Medezeggenschap in de zorg

Hét congres over medezeggenschap in de zorg. Voor ondernemings- én cliëntenraden!
Zor 0009 Beeldmerk Liggend Rgb 700x350

Bent u OR lid, Ambtelijk Secretaris of CR lid binnen een VVT (verpleeghuizen, ouderenzorg, thuiszorg), ziekenhuis, welzijnsinstelling, jeugdzorg, GGZ of gehandicaptenzorg? Kom dan op 26 september naar dit congres en ontdek hoe u elkaars krachten kunt bundelen!

 • Apart programma voor ondernemingsraden en cliëntenraden
 • Actualiteiten over de status van medezeggenschap in de zorg
 • Extra aandacht voor het vraagstuk: zelfsturende teams en de gewijzigde Arbowet
 • Praktijkvoorbeelden van succesvolle samenwerking tussen ondernemings- en cliëntenraden
 • Concrete tips voor uw OR/CR-werk

Leer in één dag van de deskundigheid van onze sprekers én van elkaar! Aan het eind van de dag gaat u naar huis met concrete tips en aandachtspunten, zoals:

 • Wat zijn de concrete veranderingen in de status van medezeggenschap in de zorg?
 • Hoe gaat u als OR om met cliëntmedezeggenschap?
 • Op welke manier kunt u als OR, CR en/of VAR elkaars krachten bundelen?
 • Hoe moet u omgaan met pilots, experimenten en onduidelijke kaders als het gaat om de invoering van zelfsturende teams?

Dit congres is een initiatief van Zorgvisie Congressen en Het LSR, Landelijk Steunpunt (Mede)Zeggenschap.09.00 uur Ontvangst en registratie

09.45 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

10.00 uur Veranderende rol van medezeggenschap in de zorg
Wat verandert er voor u als ondernemingsraad of cliëntenraad? Welke uitdagingen zal u tegenkomen? En wat wordt daarin de rol van de medezeggenschap?
Door Marcel Kruger, Decido BV

10.30 uur Grip op medezeggenschap bij de invoering van zelfsturende teams
Het werken met zelfsturende teams verandert de kijk op inspraak, participatie en medezeggenschap. Want er komt veel meer regie en zeggenschap bij de cliënt zelf en bij teams te liggen. Is een vertegenwoordigende medezeggenschap dan nog wel passend? Veel ondernemingsraden en cliëntenraden zijn op dit moment aan het zoeken naar mogelijke andere manieren om de medezeggenschap vorm te geven. Een focus op een meer strategische rol als sparringpartner in dialoog met de directie. Of veel meer investeren in de inspraak en betrokkenheid van medewerkers en cliënten zelf bij de adviesrol van de OR of CR. Of het ‘overdragen’ van je bevoegdheden als OR of CR naar teams en cliëntengroepen, een interessante beweging is die waarbij werknemers en cliëntenmedezeggenschap veel meer gaan samenwerken en soms zelfs samengaan.
Door Annemarie van Dijk, Het LSR en Coby Franken, trainer SBI Formaat

11.00 uur Koffie- en theepauze

11.30 uur Elkaars krachten bundelen! | Paneldiscussie
Tijdens deze paneldiscussie zal vanuit verschillende invalshoeken besproken worden op welke wijze OR-en én CR-en samen de strijd aan kunnen gaan. Ga samen met de panelleden in discussie! De thema’s zijn:

• Verzuim, enkel een OR-vraagstuk?
• Fusies en reorganisaties: hoofdpijnvraagstuk voor zowel OR als CR?
• Het nieuwe Wmcz-voorstel: catastrofaal voor (grote) zorgaanbieders of niet?

De panelleden:
Jeanny Engels, Vilans
Ingrid Meijer, plv voorzitter OR Omring
Michiel van Berkel-Smit, Directeur OSR Juridische Opleidingen

12.00 uur Sessieronde 1 voor OR-leden

13.00 uur Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

14.00 uur Sessieronde 2 voor OR-leden

15.00 uur Sessieronde 3 voor OR-leden

16.10 uur Einde en netwerkborrel

09.00 uur Ontvangst en registratie

09.45 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

10.00 uur Veranderende rol van medezeggenschap in de zorg
Wat verandert er voor u als ondernemingsraad of cliëntenraad? Welke uitdagingen zal u tegenkomen? En wat wordt daarin de rol van de medezeggenschap?
Door Marcel Kruger, Decido BV

