Advanced Program Zorgmanagement

Verdiep uzelf in de belangrijkste MBA vakken voor de zorg.

Volgeboekt
Deze editie van het Advanced Program Zorgmanagement is volgeboekt. Meld u aan voor de eerstvolgende editie met als startdatum 9 maart 2022. Meer informatie? Neem contact op met programmamanager Joanne Bijleveld via 030 – 638 37 11 of joanne.bijleveld@bsl.nl.

Zor 0415 Header Zorgvisieacademy Advanced 700x350 3

Het Advanced Program Zorgmanagement is een compact, intensief executive programma. U wordt meegenomen in actuele thema's en belangrijkste MBA vakken toegespitst op de zorg. Continu wordt daarbij de vertaling gemaakt naar de eigen organisatie.

U krijgt in een kleine, vertrouwde setting inzicht in het dynamische zorglandschap. Dit programma biedt u een theoretische verdieping en persoonlijke ontwikkeling. In 7 dagen worden onder andere de volgende bedrijfskundige onderwerpen met u behandeld:

 • Strategisch management
 • Financieel management
 • Innovatie en ethiek
 • Leiderschap
 • Marketing

Wat kunt u verwachten?
Hoogleraren en praktijkdocenten van Nyenrode Business Universiteit geven u nieuwe inzichten en maken de vertaalslag naar uw eigen zorgorganisatie. Zij vertellen u over de huidige stand van zaken in het zorglandschap en de toekomstperspectieven. U gaat naar huis met praktische kennis in bedrijfskundige disciplines om uw zorgorganisatie verder te ontwikkelen, te innoveren en te laten groeien.

Uw winst na deze opleiding

 • U weet in te spelen op de huidige ontwikkelingen in de zorg
 • U krijgt inzicht in bedrijfskundige disciplines toegespitst op de zorgsector
 • Rollen en posities van stakeholders in het moderne zorglandschap zijn u helder
 • U scherpt uw visie op leiderschap aan en leert uw eigen kwaliteiten kennen
 • U werkt aan een eigen organisatievraagstuk en rond de opleiding af met een presentatie aan de Raad van Advies

Veel deelnemers gingen u voor
‘Het heeft me wakker geschud betreffende de toekomst en handvatten geboden er toe te acteren.’

Leer ook om management en het primaire zorgproces sterker te verbinden en meld u vandaag nog aan.

Programma

Module 1: Strategie en digitale transformatie in het zorglandschap

Dag 1 – 8 september 2021

Module 1

Opening door programmamanager Julia van Elten.

Module 1

Strategische vraagstukken verschillen in een aantal opzichten van de meeste andere vraagstukken. Zo vereist het ontwikkelen van een visie op de lange termijn niet alleen logica en gedegen analyses maar ook intuïtie en verbeelding. Om als leider de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen is het nodig om op een hoger niveau het probleem te kunnen definiëren en vanuit verschillende en deels tegenstrijdige perspectieven te kunnen handelen. U wordt uitgedaagd om uw strategisch denken te ontwikkelen.

 • U krijgt een overzicht van strategie ontwikkeling door de tijd heen
 • U krijgt tools om een duurzame strategie te ontwikkelen
 • U leert de vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie

Module 1

Zorgondernemer en gastdocent aan Nyenrode Business Universiteit, Vincent de Schepper, geeft u een inleiding op de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. Toenemende vergrijzing, afnemende middelen en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan. Het zorgaanbod wordt in toenemende mate afgestemd op persoonlijke wensen van patiënten/consumenten en door internationalisering en technologie gedreven innovaties stijgen de aanbodmogelijkheden. Leer het maatschappelijk speelveld op macro- meso- en microniveau kennen in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.
 • U krijgt een update van de laatste ontwikkelingen
 • U krijgt een goed beeld van de huidige dilemma’s in het zorglandschap
 • U krijgt een totaal beeld van de zorgontwikkelingen door de eeuwen heen

Module 1
Lees meer Sluiten
Avondsessie: kennismaking en vraagstuk

Tijdens het Advanced Program Zorgmanagement adviseert u elkaar over een persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk dat in uw organisatie speelt. De essentie hiervan is dat u zelf actief aan de slag gaat met uw vraagstuk en gedurende het programma aan de hand van de gegeven theorie de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. In de slotmodule presenteert u uw bevindingen aan een Raad van Advies, bestaande uit alumni van deze opleiding en de overige deelnemers uit de groep. De vorm van uw vraagstuk is vrij. Het kan uw reflectie zijn op een zakelijk vraagstuk van uw organisatie, ontwikkelingen in de markt of op een samenwerkingsthema.

