Dag van de Zorginkoop 2020

Oplossingen voor botsende belangen bij zorg- in-en verkoop

Budgetplafonds én de niet-gecontracteerde zorg vormen de headlines van het nieuws. Net als de tekorten in de jeugdzorg en ggz.

Dat zijn duidelijke signalen dat er veel terrein te winnen is bij de in- en verkoop van zorg. Steeds meer partijen kiezen een eigen visie en beleid, maar welke consequenties heeft dit voor de collectieve verantwoordelijkheid? Ondanks alle conflicterende belangen delen inkopers, zorgaanbieders en patiënten/cliënten de verantwoordelijkheid van de individuele kwaliteit van zorg én de collectieve kosten.

Verdiep uzelf in de zorginkoop van nu, kom naar de Dag van de Zorginkoop en ontdek dé oplossingen voor uw uitdagingen bij de in- en verkoop van zorg!
U ontmoet o.a. drs. Georgette Fijneman | directievoorzitter Zilveren Kruis | prof. dr. ir. Erik van Raaij, hoogleraar Inkoopmanagement in de Zorg Erasmus Universiteit Rotterdam | drs. Peter Langenbach, bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis | prof. dr. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht.

Kom naar de Dag van de Zorginkoop, ontmoet andere professionals en leer:

 • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van zorginkoop;
 • Wat dé oplossingen zijn voor budgetplafonds;
 • Hoe u kunt samenwerken over de financiële muren van WMO, Wlz en Zvw;
 • Hoe u succesvol kunt onderhandelen met meer dan 270 verschillende partijen;
 • Welke lessen u kunt leren van fouten van anderen.

Programma

09.00
Ontvangst
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

Welkom en uitleg van de dag door de dagvoorzitter.

09.40
Lees meer Sluiten
Van beleid naar praktijk; zorginkoop richting de toekomst

Het schuurt op de grenzen van de Zvw, Wlz en het sociale domein.

 • Waar schuurt het precies en wat is de oorzaak?
 • Hoe toekomstbestendig zijn deze wetten nog?
 • Wat zijn de contouren van een toekomstbestendige zorg

10.10
Lees meer Sluiten
Risico’s en kansen van nieuw inkoopbeleid rondom Integrale Diagnostiek

VGZ introduceert komend jaar een model waarbij één gecontracteerde partij per regio de regie over de diagnostiek in handen krijgt. Zorgverzekeraar CZ heeft een vergelijkbaar initiatief. Er lijkt een omslag te komen dat verzekeraars een eigen koers bepalen. Maar welke consequenties heeft dit voor zorgorganisaties? Moeten zij zich voegen of zelf een bepalende rol spelen?

 • Wat zijn de consequenties van dit nieuwe beleid?
 • Welke kansen en gevaren biedt het?
 • Welke rolverdeling zou het meest opportuun zijn?
 • Wat kunnen gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders hiervan leren?

10.50
Lees meer Sluiten
Dé oplossing voor budgetplafonds volgens de ziekenhuisbestuurder

Betalen voor kwaliteit en niet voor aantallen patiënten’ is de oplossing volgens Peter Langenbach. Sowieso het breder inkopen /contracteren van zorg door de zorgverzekeraars zou voor een hogere kwaliteit én uiteindelijk voor een besparing kunnen zorgen. Wat zijn de eventuele belemmeringen en mogelijkheden?

11.30
Netwerkpauze
11.50
Lees meer Sluiten
De Zorginkoop van de Toekomst; regionale samenwerkingen

Afgelopen week in het nieuws: “Samenwerking tussen huisartsen scheelt miljoenen euro’s”. Dat is goed nieuws, omdat het kennelijk echt mogelijk is om de Juiste Zorg Op de Juiste Plek te laten landen. Wat minder in het oog springt, is dat deze samenwerking tussen huisartsen pas echt tot stand komt en impact heeft als deze is ingebed in een bredere regionale samenwerking gericht op toekomstbestendigheid van de zorg. Met partners binnen en buiten de zorg. Een van de cruciale partners is de zorgverzekeraar. Een andere kijk op de zorginkooprol van de zorgverzekeraar, zoals door CZ ontwikkeld in het regioregie model en toegepast in Zuid-Limburg, is een randvoorwaarde. In de presentatie wordt verteld hoe in Limburg behalve aan de zorg van de toekomst ook wordt gewerkt aan de zorginkoop van de toekomst.

