Congres Nieuwe financiële verantwoording

Inzicht in het financiële speelveld van de zorgorganisatie

De organisatie van de zorg verandert continu en daarmee nemen ook de eisen aan financiële verantwoording, ook naar de samenleving, toe. Traditionele geldschieters hebben gezelschap gekregen van nieuwe partijen. Banken verlangen meer commitment en visie van bestuur en toezichthouders. Financiële arrangementen met verzekeraars worden inhoudelijker en krijgen een horizon van meerdere jaren. Ook gemeenten stellen nieuwe verantwoordingsvragen. Tegelijkertijd schept de NZa een nieuw toezichtkader.

Tijdens het congres Nieuwe financiële verantwoording van Zorgvisie en de NVTZ kijken we met name naar het financiële speelveld van zorgorganisaties, zoals het Waarborgfonds, de NZa, banken, het Rijk, de gemeenten, zorgverzekeraars en accountants. De verschillende externe (financiële) belanghebbenden worden belicht en de belangrijkste aandachtspunten worden onder de loep genomen

Sprekers:

Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, legt uit waarom hij eigenlijk alleen wil financieren als een zorgorganisatie zijn maatschappelijke rol wil waarmaken.

Herman Bellers, directeur Waarborgfonds voor de Zorgsector, gaat in op de vraag wanneer een raad van toezicht nu een actieve of juist passieve rol moet vervullen in het contact met de raad van bestuur.

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving NZa, vertelt hoe u vanuit uw rol bij Goed bestuur en integere bedrijfsvoering kunt bijdragen aan het borgen van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Marius Buiting, directeur NVTZ, vertelt over de opgave met onze organisaties beter aan te sluiten bij wat er in de praktijk werkelijk nodig is en de relatie met besturing, toezicht en anders verantwoorden.

Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, Coöperatie VGZ, zoomt in op de manier waarop VGZ in het Alliantienetwerk voor Zinnige Zorg werkt aan het betaalbaar houden van de zorg.


U bent in één dag weer up-to-date:

 • Maak kennis met de belangrijkste trends op financieel gebied.
 • Leer wat de belangrijke financiële belanghebbenden van u vragen.
 • Leer welke financiële beleidsthema’s de komende jaren leidend zijn zodat u tijdig kunt anticiperen.
 • Leer waarover u moet sparren met de leden van de raad van bestuur.
 • Krijg inzicht in het nieuwe toezichtskader van de NZa: uw rol verandert.

Volg een trendsessie over een van de volgende onderwerpen:

 1. “Modernisering naar menselijke maat” Waar staan we dan?
 2. Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg
 3. Risicomanagement
 4. Relatie MSB en RvT

Bekijk het programma >

Doelgroep
Dit congres is onder meer bedoeld voor leden van auditcommissies (in de regel twee leden van de raad van toezicht de CFO en de controller), leden van raden van toezicht, raden van bestuur, banken, verzekeraars, gemeenten en zij die geïnteresseerd zijn in veranderingen in financiële speelveld van zorgorganisaties en toezichthouders.

09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening van de dag

Interactieve opening van de dag door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

09.45
Lees meer Sluiten
Visie van de bank

Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, wil eigenlijk alleen maar financieren als een zorgorganisatie zijn maatschappelijke rol wil waarmaken. Waarom? Dat legt hij uit.
Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank

10.15
Lees meer Sluiten
Waarborgfonds voor de Zorgsector

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft contact met de raad van bestuur. Wanneer moet een raad van toezicht nu een actieve (contact opnemen, in gesprek treden) of juist passieve rol (meekijken, ondersteunen, adviseren) vervullen hierin?
Herman Bellers, directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector

10.45
Ochtendbreak
11.15
Lees meer Sluiten
Nieuw toezicht op good governance

De NZa reikt u handvatten aan hoe u vanuit uw rol bij Goed bestuur en integere bedrijfsvoering kunt bijdragen aan het borgen van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.
Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

11.45
Lees meer Sluiten
De zorgverzekeraar: partner of boeman?

In het landelijke hoofdlijnenakkoord staat een ambitieuze afspraak: in 2021 moet de groei van de ziekenhuisbudgetten beperkt zijn tot 0%. Deze afspraak vloeit voort uit de politiek en maatschappelijk gevoelde noodzaak om de kosten van onze gezondheidszorg in de hand te houden. Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ zoomt in op de manier waarop VGZ in het Alliantienetwerk voor Zinnige Zorg werkt aan het betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst: zorg die beter is voor patiënten, tegen lagere kosten, gebaseerd op ideeën en initiatieven van zorgprofessionals. Hoe financieel gezond is een zorginstelling die stabilisatie of krimp van de omzet tot zijn ambitie maakt? VGZ stimuleert zorgaanbieders te werken aan zinnige zorg, gekoppeld aan een strategie gericht op lagere omzet en grotere marges. Hoe financieel gezond is die visie van VGZ? En is die duurzaam?
Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, Coöperatie VGZ

12.15
Lunchbreak
13.15
Lees meer Sluiten
Trendsessies

Enkele korte presentaties die eindigen met een vraag/puzzel/dilemma, met steeds daarna publieksdiscussie. In groepen spreker we over mogelijke oplossingen.