10.30 uur Grip op medezeggenschap bij de invoering van zelfsturende teams
Het werken met zelfsturende teams verandert de kijk op inspraak, participatie en medezeggenschap. Want er komt veel meer regie en zeggenschap bij de cliënt zelf en bij teams te liggen. Is een vertegenwoordigende medezeggenschap dan nog wel passend? Veel ondernemingsraden en cliëntenraden zijn op dit moment aan het zoeken naar mogelijke andere manieren om de medezeggenschap vorm te geven. Een focus op een meer strategische rol als sparringpartner in dialoog met de directie. Of veel meer investeren in de inspraak en betrokkenheid van medewerkers en cliënten zelf bij de adviesrol van de OR of CR. Of het ‘overdragen’ van je bevoegdheden als OR of CR naar teams en cliëntengroepen, een interessante beweging is die waarbij werknemers en cliëntenmedezeggenschap veel meer gaan samenwerken en soms zelfs samengaan.
Door Annemarie van Dijk, Het LSR en Coby Franken, trainer SBI Formaat

11.00 uur Koffie- en theepauze

11.30 uur Elkaars krachten bundelen! | Paneldiscussie
Tijdens deze paneldiscussie zal vanuit verschillende invalshoeken besproken worden op welke wijze OR-en én CR-en samen de strijd aan kunnen gaan. Ga samen met de panelleden in discussie! De thema’s zijn:

• Verzuim, enkel een OR-vraagstuk?
• Fusies en reorganisaties: hoofdpijnvraagstuk voor zowel OR als CR? 
• Het nieuwe Wmcz-voorstel: catastrofaal voor (grote) zorgaanbieders of niet?

De panelleden:
Jeanny Engels, Vilans
Ingrid Meijer, plv voorzitter OR Omring
Michiel van Berkel-Smit, Directeur OSR Juridische Opleidingen

12.00 uur Sleutelrol van de cliëntenraad bij de ontwikkeling van goede zorg
Voor CR-leden
Veranderingen in de zorg hebben grote impact op het werk van zorgverleners en de beleving van patiënten. De wereld van en rondom de zorg ontwikkelt zich in een razend tempo. Hierdoor moeten zorgorganisaties (de mensen en de processen) en de afnemers van zorg (de patiënten en hun familie) zich steeds sneller aanpassen. Welke keuzes worden er gemaakt? Op welke wijze kunnen patiënten samen met zorgprofessionals en bestuurders een bijdrage leveren aan verbetering van zorg?
Michiel van Berckel Smit, Directeur OSR Juridische Opleidingen 

13.00 uur Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

14.00 uur Zelfsturende teams en medezeggenschap van cliënten
Voor CR-leden!
Organisaties leggen verantwoordelijkheden voor zorg en begeleiding van cliënten steeds meer bij een team van medewerkers neer. Werken met zelfsturende teams heeft ook gevolgen voor de medezeggenschap van cliënten. Tijdens deze workshop maakt u kennis met mogelijkheden en verschillende vormen van medezeggenschap en inspraak. Wat zijn dan belangrijke aandachtspunten? Welke nieuwe en inspirerende ideeën brengen Ondernemingsraden mee?
Door Annemarie van Dijk, Het LSR

15.00 uur Hoe krijg je respons van de achterban?
Voor CR-leden!
De cliëntenraad vertegenwoordigt hun achterban. Deze is divers en vaak lastig te bereiken. In de discussie over de vernieuwde Wmcz is het goed vertegenwoordigen van de achterban een belangrijk onderdeel. Als cliëntenraad en organisatie werk je samen om cliënten en vertegenwoordigers te betrekken bij en te enthousiasmeren over de medezeggenschap. Welke nieuwe vormen van participatie, informele inspraak en cliëntenfeedback zijn er? En hoe zet je deze vormen doelgericht in in de praktijk?
Door Elise Koekkoek, Het LSR

16.10 uur Einde en netwerkborrel

1. Zelfsturende teams en medezeggenschap
Een verdiepende sessie naar aanleiding van de plenaire lezing.

Zelfsturing staat volop in de belangstelling, de invoering ervan raakt iedere medewerker. Het ontwikkelen van zelfsturende teams is een collectief leerproces. Het gaat over een ingrijpende cultuurverandering en dus het veranderen van overtuigingen en patronen.

