Certificate Program Healthcare Management

Leer management en het primaire zorgproces sterker verbinden
Zv Academye 700x350

De zorg staat voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingen technologie en innovatie u om goed naar uw strategie te blijven kijken en vraagt uw ondernemersgeest bijsturing op het juiste moment. Hoe kunt u als zorgprofessional boven uw eigen specialisme uitstijgen?

Om dit te bereiken heeft Nyenrode Business Universiteit i.s.m. Zorgvisie Academy het Certificate Program Healthcare Management ontwikkeld. Dit programma is bedoeld om u als zorgmanager, bestuurder of specialist kennis, vaardigheden en inzicht te geven in het dynamische zorglandschap. Door beter inzicht in zakelijke disciplines als ondernemerschap, financiën, marketing, leiderschap en strategie, kunt u de invloed die u heeft binnen uw organisatie nog meer vergroten.

Het programma sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de zorgsector en speelt in op de behoefte aan ander leiderschap, nieuwe kennis, ondernemerschap en creativiteit binnen de sector. Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u op inspirerende wijze over de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven. U krijgt de benodigde handvatten aangereikt om met deze veranderingen om te gaan.

Uw resultaat na het volgen van deze opleiding is onder andere:

  • U kunt inspelen op ontwikkelingen in de zorg en hier in uw zorgorganisatie naar handelen
  • U krijgt inzicht in de rollen en posities van stakeholders in het moderne zorglandschap
  • U ontwikkelt uw visie op leiderschap en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten kennen d.m.v. colleges en intervisie
  • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en bedrijfseconomische concepten vanuit de zorgsector
  • De kennis die u opdoet tijdens deze opleiding kunt u direct gebruiken in uw dagelijkse werk
  • U werkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk uit uw eigen organisatie

Het programma is verdeeld over 4 modules in 7 dagen waarbij bedrijfskundige en bedrijfseconomische onderdelen  vertaald naar de zorg aan de orde komen.

Het Certificate Program Healthcare Management duurt in totaal 7 dagen:
6 & 7 februari, 6 & 7 maart, 3 & 4 april en 9 mei 2018

Dag 1 – 6 februari 2018

Ontvangst
Welkom en introductie
Opening door de programmamanager.
Julia van Elten, logopedist, orthopedagoog, gedragskundige en all-round manager in de zorg
Ochtend
Scenarioplanning
In een interactieve sessie scenarioplanning gaat u op gestructureerde wijze met elkaar in dialoog over de toekomst. Theorie en praktische voorbeelden van toepassing op scenarioplanning als managementinstrument in de zorg en daarbuiten worden afgewisseld met strategische discussie. Welke ontwikkelingen spelen nu en wat zijn impactrijke ontwikkelingen die we op ons af zien komen? Na dit dagdeel heeft u een verrijkt inzicht in toepassing van scenarioplanning.
Drs. Jan Nekkers, scenario-ontwikkelaar en oprichter Futureconsult
Middag
De ondernemende professional
Met welk innovatief idee wilt u ervoor zorgen dat uw zorgorganisatie meer omzet en resultaat behaalt? We vragen u met ideeën te komen waarbij een (nieuw) product of dienst in de markt wordt geïntroduceerd. Dit product of deze dienst mag allerlei vormen hebben, maar een consultancy- of adviespraktijk is niet toegestaan. Voorts is een substantiële financiering verplicht, dient een substantieel en ambitieus doel te hebben en dienen na twee jaar minimaal drie mensen een dienstbetrekking te hebben.
Drs. Ger Zwartendijk, Lecturer Nyenrode Business Universiteit en ondernemer en Prof. dr. Willem Burggraaf, Professor Entrepreneurship en Strategic Development Nyenrode Business Universiteit
Avond
Praktijkspreker
Afhankelijk van het deelnemersveld gaat de organisatie voor u op zoek naar een praktijkspreker die u meer vertelt over actueel zorgvraagstuk

Dag 2 – 7 februari 2018

Ochtend
Ontwikkelingen in de zorgsector
In deze inleiding worden de ontwikkelingen in de zorgsector besproken. Toenemende vergrijzing, afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan. Het zorgaanbod wordt in toenemende mate afgestemd op persoonlijke wensen van patiënten/consumenten en door internationalisering en technologie gedreven innovaties stijgen de aanbodmogelijkheden. Leer het maatschappelijk speelveld op macro- meso- en microniveau kennen in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.
Prof. dr. Bob de Wit, Professor Strategic Leadership en Co-Director of the Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit en Vincent de Schepper, MD MBA, zorgondernemer
Middag
Strategie & visie ontwikkeling
Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses maar ook intuïtie en verbeelding. Om als leider de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen is het nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen handelen. U wordt uitgedaagd om strategisch denken te ontwikkelen.
Prof. dr. Bob de Wit, Professor Strategic Leadership en Co-Director of the Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

