Certificate Program Healthcare Management

Leer management en het primaire zorgproces sterker verbinden
Zor 0173 Header 700x350px Zorgvisie Academy Healthcare Management 1

De zorg staat voor de ultieme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer, dwingen technologie en innovatie u om goed naar uw strategie te blijven kijken en vraagt uw ondernemersgeest bijsturing op het juiste moment. Hoe kunt u als professional in de zorg boven uw eigen specialisme uitstijgen?

Dynamisch zorglandschap

De zorgmanagement opleiding Certificate Program Healthcare Management helpt u hierbij. Het geeft u in een kleine setting kennis, vaardigheden en inzicht in het dynamische zorglandschap. Want door beter inzicht in bedrijfskundige disciplines gericht op de zorg kunt u de invloed die u heeft binnen uw (zorg)organisatie nog meer vergroten.

Het programma sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de zorgsector en speelt in op de behoefte aan ander leiderschap, nieuwe kennis, ondernemerschap en creativiteit binnen de sector. Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u op inspirerende wijze over de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven. U krijgt de benodigde handvatten aangereikt om met deze veranderingen om te gaan. De kennis die u opdoet tijdens deze opleiding kunt u direct gebruiken in uw dagelijkse werk.

Uw resultaat na het volgen van deze opleiding:

 • U kunt inspelen op ontwikkelingen in de zorg en hier in uw (zorg)organisatie naar handelen
 • U krijgt inzicht in de rollen en posities van stakeholders in het moderne zorglandschap
 • U ontwikkelt uw visie op leiderschap en leert uw eigen leiderschapskwaliteiten kennen d.m.v. intervisie
 • U krijgt inzicht in bedrijfskundige en bedrijfseconomische concepten vanuit de zorgsector
 • U werkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor een vraagstuk uit uw eigen organisatie

4 modules, 7 dagen

Het programma is verdeeld over 4 modules in 7 dagen waarbij bedrijfskundige en bedrijfseconomische onderdelen vertaald naar de zorg aan de orde komen. Ook gaat u aan de slag met uw eigen organisatievraagstuk. De opleiding wordt afgerond met een presentatie van dit vraagstuk aan de Raad van Advies.

Ervaringen van deelnemers:

‘Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.’
‘Zeer inspirerend, interactief, praktisch en heel erg leerzaam.’
‘Het heeft me wakker geschud betreffende de toekomst en handvatten geboden er toe te acteren.’

Het Certificate Program Healthcare Management duurt in totaal 7 dagen:
18 & 19 september, 3 & 4 oktober, 5, 6 en 27 november 2018

Module 1: Inzicht in en visie op bedrijfskunde in de zorg

Dag 1 – 18 september 2018

Ontvangst
Lees meer Sluiten
Welkom en introductie
Ochtend
Lees meer Sluiten
Scenarioplanning

In een interactieve sessie scenarioplanning gaat u op gestructureerde wijze met elkaar in dialoog over de toekomst. Theorie en praktische voorbeelden van toepassing op scenarioplanning als managementinstrument in de zorg en daarbuiten worden afgewisseld met strategische discussie. Welke ontwikkelingen spelen nu en wat zijn impactrijke ontwikkelingen die we op ons af zien komen? Na dit dagdeel heeft u een verrijkt inzicht in toepassing van scenarioplanning.

Drs. Jan Nekkers, directeur Futureconsult

Middag
Lees meer Sluiten
ICT & Innovatie in de zorg

Anno 2018 is er in de Nederlandse Zorg-ICT nog steeds sprake van eilandjes automatisering. Door partijen wordt al jaren gewerkt om “bruggen” te bouwen tussen de systemen van de verschillende zorgaanbieders. Na een korte historische terugblik zal worden ingegaan op de huidige stand van zaken en de regie-functie van MinVWS die met alle koepels aan tafel zit in het Informatieberaad. Hoe kun je innoveren als de basis nog niet op orde is ? Hoe geef je invulling aan de governance van ICT binnen je eigen organisatie ? Waarom is er sprake van registratiemoeheid in het eigen EPD en hoe kun je hier wat aan doen ? Hoe zorgen we ervoor dat de patiënt ook de juiste informatie ontvangt? Op basis van input van deelnemers wordt de sessie verder vormgegeven.
Gert-Jan Borghuis, arts en eigenaar Borghesi Consultancy BV

