Congres Nieuwe Financiële Verantwoording

Inzicht in het financiële speelveld van uw zorgorganisatie
Website 700x350 Detail

De organisatie van de zorg verandert continu en daarmee nemen ook de eisen aan financiële verantwoording, ook naar de samenleving, toe. Traditionele geldschieters hebben gezelschap gekregen van nieuwe partijen. Banken verlangen meer commitment en visie van bestuur en toezichthouders. Financiële arrangementen met verzekeraars worden inhoudelijker en krijgen een horizon van meerdere jaren. Ook gemeenten stellen nieuwe verantwoordingsvragen. Tegelijkertijd schept de NZa een nieuw toezichtkader.

Tijdens het congres Nieuwe Financiële Verantwoording van Zorgvisie en de NVTZ kijken we met name naar het financiële speelveld van zorgorganisaties, zoals het Waarborgfonds, de NZa, banken, het Rijk, de gemeenten, zorgverzekeraars en accountants. De verschillende externe (financiële) belanghebbenden worden belicht en de belangrijkste aandachtspunten worden onder de loep genomen

Bekijk het programma >

Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, legt uit waarom hij eigenlijk alleen wil financieren als een zorgorganisatie zijn maatschappelijke rol wil waarmaken.

Herman Bellers, directeur Waarborgfonds voor de Zorgsector, gaat in op de vraag wanneer een raad van toezicht nu een actieve of juist passieve rol moet vervullen in het contact met de raad van bestuur.

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving NZa, vertelt hoe u vanuit uw rol bij Goed bestuur en integere bedrijfsvoering kunt bijdragen aan het borgen van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Marius Buiting, directeur NVTZ, vertelt over de opgave met onze organisaties beter aan te sluiten bij wat er in de praktijk werkelijk nodig is en de relatie met besturing, toezicht en anders verantwoorden.

Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, Coöperatie VGZ, zoomt in op de manier waarop VGZ in het Alliantienetwerk voor Zinnige Zorg werkt aan het betaalbaar houden van de zorg.


U bent in één dag weer up-to-date:

 • Maak kennis met de belangrijkste trends op financieel gebied.
 • Leer wat de belangrijke financiële belanghebbenden van u vragen.
 • Leer welke financiële beleidsthema’s de komende jaren leidend zijn zodat u tijdig kunt anticiperen.
 • Leer waarover u moet sparren met de leden van de raad van bestuur.
 • Krijg inzicht in het nieuwe toezichtskader van de NZa: uw rol verandert.

Volg een trendsessie over een van de volgende onderwerpen:

 1. “Modernisering naar menselijke maat” Waar staan we dan?
 2. Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg
 3. Risicomanagement
 4. Relatie MSB en RvT

Doelgroep
Dit congres is onder meer bedoeld voor leden van auditcommissies (in de regel twee leden van de raad van toezicht de CFO en de controller), controllers, financieel directeuren, leden van raden van toezicht, raden van bestuur, banken, verzekeraars, gemeenten en zij die geïnteresseerd zijn in veranderingen in financiële speelveld van zorgorganisaties en toezichthouders.

09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening van de dag

Interactieve opening van de dag door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

09.45
Lees meer Sluiten
Visie van de bank

Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, wil eigenlijk alleen maar financieren als een zorgorganisatie zijn maatschappelijke rol wil waarmaken. Waarom? Dat legt hij uit.
Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank

10.15
Lees meer Sluiten
Risicobeoordeling - Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)

Zorginstellingen kunnen met behulp van een WFZ-garantie de goedkoopste leningen aantrekken voor investeringsprojecten. Het WFZ beoordeelt hierbij het beoogde investeringsproject niet alleen op haalbaarheid en betaalbaarheid, maar kijkt naar het hele financiële ‘reilen en zeilen’ van de instelling. Op dit vlak hebben de rollen en de belangen van het WFZ en een RvT veel overeenkomsten. Herman Bellers, directeur WFZ, legt uit waar bij risicobeoordelingen allemaal naar wordt gekeken, en wijst op veel voorkomende valkuilen bij investeringsprojecten. Verder gaat hij in op de contacten tussen het WFZ en raden van toezicht.
Herman Bellers, directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector

10.45
Ochtendbreak
11.15

De NZa reikt u handvatten aan hoe u vanuit uw rol bij Goed bestuur en integere bedrijfsvoering kunt bijdragen aan het borgen van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.
Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Mirjam Bakker, Group risk & Compliance director SBM Offshore, voormalig lid Raad van Toezicht GGZ Ingeest

11.45
Lees meer Sluiten
De zorgverzekeraar: partner of boeman?

In het landelijke hoofdlijnenakkoord staat een ambitieuze afspraak: in 2021 moet de groei van de ziekenhuisbudgetten beperkt zijn tot 0%. Deze afspraak vloeit voort uit de politiek en maatschappelijk gevoelde noodzaak om de kosten van onze gezondheidszorg in de hand te houden. Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ zoomt in op de manier waarop VGZ in het Alliantienetwerk voor Zinnige Zorg werkt aan het betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst: zorg die beter is voor patiënten, tegen lagere kosten, gebaseerd op ideeën en initiatieven van zorgprofessionals. Hoe financieel gezond is een zorginstelling die stabilisatie of krimp van de omzet tot zijn ambitie maakt? VGZ stimuleert zorgaanbieders te werken aan zinnige zorg, gekoppeld aan een strategie gericht op lagere omzet en grotere marges. Hoe financieel gezond is die visie van VGZ? En is die duurzaam?
Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, Coöperatie VGZ

12.15
Lunchbreak
13.15
Lees meer Sluiten
Trendsessies

Enkele korte presentaties die eindigen met een vraag/puzzel/dilemma, met steeds daarna publieksdiscussie. In groepen spreken we over mogelijke oplossingen.

 1. ‘Modernisering naar menselijke maat’ Waar staan we dan?
 2. Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg
 3. Risicomanagement
 4. Spanningen op de lijn? Gevolgen van de nieuwe relatie tussen ziekenhuisbestuur en MSB voor de Raad van Toezicht

14.45
Middagbreak
15.15
Lees meer Sluiten
Financiële verantwoording aan gemeente in het kader van aanbesteding

Wil een grote gemeente als de gemeente Utrecht van u zelf weten of u in control bent of neemt zij genoegen met de accountantsverklaring?
Souhail Chaghouani, business controller maatschappelijke ontwikkeling, gemeente Utrecht

15.45
Lees meer Sluiten
Anders verantwoorden. Doorbreek de regelzucht!

Raden van toezicht slapen pas lekker als het geld op orde is. Soms lijkt het wel eens alsof de kwaliteit van dienstverlening en arbeid ondergeschikt is aan geld. De JP van den Bent stichting heeft voor een andere aanpak gekozen. Door steeds terug te gaan naar de bedoeling en daarbij de afweging makend of wat je doet ondersteunend is aan het primaire proces. Als het niet ondersteunend is, wordt gekeken naar hoe het anders kan. Deze wijze van werken brengt anders verantwoorden met zich mee. Dat vereist ook een andere vorm van toezichthouden.

Tijdens deze interactieve bijdrage vertellen Ruud Klarenbeek en Marius Buiting hoe deze werkwijze in de praktijk uitpakt, hoe het toezicht is veranderd en hoe de geleerde lessen vertaald kunnen worden naar andere organisaties.
Ruud Klarenbeek, directeur, JP van den Bent stichting en Marius Buiting, directeur NVTZ

16.30
Lees meer Sluiten
Afsluiting en aansluitend borrel

Afsluiting van de dag voor dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

