Dag van de Zorginkoop 2019

Dag Van De Zorginkoop 700x350

Zorgaanbieders, inkopers en patiënten/cliënten delen de verantwoordelijkheid van de individuele kwaliteit van zorg én de collectieve kosten. Het is dan ook essentieel dat zij samen optrekken in het streven naar goede, passende en betaalbare zorg voor iedereen. Met als focus: het bevorderen van de gezondheid én kwaliteit van leven.

Steeds meer zorgverzekeraars richten zich op vormen van waardegerichte zorginkoop. Naast de waarde van zorg vanuit cliëntenperspectief, richt deze vorm van inkopen zich op het inzichtelijk krijgen (en delen van) kosten en effectiviteit van zorg.

Maar is waardegerichte zorginkoop echt de sleutel tot een betere en toekomstbestendige gezondheidszorg? En welke methoden van inkoop helpen daadwerkelijk de waarde en kosteneffectiviteit van zorg verbeteren?

Kom naar de Dag van de Zorginkoop, ontmoet andere professionals en leer:

  • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van (waardegerichte) zorginkoop;
  • Welke effecten een jaar later zichtbaar zijn van samenwerken a.d.h.v. meerjarencontracten;
  • Waarom aanbestedingen in het sociaal domein vaak niet nodig zijn (en hoe het ook kan);
  • Hoe doelgroepgerichte zorginkoop en prestatie-inkoop waarde van zorg kan bevorderen;
  • Hoe het cliëntenperspectief op waarde van zorg een sterke positie krijgt in inkoopbeleid.

Programma

09:00 uur
Ontvangst
09:30 uur
Lees meer Sluiten
Opening

Welkom en uitleg van de dag door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09:40 uur
Lees meer Sluiten
Alleen door samenwerking is de patiënt blijvend van goede zorg verzekerd!

Wout Adema zal enerzijds ingaan op de actualiteit van zorginkoop in relatie tot de afgesloten hoofdlijnenakkoorden, maar ook aangeven hoe hij de samenwerking van zorgverzekeraars en zorgaanbieders ziet, in het licht van het samen vormgeven van een toekomstbestendig zorgaanbod.

10:15 uur

Meerjarencontracten zijn een relatief nieuwe ontwikkeling in een sector waar éénjarige contracten de norm waren. Met welke motieven worden meerjarencontracten afgesloten? Hoe krijgen deze contracten vorm? Hoe worden ze gebruikt? En in welke mate zijn deze contracten effectief? We presenteren eerste uitkomsten van ons huidige onderzoek naar meerjarencontracten in Nederland

10:50 uur
Netwerkpauze
11:20 uur

Uit een onderzoek naar alle contracten voor WMO en Jeugdhulp van alle gemeenten wordt duidelijk hoe gemeenten het sociaal domein inrichten en welke instrumenten ze daarvoor gebruiken. Door vergelijking met eerder onderzoek worden ook trends in de tijd duidelijk. Er zal worden ingegaan op de toenemende mogelijkheden om helemaal zonder aanbestedingen alle maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein te contracteren. Daarnaast worden een aantal (niet eerder gepubliceerde) saillante resultaten getoond.

12:00 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Kennissessies
13:00 uur
Netwerkpauze en lunch
14:00 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Kennissessies
15:00 uur
Netwerkpauze
15:15 uur

Bij de inkoop van zorg wordt nog nauwelijks rekening gehouden met lokale bewonerscollectieven, die de regie – en soms ook de uitvoering – van zorg voor kwetsbare medebewoners willen overnemen. Actieve bewoners pleiten voor integrale zorg op wijkniveau, zonder schotten en in nauwe samenwerking tussen bewoners en professionals. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten op wijkniveau gaan denken en werken om dit mogelijk te maken. Door-decentraliseren dus.

15:45 uur

Wat goede zorg is staat niet in de sterren geschreven. Kwaliteit gaat over wat we wel en niet goed vinden. Dat is niet statisch en objectief maar heel vaak context- en persoonsafhankelijk. Simpele uitkomsten voldoen niet meer, we zullen onzekerheid en complexiteit moeten omarmen en moeten continu met elkaar gaan leren en verbeteren. Hoe kan zorginkoop dat proces ondersteunen?