Avond
Lees meer Sluiten
Aan de slag met uw vraagstuk

Tijdens het Certificate Program Healthcare Management adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk dat in uw organisatie speelt. De essentie hiervan is dat u zelf actief aan de slag gaat met uw vraagstuk en gedurende het programma aan de hand van de gegeven theorie de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. In de slotmodule presenteert u uw bevindingen aan een Raad van Advies, bestaande uit alumni en de overige deelnemers uit de groep. De vorm van uw vraagstuk is vrij. Het kan uw reflectie zijn op een zakelijk vraagstuk van uw organisatie, ontwikkelingen in de markt of op een samenwerkingsthema. Tijdens dit onderdeel gaat u o.l.v. Julia van Elten en Vincent de Schepper aan de slag met uw eigen vraagstuk.

Dag 2 – 19 september 2018

Ochtend
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen in de zorgsector

In deze inleiding worden de ontwikkelingen in de zorgsector besproken. Toenemende vergrijzing, afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan. Het zorgaanbod wordt in toenemende mate afgestemd op persoonlijke wensen van patiënten/consumenten en door internationalisering en technologie gedreven innovaties stijgen de aanbodmogelijkheden. Leer het maatschappelijk speelveld op macro- meso- en microniveau kennen in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.
Vincent de Schepper MD MBA, zorgondernemer en Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Strategie & visie ontwikkeling

Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses maar ook intuïtie en verbeelding. Om als leider de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen is het nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen handelen. U wordt uitgedaagd om strategisch denken te ontwikkelen.
Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

Module 2: Ondernemerschap en efficiency in de zorg

Dag 3 – 3 oktober 2018

Ochtend
Lees meer Sluiten
Ondernemen in de zorg

Met welk innovatief idee wilt u ervoor zorgen dat uw zorgorganisatie meer omzet en resultaat behaalt? We vragen u met ideeën te komen waarbij een (nieuw) product of dienst in de markt wordt geïntroduceerd. Dit product of deze dienst mag allerlei vormen hebben, maar een consultancy- of adviespraktijk is niet toegestaan. Voorts is een substantiële financiering verplicht, dient een substantieel en ambitieus doel te hebben en dienen na twee jaar minimaal drie mensen een dienstbetrekking te hebben.
Drs. Ger Zwartendijk, lecturer Nyenrode Business Universiteit en ondernemer en Prof. dr. Willem Burggraaf, professor Entrepreneurship en Strategic Development, Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Marketing in de zorg

Nederlandse zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met de vraag hoe zij hun marketing – de onderlinge afstemming van vraag en aanbod – moeten vormgeven. In de zorg lijkt deze afstemming vanzelfsprekend, maar de realiteit laat zien dat vraag en aanbod elkaar toch niet altijd goed weten te vinden. In dit college wordt ingegaan op o.a. ontwikkelingen die het belang van marketing in de zorg bepalen, fundamentele vragen rond klantwaarde en op vragen rond effectiviteit en efficiëntie van marketingmaatregelen. Waar relevant wordt marketing in de zorg vergeleken met marketing in andere sectoren.
Prof. dr. Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management verbonden aan TIAS

Avond
Lees meer Sluiten
Eigen vraagstukken

Tijdens het Certificate Program Healthcare Management adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk dat in uw organisatie speelt. De essentie hiervan is dat u zelf actief aan de slag gaat met uw vraagstuk en gedurende het programma aan de hand van de gegeven theorie de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. In de slotmodule presenteert u uw bevindingen aan een Raad van Advies, bestaande uit alumni en de overige deelnemers uit de groep. De vorm van uw vraagstuk is vrij. Het kan uw reflectie zijn op een zakelijk vraagstuk van uw organisatie, ontwikkelingen in de markt of op een samenwerkingsthema.