17.45
Einde dag
1.
Lees meer Sluiten
'Modernisering naar menselijke maat' Waar staan we dan?

Het lijkt erop dat onze uitgaven aan zorg een trendmatige groei laten zien die niet valt te stuiten. Recent heeft het CBS cijfers gepubliceerd die inzicht geven in de gevolgen voor onze collectieve uitgaven. De spanning neemt toe en we zullen keuzes moeten maken. Een belangrijk deel van de oplossing ligt bij de huisarts. Huisartsen zelf lieten in 2015 weten de doelen uit de toekomstvisie huisartsenzorg 2022 te hebben behaald. De rol als regisseur in de zorg vraagt echter steeds meer van dokters en hun organisatie. Denk daarbij aan thema’s als populatiebekostiging en verschuiving van tweede naar eerste lijn. Zie in dit kader bijvoorbeeld het tienjarige contract dat CZ gesloten heeft met Zuyderland Medisch Centrum.

 • Waar staat de huisarts in dit speelveld?
 • Wat is de rol van de zorggroep?
 • Welke financiële en organisatorische uitdagingen staan er de komende jaren op de agenda?

Chris Zegers, lid RvC Huisartsenzorg Drenthe en directeur Health Care bij Van Lanschot

2.
Lees meer Sluiten
Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg

Juiste zorg op de juiste plaats is een uitdaging, met name in de chronische zorg. Belangrijk is de taakverdeling en samenwerking tussen zorgverleners. Kees Ahaus vertelt over financiële prikkels en innovatie in de copd zorg. Welke rol spelen financiële prikkels bij het verbeteren van taakverdeling en samenwerking in de zorgketen? Welke invloed hebben governancemechanismen binnen een inkoper-zorgaanbieder relatie op taakverdeling en samenwerking?
Kees Ahaus,hoogleraar Healthcare Management, Rijksuniversiteit Groningen

3.
Lees meer Sluiten
Risicomanagement

Richard Janssen over bedrijfsmatige risico’s die steeds meer bij zorginstellingen komen te liggen omdat zorgverzekeraars en banken steeds strengere contracten maken.
Prof. dr. Richard Janssen, bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

4.
Lees meer Sluiten
Spanningen op de lijn? Gevolgen van de nieuwe relatie tussen ziekenhuisbestuur en MSB voor de Raad van Toezicht

De invoering van de integrale bekostiging heeft de interne organisatie van het ziekenhuis beïnvloed. Het MSB heeft zijn intrede gedaan. Samenwerkingsovereenkomsten tussen ziekenhuis en MSB hebben hun intrede gedaan. De verhouding tussen ziekenhuis en medisch specialist is veranderd. Dat geldt in de meeste ziekenhuizen ook voor de rol van de medische staf. Daarnaast hebben in veel ziekenhuizen ook de medisch specialisten in dienstverband zich georganiseerd.

 • Kan het ziekenhuisbestuur in deze nieuwe context  zijn (wettelijke) eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg voldoende dragen?
 • Hoe te handelen in geval conflict?
 • Hoe is bij dit alles de positie van de raad van toezicht?
 • Heeft de raad van toezicht voldoende instrumentarium of zijn nieuwe tools nodig?
 • Behoeft de samenwerkingsovereenkomst aanpassing?
 • Hoe moet de raad van toezicht zich verhouden tot het MSB?

Prof. mr. Joep Hubben, voorzitter raad van toezicht ETZ

Het congres Nieuwe financiële verantwoording is een samenwerking tussen Zorgvisie en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

Dit congres is onder meer bedoeld voor:

 • Leden van auditcommissies (in de regel twee leden van de raad van toezicht de CFO en de controller)
 • leden van raden van toezicht
 • Raden van bestuur
 • Banken
 • Verzekeraars
 • Gemeenten
 • En zij die geïnteresseerd zijn in veranderingen in financiële speelveld van zorgorganisaties en toezichthouders

Op het congres Nieuwe Financiële Verantwoording ontmoet u onder meer bestuurders, beslissers en managers vanuit de volgende organisaties:

ABC-Zorgcomfort BV
AKD
Alphen op één Lijn
Amstelring
Antonius Zorggroep
ASVZ
Atalmedial
Attent Zorg en Behandeling
BDO – Publieke Sector – Branchegroep Zorg
BNG Bank
BRAVIS Ziekenuis
BV Zorg
Care 2 Get There
Carintreggeland
Cato
Cavent
Cedrah
Collette BV
Coöperatie Limburgse Zorgboeren U.A.
De Binnenvest
De Hoop ggz
De Lichtenvoorde
De Waerden
De Wever
Dialyse Centrum Groningen
DrieGasthuizenGroep
Erasmus MC
Florence
Frion
Gelre ziekenhuizen
Gemiva-SVG
GGz Breburg
GGZ Centraal Amersfoort
GGZ Delfland
Het Groene Hart Ziekenhuis
Het Laar
Humanagement
Humanitas DMH
HVO-Querido
HWW zorg
IJsselland Ziekenhuis
Ipse de Bruggen
IRIZ
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Karakter
Kenter Jeugdhulp
Koninklijke Visio
Koraal
KwadrantGroep
Libertas Leiden
Maasstad Ziekenhuis
Mennistenerf Pennemes Combinatie
Middin
MST Enschede
NVAO / CDFD
NVTZ
ORO
Parnassia Groep
Patyna
Pro Senectute
Radboudumc
RCH Midden Brabant
Reinaerde
Reumazorg Zuid West Nederland RZWN
Rivas
Rivas Zorggroep
Riwis zorg en welzijn
Schutsezorg Tholen
SDW
SHG
Spaarne Gasthuis
St. Anna Zorggroep
Stichting Kalorama
Stichting Aveleijn
Stichting Bethanië
Stichting Cello
Stichting de Hoven
Stichting De Opbouw
Stichting De Parabool
Stichting De Skuul
Stichting de Gelderhorst
Stichting Geriant
Stichting Groenhuysen Roosendaal
Stichting Jeugdzorg Sint Joseph
Stichting Mondriaan
Stichting Orion
Stichting PAMM
Stichting Pento
Stichting Pergamijn
Stichting Perspektief
Stichting Saxenburgh Groep
Stichting Schutse Zorg Tholen
Stichting Tragel
Stichting wonen en zorg purmerend
Stichting Zozijn Zorg
Stichting Zuidwester
SWZ
Tactus Verslavingszorg
Tellus
Thésor
Thuisgenoten
Trajectum Zwolle
U-Centraal
Unitus
Vanboeijen
Vilente
Welzijn Lelystad
WonenPlus
Woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak
Zaans Medisch Centrum
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Zonnehuisgroep Amstelland
Zorgcentrum het Anker
Zorgcentrum het Bildt
Zorgfederatie Oldenzaal
Zorggroep Reinalda
Zorggroep Noorderboog
Zorggroep Sirjon
ZorgImpuls
ZorgSaam
Zorgplein Maaswaarden
ZuidZorg
Zuyderland Ziekenhuizen

Datum
Donderdag 7 maart 2019

Locatie
Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
3526 KV Utrecht (routebeschrijving)

Tarief
€ 499,- per persoon (btw vrij) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Tarief voor leden NVTZ
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief voor aanmeldingen vanaf twee personen voor de primaire doelgroep

€ 899,- per persoon (btw vrij) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Primaire doelgroep
Dit congres is onder meer bedoeld voor leden van auditcommissies (in de regel twee leden van de raad van toezicht de CFO en de controller), leden van raden van toezicht, raden van bestuur, banken, verzekeraars, gemeenten en zij die geïnteresseerd zijn in veranderingen in financiële speelveld van zorgorganisaties en toezichthouders.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Nieuwe Financiële verantwoordelijkheid staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 06 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)
Manouk Mens
T: 06 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.