Congres Nieuwe financiële verantwoordelijkheid

Inzicht in het financiële speelveld van de zorgorganisatie

De organisatie van de zorg verandert continu en de eisen aan financiële verantwoording, ook naar de samenleving, nemen daarbij toe. Traditionele geldschieters hebben gezelschap gekregen van nieuwe partijen. Banken verlangen meer commitment en visie van bestuur en toezichthouders. Financiële arrangementen met verzekeraars worden inhoudelijker en krijgen een horizon van meerdere jaren. Ook gemeenten stellen nieuwe verantwoordingsvragen. Tegelijk schept de NZa een nieuw toezichtkader.

Tijdens het congres kijken we met name naar het financiële speelveld van zorgorganisaties, zoals het Waarborgfonds, de NZa, banken, het Rijk, de gemeenten, zorgverzekeraars en accountants. De verschillende externe (financiële) belanghebbenden worden belicht en de belangrijkste aandachtspunten worden onder de loep genomen.

Op deze dag:

 • Maakt u kennis met de belangrijkste trends op financieel gebied.
 • Leert u wat de belangrijke financiële belanghebbenden van u vragen
 • Leert u welke financiële beleidsthema’s de komende jaren leidend zijn zodat u tijdig kunt anticiperen.
 • Leert u waarover u moet sparren met de leden van de raad van bestuur.
 • Krijgt u inzicht in nieuwe toezichtskader van de NZa: uw rol verandert

Volg een trendsessie over een van de volgende onderwerpen:

 1. Netwerkfinanciering huisartsen
 2. Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg
 3. Privaat kapitaal in de gezondheidszorg
 4. Risicomanagement
 5. Relatie MSB en RvT

Dit congres is onder meer bedoeld voor leden van auditcommissies (in de regel twee leden van de raad van toezicht, de CFO en de controller), leden van raden van toezicht en anderen die geïnteresseerd zijn in veranderingen in het financiële speelveld.

09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening van de dag

Interactieve opening van de dag door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

09.45
Lees meer Sluiten
Visie van de bank

Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, wil eigenlijk alleen maar financieren als een zorgorganisatie zijn maatschappelijke rol wil waarmaken. Waarom? Dat legt hij uit.
Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank

10.15
Lees meer Sluiten
Waarborgfonds voor de Zorgsector

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft contact met de raad van bestuur. Wanneer moet een raad van toezicht nu een actieve (contact opnemen, in gesprek treden) of juist passieve rol (meekijken, ondersteunen, adviseren) vervullen hierin?
Herman Bellers, directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector

10.45
Lees meer Sluiten
Nieuw toezicht op good governance

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een nieuw toezichtkader gemaakt, dat betekent dat de taak van ‘marktmeester’ voor good governance misschien wordt belegd bij de NZa. Dit heeft gevolgen voor de toezichthouder: niet enkel toezicht in klassieke zin, maar ook inzicht hebben in de structuur en het netwerk van geldstromen.

11.15
Ochtendbreak
11.45
Lees meer Sluiten
Financiële verantwoording aan gemeente in het kader van aanbesteding

Wil een grote gemeente als de gemeente Utrecht van u zelf weten of u in control bent of neemt zij genoegen met de accountantsverklaring?

12.15
Lees meer Sluiten
Eisen van de zorgverzekeraar aan intern toezicht

het landelijke hoofdlijnenakkoord staat een ambitieuze afspraak: in 2021 moet de groei van de ziekenhuisbudgetten beperkt zijn tot 0%. Deze afspraak vloeit voort uit de politiek en maatschappelijk gevoelde noodzaak om de kosten van onze gezondheidszorg in de hand te houden.
Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, Coöperatie VGZ

12.45
Lunchbreak
13.45
Lees meer Sluiten
Trendsessies
15.15
Middagbreak
15.45
Lees meer Sluiten
Anders verantwoorden. Doorbreek de regelzucht!

We staan voor een grote opgave om met onze organisaties beter aan te sluiten bij wat er in de praktijk werkelijk nodig is en hoe we dat beter kunnen doen. Dat vraagt een andere besturing – en dus Anders Vasthouden – maar zeker ook ander toezicht en anders verantwoorden.
Marius Buiting, directeur NVTZ

16.15
Lees meer Sluiten
Praktijkcase: anders verantwoorden, slimme langdurige contracten

Steeds teruggaan naar de bedoeling en daarbij de afweging makend of dat wat je doet ondersteunend is aan het primaire proces. Als het niet ondersteunend is, wordt gekeken naar hoe het anders kan.

