Dag van de Zorginkoop 2018

Dit congres is uitverkocht
zorginkoop - uitverkocht

Zorginkopers, zorgaanbieders en patiënten/cliënten delen de verantwoordelijkheid van de individuele kwaliteit en de collectieve betaalbaarheid van zorg en hulp. Dit vraagt om een perspectief op zorginkoop dat de wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen centraal stelt. Dat betekent sámen optrekken in het streven naar goede, passende zorg en investeren in innovatie en preventie. Past jaarlijks onderhandelen tussen zorgaanbieder en zorginkoper over prijzen en volumes daar nog wel bij?

Kom naar het congres en krijg antwoord op de vraag: hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de zorginkoop niet alleen kwalitatief verbetert, maar ook duurzamer wordt als het gaat over beheersing van kosten?

Ontmoet andere professionals en leer:

  • Wat de laatste inzichten zijn op het gebied van duurzame zorginkoop;
  • Hoe u de kwaliteit van zorginkoop én fundamentele beheersing van kosten kunt bevorderen;
  • Hoe het sluiten van meerjarige partnerschappen kunnen bijdragen aan duurzame zorginkoop.

Programma Dag van de Zorginkoop

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Opening door dagvoorzitter

Kjell Lutz, dagvoorzitter, gespreksleider en presentatie-begeleider

09.40 uur Inkoop van waarde?

Inkopen van waarde? Die vraag is op twee manieren te interpreteren. Ten eerste, hoe kun je in het inkoopproces waarde van de zorg centraal stellen? Ten tweede, is het inkoopproces van meerwaarde? In deze bijdrage gaat Erik van Raaij in op beide vragen. Hij zal bespreken uit welke onderdelen waardegerichte zorginkoop bestaat en een visie schetsen op de ontwikkeling van zorginkoop.

Erik van Raaij, bijzonder hoogleraar Inkoopmanagement in de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

10.20 uur Zorgrelatie centraal: een ander perspectief op zorginkoop

In zijn bijdrage zal Bas Leerink een ander perspectief schetsen op zorginkoop. Dit is een perspectief waarin professionals en patiënten/cliënten meer ruimte krijgen om te bepalen wat in een specifieke zorgsituatie nodig is. Zorginkopers zetten zich samen met zorgaanbieders in om vanuit meerjarig partnerschap ruimte te bieden aan gezamenlijke besluitvorming en tegelijkertijd te zorgen voor een beheerste uitgavenontwikkeling, innovatie en preventie.

Bas Leerink, raadslid bij de RVS en bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente in Enschede

11:00 uur Ochtendpauze
11.30 uur Keuzesessies ronde 1: Diverse partnerschappen in de zorgpraktijk

Bekijk hier de verschillende keuzesessies >>

 12.30 uur  Lunchpauze
13.30 uur Keuzesessies ronde 2: inzoomen op het zorginkoopproces

Bekijk hier de verschillende keuzesessies >>

14.45 uur Middagpauze
15.15 uur Zorgverzekeraars Nederland: Ambitie 2025

Zorgverzekeraars onderhandelen namens hun verzekerden over kwalitatief goede en toegankelijke zorg tegen een aanvaardbare prijs. De zorginkoop zet zorgverzekeraars midden op het kruispunt van belangen: goede zorg rondom de patiënt, ruimte voor innovatieve en doelmatige zorgverlening en betaalbare zorg voor de premiebetaler. En dat binnen de wetten, regels en wensen van de politiek. Wederzijds vertrouwen is bij de zorginkoop daarom cruciaal. Zorgverzekeraars  streven naar meerjarige duurzame relaties met zorgverleners en willen de zorg voor hun verzekerden niet laten belemmeren door onnodige regels en schotten in de zorg. Zorgverzekeraars zetten zich daarom met veel ambitie in om partijen in de zorg samen te brengen om te werken aan de vernieuwing van de zorg. Zo blijven Nederlanders ook in de toekomst toegang houden tot goede en betaalbare zorg.