 • Waar kunt u invloed op uitoefenen als OR?
 • Hoe moet u omgaan met pilots, experimenten en onduidelijke kaders?
 • Wat zijn de ervaringen tot nu toe om van te leren.

In deze sessie leert u wat de randvoorwaarden zijn voor zelfsturende teams die moeten worden meegenomen in het ‘nieuwe organisatieontwerp’ en die de OR mee kan nemen in het advies.
Coby Franken, Trainer/Adviseur bij SBI Formaat

2. Praktijkcase: Succesvol medezeggenschap bij zelfsturing
Inspirerend voorbeeld van een goede vertegenwoordiging van medewerkers in een zelfsturend team. Omring is één van de eerste organisaties waarbij de besluitvorming en dus ook medezeggenschap meer bij de lagere niveaus is komen te liggen. Hoe hebben zij dit weten te bereiken? En wat zijn de voor- en nadelen?
Ingrid Meijer, plv voorzitter OR Omring

3. Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Raad van Toezicht: samen spelen of langs elkaar heen opereren?
Hans Hautvast gaat in op de kracht van de samenwerking tussen de drie raden, die een belangrijke rol spelen bij de continuïteit en kwaliteit van de zorgorganisaties. Hij doet dit vanuit een theoretisch kader en aan de hand van een aantal cases uit de praktijk. Ook geschikt voor cliëntenraden!
Hans Hautvast, OR-Coach.nl

4. Actualiteiten Arbowet
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Bent u op de hoogte van de gevolgen voor uw OR-werk? Ginny Kessels en Dick Feddes praten u in deze workshop graag bij over onder andere:

 •          De versterking van de rol van de OR in het arbobeleid;
 •          Het belang van het agendapunt preventie;
 •          De rol van de OR in de samenwerking met arbospelers;
 •          Wat zijn de eisen van het basiscontract met de bedrijfsarts?
 •          Hoe kan invulling worden gegeven aan het instemmingsrecht als het gaat
  om de p
  reventiemedewerker?

Het doel van deze workshop is de kwaliteit van uw OR-werk te verhogen. Dit doen wij to-the-point, aan de hand van casuïstiek en bij voorkeur interactief.
Ginny Kessels en Dick Feddes, advocaten gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht, www.TK.nl

5. Overtuig uw bestuurder!
Bij organisatieveranderingen zijn ondernemingsraad en bestuurder aan elkaar verbonden. De wet op de ondernemingsraden schrijft voor dat de ondernemingsraad invloed moet kunnen uitoefenen op de besluiten van de bestuurder. In de praktijk is het echter lastig om de bestuurder te beïnvloeden. Daarvoor zijn goede onderhandelingsvaardigheden nodig. Goed onderhandelen betekent de fases kunnen onderscheiden in het proces. Een goede voorbereiding en een vriendelijke start zijn bijvoorbeeld voorwaarden voor een succesvol verloop van de rest van de onderhandeling. Tijdens de onderhandeling is het de bedoeling de bestuurder te overtuigen van uw zienswijze. Daarvoor zult u goede argumenten moeten aanvoeren. Onderhandelen over standpunten werkt vaak niet. Standpunten lijken vaak vast te liggen. Maar achter standpunten gaan belangen schuil waar wel over te praten valt.

Bent u zich bewust van uw eigen belangen? En hoe krijgt u de belangen van de bestuurder in beeld? Als laatste is het noodzakelijk om in een onderhandelingsproces respect te hebben voor elkaars taken en verantwoordelijkheden. Zo gauw je op andermans terrein komt gaat het wringen en wordt de inspanning contraproductief.
Agnes Nibbeling, Trainer en adviseur

6. Hoe ontwikkelt en behoudt u teamwork in uw OR?
Om succes te behalen is het belangrijk dat er sprake is van een goede en effectieve samenwerking. Soms kost samenwerking meer dan het oplevert. Wil je prettiger en effectiever samenwerken? De leden binnen het OR-team beter leren begrijpen? Spanningen voorkomen en de-escaleren? Oftewel: wil je een positieve verandering in de samenwerkingsrelatie? Kom dan naar deze sessie en krijg tips om de onderlinge communicatie binnen de OR en daarmee de teamdynamiek te verbeteren. Praktisch en met impact!
Cindy de Haas, Bureau Challenge voor gespreksbegeleiding en teamontwikkeling

