Congres Open toezicht

Verbinding, vertrouwen en toegankelijkheid rondom toezicht
Website 700x350

Congres Open Toezicht gaat in op de nieuwe uitdagingen van de toezichthouder en de belanghouder(s) in de zorg.

Zet ramen en deuren open! Dat is het nieuwe devies voor de toezichthouder in de zorg. Niet alleen dwingen nieuwe wetten en regelgeving, zoals de Governancecode Zorg, de toezichthouder om voortaan nadrukkelijker het oor te luisteren te leggen bij de medewerkers en de cliënten. Ook is meer transparantie en openheid geboden over het gevoerde toezicht. Hoe pakt u dat aan? Voor bestuurders in de zorg geldt nagenoeg hetzelfde: Is er al een bestuurszetel voor de medische staf? En hoe zit het met die gewenste openheid in turbulente tijden.

Op het congres ‘Open toezicht’ krijgt u:

  • Inzicht in de relatie tussen Raad van Toezicht en (nieuwe) belanghouders.
  • Verdiept u zich in het evenwicht tussen afstand en nabijheid van de toezichthouder.
  • Uitleg over het coöperatieve bestuursmodel
  • Hoe vind je als toezichthouder de balans tussen nabijheid en afstand houden met de belangrijkste belangenhouders in een organisatie
  • Hoe ‘Open toezicht’ kan worden ingezet als kans voor de organisatie.
  • Hoe te werken met de nieuwe Governancecode
  • Antwoord over hoe kan de raad van toezicht van een zorgorganisatie de dialoog met externe partijen kan stimuleren?
  • Inzicht in de verschillen tussen klassieke verhoudingen en nieuwe verhoudingen tussen bestuur, professional en patiënt

Schrijf u nu in voor het congres van Zorgvisie en de NVTZ ‘Open toezicht’, over de nieuwe uitdagingen over toezicht in de zorg.

Donderdag 8 februari 2018

10.00 uur Registratie en inloop
10.30 uur Opening door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen
10.40 uur Hoe vind je als toezichthouder de balans tussen nabijheid en afstand houden met de belangrijkste belanghouders in een organisatie
Hoe kan de RvT vanuit zijn eigen toezichthoudende verantwoordelijkheid en balancerend tussen distantie en nabijheid, tot een meer inhoudelijk debat met het bestuur komen waarbij ook stakeholders serieus betrokken worden? Inclusief strategisch partnerschap veronderstelt een vroegtijdige betrokkenheid op elkaar ‘aan de voorkant’, een open dialoog en voldoende zichtbaarheid en aanspreekbaarheid in het netwerk. De signalen van stakeholders uit het netwerk kunnen de toezichthouders sterken in hun rol als kritisch gesprekspartner van het bestuur. Voor het zoeken naar verbeteringen zijn niet nóg meer regels nodig, maar juist meer ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid.
Rienk Goodijk, Bijzonder hoogleraar governance in de semipublieke sector
11.10 uur Ruimte voor vragen en interactie.
11.20 uur Patiëntenperspectief, hoe neem je dat mee in RvT?
Mantelzorger Annette Stekelenburg neemt u mee in haar dagelijks leven. In dat leven komt zij allerlei zaken tegen die op een ander niveau terugkomen aan tafel bij de RvT. Hoe ga je om met die vraagstukken? Hoe neem je je eigen ervaring mee? Wat zijn de risico’s? Is het hebben van ervaring een voorwaarde om een goede toezichthouder te zijn? Deze vragen neemt Annette met u onder de loep.
Annette Stekelenburg, Sprekende mantelzorger
11.40 uur Ruimte voor vragen en interactie
11.50 uur Relatie (afstand/nabijheid) tot OR
Taboe op contacten tussen RvT en OR is doorbroken met nieuwe Governancecode Zorg. Maar hoe maak je het partnerschap waar?
Jaap Jongejan, Algemeen directeur Stichting SBI / SBI Formaat / Zonheuvel
12.10 uur Ruimte voor vragen en interactie
12.20 uur Korte reflectie van Rienk Goodijk op de gehouden presentaties.
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Interactief theater
Tijdens het rollenspel nemen we de klassieke verhouding tussen de professional en patiënt (patiënt inactief/passief) onder de loep.
Klassieke verhouding: toezichthouder, bestuur, zeggenschap (OR/CR)
13.40 uur Reflectie aan tafel over het gespeelde spel
13.50 uur Interactief theater
De nieuwe verhouding tussen professionals waarbij de burger actief betrokken wordt.
Nieuwe verhouding: bestuur (meer vrijheid/beleidsvrijheid), zeggenschap OR en CR (actieve burger) en toezichthouder die op dit samenspel toeziet.
14.00 uur Reflectie aan tafel over het gespeelde spel
14.10 uur Moedig RvT kiest voor een niet-gebaand pad
Hoe kan de raad van toezicht van een zorgorganisatie de dialoog met externe partijen stimuleren?
Barbara Geurtsen, partner &Society, vice-voorzitter Lumens en lid klankbordgroep NVTZ Welzijn
14.25 uur Eigentijds toezicht: in verbinding met de maatschappelijke context
Als we kijken naar de missie van veel organisaties in de zorg, benoemt men tegenwoordig vaak dat het gaat om toegevoegde waarde leveren voor cliënten. In het toezicht ligt het accent echter nog vaak op het ‘in control’ laten zijn van de eigen organisatie. Goed toezicht gaat niet over het in stand houden van de organisatie; maar het bijdragen aan een maatschappelijke opgave. Hiermee wordt toezicht een van de vier ingrediënten van governance die bijdragen aan integraliteit waarmee we -hoe lastig ook- meer bereiken.
Prof. dr. Mirella Minkman, Directeur Innovatie & Onderzoek, Vilans en Bijzonder Hoogleraar Innovatie van organisatie en governance van de langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS
14.40 uur Ruimte voor vragen en interactie
15.00 uur Pauze
15.30 uur Coöperatieve bestuursmodel
De introductie van marktwerking in de zorg heeft geleid tot meer kansen, maar ook tot meer risico’s. Om deze risico’s te beheersen, kozen veel zorgbestuurders voor fusie en professionalisering. Op basis van veronderstelde gelijkheid met het bedrijfsleven is het RvT/RvB model het dominante bestuursmodel geworden. De zorgvrager werd als “klant” gepositioneerd en ging zich als veeleisende consument gedragen. Ik besefte dat ik daar zelf debet aan was! Ik heb een alternatief gevonden in een simpel coöperatief bedrijfsmodel van een nieuwe generatie. Dat voorziet in verkleining van de afstand. Cliënten, vrijwilligers, familie/mantelzorgers worden “producent” in plaats van consument. Medewerkers sturen mee. Het vraagt veel van de bestuurder en levert veel op.
Fred Schrander, Voorzitter Raad van Bestuur -‎TriviumMeulenbeltZorg
     