16.45
Lees meer Sluiten
Afsluiting en aansluitend borrel

Afsluiting van de dag voor dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

17.45
Einde dag
1.
Lees meer Sluiten
``Modernisering naar menselijke maat`` Waar staan we dan?

Het lijkt erop dat onze uitgaven aan zorg een trendmatige groei laten zien die niet valt te stuiten. Recent heeft het CBS cijfers gepubliceerd die inzicht geven in de gevolgen voor onze collectieve uitgaven. De spanning neemt toe en we zullen keuzes moeten maken. Een belangrijk deel van de oplossing ligt bij de huisarts. Huisartsen zelf lieten in 2015 weten de doelen uit de toekomstvisie huisartsenzorg 2022 te hebben behaald. De rol als regisseur in de zorg vraagt echter steeds meer van dokters en hun organisatie. Denk daarbij aan thema’s als populatiebekostiging en verschuiving van tweede naar eerste lijn. Zie in dit kader bijvoorbeeld het tienjarige contract dat CZ gesloten heeft met Zuyderland Medisch Centrum.

 • Waar staat de huisarts in dit speelveld?
 • Wat is de rol van de zorggroep?
 • Welke financiële en organisatorische uitdagingen staan er de komende jaren op de agenda?

Chris Zegers, lid RvC Huisartsenzorg Drenthe en directeur Health Care bij Van Lanschot

2.
Lees meer Sluiten
Financiële prikkels en innovatie in de copd zorg

Juiste zorg op de juiste plaats is een uitdaging, met name in de chronische zorg. Belangrijk is de taakverdeling en samenwerking tussen zorgverleners. Kees Ahaus vertelt over financiële prikkels en innovatie in de copd zorg. Welke rol spelen financiële prikkels bij het verbeteren van taakverdeling en samenwerking in de zorgketen? Welke invloed hebben governancemechanismen binnen een inkoper-zorgaanbieder relatie op taakverdeling en samenwerking?
Kees Ahaus,hoogleraar Healthcare Management, Rijksuniversiteit Groningen

3.
Lees meer Sluiten
Privaat kapitaal in de gezondheidszorg

De investeringstak van SHV, het industriële concern van zakenfamilie Fentener van Vlissingen. NPM Capital inverteert in de zorg. Onder welke condities doen zij dit?

4.
Lees meer Sluiten
Risicomanagement

Richard Janssen over bedrijfsmatige risico’s die steeds meer bij zorginstellingen komen te liggen omdat zorgverzekeraars en banken steeds strengere contracten maken.
Prof. dr. Richard Janssen, bijzonder hoogleraar Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg

5.
Lees meer Sluiten
Spanningen op de lijn? Gevolgen van de nieuwe relatie tussen ziekenhuisbestuur en MSB voor de Raad van Toezicht

De invoering van de integrale bekostiging heeft de interne organisatie van het ziekenhuis beïnvloed. Het MSB heeft zijn intrede gedaan. Samenwerkingsovereenkomsten tussen ziekenhuis en MSB hebben hun intrede gedaan. De verhouding tussen ziekenhuis en medisch specialist is veranderd. Dat geldt in de meeste ziekenhuizen ook voor de rol van de medische staf. Daarnaast hebben in veel ziekenhuizen ook de medisch specialisten in dienstverband zich georganiseerd.

 • Kan het ziekenhuisbestuur in deze nieuwe context  zijn (wettelijke) eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg voldoende dragen?
 • Hoe te handelen in geval conflict?
 • Hoe is bij dit alles de positie van de raad van toezicht?
 • Heeft de raad van toezicht voldoende instrumentarium of zijn nieuwe tools nodig?
 • Behoeft de samenwerkingsovereenkomst aanpassing?
 • Hoe moet de raad van toezicht zich verhouden tot het MSB?

Prof. mr. Joep Hubben, voorzitter raad van toezicht ETZ

Datum
Donderdag 7 maart 2019

Locatie
Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
3526 KV Utrecht (routebeschrijving)

Tarief
€ 499,- per persoon (btw vrij) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Tarief voor leden NVTZ
€ 399,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief voor aanmeldingen vanaf twee personen voor de primaire doelgroep

€ 899,- per persoon (btw vrij) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Naast een kwaliteitskeurmerk betekent dit voor deelnemers dat wij ons onderwijsaanbod btw vrij mogen aanbieden.

Primaire doelgroep
Dit congres is onder meer bedoeld voor leden van auditcommissies (in de regel twee leden van de raad van toezicht de CFO en de controller), leden van raden van toezicht, raden van bestuur, banken, verzekeraars, gemeenten en anderen die geïnteresseerd zijn in veranderingen in financiële speelveld van zorgorganisaties en toezichthouders.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Nieuwe Financiële verantwoordelijkheid staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)
Eefje Korten
E: eefje.korten@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.