12.45
Netwerkpauze en lunch
13.45
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Kennissessies
14.30
Korte pauze
14.45
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Kennissessies
15.40
Lees meer Sluiten
De COVID-crisis biedt kansen om de zorg versneld en blijvend anders in te richten

Vergrijzing, een stijgende zorgvraag, groeiende personeelstekorten en COVID drukken op ons zorgsysteem. Het aandeel van de zorguitgaven op het totaal van de collectieve uitgaven neemt gestaag toe en zorgt voor verdringing. Dat er iets moet veranderen is voor iedereen duidelijk, maar de manier waarop dit moet gebeuren leidt tot discussie. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ziet een duidelijke oplossingsrichting. Georgette Fijneman deelt haar oplossingen én gaat in op de rol die Zilveren Kruis pakt in de zorgtransformatie.

16.15
Lees meer Sluiten
7 stappen van dé nieuwe, succesvolle manier van contracteren

Buurtzorg Nederland heeft voor het eerst een meerjarencontract wijkverpleging afgesloten met Zilveren Kruis. Dit contract is op een vernieuwende manier tot stand gekomen.  Door niet tegen elkaar te werken en de eigen belangen voorop te stellen, maar juist mét elkaar. Deze manier van contracteren leidt tot andere, betere resultaten, zinvolle innovaties, toegankelijke en betaalbare zorg. Jos de Blok, oprichter Buurtzorg en Digna de Bruin, oprichter De Rechtmakers, delen de 7 stappen van ‘De Rechtmakersmethode’ en de eigen ervaringen.

16.50
Afsluiting

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kennissessies 

1.1
Lees meer Sluiten
Succesfactoren van de zorgverkoop met zorgkantoren en gemeenten

’s Heeren Loo sluit contracten af met alle zorgkantoren en meer dan 270 verschillende gemeenten. Hoe zorgen zij er voor dat de zorgverkoop succesvol is. ’s-Heeren Loo is de grootste organisatie voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren heeft ’s Heerenloo de herziening van de langdurige zorg en jeugdzorg in alle facetten meegemaakt, zowel met de zorgkantoren als met gemeenten. Nu is het tijd voor transformatie.

 • Wat zijn de uitdagingen van de transformatie voor ’s Heerenloo?
 • Hoe spelen zij zo goed als mogelijk daarop in via de zorgverkoop?
 • Hoe verhoudt het zorginkoopbeleid van gemeenten en zorgkantoren zich hiertoe?
 • Hoe pakken zij dat op vanuit de zorgverkoop?
 • Welke ervaringen hebben ze daarbij opgedaan?

Dat vertellen ze graag tijdens deze kennissessie.

1.2
Lees meer Sluiten
5 tips voor het afsluiten van meerjarencontracten

Zuyderland is erin geslaagd om een tienjarig contract met verzekeraar CZ te tekenen en een driejarig contract met VGZ. Hoe zijn ze daarin geslaagd en welke valkuilen en oplossingen zijn ze tegengekomen? Tijdens deze sessie krijgt u 7 tips om ook succesvol meerjarencontracten af te sluiten.

1.3
Lees meer Sluiten
3 tips voor een betere aansluiting tussen beleid en inkoop

Wilt u snel vooruitgang boeken met de transformatie van zorg, dan is het raadzaam om de beleids- en inkoopdocumenten goed onder de loep te nemen. Immers het beoogde beleid kan door een onduidelijke formulering in inkoopdocumenten compleet andere uitwerkingen hebben. Expert Brian Esselaar
* duidt de verschillen tussen correlatie en causatie
* geeft voorbeelden uit de praktijk van deze misvattingen
* geeft tips over hoe je stakeholders bij deze optimalisatie betrekt

1.4
Lees meer Sluiten
De doorstart van ziekenhuis contractering in crisistijd

De Covid-19 pandemie beheerst de zorg en heeft een groot effect op de zorgverkoop met verzekeraars. Maar wat zijn nu precies de voor- en nadelen hiervan en hoe kunnen ziekenhuizen hierop inspelen? Ondertussen blijft voor veel zorgverkopers de transformatie van zorg (JZOJP) topprioriteit. Wat vinden we als zorgverkopers van onze rol hierin en waar kunnen we de verplaatsing van zorg versnellen? En als dit tenslotte onze twee belangrijkste opdrachten zijn, hoe kunnen we de zorgverkoop dan het beste organiseren? Antwoorden op deze én andere vragen komen aan bod in deze volledig interactieve kennissessie, waarin u met collega’s van andere zorgaanbieders in gesprek gaat over deze thema’s.
Na deze workshop;

 • Heeft u uw visie op de huidige situatie kunnen vormen, toetsen en waar mogelijk verder verrijkt;
 • Beschikt u over praktische tips over hoe andere zorgaanbieders omgaan met de huidige situatie;
 • Heeft u uw netwerk vergroot van zorgverkopers van andere zorgaanbieders.