Kennismaking met de andere deelnemers is bij dit proces van essentieel belang. In deze avondsessie, onder leiding van programmamanager Julia van Elten, leert u elkaar beter kennen en hoort u van elkaar met welke vraagstukken u zich bezighoudt als zorgprofessional.

Dag 2 – 9 september

Module 1

Een gezonde samenleving vraagt om samenwerken in de zorg stelt prof. dr. Annemieke Roobeek in dit college. Als er een paradox is dan is het dat de cliënt in de zorg centraal gesteld wordt, maar dat de zorg eromheen in silo’s blijft werken. Dan moet en kan anders. Om onbetaalbaarheid, ineffectiviteit en ongenoegen voor te blijven, zal er netwerkend in ecosystemen samengewerkt moeten worden. In dit college gaan we in op strategische keuzes maken in het met elkaar opbouwen van gezonde en innovatieve zorg.

 • U leert op een andere de zorg op een andere manier te organiseren
 • U leert waar het ecosysteem aan moet voldoen om te kunnen samenwerken
 • U ontwikkeld uw eigen strategie om netwerkend samen te werken

Module 1

Met welk innovatief idee wilt u ervoor zorgen dat uw zorgorganisatie meer omzet en resultaat behaalt? We vragen u met ideeën te komen waarbij een (nieuw) product of dienst in de markt wordt geïntroduceerd. Dit product of deze dienst mag allerlei vormen hebben, maar een consultancy- of adviespraktijk is niet toegestaan. Voorts is een substantiële financiering verplicht, dient een substantieel en ambitieus doel te hebben en dienen na twee jaar minimaal drie mensen een dienstbetrekking te hebben.

 • U leert de kernwaarden van ondernemerschap
 • U leert buiten uw eigen zorgkaders te denken
 • U leert een goed idee om te zetten naar een uitvoerbaar plan

Module 2: Change & Finance in de zorg

Dag 3 – 6 oktober 2021

Module 2

Nederlandse zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met de vraag hoe zij hun marketing – de onderlinge afstemming van vraag en aanbod – moeten vormgeven. In de zorg lijkt deze afstemming vanzelfsprekend, maar de realiteit laat zien dat vraag en aanbod elkaar toch niet altijd goed weten te vinden. Uiteindelijk gaat het bij marketing erom om het creëren van waarde voor de klant op een manier die waarde creëert voor jouw organisatie. Dat betekent onder andere dat je goed moet weten wat je klant nu nodig heeft. Dat kan iets anders zijn dan dat hij wenst. En is het belangrijk in kaart te brengen welke partijen er van belang zijn naast de cliënt of klant die je wil bedienen. In het veranderende zorglandschap zijn er een tal van nieuwe ontwikkelingen en technologieën, maar welke leveren echt iets op voor uw cliënt of klant? Marketingprincipes veranderen niet, hun toepassingen wel.

 • U leert welke ontwikkelingen het belang van marketing in de zorg bepalen
 • U leert van relevante voorbeelden van marketing binnen en buiten de zorg
 • U leert antwoorden te vinden op de fundamentele vragen rond klantwaarde, effectiviteit en efficiëntie van marketingmaatregelen

Module 2
Lees meer Sluiten
Verandermanagement in de zorg

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang. Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn.

 • U leert welke benaderingswijze de grootste kans op succes biedt
 • U leert het typeren van de omstandigheden en veranderopgave
 • U leert betekenis te geven aan uw eigen rol en opstelling in een verandering

Module 2
Lees meer Sluiten
Inspiratiesessie: praktijkspreker

Pier Eringa verteld aan de hand van zijn ervaring als bestuurder over boardroom dynamics, ondernemerschap en visie ontwikkeling. Hij weet als geen ander hoe verandering te brengen in complexe organisaties. Hij neemt u mee in de lessen die hij zelf heeft opgedaan in de diverse rollen die hij heeft gehad zowel binnen als buiten de zorg.
Deze inspiratie sessie daagt u uit om met lef en nieuwsgierigheid aan de slag te gaan met uw eigen vraagstuk.