15.50 uur Vragen uit de zaal
16.00 Slotbetoog
Ter afsluiting nemen we alles wat we op de dag hebben gehoord mee. Inzicht, verbinding, vertrouwen en toegankelijkheid rondom toezicht, hebben we daar nu goed zicht op?
Mr. Marius Buiting, Directeur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn
16.15 uur Borrel
17.00 uur Einde

Rienk Goodijk

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk (1956) houdt zich als senior consultant binnen GITP Bestuur en Toezicht bezig met onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter-)nationale corporate governance, stakeholder management en medezeggenschap. Daarnaast is hij is als bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was hij bijzonder hoogleraar governance aan de Rijksuniversiteit Groningen en bij Tias Businessschool van Tilburg University.

Marius Buiting

Mr. Marius Buiting is directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn en bovendien ruim 25 jaar als adviseur werkzaam op het terrein van kwaliteit van zorg, onder meer als president van de European Society for Quality in Healthcare. Eveneens heeft hij deze functie bij CBO bekleed. Daarnaast is hij onder meer lid van Provinciale Staten van de provincie Utrecht, lid van het Nationaal Bestuur van De Zonnebloem en voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid.

“Mijn leven kenmerkt zich door zogenaamde lange lijnen. Rode draden die als het ware zich steeds verder ontspinnen en die mij niet loslaten.

Belangrijke rode draad daarbij is de zorg. Zorgbeleid en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg hebben daarbij veel aandacht gekregen. De kwaliteit van zorg bracht mij ook op het pad van de NVTZ. Toen kwaliteit en veiligheid steeds vaker op de agenda van de raad van toezicht verschenen werd ik gevraagd mee te denken met de NVTZ waarna ook het verzoek volgde leiding te gaan geven aan onze mooie vereniging.  Dit doe ik daarom met heel veel plezier omdat het hele vraagstuk van Governance van maatschappelijke organisaties en meer in het bijzonder van zorg en welzijnsinstellingen vele uitdagingen biedt. Maar ook omdat de leden van de NVTZ zonder uitzondering betrokken mensen zijn met een lange staat van dienst die een bijdrage willen leveren aan steeds betere zorg.”

