Home Thema’s

Onze thema's

kiezenindeggz

E-health

Alles over e-health: apps, big data, berichtenverkeer en e-consults.

Juridische zaken in de zorg

De vele veranderingen in de zorg vormen een bron van conflicten. Niet zelden monden deze uit in rechtszaken.
Juryvoorzitter Andrë Rouvoet feliciteert Zorgmanager van het Jaar 2019 Peter de Visser

Zorgmanager van het Jaar

Hoe wordt u Zorgmanager van het Jaar, de prijs die Zorgvisie al sinds 1997 uitreikt? De criteria op een rij.

Alle thema’s

 • Acute zorg

  Huisartsen, ambulancediensten en spoedeisende hulpposten (seh’s) in ziekenhuizen werken samen in regio’s om de acute zorg te regelen. Ze hebben te maken met toenemende drukte doordat de zorgvraag van met name kwetsbare ouderen groeit.
 • Bekostiging

  De bekostiging van zorg loopt via vier wetten: de Zvw, de Wlz, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Na enkele jaren van beheerste stijging van de zorguitgaven verwachten experts de komende jarenweer forse groei.
 • Best practices

  Zorgaanbieders bedenken regelmatig nieuwe methoden, technieken of activiteiten om de kwaliteit van zorg in de praktijk te verbeteren. Wanneer dit ook daadwerkelijk lukt en een nieuw idee zeer effectief blijkt te zijn, wordt het een best practice genoemd.
 • Dure geneesmiddelen

  Er komen steeds meer, steeds duurdere, medicijnen op de markt. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid proberen op alle mogelijke manier de kostenstijging te beteugelen.
 • Duurzaamheid

  Tegengaan van verspilling in de zorg, omgaan met medisch afval, energieneutraal bouwen en levensbestendig wonen zijn ontwikkelingen die geassocieerd worden met duurzaamheid in de gezondheidszorg.
 • E-health

  Alles over e-health: apps, big data, berichtenverkeer en e-consults.
 • Epd

  Het epd (elektronisch patiëntendossier) is vitaal voor artsen en patiënten.
 • Financieel management

  Financieel management omvat alle managementonderwerpen op financieel gebied.
 • Fraude

  Zorgfraude is een structureel probleem dat de maatschappij jaarlijks veel geld kost.
 • Fusie en samenwerking in de zorg

  Er vinden in de zorg nog steeds veel fusies en overnames plaats, zowel in de cure als in de care. Lees hier meer over.
 • Gehandicaptenzorg

  Van mensen met een lichamelijke beperking tot personen met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking: ze vallen allemaal onder de gehandicaptenzorg. De sector wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Ggz

  De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is gericht op het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoeningen, het laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving en het bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.
 • Governance

  De laatste inzichten over goed bestuur en toezicht in de zorg. Best governance-practices maar ook nieuws over falend bestuur en toezicht.
 • Innovatie

  Innovatie is de kracht die zorg voor vernieuwing in de zorg binnen zorgorganisaties, in de wijk en heel het land.
 • Juridische zaken in de zorg

  De vele veranderingen in de zorg vormen een bron van conflicten. Niet zelden monden deze uit in rechtszaken.
 • Kwaliteitsbeleid in de zorg

  Bij het verbeteren van kwaliteit staan vooral uitkomstindicatoren in de belangstelling van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.
 • Kwaliteitsmeting ggz

  Om inzicht te geven in de kwaliteit van een behandeling, het verloop ervan en de behoefte aan eventuele bijsturing, voert de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kwaliteitsmetingen uit. Dit gebeurt op verschillende momenten in de behandeling, door middel van Routine Outcome Monitoring (Rom).
 • Msb

  Het medisch specialistische bedrijf (MSB) is een bedrijf waarin de vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd om hun fiscale ondernemerschap te behouden. De oude maatschappen zijn daarmee verdwenen. Met het ontstaan van MSB's in 2015 zijn de machtigste spelers in ziekenhuizen verenigd in één machtig bedrijf. Het voordeel is dat het bestuur nog maar een aanspreekpunt heeft. Maar als de verhoudingen tussen bestuur en specialisten niet goed is, dreigt het ziekenhuis onbestuurbaar te worden. De vraag is of de fiscus MSB's zal beoordelen als echt ondernemers.
 • Ouderenzorg