Dag 4 – 7 oktober 2021

Module 2

Als manager in de zorg moet u inzicht hebben in financiële factoren die voor de onderneming/instelling van belang zijn. Het gaat dan enerzijds om de traditionele begrippen, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Anderzijds zijn return on invested capital (ROIC) en cash flow denken steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet op de minste plaatst omdat er vandaag de dag meerdere stakeholders aan tafel zitten. Welke factoren zijn in deze setting van invloed en hoe zijn ze bij te sturen? Tijdens dit college wordt op een aantal factoren ingegaan die steeds belangrijker worden, zoals de beheersbaarheid van geldstromen het managen van werkkapitaal en het openhouden van de toegang tot de financiële markten.

 • U leert de betekenis van traditonele financiele begrippen
 • U leert wat de kern van financieel management is
 • U leert welke financiële factoren invloed op elkaar hebben

Module 2

Het tweede deel van de dag borduurt voort op de in de ochtend aangereikte achtergronden en tools bij financieel management. In de middag staan een aantal cases centraal. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld geldstromen en belangrijke financiële ratio’s te begrijpen, te analyseren en met elkaar te interpreteren. U krijgt tools en vergroot daarmee uw inzicht om te kunnen bijdragen aan financiële gerelateerde onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie.

 • U leert financiële ratio’s te berekenen
 • U leert het verhaal achter de cijfers te vertalen
 • U leert welke factoren aan een financieel gezonde organisatie bijdragen

Module 3: Leiderschap & ethiek in de zorg

Dag 5 – 3 november 2021

Module 3

Leiders vinden het vaak ingewikkeld om issues op het juiste abstractieniveau aan te pakken. Door een eenvoudige manier van ‘mensen te ontleden’ worden leiders effectiever in het aansturen van organisaties. De filosofie van Authentiek Leiderschap helpt daarbij, is praktisch en tegelijk diepgaand. Tevens is het handig als leiders hun eigen ego’s onder ogen durven zien, daarvan gebruik kunnen maken, waarbij ze hun authentieke leiderschapsmissie altijd leidend laten zijn.

 • U leert uw authentiek leiderschapsmissie te formuleren
 • U leert wat de kern van geluk en succes is als leider en als organisatie
 • U ontdekt welke remmende factoren er spelen bij de ontwikkeling van goed leiderschap

Module 3
Lees meer Sluiten
Intervisie leiderschap

Onder begeleiding van diverse coaches is intervisie een zelfhulpmethode bedoeld om elkaar te helpen met een werk of privé gerelateerde kwestie. U gaat in kleine groepjes uiteen om de vooraf ingevulde Ego scan te reflecteren.

 • U krijgt inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen op het gebied van leiderschap
 • U leert deze inzichten toe te passen in uw huidige situatie als zorgprofessional
 • In gesprek met uw mededeelnemers helpt u elkaar verder ontwikkelen in uw leiderschapsrol

Dag 6 – 4 november 2021

Module 3

Tijdens deze dag bespreekt dr. Edgar Karssing morele dilemma’s in de zorg. U krijgt handvatten voor een goede discussie over zorg en past deze toe op uw eigen dilemma’s. Edgar zorgt, met zijn expertise, voor een goede balans tussen theorie en praktijk in dit onderdeel.

Leerdoelen zijn dat u na dit onderdeel:

 • bekend bent met een duidelijke definitie van ethiek en morele dilemma’s;
 • weet waar en wanneer ethiek in het werk een rol speelt;
 • zich meer bewust bent van het belang van ethiek voor het eigen professioneel handelen;
 • bekend bent met handvatten voor het bespreken van morele dilemma’s waarbij waarden, normen en verantwoordelijkheden conflicteren;
 • enthousiaster en zelfbewuster bent geworden om systematisch na te denken over morele dilemma’s.