Dag 3 – 6 maart 2018

Ochtend
ICT & Innovatie in de zorg
Het thema ICT in opgenomen in dit programma omdat moderne ontwikkeling van gezondheidszorg
hiermee onlosmakelijk verbonden is. Communicatie intern in instellingen tussen professionals maar
zeker ook geneeskunde op afstand met intercollegiaal multidisciplinair overleg maar ook tussen
professionals en patiënten zijn actuele onderwerpen in techniek maar zeker ook in relatie tot
bewaking van privacy van groot belang. Ook de kosten voor instellingen voor ICT maken substantiële
kennis hierover tot een vereiste. Hoogwaardige kwalitatieve gezondheidszorg is niet meer zonder
ICT te realiseren.
Dr. ir. Ben van Ommen, TNO
Middag
Marketing in de zorg
Nederlandse zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met de vraag hoe zij hun marketing – de onderlinge afstemming van vraag en aanbod – moeten vormgeven. In de zorg lijkt deze afstemming vanzelfsprekend, maar de realiteit laat zien dat vraag en aanbod elkaar toch niet altijd goed weten te vinden. In dit college wordt ingegaan op o.a. ontwikkelingen die het belang van marketing in de zorg bepalen, fundamentele vragen rond klantwaarde en op vragen rond effectiviteit en efficiëntie van marketingmaatregelen. Waar relevant wordt marketing in de zorg vergeleken met marketing in andere sectoren.
Prof. dr. Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management verbonden aan TIAS
Avond
Eigen vraagstukken
Tijdens het Certificate Program Healthcare Management adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk dat in uw organisatie speelt. De essentie hiervan is dat u zelf actief aan de slag gaat met uw vraagstuk en gedurende het programma aan de hand van de gegeven theorie de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. In de slotmodule presenteert u uw bevindingen aan een Raad van Advies, bestaande uit alumni en de overige deelnemers uit de groep. De vorm van uw vraagstuk is vrij. Het kan uw reflectie zijn op een zakelijk vraagstuk van uw organisatie, ontwikkelingen in de markt of op een samenwerkingsthema.

Dag 4 – 7 maart 2018

Ochtend
Financieel management in de zorg
Als manager in de zorg moet u inzicht hebben in financiële factoren die voor de onderneming/instelling van belang zijn. Het gaat dan enerzijds om de traditionele begrippen, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Anderzijds zijn return on invested capital (ROIC) en cash flow denken steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet op de minste plaatst omdat er vandaag de dag meerdere stakeholders aan tafel zitten. Welke factoren zijn in deze setting van invloed en hoe zijn ze bij te sturen? Tijdens dit college wordt op een aantal factoren ingegaan die steeds belangrijker worden, zoals de beheersbaarheid van geldstromen het managen van werkkapitaal en het openhouden van de toegang tot de financiële markten. U krijgt tools en inzichten om te kunnen bijdragen aan financiële gerelateerde onderwerpen van belang voor uw organisatie.
Dr. ing. Sander Oude Luttikhuis, Directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit
Middag
Vervolg | Financieel management in de zorg
Prof. dr. Dennis Vink, Directeur Center for Finance en Professor of Finance and Investment, Nyenrode Business Universiteit

