Certificate Program Healthcare Management

Leer management en het primaire zorgproces sterker verbinden
Websitebanner Certificate 700x350 Ovezicht

De zorg staat voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingen technologie en innovatie u om goed naar uw strategie te blijven kijken en vraagt uw ondernemersgeest bijsturing op het juiste moment. Hoe kunt u als professional in de zorg boven uw eigen specialisme uitstijgen?

Dynamisch zorglandschap

De zorgmanagement opleiding Certificate Program Healthcare Management helpt u hierbij. Het geeft u in een kleine setting kennis, vaardigheden en inzicht in het dynamische zorglandschap. Want door beter inzicht in bedrijfskundige disciplines gericht op de zorg kunt u de invloed die u heeft binnen uw (zorg)organisatie nog meer vergroten.

Het programma sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de zorgsector en speelt in op de behoefte aan ander leiderschap, nieuwe kennis, ondernemerschap en creativiteit binnen de sector. Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u op inspirerende wijze over de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven. U krijgt de benodigde handvatten aangereikt om met deze veranderingen om te gaan. De kennis die u opdoet tijdens deze opleiding kunt u direct gebruiken in uw dagelijkse werk.

Uw resultaat na het volgen van deze opleiding:

 • U kunt inspelen op ontwikkelingen in de zorg en hier in uw (zorg)organisatie naar handelen
 • U krijgt inzicht in de rollen en posities van stakeholders in het moderne zorglandschap
 • U ontwikkelt uw visie op leiderschap en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten kennen d.m.v. intervisie
 • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en bedrijfseconomische concepten vanuit de zorgsector
 • U werkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk uit uw eigen organisatie

4 modules, 7 dagen

Het programma is verdeeld over 4 modules in 7 dagen waarbij bedrijfskundige en bedrijfseconomische onderdelen vertaald naar de zorg aan de orde komen. Ook gaat u aan de slag met uw eigen organisatievraagstuk. De opleiding wordt afgerond met een presentatie van dit vraagstuk aan de Raad van Advies.

Ervaringen van deelnemers:

‘Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.’
‘Zeer inspirerend, interactief, praktisch en heel erg leerzaam.’
‘Het heeft me wakker geschud betreffende de toekomst en handvatten geboden er toe te acteren.’

Het Certificate Program Healthcare Management duurt in totaal 7 dagen:
22 & 23 januari, 11 & 12 februari, 13 & 14 maart en 17 april 2019.

Module 1: Inzicht in en visie op bedrijfskunde in de zorg

Dag 1 – 22 januari 2019

Ontvangst
Lees meer Sluiten
Welkom en introductie
Ochtend
Lees meer Sluiten
Scenarioplanning

In een interactieve sessie scenarioplanning gaat u op gestructureerde wijze met elkaar in dialoog over de toekomst. Theorie en praktische voorbeelden van toepassing op scenarioplanning als managementinstrument in de zorg en daarbuiten worden afgewisseld met strategische discussie. Welke ontwikkelingen spelen nu en wat zijn impactrijke ontwikkelingen die we op ons af zien komen? Na dit dagdeel heeft u een verrijkt inzicht in toepassing van scenarioplanning.
Drs. Jan Nekkers, directeur Futureconsult

Middag
Lees meer Sluiten
Ondernemen in de zorg

Met welk innovatief idee wilt u ervoor zorgen dat uw zorgorganisatie meer omzet en resultaat behaalt? We vragen u met ideeën te komen waarbij een (nieuw) product of dienst in de markt wordt geïntroduceerd. Dit product of deze dienst mag allerlei vormen hebben, maar een consultancy- of adviespraktijk is niet toegestaan. Voorts is een substantiële financiering verplicht, dient een substantieel en ambitieus doel te hebben en dienen na twee jaar minimaal drie mensen een dienstbetrekking te hebben.
Drs. Ger Zwartendijk, lecturer Nyenrode Business Universiteit en ondernemer en Prof. dr. Willem Burggraaf, professor Entrepreneurship en Strategic Development, Nyenrode Business Universiteit