Dag 4 – 4 oktober 2018

Ochtend
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Als manager in de zorg moet u inzicht hebben in financiële factoren die voor de onderneming/instelling van belang zijn. Het gaat dan enerzijds om de traditionele begrippen, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Anderzijds zijn return on invested capital (ROIC) en cash flow denken steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet op de minste plaatst omdat er vandaag de dag meerdere stakeholders aan tafel zitten. Welke factoren zijn in deze setting van invloed en hoe zijn ze bij te sturen? Tijdens dit college wordt op een aantal factoren ingegaan die steeds belangrijker worden, zoals de beheersbaarheid van geldstromen het managen van werkkapitaal en het openhouden van de toegang tot de financiële markten.
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Het tweede deel van de dag borduurt voort op de in de ochtend aangereikte achtergronden en tools bij financieel management. In de middag staan een aantal cases centraal. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld geldstromen en belangrijke financiële ratio’s te begrijpen, te analyseren en met elkaar te interpreteren. U krijgt tools en vergroot daarmee uw inzicht om te kunnen bijdragen aan financiële gerelateerde onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie.
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, directeur Capax Capital Partners en Executive lecturer Nyenrode Business Universiteit

Module 3: Leiderschap & Change

Dag 5 – 5 november 2018

Ochtend
Lees meer Sluiten
Team Leiderschap

Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces. Je stuurt, schept voorwaarden, ruimt hindernissen uit de weg, creëert uitdagingen en stuurt bij als het nodig is. Deze ochtend staat in het teken van de uitdagingen die komen kijken bij het leidinggeven aan een team in de zorg. U krijgt praktische tips om uit te groeien tot een HELD in uw organisatie: een Hoog Energieke Leidingnemende Doener.
Dr. Bas Kodden, schrijver, spreker en onderzoeker op het gebied van Leiderschap, Ondernemerschap & Persoonlijke Ontwikkeling en Coordinator of the Center for Leadership & Management Development bij Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Leiderschap

Er verschijnen jaarlijks honderden boeken over leiderschap. Vaak geschreven door leiders die ons een inkijkje gunnen in hun eigen succes. De centrale boodschap: ‘Doe net als ik, dan word je net als zo succesvol als ik!’ Peter Vonk rekent genadeloos af met deze redenatie en keert die om: “De positieve invloed van leiders op het succes van hun organisatie wordt, vooral door die leiders zelf, vaak overschat. De impact van de fouten die zij maken is vele malen groter.” Ontdek aan welke van de ‘Zeven Hoofdzonden Voor Leiders’ u zich schuldig maakt, haal uzelf van de handrem en word een geweldige leider!
Peter Vonk, directeur/eigenaar Vonk Assessment & Testpsychologie

Avond
Lees meer Sluiten
Intervisie leiderschap

Onder leiding van Peter Vonk kijkt u deze avond in gesprek met anderen indringend in de spiegel om te ontdekken tot welke van de ‘zeven hoofdzonden voor leiders’ u van nature geneigd bent. U onderzoekt in welke mate die een remmende rol speelt/spelen in uw dagelijkse praktijk (werk én privé). Het resultaat van deze avond zal zijn dat u niet alleen weet welke leer- en ontwikkelkans er voor u liggen maar ook hoe u die per direct op kunt pakken. Ter voorbereiding op dit onderdeel krijgt u de gelegenheid een online-assessment te ondergaan (niet verplicht), zodat u echt weet hoe het bij u zit. De rapportage van dat assessment ontvangt u aan het einde van het middagprogramma.

Dag 6 – 6 november 2018

Ochtend
Lees meer Sluiten
Verandermanagement in de zorg

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang. Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn. In dit onderdeel komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.
Drs. Jo Vincken, programma directeur publiek domein & zorg, Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Bedrijfsbezoek “Behind the Screens”

Een kijkje achter de schermen van zorginnovatie. Hoe ontzorgt FocusCura de zorg.

Ruben de Neef, zorgfuturist

Module 4: Vooruitkijken

Dag 7 – 27 november 2018

Ochtend
Lees meer Sluiten
Morele dilemma’s in de zorg

Tijdens dit onderdeel bespreekt dr. Edgar Karssing morele dilemma’s in de zorg. U krijgt handvatten voor een goede discussie over zorg en past deze toe op uw eigen dilemma’s. Edgar zorgt, met zijn expertise, voor een goede balans tussen theorie en praktijk in dit onderdeel.