2.1
Lees meer Sluiten
Succesfactoren van de zorgverkoop met zorgkantoren en gemeenten

’s Heeren Loo sluit contracten af met alle zorgkantoren en meer dan 270 verschillende gemeenten. Hoe zorgen zij er voor dat de zorgverkoop succesvol is. ’s-Heeren Loo is de grootste organisatie voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren heeft ’s Heerenloo de herziening van de langdurige zorg en jeugdzorg in alle facetten meegemaakt, zowel met de zorgkantoren als met gemeenten. Nu is het tijd voor transformatie.

 • Wat zijn de uitdagingen van de transformatie voor ’s Heerenloo?
 • Hoe spelen zij zo goed als mogelijk daarop in via de zorgverkoop?
 • Hoe verhoudt het zorginkoopbeleid van gemeenten en zorgkantoren zich hiertoe?
 • Hoe pakken zij dat op vanuit de zorgverkoop?
 • Welke ervaringen hebben ze daarbij opgedaan?

Dat vertellen ze graag tijdens deze kennissessie.

2.2
Lees meer Sluiten
Tips voor het professioneel organiseren van zorgverkoop

Welke positie heeft zorgverkoop in uw organisatie? In hoeverre is zorgverkoop geïntegreerd in de bedrijfsvoering? Is de organisatie reactief of pro-actief in dit proces? Tijdens deze kennissessie doorlopen we de verschillende fasen om te komen tot een professionele organisatie van zorgverkoop. Vervolgens toetsen we deze fasen aan uw praktijk en geven inzicht in wat nodig is om de volgende stap te zetten. Net als eerdere jaren, kunt u van ons een interactieve sessie verwachten, waarin de ervaringen en uitdagingen van de deelnemers centraal staan. Leuk als u erbij bent!

Tijdens deze sessie leert u:

 • In welke ontwikkelfase van zorgverkoop uw organisatie zich bevindt;
 • Concrete tips en acties om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van zorgverkoop binnen uw organisatie;
 • Actuele praktijkvoorbeelden en uitdagingen uit de brede zorgsector.

2.3
Lees meer Sluiten
5 modellen voor zorginkoop door gemeenten

Onderzoeker Niels Uenk is gepromoveerd op de ontwikkelingen rondom het gemeentelijk opdrachtgeverschap voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Uit analyse van vele inkoopdocumenten blijkt dat 2 inkoopmodellen het meest worden toegepast. Welke zijn dat en op welke manier kun je daar als zorgorganisatie op inspelen? Welke modellen leiden tot de beste cliënttevredenheid?

2.4

Samenwerkingen tussen zorgaanbieders over de schotten heen is ingewikkeld. Xander Koolman en Eric van der Hijden hebben onderzoek gedaan naar de knelpunten. De oplossing vonden zij in een vorm van financiering die de integrale zorgbehoefte van patiënten als vertrekpunt neemt; zorgbundels.

Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over de routemap die u als zorgaanbieder langs de obstakels helpt.

* Kennissessies onder voorbehoud van wijzigingen

Praktische informatie Dag van de Zorginkoop

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum en locatie
Dag van de Zorginkoop 2020 verplaatst
Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan honderd personen afgekondigd. Om deze reden zal de Dag van de Zorginkoop van 18 maart worden verplaatst naar 30 september 2020, Beatrix Theater Utrecht. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Tarieven
799,-    per persoon (btw vrij*) | Prijs voor niet-primaire doelgroep
449,-    per persoon (btw vrij*) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep**
399,-    per persoon (btw vrij*) | Tarief voor abonnees van Zorgvisie

*CRKBO geregistreerd

**Hoofd Inkoop, medewerker Inkoop, directie/management/raad van bestuur, hoofd kwaliteit, medewerker Kwaliteit, medewerker Zorg verkoop, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, adviseur/consultant, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist,  huisarts, juridisch medewerker binnen zorgorganisaties.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heeft u vragen over..

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eefje Korten (eventcoördinator)
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.