Avond
Lees meer Sluiten
Aan de slag met uw vraagstuk

Tijdens het Certificate Program Healthcare Management adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk dat in uw organisatie speelt. De essentie hiervan is dat u zelf actief aan de slag gaat met uw vraagstuk en gedurende het programma aan de hand van de gegeven theorie de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. In de slotmodule presenteert u uw bevindingen aan een Raad van Advies, bestaande uit alumni en de overige deelnemers uit de groep. De vorm van uw vraagstuk is vrij. Het kan uw reflectie zijn op een zakelijk vraagstuk van uw organisatie, ontwikkelingen in de markt of op een samenwerkingsthema. Tijdens dit onderdeel gaat u o.l.v. Julia van Elten, Willem Veenstra en Ger Zwartendijk aan de slag met uw eigen vraagstuk.

Dag 2 – 23 januari 2019

Ochtend
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen in de zorgsector

In deze inleiding worden de ontwikkelingen in de zorgsector besproken. Toenemende vergrijzing, afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan. Het zorgaanbod wordt in toenemende mate afgestemd op persoonlijke wensen van patiënten/consumenten en door internationalisering en technologie gedreven innovaties stijgen de aanbodmogelijkheden. Leer het maatschappelijk speelveld op macro- meso- en microniveau kennen in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.
Vincent de Schepper MD MBA, zorgondernemer en Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Strategie & visie ontwikkeling

Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses maar ook intuïtie en verbeelding. Om als leider de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen is het nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen handelen. U wordt uitgedaagd om strategisch denken te ontwikkelen.
Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

Module 2: Ondernemerschap en efficiency in de zorg

Dag 3 – 11 februari 2019

Ochtend
Lees meer Sluiten
Marketing in de zorg

Nederlandse zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met de vraag hoe zij hun marketing – de onderlinge afstemming van vraag en aanbod – moeten vormgeven. In de zorg lijkt deze afstemming vanzelfsprekend, maar de realiteit laat zien dat vraag en aanbod elkaar toch niet altijd goed weten te vinden. In dit college wordt ingegaan op o.a. ontwikkelingen die het belang van marketing in de zorg bepalen, fundamentele vragen rond klantwaarde en op vragen rond effectiviteit en efficiëntie van marketingmaatregelen. Waar relevant wordt marketing in de zorg vergeleken met marketing in andere sectoren.
Prof. dr. Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management verbonden aan TIAS

Middag
Lees meer Sluiten
Innovatie in de zorg

Anno 2018 is er in de Nederlandse Zorg-ICT nog steeds sprake van eilandjes automatisering. Door partijen wordt al jaren gewerkt om “bruggen” te bouwen tussen de systemen van de verschillende zorgaanbieders. Na een korte historische terugblik zal worden ingegaan op de huidige stand van zaken en de regie-functie van MinVWS die met alle koepels aan tafel zit in het Informatieberaad. Hoe kun je innoveren als de basis nog niet op orde is ? Hoe geef je invulling aan de governance van ICT binnen je eigen organisatie? Waarom is er sprake van registratiemoeheid in het eigen EPD en hoe kun je hier wat aan doen? Hoe zorgen we ervoor dat de patiënt ook de juiste informatie ontvangt? Op basis van input van deelnemers wordt de sessie verder vormgegeven.

Avond
Praktijkspreker Pier Eringa

Dag 4 – 12 februari 2019

Ochtend
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Als manager in de zorg moet u inzicht hebben in financiële factoren die voor de onderneming/instelling van belang zijn. Het gaat dan enerzijds om de traditionele begrippen, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Anderzijds zijn return on invested capital (ROIC) en cash flow denken steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet op de minste plaatst omdat er vandaag de dag meerdere stakeholders aan tafel zitten. Welke factoren zijn in deze setting van invloed en hoe zijn ze bij te sturen? Tijdens dit college wordt op een aantal factoren ingegaan die steeds belangrijker worden, zoals de beheersbaarheid van geldstromen het managen van werkkapitaal en het openhouden van de toegang tot de financiële markten.
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Het tweede deel van de dag borduurt voort op de in de ochtend aangereikte achtergronden en tools bij financieel management. In de middag staan een aantal cases centraal. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld geldstromen en belangrijke financiële ratio’s te begrijpen, te analyseren en met elkaar te interpreteren. U krijgt tools en vergroot daarmee uw inzicht om te kunnen bijdragen aan financiële gerelateerde onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie.
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit

Module 3: Leiderschap & Change

Dag 5 – 13 maart 2019

Ochtend
Lees meer Sluiten
Digitaal leiderschap in de zorgsector

De focus van dit college is op digitaal leiderschap in de zorgsector. Organisaties hebben op dit moment behoefte aan mensen die de digitale transformatie kunnen leiden en de organisatie in al zijn facetten daarin mee kunnen nemen. De factor mens is de belangrijkste voor het slagen van deze transformatie. Dit vraagt een vorm van leiderschap waarin gewerkt wordt door de silos van organisaties heen en waar managers ook zonder de vastigheid van hiërarchische verhoudingen richting moeten kunnen geven. Tevens rust op hen de taak om werknemers klaar te stomen voor de nieuwe profielen die bedrijven nodig hebben. Het college geeft concrete handvaten voor het vorm geven van de digitale transformatie en de specifieke kenmerken van de zorg sector. We staan aan het begin van de platform economie waarin we essentiële beslissingen kunnen nemen over het design van onze organisaties en dat is belangrijk voor de mensen die in de zorg werken; een sector die aan de basis van onze samenleving ligt en waar de factoor mens nog meer voor voorop staat dan in andere sectoren.
Désirée van Gorp, professor International Business, Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Leiderschap

Er verschijnen jaarlijks honderden boeken over leiderschap. Vaak geschreven door leiders die ons een inkijkje gunnen in hun eigen succes. De centrale boodschap: ‘Doe net als ik, dan word je net als zo succesvol als ik!’ Peter Vonk rekent genadeloos af met deze redenatie en keert die om: “De positieve invloed van leiders op het succes van hun organisatie wordt, vooral door die leiders zelf, vaak overschat. De impact van de fouten die zij maken is vele malen groter.” Ontdek aan welke van de ‘Zeven Hoofdzonden Voor Leiders’ u zich schuldig maakt, haal uzelf van de handrem en word een geweldige leider!
Peter Vonk, directeur/eigenaar Vonk Assessment & Testpsychologie

Avond
Lees meer Sluiten
Intervisie leiderschap

Onder leiding van Peter Vonk kijkt u deze avond in gesprek met anderen indringend in de spiegel om te ontdekken tot welke van de ‘zeven hoofdzonden voor leiders’ u van nature geneigd bent. U onderzoekt in welke mate die een remmende rol speelt/spelen in uw dagelijkse praktijk (werk én privé). Het resultaat van deze avond zal zijn dat u niet alleen weet welke leer- en ontwikkelkans er voor u liggen maar ook hoe u die per direct op kunt pakken. Ter voorbereiding op dit onderdeel krijgt u de gelegenheid een online-assessment te ondergaan (niet verplicht), zodat u echt weet hoe het bij u zit. De rapportage van dat assessment ontvangt u aan het einde van het middagprogramma.
Peter Vonk, directeur/eigenaar Vonk Assessment & Testpsychologie

Dag 6 – 14 maart 2019

Middag
Lees meer Sluiten
Bedrijfsbezoek Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Tijdens het bedrijfsbezoek aan het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis ziet u hoe zij de behoefte van de klant centraal zetten en daaromheen hun processen in richten. Er wordt uitgelegd welke nodige efficiency-slagen zij hebben gemaakt en waarom. Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in Bilthoven is het eerste ziekenhuis in Nederland dat zich uitsluitend richt op borstkankerzorg. Zij willen aantoonbaar de beste borstkankerzorg verlenen aan zoveel mogelijk patiënten en een voorbeeld zijn voor de gezondheidszorg in Nederland. Het doel van het bedrijfsbezoek is het in de praktijk ervaren van de succesbepalende voorwaarden voor een effectieve realisatie van daadwerkelijk centraal stellen van de patiënt. En de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Welke impact heeft dit op de inrichting van processen?
Dr. Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Module 4: Vooruitkijken

Dag 7 – 17 april 2019

Ochtend
Lees meer Sluiten
Morele dilemma’s in de zorg

Tijdens dit onderdeel bespreekt dr. Edgar Karssing morele dilemma’s in de zorg. U krijgt handvatten voor een goede discussie over zorg en past deze toe op uw eigen dilemma’s. Edgar zorgt, met zijn expertise, voor een goede balans tussen theorie en praktijk in dit onderdeel.

