Dag van de Zorginkoop 2020

Oplossingen voor botsende belangen bij zorg- in-en verkoop

Budgetplafonds én de niet-gecontracteerde zorg vormen de headlines van het nieuws. Net als de tekorten in de jeugdzorg en ggz.

Dat zijn duidelijke signalen dat er veel terrein te winnen is bij de in- en verkoop van zorg. Steeds meer partijen kiezen een eigen visie en beleid, maar welke consequenties heeft dit voor de collectieve verantwoordelijkheid? Ondanks alle conflicterende belangen delen inkopers, zorgaanbieders en patiënten/cliënten de verantwoordelijkheid van de individuele kwaliteit van zorg én de collectieve kosten.

Verdiep uzelf in de zorginkoop van nu, kom naar de Dag van de Zorginkoop en ontdek dé oplossingen voor uw uitdagingen bij de in- en verkoop van zorg!
U ontmoet o.a. drs. Georgette Fijneman | directievoorzitter Zilveren Kruis | prof. dr. ir. Erik van Raaij, hoogleraar Inkoopmanagement in de Zorg Erasmus Universiteit Rotterdam | drs. Peter Langenbach, bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis | prof. dr. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht.

Kom naar de Dag van de Zorginkoop, ontmoet andere professionals en leer:

 • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van zorginkoop;
 • Wat dé oplossingen zijn voor budgetplafonds;
 • Hoe u kunt samenwerken over de financiële muren van WMO, Wlz en Zvw;
 • Hoe u succesvol kunt onderhandelen met meer dan 270 verschillende partijen;
 • Welke lessen u kunt leren van fouten van anderen.

Programma

09.00
Ontvangst
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

Welkom en uitleg van de dag door de dagvoorzitter.

09.40
Lees meer Sluiten
Van beleid naar praktijk; zorginkoop richting de toekomst

Het schuurt op de grenzen van de Zvw, Wlz en het sociale domein.

 • Waar schuurt het precies en wat is de oorzaak?
 • Hoe toekomstbestendig zijn deze wetten nog?
 • Wat zijn de contouren van een toekomstbestendige zorg

10.10
Lees meer Sluiten
Risico’s en kansen van nieuw inkoopbeleid rondom Integrale Diagnostiek

VGZ introduceert komend jaar een model waarbij één gecontracteerde partij per regio de regie over de diagnostiek in handen krijgt. Zorgverzekeraar CZ heeft een vergelijkbaar initiatief. Er lijkt een omslag te komen dat verzekeraars een eigen koers bepalen. Maar welke consequenties heeft dit voor zorgorganisaties? Moeten zij zich voegen of zelf een bepalende rol spelen?

 • Wat zijn de consequenties van dit nieuwe beleid?
 • Welke kansen en gevaren biedt het?
 • Welke rolverdeling zou het meest opportuun zijn?
 • Wat kunnen gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders hiervan leren?

10.50
Lees meer Sluiten
Dé oplossing voor budgetplafonds volgens de ziekenhuisbestuurder

Betalen voor kwaliteit en niet voor aantallen patiënten’ is de oplossing volgens Peter Langenbach. Sowieso het breder inkopen /contracteren van zorg door de zorgverzekeraars zou voor een hogere kwaliteit én uiteindelijk voor een besparing kunnen zorgen. Wat zijn de eventuele belemmeringen en mogelijkheden?

11.20
Netwerkpauze
11.50

De zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland is ingewikkeld. Wie zelfstandig wil blijven wonen, krijgt te maken met een scala aan professionele hulpverleners in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Opella wil de zorg en ondersteuning samenhangend organiseren met één klant, één plan, één arrangeur, die kan handelen over alle domeinen heen.  Hierover zijn met gemeente Ede, zorgkantoor Menzis en zorgverzekeraar Menzis afspraken gemaakt om dit domeinoverstijgend werken vorm te geven.  De arrgangeur is daarin een belangrijke sleutel. Die ziet wat er nodig is, regelt dat met de klant en zijn netwerk.

 • Hoe is deze werkwijze tot stand gekomen?
 • Welke gedeelde en botsende belangen hebben de 3 partijen afzonderlijk ervaren?
 • Wat zijn de grootste struikelblokken geweest en hoe is daarmee omgegaan?
 • Wat hebben de diverse partijen op moeten geven en wat levert het uiteindelijk op?