Dag 5 – 3 april 2018

Ochtend
Team Leiderschap
Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces. Je stuurt, schept voorwaarden, ruimt hindernissen uit de weg, creëert uitdagingen en stuurt bij als het nodig is. Deze ochtend staat in het teken van de uitdagingen die komen kijken bij het leidinggeven aan een team in de zorg. U krijgt praktische tips om uit te groeien tot een HELD in uw organisatie: een Hoog Energieke Leidingnemende Doener.
Dr. Bas Kodden, schrijver, spreker en onderzoeker op het gebied van Leiderschap, Ondernemerschap & Persoonlijke Ontwikkeling en Coordinator of the Center for Leadership & Management Development bij Nyenrode Business Universiteit
Middag
Authentiek leiderschap
Leiders vinden het vaak ingewikkeld om issues op het juiste abstractieniveau aan te pakken. Door een eenvoudige manier van ‘mensen te ontleden’ worden leiders effectiever in het aansturen van organisaties. De filosofie van Authentiek Leiderschap helpt daarbij, is praktisch en tegelijk diepgaand. Tevens is het handig als leiders hun eigen Ego’s onder ogen durven zien, daarvan gebruik kunnen maken, waarbij ze hun Authentieke Leiderschapsmissie altijd leidend laten zijn. Het is de kern van geluk en succes voor zowel de leider als de organisatie. Verborgen blokkerende normen en doorgeschoten Ego’s remmen de ontwikkeling van ieder bedrijf. In deze workshop gaat u hiernaar op zoek.
Bas Blekkingh, oprichter en eigenaar van Authentiek Leiderschap
Avond
Intervisie authentiek leidershap
Onder begeleiding van een coach is intervisie een zelfhulpmethode bedoeld om elkaar te helpen met een werk of privé gerelateerde kwestie. U gaat in kleine groepjes uiteen om de vooraf ingevulde Ego scan te reflecteren.
Dana Wildeman en Pien Janowitz, Partners van Authentiek Leiderschap
   

Dag 6 – 4 april 2018

Ochtend
Verandermanagement
Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang. Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn. In dit onderdeel komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.
Dr. Jo Vincken, Programma directeur publiek domein & zorg, Nyenrode Business Universiteit
Middag
Bedrijfsbezoek Alexander Monro Borstkankerziekenhuis
Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in Bilthoven is het eerste ziekenhuis in Nederland dat zich uitsluitend richt op borstkankerzorg. Zij willen aantoonbaar de beste borstkankerzorg verlenen aan zoveel mogelijk patiënten en een voorbeeld zijn voor de gezondheidszorg in Nederland. Het doel van het bedrijfsbezoek is het in de praktijk ervaren van de succesbepalende voorwaarden voor een effectieve realisatie van daadwerkelijk centraal stellen van de patiënt. En de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Welke impact heeft dit op de inrichting van processen? Er wordt uitgelegd welke nodige efficiency-slagen zij hebben gemaakt en waarom.
Dr. Marjolein de Jong, Bestuurder Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Dag 7 – 9 mei 2018

Ochtend
Kwaliteit en veiligheid in de zorg
Kwaliteit en veiligheid is het onderwerp waar alle zorgprofessionals samen voor staan. Patiënten zijn kwetsbaar en moeten erop kunnen vertrouwen dat hoge kwaliteit wordt geleverd. Toch gaat dit soms mis en wat dan? Door open communicatie over kwaliteit en veiligheid maar en calamiteiten, verbeteren wij samen met de patiënt of diens familie de zorg. Kennis over jouw grondhouding in dergelijke omstandigheden is de reden om het onderdeel te maken van het leerprogramma.
Prof. dr. Misa Dzoljic, rector magnificus en CEO Nyenrode Business Universiteit
Middag
Eindpresentaties
In deze slotmodule presenteert u de eindresultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de Raad van Advies (RvA) en de overige deelnemers.Het gaat hier om de creativiteit van de verbinding van een onderwerp met de theorie. De RvA bestaat uit alumni en docenten van Nyenrode.
Avond
Afronden, terugkijken en vooruitkijken
Uitreiking van de certificaten en slotborrel.
Programmawijzigingen onder voorbehoud

Julia van Elten

Julia van Elten (1972) is allround projectmanager in  de zorgsector. Ze heeft als logopedist, orthopedagoog, gedragskundige en als manager verschillende sectoren van de zorg leren kennen. Momenteel is ze verbonden aan de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Deventer voor het opzetten en borgen van het Universitair Innovatie Lab (UIL). Een creatieve broedplaats waar jonge WO alumni ervaring opdoen binnen zorgorganisaties door te werken aan actuele vraagstukken. Haar speciale aandachtsgebieden zijn innovatie, creativiteit en systeemdenken.

Prof Dr. Bob de Wit

Bob de Wit is verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit als Professor of Strategic Management, en is directeur van De Wit & Meyer Strategy Works te Rotterdam. Gespecialiseerd in strategieontwikkeling, onderzoek en consulting. Voorheen heeft hij twaalf jaar strategisch management gedoceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook is gepromoveerd. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan, de internationaal bekendste samen met Ron Meyer

Miša Džoljić

Miša Džoljić is sinds 2012 rector magnificus en CEO van Nyenrode Business Universiteit. Džoljic (1962) was vanaf 2006 actief als lid van de raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en vicedecaan van de Medische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij lid van het management team en hoofd van de afdeling Anesthesiologie alsmede hoogleraar Anesthesiologie aan het AMC – Universiteit van Amsterdam. Eind jaren negentig was Dzolžjic werkzaam bij KPMG Management Consulting in Utrecht met verandermanagement, organisatieontwikkeling en operations management in ziekenhuizen als zijn interessegebieden.