16:30 uur
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kennissessies 

1.1
Lees meer Sluiten
Rivierenland en Menzis samen op weg naar toekomstvaste zorg

Het Rivierenland Ziekenhuis en Menzis zorgverzekeraar hebben een meerjarenafspraak gesloten om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in Rivierenland voor de toekomst vorm te geven.

Tijdens deze sessie zullen Marc Hendriks – bestuurder Rivierenland – en Ward Bijlsma – inkoopmanager Menzis – u meenemen in hoe zij een jaar later aankijken tegen dit meerjarencontract, wat zijn de lessons learned?

1.2

Gemeenten zijn vier jaar onderweg met de nieuwe zorgtaken, en inkoopkeuzes hebben de wereld voor zorgaanbieders drastisch veranderd. De effecten van organisatie- en inkoopkeuzes in het sociaal domein beginnen zich af te tekenen. Gemeenten zien zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen nu kosten hard stijgen, nieuwe regels worden geintroduceerd middels AMvB’s, en jurisprudentie de ruimte voor gemeenten inperkt. In deze verdiepende sessie staan we stil bij enkele van deze ontwikkelingen: aan welke knoppen kan een gemeente draaien? Welke keuzes blijken – naar inzichten uit recent onderzoek – tot ongewenste effecten te leiden?

1.3
Lees meer Sluiten
Transformatie, zorginkoop en zorgverkoop door de ogen van ’s Heerenloo

’s-Heeren Loo is de grootste organisatie (bijna 10.000 cliënten en 14.000 medewerkers) voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft een bijna landelijke dekking in het leveren van deze zorg en dienstverlening. De afgelopen jaren heeft ’s Heerenloo de herziening van de langdurige zorg en jeugdzorg in alle facetten meegemaakt. Nu is het tijd voor transformatie. Wat zijn de uitdagingen van de transformatie voor ’s Heerenloo? Hoe spelen we zo goed als mogelijk daarop in? Hoe verhoudt het zorginkoopbeleid van gemeenten zich hiertoe? Hoe pakken we dat op vanuit de zorgverkoop? Welke ervaringen hebben we daarbij opgedaan? Dat vertellen we graag tijdens deze kennissessie.

1.4
Lees meer Sluiten
Het veranderende zorgkantoor: hoe voeren we het goede gesprek met elkaar?

De rol van zorgkantoren bij de inkoop van langdurige zorg verandert. Ze kopen steeds meer in op kwaliteit. Daarover voeren ze een dialoog met zorgaanbieders, maar hoe voer je het goede gesprek? Hoe vind je een balans tussen normatief en narratieve gegevens om de kwaliteit van zorg te meten? Wat moeten zorgkantoren wel/niet vragen ? Hoe kunnen zorgkantoren bijdragen aan het leren en ontwikkelen van organisaties? Het zorgkantoor én een zorgaanbieder delen hun ervaringen én gaan graag met u in gesprek hierover!

1.5
Lees meer Sluiten
Resultaten Zorgverkoopmonitor 2019: de kunst van contracteren in nieuwe tijden

Het contracteerseizoen staat weer voor de deur en het is tijd voor de eerste voorbereidingen. In deze workshop gaan wij met u aan de slag met de resultaten van het onderzoek naar zorgverkoop tijdens het afgelopen seizoen, dat is uitgevoerd onder zorgverkopers bij ziekenhuizen, ggz-instellingen, zelfstandige klinieken en revalidatiecentra. De resultaten worden gespiegeld aan de praktijkervaringen van de zorgverkoop in het Erasmus MC. Wat moet er op de beleidsagenda staan? Hoe is het proces te beïnvloeden? Hoe ziet de ideale organisatie er uit? Hoe kom je tot een andere relatie met de zorgverzekeraar? En tot welke resultaten kan dit leiden? Deze en nog veel meer vragen gaan wij met u in dezer workshop beantwoorden. Na deze workshop verlaat u de zaal met nieuwe inzichten en concrete vervolgstappen om uw zorgverkoop verder te verbeteren.