 1. Netwerkfinanciering huisartsen
 2. Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg
 3. Risicomanagement
 4. Spanningen op de lijn? Gevolgen van de nieuwe relatie tussen ziekenhuisbestuur en MSB voor de Raad van Toezicht

14.45
Middagbreak
15.15
Lees meer Sluiten
Financiële verantwoording aan gemeente in het kader van aanbesteding

Wil een grote gemeente als de gemeente Utrecht van u zelf weten of u in control bent of neemt zij genoegen met de accountantsverklaring?
Toke Tom, themadirecteur Sociaal Domein, Gemeente Utrecht

15.45
Lees meer Sluiten
Anders verantwoorden. Doorbreek de regelzucht!

We staan voor een grote opgave om met onze organisaties beter aan te sluiten bij wat er in de praktijk werkelijk nodig is en hoe we dat beter kunnen doen. Dat vraagt een andere besturing – en dus Anders Vasthouden – maar zeker ook ander toezicht en anders verantwoorden.
Marius Buiting, directeur NVTZ

16.15
Lees meer Sluiten
Praktijkcase: anders verantwoorden, slimme langdurige contracten

Steeds teruggaan naar de bedoeling en daarbij de afweging makend of dat wat je doet ondersteunend is aan het primaire proces. Als het niet ondersteunend is, wordt gekeken naar hoe het anders kan.|
Ruud Klarenbeek, directeur, JP van den Bent stichting

16.45
Lees meer Sluiten
Afsluiting en aansluitend borrel

Afsluiting van de dag voor dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

17.45
Einde dag
1.
Lees meer Sluiten
'Modernisering naar menselijke maat' Waar staan we dan?

Het lijkt erop dat onze uitgaven aan zorg een trendmatige groei laten zien die niet valt te stuiten. Recent heeft het CBS cijfers gepubliceerd die inzicht geven in de gevolgen voor onze collectieve uitgaven. De spanning neemt toe en we zullen keuzes moeten maken. Een belangrijk deel van de oplossing ligt bij de huisarts. Huisartsen zelf lieten in 2015 weten de doelen uit de toekomstvisie huisartsenzorg 2022 te hebben behaald. De rol als regisseur in de zorg vraagt echter steeds meer van dokters en hun organisatie. Denk daarbij aan thema’s als populatiebekostiging en verschuiving van tweede naar eerste lijn. Zie in dit kader bijvoorbeeld het tienjarige contract dat CZ gesloten heeft met Zuyderland Medisch Centrum.

 • Waar staat de huisarts in dit speelveld?
 • Wat is de rol van de zorggroep?
 • Welke financiële en organisatorische uitdagingen staan er de komende jaren op de agenda?

Chris Zegers, lid RvC Huisartsenzorg Drenthe en directeur Health Care bij Van Lanschot

2.
Lees meer Sluiten
Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg

Juiste zorg op de juiste plaats is een uitdaging, met name in de chronische zorg. Belangrijk is de taakverdeling en samenwerking tussen zorgverleners. Kees Ahaus vertelt over financiële prikkels en innovatie in de copd zorg. Welke rol spelen financiële prikkels bij het verbeteren van taakverdeling en samenwerking in de zorgketen? Welke invloed hebben governancemechanismen binnen een inkoper-zorgaanbieder relatie op taakverdeling en samenwerking?
Kees Ahaus,hoogleraar Healthcare Management, Rijksuniversiteit Groningen

3.
Lees meer Sluiten
Risicomanagement

Richard Janssen over bedrijfsmatige risico’s die steeds meer bij zorginstellingen komen te liggen omdat zorgverzekeraars en banken steeds strengere contracten maken.
Prof. dr. Richard Janssen, bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

4.
Lees meer Sluiten
Spanningen op de lijn? Gevolgen van de nieuwe relatie tussen ziekenhuisbestuur en MSB voor de Raad van Toezicht

De invoering van de integrale bekostiging heeft de interne organisatie van het ziekenhuis beïnvloed. Het MSB heeft zijn intrede gedaan. Samenwerkingsovereenkomsten tussen ziekenhuis en MSB hebben hun intrede gedaan. De verhouding tussen ziekenhuis en medisch specialist is veranderd. Dat geldt in de meeste ziekenhuizen ook voor de rol van de medische staf. Daarnaast hebben in veel ziekenhuizen ook de medisch specialisten in dienstverband zich georganiseerd.

 • Kan het ziekenhuisbestuur in deze nieuwe context  zijn (wettelijke) eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg voldoende dragen?
 • Hoe te handelen in geval conflict?
 • Hoe is bij dit alles de positie van de raad van toezicht?
 • Heeft de raad van toezicht voldoende instrumentarium of zijn nieuwe tools nodig?
 • Behoeft de samenwerkingsovereenkomst aanpassing?
 • Hoe moet de raad van toezicht zich verhouden tot het MSB?

Prof. mr. Joep Hubben, voorzitter raad van toezicht ETZ

Het congres Nieuwe financiële verantwoording is een samenwerking tussen Zorgvisie en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

Dit congres is onder meer bedoeld voor:

 • Leden van auditcommissies (in de regel twee leden van de raad van toezicht de CFO en de controller)
 • leden van raden van toezicht
 • Raden van bestuur
 • Banken
 • Verzekeraars
 • Gemeenten
 • En zij die geïnteresseerd zijn in veranderingen in financiële speelveld van zorgorganisaties en toezichthouders

Datum
Donderdag 7 maart 2019

Locatie
Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
3526 KV Utrecht (routebeschrijving)

Tarief
€ 499,- per persoon (btw vrij) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Tarief voor leden NVTZ
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief voor aanmeldingen vanaf twee personen voor de primaire doelgroep

€ 899,- per persoon (btw vrij) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Primaire doelgroep
Dit congres is onder meer bedoeld voor leden van auditcommissies (in de regel twee leden van de raad van toezicht de CFO en de controller), leden van raden van toezicht, raden van bestuur, banken, verzekeraars, gemeenten en zij die geïnteresseerd zijn in veranderingen in financiële speelveld van zorgorganisaties en toezichthouders.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Nieuwe Financiële verantwoordelijkheid staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 06 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)
Manouk Mens
T: 06 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.