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

15.45 uur Staat de patiënt nou echt centraal in de zorginkoop?

Het idee achter de Zorgverzekeringswet was dat patiënten een rol zouden hebben bij de inkoop. Samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders zou zo het tripartite stelsel vorm krijgen. Wat is daar van terecht gekomen? Kan het beter? Wat is er in de praktijk nodig om de patiënt daadwerkelijk het hart van het zorginkoopproces te laten zijn? Gaat het perspectief van de RVS alles beter maken? En zijn zorgverzekeraars nu echt de belangenbehartigers van verzekerden en patiënten? Dianda Veldman, directeur/bestuurder van Patientenfederatie Nederland bekijkt zorginkoop vanuit het patientperspectief.

Dianda Veldman, Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

16.15 uur Slotbeschouwing: Hoe nu verder

In gesprek met verschillende sprekers van de dag en de deelnemers

16.30 uur Netwerkborrel
17.00 uur Einde

Keuzesessies dag van de zorginkoop

Keuzesessies ronde 1: Diverse partnerschappen in de zorgpraktijk

1.1
Lees meer Sluiten
Rivierenland en Menzis samen op weg naar toekomstvaste zorg

Het Rivierenland Ziekenhuis en Menzis zorgverzekeraar hebben een meerjarenafspraak gesloten om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in Rivierenland voor de toekomst vorm te geven.
Tijdens deze sessie zullen Marc Hendriks – bestuurder Rivierenland – en Ward Bijlsma – inkoopmanager Menzis – u meenemen in het traject hoe een meerjarenafspraak tot stand komt. Daarbij staan ze stil bij wat er nodig is om tot echt partnerschap te komen. Én hoe ze gezamenlijk de toekomst voor zich zien en hoe ze daarin samenwerken.

Marc Hendriks, lid RvB Ziekenhuis Rivierenland en Ward Bijlsma, manager inkoop ziekenhuiszorg ai, Menzis

1.2
Lees meer Sluiten
GGzE en CZ versnellen e-health in de GGZ

GGZE en zorgverzekeraar CZ groep hebben recent een meerjarenafspraak gesloten waarin de nadruk ligt op versnelde invoering van e-health. Dit is gebaseerd op een gezamenlijk streven van gepersonaliseerde zorg in ketens, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt zélf komt te liggen. De overeenkomst stelt GGzE in staat de toepassing van e-health verder uit te bouwen en te versnellen, doordat CZ financiële ruimte biedt voor innovatie. Daphne van der Loo, accountmanager Verkoop en Marketing Zvw bij GGzE, en Ellen Broex, zorginkoper GGZ bij CZ groep, zullen tijdens deze sessie stilstaan bij het proces hoe de meerjarenafspraak tot stand is gekomen. Daarnaast zal er een inkijkje gegeven worden in de inhoudelijke doelstellingen die aan de basis liggen van de samenwerking de komende jaren.

Daphne van der Loo, Accountmanager Verkoop en Marketing GGzE, en Ellen Broex, Zorginkoper Geestelijke gezondheidszorg CZ