Module 4: Vooruitkijken

Dag 7 – 8 december 2021

Module 4

Voor veel zorginstellingen is de uitdaging om voldoende tijd vrij te maken voor innovaties die hun voorbereiden op de toekomst. In deze sessie bespreken we met elkaar de kleine, weinig tijd vragende, acties die u op korte termijn kunt realiseren met een krachtige doorwerking op het innovatievermogen. Daarmee creëren we een innovatieve organisatie die “future-proof” is en die ook een aantrekkelijke werkgever zal zijn. U krijgt de belangrijkste innovatie inzichten, praktische tips en we sluiten af met een connected thinking die zal leiden tot ruim 100 kansen voor innoveren in uw organisatie. Die kansen en ideeën krijgt u na de sessie toegestuurd.

U leert:

 • De belangrijkste (toepasbare) inzichten over (sociale) innovatie
 • Kleine initiatieven en acties die leiden tot innovatiekansen.
 • Connected thinking: 100 innovatiekansen voor uw organisatie in 5 minuten

Module 4
Lees meer Sluiten
Eindpresentaties

In deze slotmodule presenteert u de eindresultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de Raad van Advies (RvA) en de overige deelnemers. Het gaat hier om de creativiteit van de verbinding van een onderwerp met de theorie. De RvA bestaat uit alumni en ervaren bestuurders uit de sector.

Module 4
Lees meer Sluiten
Afronden, terugkijken en vooruitkijken

Uitreiking van de certificaten en slotborrel.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers

Een gevarieerde groep hoogleraren en praktijkdocenten informeert u op inspirerende wijze over bedrijfskundige disciplines, de huidige stand van zaken in de zorgmarkt en de toekomstperspectieven.

Nieuwsgierig wie u ontmoet? Lees hier de brochure ‘Toonaangevende sprekers’.

Voor wie?

Wie nemen er deel?
Het Advanced Program Zorgmanagement is speciaal ontwikkeld voor managers, bestuurders en professionals in de zorg en zorggerelateerde sectoren. Dit programma is met name geschikt voor u als u meer grip wilt krijgen op de sterk veranderende sector en uzelf breder wilt ontwikkelen op het gebied van leiderschap en bestuur.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van alumni van het Advanced Program Zorgmanagement.

Bekijk een greep uit het oud-deelnemersveld

Organisatie Functie
Abrona Account Manager
Accolade Zorggroep Accountmanager
ACTA Adviseur
Amstelring Adviseur gezondheidzorg
Amsterdam Medisch Centrum Afdelingshoofd chirurgie vaat & trauma
Amsterdam UMC Nefroloog
Apanta GGZ Lid raad van bestuur
Arkin/PuntP Directeur
ATOsborne Adviseur / Consultant
Baalderborg Groep Orthopedagoog
BDO Belastingadviseurs Adviseur / Consultant
Berkhout Training & Advies Algemeen Manager
Bernhoven Algemene directie
Boeve Advies Arts
Bravis Ziekenhuis Basis arts
BVBA Beleidsmedewerker
Cardiologen Maatschap Rijnmond Zuid Bestuur
Cardiologenmaatschap Rotterdam Zuid Business Controller Intensieve Zorg
Carintreggeland Manager
Chires bv Plastisch chirurg
CNV Connectief Vakbondsbestuurder
Cooperatieve Vereniging Catharina Manager
DeKinderkliniek Almere B.V. Manager
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Chief Nurse Information Officer
Elyse klinieken voor nierzorg Consultant/Adviseur
Fierloos Zorgmanagement Directeur
Forcare Holding B.V. Directeur Instellingen
Franciscus Gasthuis Docent
GGD Amsterdam Teamleider
GGZ Rivierduinen Directeur
GGZ-Drenthe Klinisch psycholoog
Heliomare Doelgroepmanager
Het Oogziekenhuis Rotterdam Eigenaar
ING Groep N.V. Expert en mentor in Facilities
Innovatie Advies Gedragskunde Fiscalist
Innovatiefonds Zorgverzekeraars Hoofd zorg/welzijn
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Teamleider
Interim Hoofd Zorgwelzijn
Jeroen Bosch Ziekenhuis Adviseur / Consultant
Joost Zorgt Rotterdam Interim bestuurder/ directeur
Kennemer Gasthuis Locatiemanager
Kentalis Maatschapmanager
Kick your Habits Manager
Koninkelijke Visio Manager
Kyowa Kirin Pharma B.V. Manager Adviespunt Zorgbelang
Leids universitair medisch centrum Manager Behandeling
Lentis Directeur
LEO Pharma B.V. Manager Finance & Control
Levanto groep Manager
Loopbaan switch Manager huisartsenposten
Luijten Experience BV Adviseur / Consultant
LUMC afdeling hartziekten Manager Kwaliteit en Veiligheid
Meander Medisch Centrum Ziekenhuisapotheker
Mediant Manager Zorg Adviespunt
Medisch Spectrum Twente Manager Zorgadministratie
Medisch Spectrum twente Klinisch psycholoog
Mevrouw Slimmer Werken Marketing
Ministerie van Defensie Militaire GGZ
Mutsaersstichting Verpleegkundig Specialist GGZ / Zorgcontroller
NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer Operationeel Directeur
Noordwest Ziekenhuisgroep Radioloog
NWZ Regiomanager
NxtMed bv Sales/marketing
Performation healthcare Intelligence B.V. Verpleegkundig Specialist
PQR Ziekenhuisapotheker, afdelingshoofd
Pro Juventus Zorgmanager RVE
Pro Persona Manager
Slingeland Ziekenhuis Capaciteitsmanagement
SOVAK Adviseur / Consultant
Stichting Anton Constandse Manager
Stichting de Binnenvest Maatschappelijk werker
Stichting Prisma Teamleider
Stichting Rijncoepel Controller
Stichting tanteLouise Manager
Thuiszorg Het Friese Land Manager
Ziekenhuis Amstelland Manager
Ziekenhuis St Jansdal Manager
ZorgSaam Zorgsupport Manager