Prof. dr. Dennis Vink

Prof. dr. Dennis Vink is als hoogleraar financiering en investeringen verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is directeur van het Nyenrode Center for Finance en als visiting professor of finance verbonden aan universiteiten in Moskou en Kopenhagen.

In 2009 was hij gekozen tot professor of the year in de executive MBA dat georganiseerd werd door Nyenrode en Kellogg School of Management. Dennis Vink is gespecialiseerd in (gestructureerde) financiering en heeft onderzoek verricht in samenwerking met faculteit van Yale International Center for Finance, EDHEC-Risk Institute en Vlerick Leuven Gent Management School. Hij is internationaal een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het terrein van financieel management.

Website: www.dennisvink.nl
Twitter: www.twitter.com/dennis_vink

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management. Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2003 is Sander volledig overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam in de functie van Project Manager Property Transactions. Na twee jaar actief te zijn geweest in de Rotterdamse haven, startte hij als M&A Consultant bij M&A firma Troostwijk Introman. In 2007 begon hij bij Zanders Corporate Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de corporate finance divisie van Zanders tot 2013. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op. Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.

Vincent de Schepper

Al sinds Vincent zijn studie geneeskunde begon, inmiddels ruim 25 jaar geleden, is hij geboeid door de zorg. Kwaliteit, capaciteit, kosten; dit zijn thema’s waar hij zich graag druk om maak. Eerst – na zijn afstuderen – van ‘binnenuit’ als dokter, later meer als partner en ondernemer in de zorgketen. Ondernemen doet hij bijvoorbeeld online middels het platform voor de eerstelijns zorg Waarneembemiddeling.nl. Daarnaast biedt hij met het bedrijf BKV persoonlijke dienstverlening aan op het gebied van arbeidsbemiddeling in de zorgsector.

Zijn passie is nog net als in het begin van zijn ondernemerschap het signaleren van knelpunten in de zorg en hiervoor slimme oplossingen bedenken waarmee hij en zijn collega’s de mensen in de dagelijkse praktijk kunnen ontzorgen.

Drs. Ger Zwartendijk

De Koninklijke Militaire Academie vormde het startpunt van zijn carrière. Na de studie Mens en Organisatie, werd hij bevorderd tot tweede luitenant en bij het Korps Commandotroepen geplaatst. Zes jaar later werd de brug geslagen naar het bedrijfsleven op de Nyenrode Business Universiteit waar hij een studie Bedrijfskunde afrondde. Nu is Ger Zwartendijk specialist in het doorlichten van bedrijven, strategisch adviseren en bedrijfseconomische onderzoek doen. Daarnaast is hij vooral sparringpartner voor directies en richt hij zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering door van een meningendiscussie te komen tot een feitendiscussie.

Prof. dr. Willem Burggraaf

Prof. dr. Willem Burggraaf is hoogleraar Ondernemerschap en Strategische Ontwikkeling. Zijn focus ligt hierbij op Entrepreneurship en Business Culture. Voorheen was hij onderzoeker bij het Nyenrode Research Center waar hij diverse projecten voor nationale en internationale organisaties, overheden en gemeentes uitvoerde.

Bas Blekkingh

Blekkingh heeft zijn opleidinggenoten aan de Koninklijke MilitaireAcademie en mocht binnen deLandmacht leidinggevenden opleiden.In 1993 heeft hij een overstapgemaakt naar het bedrijfsleven enis in 1996 begonnen met zijn eigen bedrijf. De missie vanAuthentiek leiderschap BV: het ontsluiten en verbinden vanverborgen authentieke kracht, waardoor leiders en hun organisaties gelukkiger en succesvoller worden. Bas Blekkingh is veelgevraagd en zeer gewaardeerd spreker op dit gebied.

Dana Wildeman

Dana Wildeman is partner van Authentiek Leiderschap B.V. Binnen deze organisatie is zij werkzaam als coach en organisatieadviseur. Dana helpt de verborgen authentieke kracht van mensen, teams en organisaties te ontsluiten en verbinden, waardoor klanten gelukkiger en succesvoller worden.