1.3
Lees meer Sluiten
GGZ Oost Brabant en VGZ zetten in op betere zorg tegen lagere kosten

Eind 2017 hebben GGZ Oost Brabant en zorgverzekeraar VGZ een meerjarencontract getekend. Onder de naam Zinnige Zorg zullen zij samen sterker gaan inzetten op betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten. VGZ contracteerde eerder 10 ziekenhuizen voor meerjarige Zinnige Zorg, GGZ Oost Brabant is de tweede ggz-instelling die deze meerjarige zorg aangaat.
GGZ Oost Brabant werkt aan Zinnige Zorg door vroegtijdig zorgvragen te voorkomen, echt te luisteren naar de cliënt en de zorg soms anders te organiseren. Het is daarbij cruciaal om eerlijk te zijn over de bijdrage die geestelijke gezondheidszorg levert aan de gezondheid van de cliënt. De instelling laat de patiënt meebeslissen over de keuze en de wijze van behandeling. De cliënt krijgt daarmee een actieve rol in zijn of haar behandeling en de zorgverlener krijgt de tijd om daarbij goed te ondersteunen. GGZ Oost Brabant heeft de overtuiging dat hierdoor andere en minder interventies nodig zijn. Dat leidt tot een betere gezondheid en lagere kosten voor cliënten.
Zorgaanbieder én verzekeraar geven u de ins en outs van deze samenwerking.

Carmen Caspers, Strategisch Innovatie Manager bij Coöperatie VGZ en Birgitte Verhees, Programmamanager Samen beter bij GGZ Oost Brabant

1.4
Lees meer Sluiten
De gezamenlijke ambitie van Zorgorganisatie Omring en VGZ

Zorgorganisatie Omring en Univé Zorg, onderdeel van VGZ, gaan meerjarig samenwerken in de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Daarin zoeken zij ook samenwerking met bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsen, om de kwaliteit van de ketenzorg te verbeteren. Gezamenlijk gaan ze inspelen op de toenemende zorgvraag van deze doelgroep, met als ambitie mensen langer en veiliger thuis te laten wonen. Het programma Zinnige Zorg stelt kwaliteit centraal te stellen en biedt ruimte voor fundamentele vernieuwingen.
Omring en VGZ zullen u meer vertellen over de totstandkoming van deze samenwerking en hun visie op de toekomst van het samen optrekken in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Leonie Voragen, Strategisch Innovatiemanager Coöperatie VGZ en Jos Leijenhorst, ‎Programmamanager – ‎Omring

1.5
Lees meer Sluiten
Vertrouwen aan de basis van samenwerking Martini Ziekenhuis en Menzis

Met het afsluiten van het contract voor de zorginkoop in 2016, hebben het Martini Ziekenhuis en Menzis voor vier jaar vergaande afspraken gemaakt over de zorg, zoals de kwaliteit verder te verbeteren, de zorg dichterbij de patiënt te organiseren tegen aanvaardbare kosten. Vertrouwen is de basis bij het opstellen van het contract, maar ook bij de uitvoering van de afspraken. Het hele jaar door hebben we overleg op alle niveaus, waarin we open zijn over resultaten. We nemen samen verantwoordelijkheid en gaan dus ook samen op weg. In deze sessie zullen enkele voorbeelden besproken worden van wat de contractpartners daarin tegenkomen.

Peter Littooij, Raad van bestuur Martini Ziekenhuis en Marieke van der Lans, Manager Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg, Menzis

Keuzesessies ronde 2: inzoomen op het zorginkoopproces

2.1
Lees meer Sluiten
Persoons Volgend Budget in de instelling; cliënt heeft de regie!

Archipel Zorggroep is in 2013 op één van de locaties gestart met het Persoons Volgend Budget. Dit geeft cliënten de regie over het eigen budget en daarmee het wonen en leven binnen Archipel. Transparantie in overhead en kostprijzen, meer keuzevrijheid en ondernemerschap zijn enkele van de positieve gevolgen die cliënten en medewerkers hebben ervaren. Femke de Jong, programmaleider Eigen Regie, en Miranda Wennekers, klantondersteuner, nemen u mee in het proces dat Archipel hierin heeft doorlopen. De visie, het toegepaste instrument, de valkuilen maar ook de succesfactoren zullen allemaal de revue passeren. Graag gaan zij hierover met u in dialoog.
Femke de Jong, programmaleider Eigen Regie, en Miranda Wennekers, klantondersteuner, Archipel zorggroep