Maximaal aantal deelnemers
Interactie tussen docenten en deelnemers onderling staat bij dit intensieve programma voorop. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid. Er is daarom een maximum van 20 deelnemers per editie.

Vooropleiding
Deelnemers aan het Advanced Program Zorgmanagement hebben een academische opleiding of HBO-achtergrond. Of voldoen door relevante werkervaring aan het hiervoor genoemde niveau.

Studiebelasting
In de basis kunt u er vanuit gaan dat u aan twee avonden per module genoeg hebt om u gedegen voor te bereiden op de colleges. Daarnaast heeft u zelf veel invloed op de studiebelasing omdat dit samenhangt met de keuze voor uw persoonlijk vraagstuk. Hoe complexer het vraagstuk, hoe meer tijd u moet reserveren om hier aan te werken naast de modules. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met Joanne Bijleveld via 030 – 638 37 11 of  joanne.bijleveld@bsl.nl

Advies
Wilt u weten of dit programma ook voor u de juiste opleiding is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met:

Joanne Bijleveld

Programmamanager Zorgvisie Academy
T: 030 – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Alumni

Alumni editie voorjaar 2021
Alumni editie voorjaar 2020 Alumni editie najaar 2020
Alumni editie voorjaar 2019 Alumni editie najaar 2019
Alumni editie voorjaar 2018 Alumni editie najaar 2018
Alumni editie voorjaar 2017 Alumni editie najaar 2017
Alumni editie voorjaar 2016 Alumni editie 2016 najaar
Alumni editie 2015 Alumni editie 2014

Testimonials

Wat vinden oud-deelnemers van het Advanced Program Zorgmanagement? Lees hieronder meer over hun ervaringen.

Informatie

Coronaproof
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de programma’s treffen.

Datum
8 & 9 september, 6 & 7 oktober, 3 & 4 november en 8 december 2021

Tijden

Module 1 (8 en 9 september 2021):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 2 (6 en 7 oktober 2021):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.15 uur

Module 3 (3 en 4 november 2021):
Dag 1 | 09.00 – 21.00 uur
Dag 2 | 09.00 – 17.00 uur

Module 4 (8 december 2021):
09.00 – 19.00 uur

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 8.999,- p.p. (btw vrij). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, literatuur, hotelovernachtingen en catering. Vraag ons naar de betalingsmogelijkheden.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie

 • ABAN accreditatie: 39 punten

Heeft u andere andere accreditatie nodig? Vraag ons naar de mogelijkheden. Het Advanced Program Zorgmanagement staat gelijk aan een studiebelasting van 39 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
3 hotelovernachtingen op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop rechts boven of onderin.

Contact

Joanne Bijleveld

Programmamanager Zorgvisie Academy
T: 030 – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 250,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.