Leerdoelen zijn dat u na dit onderdeel:

 • bekend bent met een duidelijke definitie van ethiek en morele dilemma’s;
 • weet waar en wanneer ethiek in het werk een rol speelt;
 • zich meer bewust bent van het belang van ethiek voor het eigen professioneel handelen;
 • bekend bent met handvatten voor het bespreken van morele dilemma’s waarbij waarden, normen en verantwoordelijkheden conflicteren;
 • enthousiaster en zelfbewuster bent geworden om systematisch na te denken over morele dilemma’s.

Dr. Edgar Karssing, universitair hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement, ‎Nyenrode Business Universiteit

Middag
Lees meer Sluiten
Eindpresentaties

In deze slotmodule presenteert u de eindresultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de Raad van Advies (RvA) en de overige deelnemers.Het gaat hier om de creativiteit van de verbinding van een onderwerp met de theorie. De RvA bestaat uit alumni en docenten van Nyenrode.

Avond
Lees meer Sluiten
Afronden, terugkijken en vooruitkijken

Uitreiking van de certificaten en slotborrel.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u tijdens het Certificate Program Healthcare Management op inspirerende wijze over bedrijfskundige disciplines, de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven.

Julia van Elten (programmamanager)

Julia van Elten (1972) is allround projectmanager in  de zorgsector. Ze heeft als logopedist, orthopedagoog, gedragskundige en als manager verschillende sectoren van de zorg leren kennen. Momenteel is ze verbonden aan de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Deventer voor het opzetten en borgen van het Universitair Innovatie Lab (UIL). Een creatieve broedplaats waar jonge WO alumni ervaring opdoen binnen zorgorganisaties door te werken aan actuele vraagstukken. Haar speciale aandachtsgebieden zijn innovatie, creativiteit en systeemdenken.

Prof. dr. Bob de Wit

Prof. dr. Bob de Wit is verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit als professor of Strategic Management, en is directeur van De Wit & Meyer Strategy Works te Rotterdam. Gespecialiseerd in strategieontwikkeling, onderzoek en consulting. Voorheen heeft hij twaalf jaar strategisch management gedoceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook is gepromoveerd. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan, de internationaal bekendste samen met Ron Meyer.

Dr. Edgar Karssing

Dr. Edgar Karssing is als universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is veelgevraagd spreker voor workshops en lezingen voor professionals, managers en bestuurders. Zowel in de publieke als private sector, met speciale aandacht voor de financiële sector. Ook adviseert hij organisaties over ethiek, integriteit en compliance. Edgar publiceert regelmatig over integriteit, morele competentie en filosofie in de praktijk. Hij schreef onder meer Morele competentie in organisatieIntegriteit in de beroepspraktijk en De oplossing is het probleem niet! Reflecties op ethiek, integriteit en compliance.

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management. Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2003 is Sander volledig overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam in de functie van Project Manager Property Transactions. Na twee jaar actief te zijn geweest in de Rotterdamse haven, startte hij als M&A Consultant bij M&A firma Troostwijk Introman. In 2007 begon hij bij Zanders Corporate Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de corporate finance divisie van Zanders tot 2013. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op. Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.

Drs. Ger Zwartendijk

De Koninklijke Militaire Academie vormde het startpunt van zijn carrière. Na de studie Mens en Organisatie, werd hij bevorderd tot tweede luitenant en bij het Korps Commandotroepen geplaatst. Zes jaar later werd de brug geslagen naar het bedrijfsleven op de Nyenrode Business Universiteit waar hij een studie Bedrijfskunde afrondde. Nu is Ger Zwartendijk specialist in het doorlichten van bedrijven, strategisch adviseren en bedrijfseconomische onderzoek doen. Daarnaast is hij vooral sparringpartner voor directies en richt hij zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering door van een meningendiscussie te komen tot een feitendiscussie.