Vanuit vier invalshoeken hoort u de geleerde lessen.

12.45
Netwerkpauze en lunch
13.45
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Kennissessies
14.30
Korte pauze
14.45
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Kennissessies
15.40
Lees meer Sluiten
Oplossingen voor conflicterende belangen volgens de zorgverzekeraar

De demografische en medisch-technologische ontwikkelingen zorgen voor een dubbele druk op de collectieve uitgaven aan zorg. Het aandeel van deze zorguitgaven op het totaal van de collectieve uitgaven neemt gestaag toe en zorgt voor verdringing. Dat er iets moet veranderen is voor iedereen duidelijk, maar de manier waarop dit moet gebeuren leidt tot discussie. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ziet een duidelijke oplossingsrichting. Georgette Fijneman deelt haar oplossingen én welke rol Zilveren kruis hierbij spelen.

16.15
Lees meer Sluiten
7 stappen van dé nieuwe, succesvolle manier van contracteren

Buurtzorg Nederland heeft voor het eerst een meerjarencontract wijkverpleging afgesloten met Zilveren Kruis. Dit contract is op een vernieuwende manier tot stand gekomen.  Door niet tegen elkaar te werken en de eigen belangen voorop te stellen, maar juist mét elkaar. Deze manier van contracteren leidt tot andere, betere resultaten, zinvolle innovaties, toegankelijke en betaalbare zorg. Jos de Blok, oprichter Buurtzorg en Digna de Bruin, oprichter De Rechtmakers, delen de 7 stappen van ‘De Rechtmakersmethode’ en de eigen ervaringen.

16.50
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kennissessies 

1.1
Lees meer Sluiten
Succesfactoren van de zorgverkoop met zorgkantoren en gemeenten

’s Heeren Loo sluit contracten af met alle zorgkantoren en meer dan 270 verschillende gemeenten. Hoe zorgen zij er voor dat de zorgverkoop succesvol is. ’s-Heeren Loo is de grootste organisatie voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren heeft ’s Heerenloo de herziening van de langdurige zorg en jeugdzorg in alle facetten meegemaakt, zowel met de zorgkantoren als met gemeenten. Nu is het tijd voor transformatie.

 • Wat zijn de uitdagingen van de transformatie voor ’s Heerenloo?
 • Hoe spelen zij zo goed als mogelijk daarop in via de zorgverkoop?
 • Hoe verhoudt het zorginkoopbeleid van gemeenten en zorgkantoren zich hiertoe?
 • Hoe pakken zij dat op vanuit de zorgverkoop?
 • Welke ervaringen hebben ze daarbij opgedaan?

Dat vertellen ze graag tijdens deze kennissessie.

1.2
Lees meer Sluiten
5 tips voor het afsluiten van meerjarencontracten

Zuyderland is erin geslaagd om een tienjarig contract met verzekeraar CZ te tekenen en een driejarig contract met VGZ. Hoe zijn ze daarin geslaagd en welke valkuilen en oplossingen zijn ze tegengekomen? Tijdens deze sessie krijgt u 7 tips om ook succesvol meerjarencontracten af te sluiten.

1.3
Lees meer Sluiten
3 tips voor een betere aansluiting tussen beleid en inkoop

Wilt u snel vooruitgang boeken met de transformatie van zorg, dan is het raadzaam om de beleids- en inkoopdocumenten goed onder de loep te nemen. Immers het beoogde beleid kan door een onduidelijke formulering in inkoopdocumenten compleet andere uitwerkingen hebben. Expert Brian Esselaar
* duidt de verschillen tussen correlatie en causatie
* geeft voorbeelden uit de praktijk van deze misvattingen
* geeft tips over hoe je stakeholders bij deze optimalisatie betrekt

1.4
Lees meer Sluiten
Zorgverkoopmonitor Ziekenhuizen 2020: resultaten van het onderzoek

De kranten staan vol met verhalen over botsende belangen, maar hoe groot is het probleem nu echt? Hoeveel patiëntenstops zijn er geweest en wat was de omvang? En welke samenwerking staat hier tegenover, bijvoorbeeld op het gebied van Juiste Zorg op de Juiste Plek? Antwoorden op deze én andere vragen komen aan bod in deze workshop, waarin wij u de onderzoeksresultaten presenteren van De Zorgverkoopmonitor Ziekenhuizen.
Na deze workshop;

 • Beschikt u over de laatste nieuwe inzichten over de huidige status van contractering tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars;
 • Bent u in gesprek gegaan met andere zorgaanbieders over uw situatie en de uitkomsten;
 • Heeft u concrete aanbevelingen om uw zorgverkoop verder te verbeteren.