Fred Schrander

Fred Schrander is voorzitter Raad van Bestuur van Trivium Meulenbelt Zorg. Hij heeft rechten gestudeerd in Amsterdam en gewerkt in de zakelijke dienstverlening. 12,5 jaar geleden is hij in dienst getreden bij TMZ en is hij voor bijna alle onderdelen verantwoordelijk geweest. Sinds drie jaar is hij bestuurder en werkt sindsdien elke maand een dienst mee met de verzorging/verpleging. Hij is onbevoegd, maar steeds bekwamer. Hij gaat weinig naar congressen en symposia, maar besteedt zijn tijd liever aan de interne organisatie en het anticiperen op ontwikkelingen in de buitenwereld. Hij vermijdt managementhypes (zelfsturing, kanteling, cliënt centraal, agile, scrum). Hij is twintig jaar bestuurder geweest van betaald voetbal organisatie Heracles Almelo. Daar heeft hij geleerd om het maximale uit het directe personeel (de voetballers) te halen.

Jaap Jongejan

Jaap Jongejan is Algemeen Directeur van het SBI,SBI Formaat, Odyssee en Landgoed Zonheuvel, hij is netwerker, inspirator en vernieuwer. Dit zijn organisaties die dialoog voeren op alle niveaus met mensen in de onderneming en de samenleving. De vraag die we ons daarbij stellen is: hoe kunnen we elan overbrengen op mensen, in hun organisatie en de omgeving? Hoe kunnen we medezeggenschap versterken Jaap Jongejan staat voor vernieuwend denken over arbeidsverhoudingen, waarbij woorden als samenwerken bezinning en inspiratie centraal staan.

Annette Stekelenburg

Annette is directeur geweest van HabIcare en was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van woon-zorgconcepten. In 2006 richtte ze samen met 4 anderen het adviesbureau Spankracht op. Een adviesbureau voor non-profitorganisaties. Met spankracht publiceerde ze “de avonturen van de WMO” en “Rondom Kampen”. In 2010 stopte ze vanwege ziekte van haar gezinsleden, die allen een progressieve  spierziekte hebben. Sindsdien zet ze haar ervaring met alles wat ze in haar leven met dit zorgintensieve gezin tegenkomt  in om het beleid te helpen vormgeven. Ze is medeoprichter van “De sprekende Mantelzorger”, “De Mantelzorgawards en oprichter van Het Ministerie van Leven. Annette is tevens toezichthouder in de zorg en bij Woningcorporaties en ook in die rol neemt ze haar ervaring mee.

Prof. dr. Mirella Minkman

Mirella is Directeur Innovatie en Onderzoek/lid MT bij Vilans, het Kenniscentrum voor de langdurende zorg. Daarnaast is zij Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg/ TIAS en bekleedt de leerstoel ‘Innovatie van organisatie van de langdurende integrale zorg’. Mirella heeft een brede ervaring op het terrein van (internationaal) onderzoek, veranderkunde en grootschalige landelijke verbeterprojecten in de langdurende zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg) en integrale zorg. Zij was de coördinator van het landelijke Zorg Voor Beter programma in de ouderen- en gehandicaptenzorg (2007-2011) en het Landelijk Dementie Programma. Haar onderzoeksdomein en leerstoel richt zich op de innovatie van de organisatie en van governance van langdurende en integrale zorg en op (nieuwe vormen van) samenwerking in ketens en netwerken. Haar proefschrift ‘Developing integrated care’ waarvoor zij de EHMA/Karolinska Research award ontving legde hier een basis voor. Daarbij werkt zij vanuit een integraal perspectief breder dan de zorg, over traditionele schotten heen om te komen tot integraliteit, ook in governance vraagstukken. Mirella is eveneens toezichthouder bij een ouderenorganisatie en een RIBW. Sinds 2017 heeft zij op voordracht van de NVTZ zitting in de Innovatie- en adviescommissie governance van de BOZ. Zij is lid van de commissie van deskundigen van de VGN. Daarnaast is zij actief in internationale onderzoeksconsortia gericht op integrale zorg en is zij vice-voorzitter van het bestuur van de International Foundation for Integrated care. Als editor is zij verbonden aan het International Journal for Integrated Care.

