in de leergang heeft mij al veel handvatten gegeven in gesprekken met opdrachtgevers, partners en collega’s. Ik kan de leergang van harte aanbevelen voor een ieder uit de zorg die opgefrist wil worden in vragen als waar gaat de zorg naar toe en wat kan ik hier nu zelf al voor actie in ondernemen.”

 

Informatie & Locatie | Advanced Program Zorgmanagement

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
15 & 16 september, 6 & 7 oktober, 3 & 4 november en 9 december 2020

Tijden

Module 1 (15 & 16 september 2020):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 2 (6 & 7 oktober 2020):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 3 (3 & 4 november 2020):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.00 uur

Module 4 (9 december 2020):
09.00 – 19.00 uur

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 8.999,- per persoon (btw vrij). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur, hotelovernachtingen en catering. Vraag ons naar de betalingsmogelijkheden.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie

 • ABAN accreditatie: 39 punten

Heeft u andere andere accreditatie nodig? Neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens en vraag naar de mogelijkheden. Het Advanced Program Zorgmanagement staat gelijk aan een studiebelasting van 40 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
3 hotelovernachtingen op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop rechts boven of onderin.

Contact
Inhoudelijke vragen & inschrijven

Joanne Bijleveld
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.