2.2
Lees meer Sluiten
Waarde-gedreven bekostiging van zorgaanbieders: een solide basis?

In de transitie naar een meer waarde-gedreven gezondheidszorgstelsel (‘value-based health care) is het hervormen van de wijze waarop zorgaanbieders worden betaald van essentieel belang. Kernvraag hierbij is: hoe kan de bekostiging dusdanig worden vormgegeven dat diverse aspecten van ‘waarde’ – zoals kwaliteit van zorg, maar ook samenwerking, preventie en kostenbewustzijn – worden gestimuleerd? Tijdens deze keuzesessie gaat Daniëlle Cattel in op de vormgeving en beperkingen van diverse waarde-gedreven bekostigingsmodellen. Daarnaast biedt zij een systematisch overzicht van (internationale) waarde-gedreven bekostigingsinitiatieven. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor meerjarige contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de effecten van deze initiatieven op kwaliteit van zorg en kosten(groei).
Daniëlle Cattel, promovenda ‘waarde-gedreven bekostiging’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

2.3
Lees meer Sluiten
Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

Binnen het sociaal domein is er voor gemeenten veel te winnen door op een slimme manier in te kopen. Een belangrijke keuze hierbij is hoe streng de selectie is van aanbieders die uiteindelijk worden toegelaten tot de markt. Wanneer de gemeente kiest voor een inkoop zonder strenge selectie, kan dit goed uitpakken voor zowel cliënten als de gemeente zelf.
Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? En wat maakt dat gemeenten kunnen besparen op het inkoopproces, wanneer de selectie van aanbieders minder streng is? Remco van Eijkel deelt de laatste inzichten van het CPB naar aanleiding van het rapport ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’. Verder bespreekt hij met u hoe cliënten kunnen profiteren van de prikkel die aanbieders ervaren om goede kwaliteit aan te bieden.
Remco van Eijkel, ‎Economic Researcher, Centraal Planbureau

2.4
Lees meer Sluiten
Handvatten voor succesvol Accountmanagement in Zorg & Welzijn

Hoe onderhoud je effectief (langdurige) relaties met de zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en ketenpartners? Hoe kun je invloed uitoefenen op het verkoopproces van je organisatie? Hoe organiseer je dit intern? De ontwikkelingen in zorgverkoop/-inkoop zorgen voor veel uitdagingen waar slimme tools handig kunnen zijn om het ‘spel’ dat Accountmanagement heet beter te spelen.
Tijdens de workshop van Bureau de Bont gaan we samen aan de slag met een Accountplan. Een concreet instrument ter ondersteuning van het interne zorgverkoopproces. Ook zoomen we uit en bekijken we welke bouwstenen nog meer bijdragen aan het organiseren van succesvol Accountmanagement. U loopt de deur uit met handvatten die u direct kunt toepassen in de praktijk en inspiratie voor de volgende stap in de ontwikkeling van zorgverkoop in uw organisatie.

Marleen Leermaker en Jesper van der Waal, senior organisatieontwikkelaars, Bureau de Bont

Kjell Lutz

Dagvoorzitter, gespreksleider en presentatie-begeleider

 

Erik van Raaij

Erik van Raaij is bijzonder hoogleraar Inkoopmanagement in de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op zorginkoop, inkoop voor de zorg, inkoop van waarde, leveranciersrelaties en empirische onderzoeksmethoden. Zijn werk is gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals Organization Science, Journal of Management Studies, Journal of Business Ethics, Journal of Purchasing and Supply Management, en Journal of Supply Chain Management. Daarnaast wordt zijn werk ook gepubliceerd in professionele tijdschriften zoals Deal! en Medisch Contact. Via de website www.inkoopindez.org maakt Erik van Raaij wetenschappelijk onderzoek over inkoop in de zorg toegankelijk voor de Nederlandstalige zorgpraktijk.

Lees ook het artikel over Erik van Raaij benoemd tot bijzonder hoogleraar inkoop in de zorg.