Barbara Geurtsen

Barbara Geurtsen is partner van &Society en inspirator voor vele publieke bestuurders en toezichthouders. Zij daagt hen uit door reflectie, dialoog en experiment. Met als doel om een prikkelende visie én uitvoering te ontwikkelen die stakeholders – en in het bijzonder de mensen waartoe de publieke organisatie op aard is –  invloed geeft op de koers, strategie, kwaliteit en innovatie van de publieke onderneming.Hierbij put zij, als moeder van een dochter met Down Syndroom, ook uit haar rol als belanghebbende. Dat raakt en brengt de leefwereld dichtbij. Daarnaast is Barbara vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Lumens, een toonaangevende welzijnsorganisatie, en lid van de klankbordgroep Welzijn van de NVTZ. Een informeel netwerk dat zich inzet voor goed en eigentijds toezicht. Vanuit deze brede achtergrond neemt Barbara u tijdens deze conferentie op bevlogen wijze mee, laat u in de spiegel kijken, geeft u concrete handreikingen en voorbeelden vanuit andere sectoren zodat u na afloop volop inspiratie heeft om open toezicht concreet vorm te geven in uw dagelijkse governance praktijk.

www.lumenswerkt.nl | www.ensociety.nl | www.nvtz.nl

Elisabeth van den Hoogen

Elisabeth van den Hoogen leidt ruim veertien jaar debatten en bijeenkomsten. Ze leidt al vijf jaar het maandelijkse debat in de nieuwe bibliotheek van Almere. Ze is de afgelopen negen jaar steeds dagvoorzitter bij het halfjaarlijks congres van VNG Utrecht en leidt de afgelopen vier jaar alle debatten van Binnenlands Bestuur. Naast haar activiteiten als gespreksleider, werkt ze ook met veel plezier al ruim twintig jaar in de journalistiek. In 1994 is Van den Hoogen afgestudeerd in Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, op het onderwerp ‘fractiediscipline’ (artikel 62 Grondwet).

Op congres Open Toezicht zijn onder meer de volgende organisaties aanwezig:

Albert Schweitzer ziekenhuis Lid Raad van Bestuur
Alrijne Zorggroep Bestuurssecretaris
Alrijne Zorggroep Lid Raad van Toezicht
Alrijne Zorggroep Voorzitter Raad van Toezicht
Amaris Zorggroep Lid Raad van Toezicht
Baalderborg Groep Lid Raad van Toezicht
Boost & Partners Financieel directeur
BovenIJ ziekenhuis Lid Raad van Toezicht
C`est La Vie-huis `t Gooi Lid Raad van Toezicht
Carintreggeland Lid Financiele commissie Raad van Toezicht
Carintreggeland Lid Raad van Toezicht
Cello Lid Raad van Toezicht
Centraalzorg Voorzitter Raad van Toezicht
Certe Voorzitter Raad van Toezicht
Change Management Consultants Directeur
CJG Capelle aan den IJssel Lid Raad van Toezicht
CQ Procesmanagement Directie
DBA Almere Lid Raad van Toezicht
De Gouden Leeuw Groep Lid Raad van Toezicht
De Hoogstraat Revalidatie Bestuurssecretaris
De Hoop ggz Voorzitter Raad van Toezicht
De Skuul Voorzitter Raad van Toezicht
De Skuul Leden Raad van Toezicht
de Veghte Directie
Dimence Lid Raad van Toezicht
Dr Kuyprs Kliniek Lid Raad van Toezicht
Elkerliek Ziekenhuis Lid Raad van Toezicht
Florence Transitieleider
Florence Lid Raad van Toezicht
Franciscus gasthuis & vlietland Medisch specialist
Gemeente Lansingerland Wethouder
GGZ Friesland Lid Raad van Toezicht
GGZ inGeest Bestuurssecretaris
GGZ inGeest Voorzitter Raad van Bestuur
HilverZorg Lid Raad van Toezicht
HKN Huisartsen Voorzitter Raad van Toezicht
Hospice Alkmaar Lid Raad van Toezicht
Ikazia ziekenhuis Lid Raad van Toezicht
Instituut Verbeeten Voorzitter Raad van Toezicht
Kenter Jeugdhulp Leden Raad van Toezicht
Kliniek ViaSana Voorzitter Raad van Toezicht
Koninklijke Visio Lid Raad van Toezicht
Kwintes Lid Raad van Toezicht
Laurens Manager
Leviaan Leden Raad van Toezicht
Libra Revalidatie & Audiologie Lid Raad van Toezicht
Liemerije Lid Raad van Toezicht
LOMOZ Leden Raad van Toezicht
LSR Voorzitter Raad van Toezicht
LUMC Medisch specialist
Martini Ziekenhuis Lid Raad van Bestuur
Máxima Medisch Centrum Veldhoven Lid Raad van Toezicht
Mentorschap Nederland Directeur
Mienskipssintrum Leppehiem Leden Raad van Toezicht
Mienskipssintrum Leppehiem Voorzitter Raad van Toezicht
Moveoo Lid Raad van Toezicht
Movimento Directeur
MST Lid Raad van Toezicht
Nieuw Unicum Voorzitter Raad van Bestuur
Noorderbreedte bv Directeur-bestuurder
Nusantara Leden Raad van Toezicht
Ommelander Ziekenhuis Groningen Secretaris RvB
Ommelander Ziekenhuis Groningen Manager
Ons Tweede Thuis Voorzitter Raad van Toezicht
ORO Lid Raad van Toezicht
PGOsupport Lid Raad van Toezicht
PSW Voorzitter Raad van Bestuur
Reinaerde Lid Raad van Toezicht
RijnWaal Zorggroep Lid Raad van Toezicht
SANTIZ Lid Raad van Toezicht
Savant Zorg Lid Raad van Toezicht
Saxenburgh Groep Lid Raad van Toezicht
Schutse Zorg Tholen Leden Raad van Toezicht
SOVAK Beleidsmedewerker
St. Intervence, Middelburg Lid Raad van Toezicht
St. Intervence, Middelburg Voorzitter Raad van Toezicht
Steunpunt Mantelzorg Zuid Directeur
Stichting Arduin Lid Raad van Toezicht
Stichting Attent Zorg en Behandeling Lid Raad van Toezicht
Stichting CuraMare Lid Raad van Toezicht
Stichting de Parabool Lid Raad van Toezicht
Stichting Driezorg Wonen, Welzijn en Zorg Lid Raad van Toezicht
Stichting Gors Lid Raad van Toezicht
Stichting Koraal Groep Lid Raad van Toezicht
Stichting Leger des Heils Ambtelijk secretaris Raad van Toezicht
Stichting MaDi Lid Raad van Toezicht
Stichting MEE Plus Lid Raad van Toezicht
Stichting Perspektief Bestuurssecretaris
Stichting Vilente Lid Raad van Toezicht
Stichting Wittenberg Zorg Lid Raad van Toezicht
SWZ Vicevoorzitter RvT
Syndion OR leden
tanteLouise Lid Raad van Toezicht
Tergooi Lid dagelijks bestuur medische staf
Tergooi Leden Medisch Specialistische Raad
Tragel Voorzitter Raad van Toezicht
Treant Zorggroep Voorzitter Raad van Toezicht
Treant Zorggroep Leden Raad van Toezicht
Trias Jeugdhulp Lid Raad van Toezicht
UNITUS Voorzitter Raad van Toezicht
VGN Beleidsmedewerker
ViVa zorggroep Lid Raad van Toezicht
VMS Ziekenhuis St Jansdal Voorzitter medische staf
VO-content Lid Raad van Toezicht
Vrijwaard Lid Raad van Toezicht
WoonZorgcentra Haaglanden Vice-voorzitter Raad van Toezicht
WoonZorgcentra Haaglanden Lid Raad van Toezicht
WoonZorgcentra Haaglanden Voorzitter Raad van Toezicht
woonzorggroep Wilgaerden Voorzitter Raad van Toezicht
Ziekehuisgroep Twente Lid Raad van Toezicht
Ziekenhuis Rivierenland Tiel Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Zienn Leden Raad van Toezicht
Zonboog Lid Raad van Toezicht
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Leden Raad van Toezicht
Zorggroep Raalte Leden Raad van Toezicht
ZZG zorggroep Leden Raad van Toezicht

Samenwerkingspartner

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werken we aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

Datum
Donderdag 8 februari 2018

Locatie
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn (routebeschrijving)

Tarieven
€ 399,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief* voor de primaire doelgroep t/m 1 januari 2018
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor leden NTZV
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Groepstarief* voor 3 personen voor de primaire doelgroep
€ 799,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs* voor niet-primaire doelgroep

Boek “Praktijkgids voor toezichthouders”
Deelnemers aan dit congres kunnen het nieuwe boek “Praktijkgids voor toezichthouders” voor het speciale tarief van 20 euro (excl. BTW) aanschaffen. U kunt dit bij inschrijving aangeven. Het boek wordt aan u overhandigd op de congresdag.

 

*Primaire doelgroep
Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, hoger management, managers bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers/adviseurs, hoofd en medewerkers kwaliteit en veiligheid, inspectie, Research & Development, teammanagers, hoofd en medewerker inkoop, bestuurders MSB en (diverse) medisch specialisten, consultants/adviseurs, leden OR, promovendi en onderzoekers.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar willemijn.herfkens@bsl.nl

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

 

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 3639
E: manouk.mens@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.