2.1
Lees meer Sluiten
Patiëntenparticipatie bij zorginkoop CZ, inzet ervaringsdeskundigen bij zorginkoop gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor

Deze sessie geeft u toelichting over hoe CZ patiëntenparticipatie heeft georganiseerd bij de zorginkoop.  De inzet van ervaringsdeskundigen bij zorginkoop in de gehandicaptenzorg  is daar een onderdeel van. Samen met ervaringsdeskundigen worden de ervaringen en resultaten hiervan besproken.

2.2
Lees meer Sluiten
Actuele jurisprudentie rondom inkoop binnen het sociaal domein

Tim Robbe gaat samen met u in op de juridische grenzen aan het ‘open house’ model. Is sturen wel mogelijk? Welke verplichtingen hebben gemeenten bij het vaststellen van tarieven en wat als dat niet goed gaat? Verder wordt er ingegaan op de impact van bestuursrechtelijke uitspraken (CRvB 8 oktober 2018) op aanbestedingsrechtelijke en contractrechtelijke relaties tussen gemeenten en zorgaanbieders. Hoe verder? Tot slot zal het Verdrag Handicap VN besproken worde: heeft dit wel of geen juridisch effect op inkoop en indicering in het sociaal domein?

2.3
Lees meer Sluiten
Organiseren van zorgverkoop: hoe houd je de regie?

Het is duidelijk: zorgverkoop raakt veel essentiële thema’s van de organisatie, denk aan: strategie, inhoud, financiën, marketing. Enerzijds ben je afhankelijk van input tijdens de zorgverkoop en anderzijds is een heldere vertaling van contracten naar de praktijk nodig om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Hoe organiseer je dit? Hoe zorg je dat niet alles onder de noemer ‘zorgverkoop’ valt? Hoe houd je de regie?

Wij hebben een top 5 uitdagingen in het organiseren van zorgverkoop vanuit de praktijk opgehaald. Tijdens de sessie selecteren we samen met jullie twee uitdagingen waar we op in gaan zoomen. Een sessie waar je zelf invloed hebt op het programma. Waarbij niet alleen onze ervaringen met het organiseren van de zorgverkoop, maar ook die van jullie als deelnemers centraal staan.

2.4
Lees meer Sluiten
Van strategie tot waardegerichte zorgcontractering

Drie jaar geleden is het Maasstadziekenhuis onder leiding van hun voorzitter Raad van Bestuur Peter Langenbach begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe strategie. In dit strategisch medisch beleidsplan is onder andere vastgelegd in welk zorgaanbod het ziekenhuis gaat investeren, hoe de organisatie daarvan wordt aangestuurd. Vorig jaar is geconcretiseerd hoe er op zorginkoop wordt ingestoken om deze strategie te realiseren. Zo is er een vast bedrag voor acute zorg vastgelegd, dat hoger of lager wordt op basis van kwaliteitsverbeteringen.

Hoe kwam het Maasstadziekenhuis tot deze nieuwe strategie, welke keuzes zijn er in het zorgaanbod gemaakt en hoe zijn de onderhandelingen ingestoken met de verschillende zorgverzekeraars? Op interactieve wijze zal de heer Langenbach u vertellen tot welke contractering dit heeft geleid en wat het vervolg hierop zal zijn.

Praktische informatie Dag van de Zorginkoop

Datum
Woensdag 20 maart 2019

Locatie
Hotel Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving

Tarieven
449,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,-    per persoon (btw vrij) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

*Primaire doelgroep

Hoofd Inkoop, medewerker Inkoop, directie/management/raad van bestuur, hoofd kwaliteit, medewerker Kwaliteit, medewerker Zorg verkoop, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, adviseur/consultant, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist,  huisarts, juridisch medewerker.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar shannah.spoelstra@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.