Bas Leerink

De heer Leerink (1962) is raadslid bij de RVS. Dr. C.B. (Bas) Leerink is sinds april 2013 bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente in Enschede, één van de grote niet-academische opleidingsziekenhuizen. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van ZIO/SHMH in Maastricht, en lid van het dagelijks bestuur van de vereniging van Traumacentra, LNAZ.

Van 2008 tot 2013 is hij lid geweest van de Raad van Bestuur van Menzis en in de jaren daarvoor als directeur Zorgmanagement verantwoordelijk geweest voor de zorginkoop. In de jaren 1997 – 2003 heeft hij gewerkt bij McKinsey&Company, de laatste jaren als onderdeel van het leiderschapsteam van de Gezondheidszorgpraktijk in Europa. Bas Leerink was voorzitter van de commissie die het advies Zorgrelatie centraal heeft voorbereid.
Wilt u meer weten over het advies Zorgrelatie centraal: een ander perspectief op zorginkoop of over de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)?
Kijk dan op https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/zorgrelatie-centraal

Petra van Holst

Mevrouw P.H. (Petra) van Holst-Wormser is sinds 1 april 2016 algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Daarvoor werkte zij vanaf 1989 in uiteenlopende managementfuncties bij a.s.r., sinds maart 2011 was zij er directeur Ziektekosten. Vanuit deze functie was zij ook enige tijd lid van het bestuur van ZN en was zij lid van de Raad van Commissarissen van Multizorg.

Dianda Veldman

Dianda Veldman is sinds september 2015 directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Deze koepel van patiëntenorganisaties maakt zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft en geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.
Dianda begon haar loopbaan als opbouwwerker en stapte na enkele jaren over naar het bedrijfsleven, waar ze meer dan twintig jaar ervaring opdeed in marketing. Ze had managementfuncties bij KPN Telecom, Ogilvy & Mather en WPG Uitgevers. Sinds 2001 werkt ze in directiefuncties in de not-for-profit sector. Eerst als commercieel directeur bij Vereniging Eigen Huis en vanaf 2007 als directeur/bestuurder bij Stichting Rutgers, kenniscentrum seksualiteit in Nederland en ontwikkelingslanden.
Ze studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een post master in bedrijfskunde en marketing.

Ward Bijlsma

Ward Bijlsma werkt bij Menzis aan waardegerichte contracten. Ward heeft een achtergond als medisch specialist en heeft gewerkt als oogarts. Vanuit een passie om de organisatie van zorg te verbeteren is hij in 2012 overgestapt naar het zorgmanagement. Na enkele jaren als bedrijfsvoerend manager in een groot topklinisch ziekenhuis gewerkt te hebben, werkt hij nu bij Menzis om de transitie te maken van inkoop op volume naar inkoop op waarde. De waardegerichte inkoopcontracten heup- en knie-arthrose zijn daar een voorbeeld van.

Marc Hendriks

Marc Hendriks (1958) heeft een lange staat van dienst in de zakelijke dienstverlening, vooral in het bestuur en het management van de Zorgsector, zowel in de Cure als in de Care. In de Zorg was Marc leidend in de ontwikkeling van gastvrijheid, dienstbaarheid en Joint Ventures. Daaraan heeft hij een groot aantal andere expertisegebieden toegevoegd inclusief het strategisch en tactisch management van zorgorganisaties. Zijn motto: Inzicht door Overzicht en Overzicht door Inzicht. Ofwel, strategie en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden houden. Marc Hendriks is lid Raad van Bestuur bij Ziekenhuis Rivierenland en Toezichthouder bij Volckaert en bij Kompaan&DeBocht / VeiligThuis Midden Brabant.