Leerdoelen zijn dat u na dit onderdeel:

 • bekend bent met een duidelijke definitie van ethiek en morele dilemma’s;
 • weet waar en wanneer ethiek in het werk een rol speelt;
 • zich meer bewust bent van het belang van ethiek voor het eigen professioneel handelen;
 • bekend bent met handvatten voor het bespreken van morele dilemma’s waarbij waarden, normen en verantwoordelijkheden conflicteren;
 • enthousiaster en zelfbewuster bent geworden om systematisch na te denken over morele dilemma’s.

Dr. Edgar Karssing, universitair hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement, ‎Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Eindpresentaties

In deze slotmodule presenteert u de eindresultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de Raad van Advies (RvA) en de overige deelnemers.Het gaat hier om de creativiteit van de verbinding van een onderwerp met de theorie. De RvA bestaat uit alumni en docenten van Nyenrode.

Avond
Lees meer Sluiten
Afronden, terugkijken en vooruitkijken

Uitreiking van de certificaten en slotborrel.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u tijdens het Certificate Program Healthcare Management op inspirerende wijze over bedrijfskundige disciplines, de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven.

Wie nemen er deel?
Het Certificate Program Healthcare Management is speciaal ontwikkeld voor managers in de zorg, de financiële en verzekeringssector en (medisch)specialisten die meer grip willen krijgen op hun sterk veranderende rol. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

Vooropleiding
Deelnemers aan het Certificate Program hebben een academische opleiding of HBO-achtergrond in een niet-bedrijfskundige richting. Of voldoen door relevante werkervaring aan het hiervoor genoemde niveau.

Advies
Wilt u weten of dit programma ook voor u de juiste opleiding is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Marije van Duinen via 06 – 19 61 68 59 / marije.vanduinen.consultant@bsl.nl. Of vul het interesseformulier in.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van alumni van het Certificate Program Healthcare Management.