  De Nederlandse oudere blijft het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dat vraagt zorg op maat.
 • Patiëntveiligheid

  Bij patiëntveiligheid draait het om het voorkomen en terugdringen van vermijdbare schade en sterfte. Medische fouten ontstaan vaak door miscommunicatie. Leren van fouten begint met transparantie over wat er fout is gegaan. Koplopers laten zien dat er grote vooruitgang kan worden geboekt als de angst voor transparantie is overwonnen.
 • Personalia in de zorg

  Relevante personalia voor bezoekers van Zorgvisie, de website over beleid en management in de zorg. Korte berichten over wisselingen in bestuursposities in de zorg en interviews met aantredende of vertrekkende bestuurders/directeuren over hun drijfveren.
 • Personeel

  Er werken ruim 1,3 miljoen mensen in de zorg- en welzijnssector. Het grootste deel daarvan werkt in de ouderenzorg, gevolgd door de ziekenhuiszorg en de gehandicaptenzorg. Voor al deze zorgprofessionals maken brancheorganisaties en werknemersverenigingen afspraken die worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).
 • Persoonlijk zorgdossier

  In een persoonlijk gezondheids- of zorgdossier beheert een patiënt zelf zijn medische gegevens.
 • Persoonsgebonden budget

  Het persoonsgebonden budget (pgb) is voor mensen die zélf hun eigen zorg willen regelen. Het is een regeling die vaak onder vuur ligt.
 • Preventie

  Preventie komt maar moeizaam van de grond, omdat in ons zorgstelsel een regisseur voor preventie ontbreekt. Ons stelsel is ingesteld op het behandelen van zieke mensen. Preventie van ziekte wordt wel steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigt te worden als er niet meer wordt ingezet op preventie van ziekte: gezondere leefstijl, beter eten en meer bewegen.
 • Regeldruk

  Zorgaanbieders moeten aan allerlei regels en wetten voldoen om verantwoording af te leggen over hun werk. Medewerkers in de verschillende branches ervaren de afgelopen jaren een sterke toename van de regeldruk en de daarbij behorende administratieve lasten.
 • Tech

  Alles over e-health: apps, big data, berichtenverkeer en e-consults.
 • Thuiszorg

  De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg.
 • Toezicht

  Het externe toezicht op de gezondheidszorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben taken in het toezicht op specifieke aspecten van de gezondheidszorg.
 • Transitie

  Transitie is de overgang van zorg vanuit het Rijk gefinancierde instellingen naar zorg thuis.
 • TRNDR

  Welke trends in de gezondheidszorg gaan de toekomst van uw organisatie beïnvloeden? Welke maatschappelijke trends worden belangrijk? Is technologie een kans of een bedreiging? Speel de serious game TRNDR om een overzicht te krijgen van uw eigen opvattingen en vergelijking te maken met de keuzes van anderen. Door deel te nemen, vergaart u spelenderwijs kennis. En u helpt mee met het opbouwen van kennis. Hoe meer mensen meedoen des te betrouwbaarder wordt de spiegelinformatie.
 • Value based healthcare

  Value based healthcare is waarde creëren voor de patiënt door de uitkomsten van zorg te meten.
 • Vastgoed

  In het nieuwe bouwregime zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van hun zorgvastgoed. Ze moeten de rente en afschrijving financieren met hun zorgprestaties.
 • Verpleeghuiszorg

  Verpleeghuiszorg is langdurige zorg in intramurale instellingen voor mensen die niet (meer) zelfstandig thuis kunnen wonen en veel zorg en ondersteuning nodig hebben.
 • Wijkverpleging

  Wijkverpleging is verpleging en verzorging aan huis. De wijkverpleging valt sinds 2015 onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Zorgverzekeraars doen de zorginkoop.
 • Zorginkoop

  Zorginkoop vormt de basis van ons zorgstelsel. Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. Dat kan op veel manieren.
 • Zorgmanager van het Jaar

  Hoe wordt u Zorgmanager van het Jaar, de prijs die Zorgvisie al sinds 1997 uitreikt? De criteria op een rij.
 • Welk thema mist u?
  Tip de redactie!