Daniëlle Cattel

Daniëlle Cattel is promovenda bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij studeerde Beleid & Management voor de Gezondheidszorg (cum laude) en behaalde haar masterdiploma in ‘Health Economics’ in 2014. In haar promotieonderzoek onderzoekt Daniëlle hoe de bekostiging van zorgaanbieders dusdanig kan worden vormgegeven dat ‘waarde’ in de brede zin van het woord (i.e. kwaliteit van zorg, maar ook samenwerking, preventie en kostenbewustzijn) wordt gestimuleerd. Daarnaast verzorgt Daniëlle met veel plezier onderwijs op het gebied van statistiek en gezondheidseconomie en is zij lid van het ESHPM-projectteam dat verantwoordelijk is voor de jaarlijkse bepaling van de normbedragen voor zorgverzekeraars in het kader van de risicoverevening.

Femke de Jong

Femke de Jong is Programmaleider Cliënt én medewerker in regie binnen ArchipelZorggroep (V&V) en o.a. verantwoordelijk voor het project Persoons Volgend Budget. Haar focus ligt op het prettig leven van cliënten binnen Archipel, een goede relatie met cliëntvertegenwoordigers en passende ondersteuning van medewerkers bij de zelfsturing; ‘Samen kom je verder’!

Miranda Wennekers

Miranda Wennekers is verpleegkundige en werkt als klantondersteuner op locatie Berkenstaete. Zij is het ‘maatje van de cliënt’ en zet zich dagelijks in om de zorg- en dienstverlening aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. Momenteel volgt Miranda de opleiding tot casemanager mantelzorg en/of mantelzorgmakelaar.

Remco van Eijkel

Remco van Eijkel is onderzoeker bij het Centraal Planbureau. Hij studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan dezelfde universiteit op een proefschrift over energiemarkten.  Bij het CPB doet hij momenteel voornamelijk onderzoek naar zorginkoop door gemeenten. Zijn interesses liggen op het vlak van marktordening en regulering.

Jesper van der Waal

Jesper van der Waal & Marleen Leermakers, organisatieontwikkelaars bij Bureau de Bont. Samen geven zij een kennissessie over ´Handvatten voor succesvol Accountmanagement in Zorg & Welzijn´.

Marleen Leermakers

Marleen Leermakers & Jesper van der Waal, organisatieontwikkelaars bij Bureau de Bont. Samen geven zij een kennissessie over ´Handvatten voor succesvol Accountmanagement in Zorg & Welzijn´.

Dag van de Zorginkoop wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Logo Bureau de Bont congres zorginkoop Bureau de Bont

Gezond organiseren is ons vak! Bureau de Bont is al 25 jaar partner van organisaties in de zorg en welzijn. Deze organisaties onderscheiden zich omdat zij zich door ontwikkelen, de kwaliteit van zorg (verder) verbeteren en hierbij hun vitale bedrijfsprocessen versterken. Een kernthema van onze dienstverlening is zorgverkoop. Vanuit de rollen opleider, projectmanager, interim ondersteuner en strategisch coach ondersteunen we organisaties in succesvolle zorgverkoop. In samenhang met de thema’s organiseren, kwaliteit en projectmatig werken.
Kijk voor meer informatie op www.bureaudebont.nl of www.accountmanagementindezorg.nl en kom langs bij onze workshop tijdens de Dag van de Zorginkoop.

Partner zorginkoop Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het Kenniscentrum vertaalt wetenschappelijke kennis over grote thema’s binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie in praktische protocollen. Deze protocollen zijn beschikbaar via online kanalen gericht op verschillende gebruikersgroepen: professionals, ouders, jongeren, leerkrachten en gemeenten. https://www.kenniscentrum-kjp.nl/

Datum
Dinsdag 20 maart 2018

Locatie
Stadion Galgenwaard
Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht

Tarieven

349,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs* voor niet-primaire doelgroep

*Primaire doelgroep
Hoofd Inkoop, medewerker Inkoop, directie/management/raad van bestuur, hoofd kwaliteit, medewerker Kwaliteit, medewerker Zorg verkoop, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, adviseur/consultant, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist,  huisarts, juridisch medewerker.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar shannah.spoelstra@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

 

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Shannah rond Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.