Een greep uit het oud-deelnemersveld

Organisatie Functie
NxtMed bv Algemene directie
Het Oogziekenhuis Rotterdam Manager Kwaliteit en Veiligheid
Zorgbelang Gelderland Manager Adviespunt Zorgbelang
Interim Interim bestuurder/ directeur
BVBA Arts
NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer Docent
ING Groep N.V. Directeur Instellingen
Reinaerde Algemene directie
Stichting Vitalis Zorg Groep Hoofd zorg/welzijn
Stichting Vitalis Zorg Groep Business Controller Intensieve Zorg
Bravis Ziekenhuis Arts
Spaarne Gasthuis Afdelingshoofd chirurgie vaat & trauma
Mediant Programmamanager
Radboudumc Arts
Saltro Accountmanager
Noordwest Ziekenhuisgroep Chief Nurse Information Officer
Yourneo Hoofd Zorgwelzijn
ZorgDomein Marketing
Amstelring Manager Behandeling
Spaarne Gastziekenhuis Afdelingshoofd kliniek
VieCuri Medisch Centrum Expert en mentor in Facilities
Ziekenhuis Nij Smellinghe Manager Kwaliteit en Veiligheid
Boeve Advies Consultant/Adviseur
Performation healthcare Intelligence B.V. Consultant/Adviseur
LUMC afdeling hartziekten Arts
SZR Manager Zorg Adviespunt
Radboudumc Nijmegen Hoofd zorg/welzijn
Bernhoven Arts
Arkin Manager Zorgadministratie
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Arts
Abrona Hoofd zorg/welzijn
NWZ Hoofd zorg/welzijn
SZR Locatiemanager
PwC Belastingadviseurs N.V. Fiscalist
Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant Maatschapmanager
Forcare Holding B.V. Algemene directie
Cardiologenmaatschap Rotterdam Zuid Arts
Berkhout Training & Advies Adviseur gezondheidzorg
Zonnehuisgroep vlaardingen Hoofd zorg/welzijn
Zenit Arts
Noordwest Ziekenhuisgroep Hoofd zorg/welzijn
Innovatiefonds Zorgverzekeraars Algemene directie
Leids universitair medisch centrum Arts
Kyowa Kirin Pharma B.V. Marketing
Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant Arts
Kentalis Beleidsmedewerker
Heliomare Hoofd zorg/welzijn
Ziekenhuis Groep Twente Arts
Rian Doggen Advies Algemene directie
Elyse klinieken voor nierzorg Arts
Fierloos Zorgmanagement Algemene directie
St. Huisartsenposten N-Limburg Cohesie Manager huisartsenposten
Stichting De Zorgmensen Hoofd zorg/welzijn
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Arts
Ministerie van Defensie Militaire GGZ
PQR Accountmanager
VUmc Basis arts
Cardiologen Maatschap Rijnmond Zuid Bestuur
Quasir BV Algemene directie
Psychotrauma Diagnose Centrum/Arq Groep Manager
Loopbaan switch Sales/marketing
Amsterdam Medisch Centrum Arts
Franciscus Gasthuis Arts
Medisch Spectrum Twente Arts
Kennemer Gasthuis (interventie) Radioloog
LEO Pharma B.V. (Key) Account Manager
ACTA Manager Finance & Control
Kick your Habits Manager
Innovatie Advies Gedragskunde Adviseur
St. Anna Zorggroep Ziekenhuisapotheker, afdelingshoofd
Accolade Zorggroep Zorgmanager RVE
Mevrouw Slimmer Werken Eigenaar
Joost Zorgt Rotterdam Operationeel Directeur
Stichting Zuidwester Doelgroepmanager
Pro Juventus Algemeen Manager
RIBW Maastricht Heuvelland & Maasvallei Regiomanager
Van Weel Bethesda Ziekenhuis Verpleegkundig Specialist
Stichting Zuidwester Doelgroepmanager
Stichting Arq Manager
Zuidoost Kliniek B.V. Directeur
Thebe West Brabant Manager Behandeling

Wat zeggen oud-deelnemers over het programma?
‘Ik ben dit gaan doen omdat ik het tijd vond om weer eens een update te krijgen. Kennis opfrissen en weer even horen wat er allemaal in de praktijk speelt en wat ons in de toekomst te wachten staat.’

‘Bij deze opleiding ben ik echt geprikkeld en heb voldoende literatuur en methodes opgedaan om het ook echt toe te passen’

‘Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.’

‘Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.”

‘Het was een mooi afgewogen programma!’

‘Veel nieuwe inzichten, excellent goed in elkaar gestoken programma. Zeer gedreven docenten, hoge kwaliteit, nieuwe inzichten.’

Alumni editie voorjaar 2018 Alumni editie najaar 2018
Alumni editie voorjaar2017 Alumni editie najaar 2017
Alumni editie voorjaar 2016 Alumni editie 2016 najaar
Alumni editie 2015 Alumni editie 2014

Datum
22 & 23 januari, 11 & 12 februari, 13 & 14 maart en 17 april 2019

Tijden

Module 1 (22 & 23 januari 2019):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 2 (11 & 12 februari 2019):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 3 (13 & 14 maart 2019):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.00 uur

Module 4 (17 april 2019):
09.00 – 19.00 uur

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 8.999,- per persoon (btw vrij). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur, hotelovernachtingen en catering. Vraag ons naar de betalingsmogelijkheden.

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Accreditatie

 • ABAN geaccrediteerd: 39 punten
 • Openbaar Apothekers (OA): scholing algemeen 38 punten, toetsing 2 punten, StiPCO 2 punten

Heeft u andere andere accreditatie nodig? Neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens en vraag naar de mogelijkheden. Het Certificate Program Healthcare Management staat gelijk aan een studiebelasting van 40 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
3 hotelovernachtingen op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop rechts boven of onderin.

Contact
Inhoudelijke vragen

Marije van Duinen (Congres ontwikkelaar)
M: 06 – 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Vragen over inschrijven
Leonie van Helten (Eventcoördinator)
T: (030) – 638 36 59
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.