Prof. dr. Willem Burggraaf

Prof. dr. Willem Burggraaf is hoogleraar Ondernemerschap en Strategische Ontwikkeling. Zijn focus ligt hierbij op Entrepreneurship en Business Culture. Voorheen was hij onderzoeker bij het Nyenrode Research Center waar hij diverse projecten voor nationale en internationale organisaties, overheden en gemeentes uitvoerde.

Dr. Bas Kodden

Bas Kodden is Program Director Law, Leadership & Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s gaan over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij groeide op in Raalte om daarna in Groningen zowel een studie Rechten als Bedrijfskunde te voltooien. In 2011 ontving hij van Nyenrode Business Universiteit zijn doctorsgraad. Voordat Bas in 2010 te werken kwam aan het Centre for Leadership & Management Development aan de Nyenrode Business Universiteit, is Bas bijna zijn gehele loopbaan als ondernemer werkzaam geweest. In 1998 startte hij zijn eerste onderneming letterlijk vanuit de woonkamer, een bedrijf dat uitgroeide tot een organisatie met diverse vestigingen en vele tientallen werknemers. Na 12,5 jaar zijn organisaties te hebben geleid, droeg hij in 2010 de onderneming over om wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten, om boeken te kunnen schrijven en om jonge, ambitieuze studenten te kunnen trainen en te kunnen coachen naar toekomstig leiders.

Prof. dr. Theo Poiesz

Theo Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management (focus Marketing) verbonden aan TIAS en aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. De zorg-leerstoel wordt gefinancierd door ActiZ. Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame en hoogleraar Marketing, de beide laatste parttime. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.

Drs. Jo Vincken

Drs. Jo Vincken is Programma directeur publiek domein & zorg bij Nyenrode Business Universiteit. Hij is een veranderaar in hart en nieren. Daarnaast is hij Program Director van de masterclass Verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit.

Vincent de Schepper MD MBA

Al sinds Vincent zijn studie geneeskunde begon, inmiddels ruim 25 jaar geleden, is hij geboeid door de zorg. Kwaliteit, capaciteit, kosten; dit zijn thema’s waar hij zich graag druk om maak. Eerst – na zijn afstuderen – van ‘binnenuit’ als dokter, later meer als partner en ondernemer in de zorgketen. Ondernemen doet hij bijvoorbeeld online middels het platform voor de eerstelijns zorg Waarneembemiddeling.nl. Daarnaast biedt hij met het bedrijf BKV persoonlijke dienstverlening aan op het gebied van arbeidsbemiddeling in de zorgsector. Zijn passie is nog net als in het begin van zijn ondernemerschap het signaleren van knelpunten in de zorg en hiervoor slimme oplossingen bedenken waarmee hij en zijn collega’s de mensen in de dagelijkse praktijk kunnen ontzorgen.

Gert-Jan Borghuis

Gert-Jan Borghuis studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn afstuderen was hij kort klinisch actief als AGNIO Heelkunde en programmeerde hij kwaliteits software voor chirurgen en de drie brandwondencentra. Hierna volgden 7 jaar als Business Unit manager eerste lijns software (huisartsen en openbare apotheken); vervolgens 10 jaar bij HISCOM/iSoft (ZIS/EPD) als commercieel directeur. In 2005 startte hij Borghesi Consultancy BV. Sindsdien was hij verantwoordelijk voor grote programma management opdrachten in de Cure (op het snijvlak van ICT en Zorg). Hij geeft college aan bestuurders in de zorg via de Erasmus Universiteit Rotterdam en is lid van de Raad van Advies van de TU Eindhoven bij de opleiding tot klinisch informaticus.

Peter Vonk

Peter Vonk is ondernemer en directeur eigenaar van Vonk Functionele Mensenkennis in Zwolle, een bureau voor assessment en testpsychologie (1998-2018). Daarnaast is hij auteur van onder meer:
“Neem nooit competente mensen aan…..” (2006)
“Drie redenen waarom u (g)een leider bent” (2012)
De Jeugdzorgprofessional” (2013)
“Je staat op de handrem….Sukkel!” (release eind 2018)

Ook is hij veel gevraagd spreker in binnen en buitenland:

 • Leiderschap (falende leiders zijn interessanter dan succesvolle)
 • Zin en vooral ook onzin van competentie- en talentmanagement
 • Iedereen is geschikt, de vraag is alleen waarvoor?
 • Collectief leiderschap….kwestie van individueel eigenaarschap!
 • Het (on-)gelijk van Mathieu Weggeman (over zelfsturing)

Drs. Jan Nekkers

Drs. Jan Nekkers is oprichter van Futureconsult. Zijn uitgangspunt is dat de toekomst onvoorspelbaar is, maar dat je wel degelijk zinvol over de toekomst kunt spreken. Jan studeerde politicologie aan de Universiteit van Nijmegen en Amsterdam. Hij was onder meer werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, als stafmedewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, als beleidsadviseur bij de PvdA en als organisatieadviseur. Van zijn hand zijn tal van publicaties verschenen over uiteenlopende onderwerpen. In april 2007 verscheen Jans praktische handboek over scenariotechniek “Wijzer In De Toekomst”.

Ruben de Neef

Ruben de Neef is eHealth specialist, zorgfuturist bij FocusCura, alumnus van het ontwikkeltraject Talent for Care. Als zorgfuturist verspreidt hij het geloof in een toekomst waarin zorg op de beste plaats en tijd wordt geleverd, gepersonaliseerd naar de wensen van de patiënt. Maar wat betekent die verandering voor zorgorganisaties en de professionals die erin werken? Met zijn ervaring met implementatie en productontwikkeling van eHealth deelt hij de belangrijkste lessen om succesvol met digitale zorg aan de slag te gaan. Hiernaast is Ruben veel gevraagd dagvoorzitter.

Maaike Rol

Maaike Rol is senior program manager bij Nyenrode Business Universiteit.

Wie nemen er deel?
Het Certificate Program Healthcare Management is speciaal ontwikkeld voor managers in de zorg, de financiële en verzekeringssector en (medisch)specialisten die meer grip willen krijgen op hun sterk veranderende rol. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

Vooropleiding
Deelnemers aan het Certificate Program hebben een academische opleiding of HBO-achtergrond in een niet-bedrijfskundige richting. Of voldoen door relevante werkervaring aan het hiervoor genoemde niveau.

Advies
Wilt u weten of dit programma ook voor u de juiste opleiding is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Joanne Bijleveld via 030 – 638 37 11 / joanne.bijleveld@bsl.nl. Of vul het interesseformulier in.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van alumni van het Certificate Program Healthcare Management.