Pien Janowitz

Pien Janowitz heeft 13 jaar in verschillende salesfuncties bij Microsoft gewerkt en veel bedrijven van binnen gezien. Inmiddels werkt zij als coach nog en is in die rol nog veel in het bedrijfsleven te vinden. Het is haar passie zich te verbinden met mensen en zich te verdiepen in wat deze mensen drijft. Haar missie is dan ook; ‘Mensen verbinden door ze te raken.’

Dr. Marjolein de Jong

Dr. Marjolein de Jong studeerde klinische psychologie en geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2001-2006 kreeg ze haar opleiding heelkunde in VUmc. Van 2007 tot 2009 was ze lid van de maatschap oncologische chirurgie in het Mesos/Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en van 2010-2012 was ze chirurg in VUmc. In 2012 richtte ze samen met advocaat Mieke van Schuppen de bv Breast Care Nederland op. Daarnaast was ze nog waarnemend mammachirurg in diverse ziekenhuizen en van 2013 tot de overname van het Alexander Monro door Breast Care Nederland was ze chirurg in het UMCU.

Drs. Jan Nekkers

Jan Nekkers is oprichter van Futureconsult. Zijn uitgangspunt is dat de toekomst onvoorspelbaar is, maar dat je wel degelijk zinvol over de toekomst kunt spreken. Jan studeerde politicologie aan de Universiteit van Nijmegen en Amsterdam. Hij was onder meer werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, als stafmedewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, als beleidsadviseur bij de PvdA en als organisatieadviseur. Van zijn hand zijn tal van publicaties verschenen over uiteenlopende onderwerpen. In april 2007 verscheen Jans praktische handboek over scenariotechniek “Wijzer In De Toekomst”.

Dr. Bas Kodden

Bas Kodden is Program Director Law, Leadership & Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s gaan over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij groeide op in Raalte om daarna in Groningen zowel een studie Rechten als Bedrijfskunde te voltooien. In 2011 ontving hij van Nyenrode Business Universiteit zijn doctorsgraad. Voordat Bas in 2010 te werken kwam aan het Centre for Leadership & Management Development aan de Nyenrode Business Universiteit, is Bas bijna zijn gehele loopbaan als ondernemer werkzaam geweest. In 1998 startte hij zijn eerste onderneming letterlijk vanuit de woonkamer, een bedrijf dat uitgroeide tot een organisatie met diverse vestigingen en vele tientallen werknemers. Na 12,5 jaar zijn organisaties te hebben geleid, droeg hij in 2010 de onderneming over om wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten, om boeken te kunnen schrijven en om jonge, ambitieuze studenten te kunnen trainen en te kunnen coachen naar toekomstig leiders.

Drs. Jo Vincken

Drs. Jo Vincken is Programma directeur publiek domein & zorg bij Nyenrode Business Universiteit. Hij is een veranderaar in hart en nieren. Daarnaast is hij Program Director van de masterclass Verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit.

Theo Poiesz

Theo Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management (focus Marketing) verbonden aan TIAS en aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. De zorg-leerstoel wordt gefinancierd door ActiZ. Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame en hoogleraar Marketing, de beide laatste parttime. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.

Maaike Rol

Maaike Rol is Senior Program Manager bij Nyenrode Business Universiteit.

Wie nemen er deel?
Het Certificate Program Healthcare Management is speciaal ontwikkeld voor zorgmanagers, managers uit de financiële en verzekeringssector en (medisch)specialisten die meer grip willen krijgen op hun sterk veranderende rol. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

Vooropleiding
Deelnemers aan het Certificate Program hebben een academische opleiding of HBO-achtergrond in een niet-bedrijfskundige richting. Of voldoen door relevante werkervaring aan het hiervoor genoemde niveau.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van alumni van het Certificate Program Healthcare Management. Wilt u weten of dit programma ook voor u de juiste opleiding is? Neemt u dan contact op met Joanne Bijleveld via 030 – 638 37 11 of joanne.bijleveld@bsl.nl. Vul het interesseformulier in of bekijk de brochure.

Wat zeggen oud-deelnemers over het programma?
“Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.”
“Het was een mooi afgewogen programma!”
“Veel nieuwe inzichten, excellent goed in elkaar gestoken programma. Zeer gedreven docenten, hoge kwaliteit, nieuwe inzichten.”