2.1
Lees meer Sluiten
Tips voor domein overschrijdend werken in de praktijk

Opella heeft veel ervaring opgedaan met domein overschrijdend werken. De samenwerking met gemeente Ede, het zorgkantoor en de verzekeraar komt tijdens het ochtendprogramma aan bod. In deze sessie deelt Suzanne Derksen samen met een arrangeur  de ins- en outs over hoe deze samenwerking in de dagelijkse praktijk werkt.  Het vraagt van professionals om anders te kijken, om tot andere oplossingen te komen. We beginnen niet bij de portemonnee, maar bij de oplossingen voor de vragen van de klant. Dat leidt tot besparingen en verschuiving in kosten.

2.2
Lees meer Sluiten
Tips voor het professioneel organiseren van zorgverkoop

Welke positie heeft zorgverkoop in uw organisatie? In hoeverre is zorgverkoop geïntegreerd in de bedrijfsvoering? Is de organisatie reactief of pro-actief in dit proces? Tijdens deze kennissessie doorlopen we de verschillende fasen om te komen tot een professionele organisatie van zorgverkoop. Vervolgens toetsen we deze fasen aan uw praktijk en geven inzicht in wat nodig is om de volgende stap te zetten. Net als eerdere jaren, kunt u van ons een interactieve sessie verwachten, waarin de ervaringen en uitdagingen van de deelnemers centraal staan. Leuk als u erbij bent!

Tijdens deze sessie leert u:

 • In welke ontwikkelfase van zorgverkoop uw organisatie zich bevindt;
 • Concrete tips en acties om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van zorgverkoop binnen uw organisatie;
 • Actuele praktijkvoorbeelden en uitdagingen uit de brede zorgsector.

2.3
Lees meer Sluiten
5 modellen voor zorginkoop door gemeenten

Onderzoeker Niels Uenk is gepromoveerd op de ontwikkelingen rondom het gemeentelijk opdrachtgeverschap voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Uit analyse van vele inkoopdocumenten blijkt dat 2 inkoopmodellen het meest worden toegepast. Welke zijn dat en op welke manier kun je daar als zorgorganisatie op inspelen? Welke modellen leiden tot de beste cliënttevredenheid?

2.4

Samenwerkingen tussen zorgaanbieders over de schotten heen is ingewikkeld. Xander Koolman en Eric van der Hijden hebben onderzoek gedaan naar de knelpunten. De oplossing vonden zij in een vorm van financiering die de integrale zorgbehoefte van patiënten als vertrekpunt neemt; zorgbundels.

Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over de routemap die u als zorgaanbieder langs de obstakels helpt.

* Kennissessies onder voorbehoud van wijzigingen

Praktische informatie Dag van de Zorginkoop

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum en locatie
Dag van de Zorginkoop 2020 verplaatst
Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan honderd personen afgekondigd. Om deze reden zal de Dag van de Zorginkoop van 18 maart worden verplaatst naar 30 september 2020, Beatrix Theater Utrecht. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Tarieven
799,-    per persoon (btw vrij*) | Prijs voor niet-primaire doelgroep
449,-    per persoon (btw vrij*) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep**
399,-    per persoon (btw vrij*) | Tarief voor abonnees van Zorgvisie

*CRKBO geregistreerd

**Hoofd Inkoop, medewerker Inkoop, directie/management/raad van bestuur, hoofd kwaliteit, medewerker Kwaliteit, medewerker Zorg verkoop, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, adviseur/consultant, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist,  huisarts, juridisch medewerker binnen zorgorganisaties.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heeft u vragen over..

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eefje Korten (eventcoördinator)
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.