Een greep uit het oud-deelnemersveld

Organisatie Functie
NxtMed bv Algemene directie
Het Oogziekenhuis Rotterdam Manager Kwaliteit en Veiligheid
Zorgbelang Gelderland Manager Adviespunt Zorgbelang
Interim Interim bestuurder/ directeur
BVBA Arts
NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer Docent
ING Groep N.V. Directeur Instellingen
Reinaerde Algemene directie
Stichting Vitalis Zorg Groep Hoofd zorg/welzijn
Stichting Vitalis Zorg Groep Business Controller Intensieve Zorg
Bravis Ziekenhuis Arts
Spaarne Gasthuis Afdelingshoofd chirurgie vaat & trauma
Mediant Programmamanager
Radboudumc Arts
Saltro Accountmanager
Noordwest Ziekenhuisgroep Chief Nurse Information Officer
Yourneo Hoofd Zorgwelzijn
ZorgDomein Marketing
Amstelring Manager Behandeling
Spaarne Gastziekenhuis Afdelingshoofd kliniek
VieCuri Medisch Centrum Expert en mentor in Facilities
Ziekenhuis Nij Smellinghe Manager Kwaliteit en Veiligheid
Boeve Advies Consultant/Adviseur
Performation healthcare Intelligence B.V. Consultant/Adviseur
LUMC afdeling hartziekten Arts
SZR Manager Zorg Adviespunt
Radboudumc Nijmegen Hoofd zorg/welzijn
Bernhoven Arts
Arkin Manager Zorgadministratie
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Arts
Abrona Hoofd zorg/welzijn
NWZ Hoofd zorg/welzijn
SZR Locatiemanager
PwC Belastingadviseurs N.V. Fiscalist
Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant Maatschapmanager
Forcare Holding B.V. Algemene directie
Cardiologenmaatschap Rotterdam Zuid Arts
Berkhout Training & Advies Adviseur gezondheidzorg
Zonnehuisgroep vlaardingen Hoofd zorg/welzijn
Zenit Arts
Noordwest Ziekenhuisgroep Hoofd zorg/welzijn
Innovatiefonds Zorgverzekeraars Algemene directie
Leids universitair medisch centrum Arts
Kyowa Kirin Pharma B.V. Marketing
Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant Arts
Kentalis Beleidsmedewerker
Heliomare Hoofd zorg/welzijn
Ziekenhuis Groep Twente Arts
Rian Doggen Advies Algemene directie
Elyse klinieken voor nierzorg Arts
Fierloos Zorgmanagement Algemene directie
St. Huisartsenposten N-Limburg Cohesie Manager huisartsenposten
Stichting De Zorgmensen Hoofd zorg/welzijn
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Arts
Ministerie van Defensie Militaire GGZ
PQR Accountmanager
VUmc Basis arts
Cardiologen Maatschap Rijnmond Zuid Bestuur
Quasir BV Algemene directie
Psychotrauma Diagnose Centrum/Arq Groep Manager
Loopbaan switch Sales/marketing
Amsterdam Medisch Centrum Arts
Franciscus Gasthuis Arts
Medisch Spectrum Twente Arts
Kennemer Gasthuis (interventie) Radioloog
LEO Pharma B.V. (Key) Account Manager
ACTA Manager Finance & Control
Kick your Habits Manager
Innovatie Advies Gedragskunde Adviseur
St. Anna Zorggroep Ziekenhuisapotheker, afdelingshoofd
Accolade Zorggroep Zorgmanager RVE
Mevrouw Slimmer Werken Eigenaar
Joost Zorgt Rotterdam Operationeel Directeur
Stichting Zuidwester Doelgroepmanager
Pro Juventus Algemeen Manager
RIBW Maastricht Heuvelland & Maasvallei Regiomanager
Van Weel Bethesda Ziekenhuis Verpleegkundig Specialist
Stichting Zuidwester Doelgroepmanager
Stichting Arq Manager
Zuidoost Kliniek B.V. Directeur
Thebe West Brabant Manager Behandeling

Wat zeggen oud-deelnemers over het programma?
“Door met diverse mensen uit de zorg vanuit diverse disciplines op te trekken, theoretische kaders te krijgen en veel met elkaar te discussiëren komen ideeën tot leven en krijg je andere inzichten. Ik sta nu ook sterker dan daarvoor omdat ik merk dat ik theoretisch meer bagage heb.”

“Het was een mooi afgewogen programma!”
“Veel nieuwe inzichten, excellent goed in elkaar gestoken programma. Zeer gedreven docenten, hoge kwaliteit, nieuwe inzichten.”

Alumni editie voorjaar 2018
Alumni editie najaar 2017 Alumni editie voorjaar 2017
Alumni editie voorjaar 2016 Alumni editie 2016 najaar
Alumni editie 2015 Alumni editie 2014

Datum
18 & 19 september, 3 & 4 oktober, 5, 6 en 27 november 2018

Tijden

Module 1 (18 & 19 september 2018):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 2 (3 & 4 oktober 2018):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 3 (5 & 6 november 2018):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.00 uur

Module 4 (26 november 2018):
09.00 – 19.00 uur

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 7.450,- per persoon (excl. btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur, hotelovernachtingen en catering. Vraag ons naar de betalingsmogelijkheden.

Accreditatie

 • ABAN geaccrediteerd voor 40 punten.
 • Openbaar apotheker (KNMP) geaccrediteerd 42 punten. Heeft u andere andere accreditatie nodig? Neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens en vraag naar de mogelijkheden. Het Certificate Program Healthcare Management staat gelijk aan een studiebelasting van 40 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
3 hotelovernachtingen op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop rechts boven of onderin.

Contact
(Inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens (Portfoliomanager)
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

(Vragen over inschrijven)
Joanne Bijleveld (Senior Eventcoördinator)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.