Alumni editie najaar 2017 Alumni editie voorjaar 2017
Alumni editie voorjaar 2016 Alumni editie 2016 najaar
Alumni editie 2015 Alumni editie 2014

 

Organisatie Functie
NxtMed bv Algemene directie
Het Oogziekenhuis Rotterdam Manager Kwaliteit en Veiligheid
Zorgbelang Gelderland Manager Adviespunt Zorgbelang
Interim Interim bestuurder/ directeur
BVBA Arts
NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer Docent
ING Groep N.V. Directeur Instellingen
Reinaerde Algemene directie
Stichting Vitalis Zorg Groep Hoofd zorg/welzijn
Stichting Vitalis Zorg Groep Business Controller Intensieve Zorg
Bravis Ziekenhuis Arts
Spaarne Gasthuis Afdelingshoofd chirurgie vaat & trauma
Mediant Programmamanager
Radboudumc Arts
Saltro Accountmanager
Noordwest Ziekenhuisgroep Chief Nurse Information Officer
Yourneo Hoofd Zorgwelzijn
ZorgDomein Marketing
Amstelring Manager Behandeling
Spaarne Gastziekenhuis Afdelingshoofd kliniek
VieCuri Medisch Centrum Expert en mentor in Facilities
Ziekenhuis Nij Smellinghe Manager Kwaliteit en Veiligheid
Boeve Advies Consultant/Adviseur
Performation healthcare Intelligence B.V. Consultant/Adviseur
LUMC afdeling hartziekten Arts
SZR Manager Zorg Adviespunt
Radboudumc Nijmegen Hoofd zorg/welzijn
Bernhoven Arts
Arkin Manager Zorgadministratie
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Arts
Abrona Hoofd zorg/welzijn
NWZ Hoofd zorg/welzijn
SZR Locatiemanager
PwC Belastingadviseurs N.V. Fiscalist
Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant Maatschapmanager
Forcare Holding B.V. Algemene directie
Cardiologenmaatschap Rotterdam Zuid Arts
Berkhout Training & Advies Adviseur gezondheidzorg
Zonnehuisgroep vlaardingen Hoofd zorg/welzijn
Zenit Arts
Noordwest Ziekenhuisgroep Hoofd zorg/welzijn
Innovatiefonds Zorgverzekeraars Algemene directie
Leids universitair medisch centrum Arts
Kyowa Kirin Pharma B.V. Marketing
Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant Arts
Kentalis Beleidsmedewerker
Heliomare Hoofd zorg/welzijn
Ziekenhuis Groep Twente Arts
Rian Doggen Advies Algemene directie
Elyse klinieken voor nierzorg Arts
Fierloos Zorgmanagement Algemene directie
St. Huisartsenposten N-Limburg Cohesie Manager huisartsenposten
Stichting De Zorgmensen Hoofd zorg/welzijn
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Arts
Ministerie van Defensie Militaire GGZ
PQR Accountmanager
VUmc Basis arts
Cardiologen Maatschap Rijnmond Zuid Bestuur
Quasir BV Algemene directie
Psychotrauma Diagnose Centrum/Arq Groep Manager
Loopbaan switch Sales/marketing
Amsterdam Medisch Centrum Arts
Franciscus Gasthuis Arts
Medisch Spectrum Twente Arts
Kennemer Gasthuis (interventie) Radioloog
LEO Pharma B.V. (Key) Account Manager
ACTA Manager Finance & Control
Kick your Habits Manager
Innovatie Advies Gedragskunde Adviseur
St. Anna Zorggroep Ziekenhuisapotheker, afdelingshoofd
Accolade Zorggroep Zorgmanager RVE
Mevrouw Slimmer Werken Eigenaar
Joost Zorgt Rotterdam Operationeel Directeur
Stichting Zuidwester Doelgroepmanager
Pro Juventus Algemeen Manager
RIBW Maastricht Heuvelland & Maasvallei Regiomanager
Van Weel Bethesda Ziekenhuis Verpleegkundig Specialist
Stichting Zuidwester Doelgroepmanager
Stichting Arq Manager
Zuidoost Kliniek B.V. Directeur
Thebe West Brabant Manager Behandeling

Datum
6 & 7 februari, 6 & 7 maart, 3 & 4 april en 9 mei 2018

Tijden

Module 1 (6 & 7 februari 2018):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 2 (6 & 7 maart 2018):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 3 (3 & 4 april 2018):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.00 uur

Module 4 (9 mei 2017):
09.00 – 19.00 uur

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 7.450,- per persoon (excl. btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur, hotelovernachtingen en catering. Vraag ons naar de betalingsmogelijkheden

Accreditatie

ABAN geaccrediteerd voor 40 punten

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
3 hotelovernachtingen op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop rechts boven of onderin.

Contact
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Joanne Bijleveld (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.