7. Rol van OR bij beleid vanuit cliëntenperspectief
Managers van zorgorganisaties vragen zich steeds meer af hoe ze hun beleid kunnen afstemmen op wat cliënten willen. Hoe kom je achter de wensen van vaak kwetsbare cliënten? Welke manieren zijn hiervoor beschikbaar en hoe werken deze manieren in de praktijk? Vilans ging in gesprek met organisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, en sprak ook met andere organisaties, zoals de ANWB en RABO bank. Hoe hebben zij het aangepakt en welke ervaringen zijn opgedaan? Deze inzichten zijn opgenomen in de Wegwijzer’ Op weg met familie, cliënten en verwanten’. Wat deze ontwikkeling betekent voor de OR staat centraal in deze workshop, die ingaat op de vragen:
• Beleid ontwikkelen vanuit cliëntenperspectief: is dat nodig? En waarom dan?
• Hoe werkt de Wegwijzer en wat kun je ermee als OR?
• Welke andere manieren dan de CR zijn er voor het betrekken van cliënten? Hoe werken ze?
• Hoe kan de OR bijdragen aan beleid vanuit cliëntenperspectief? Hoe daarop te adviseren?
Jeanny Engels, adviseur en onderzoeker persoonsgerichte zorg Vilans

Joost Hoebink

Joost Hoebink werkt sinds tien jaar als onafhankelijk dagvoorzitter, presentator en gespreksleider. Daarvoor deed hij al ruime ervaring op als verslaggever voor Radio 1 en als presentator bij VARA’s ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Hij stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Malmberg, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie.

Michiel van Berckel Smit

Michiel van Berckel Smit werkte als zelfstandig adviseur en projectmanager. in de gezondheidszorg. Hij combineerde 20 jaar procesmanagementervaring opgedaan bij verschillende consumentenorganisaties met 5 jaar juridische ervaring als gezondheidsrechtjurist. Daarnaast is hij toezichthouder bij o.a. Senioren Zorg Plan, een thuiszorgorganisatie voor demente ouderen en Stichting Madi (welzijn) .

Agnes Nibbeling

Agnes Nibbeling is ruim 20 jaar trainer en adviseur voor ondernemingsraden in de zorg. Haar ambitie is om bij te dragen aan een goede samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad om zo het beste te doen voor de zorgorganisatie.

Jeanny Engels

Jeanny Engels is expert zelfmanagement, persoonsgerichte zorg en gezondheidsvaardigheden, en werkzaam bij het programma Innovatie en Onderzoek. Jeanny is verpleegkundige en gezondheidswetenschap-per. Haar drijfveer is: hoe komen we tot meer eigen regie en verantwoordelijkheid van mensen die langdurig een beroep doen op zorgverleners?

Ingrid Meijer

Ingrid Meijer woonachtig in de kop van Noord Holland. Ik ben werkzaam bij Omring een VVT organisatie. Mijn functie als voorzitter van de Ondernemingsraad van Omring en mijn landelijk ervaring als voorzitter van het platform van de medezeggenschap LOMOZ, maakt een hele goede combinatie om ontwikkelingen binnen de medezeggenschap te zien ontstaan en te volgen.

Ingrid Meijer

Ingrid Meijer woonachtig in de kop van Noord Holland. Ik ben werkzaam bij Omring een VVT organisatie. Mijn functie als voorzitter van de Ondernemingsraad van Omring en mijn landelijk ervaring als voorzitter van het platform van de medezeggenschap LOMOZ, maakt een hele goede combinatie om ontwikkelingen binnen de medezeggenschap te zien ontstaan en te volgen.

Hans Hautvast

Hans Hautvast is sociaal bedrijfskundige en al jarenlang actief als opleider, adviseur, coach, publicist en manager op het terrein van organisatieverandering, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij werkte jarenlang voor Schouten & Nelissen, was algemeen directeur van FNV Formaat en tegenwoordig zelfstandig ondernemer binnen het sociale domein

Coby Franken

Coby Franken, trainer/ adviseur SBI Formaat is specialist zelfsturende teams en begeleidt veel ondernemingsraden in het traject van invoering zelfsturing/ zelforganisatie. Zelfsturende teams zijn volgens haar een prima werkwijze, maar dan wel met visie en draagvlak.

Cindy de Haas

Cindy de Haas werkt voor Bureau Challenge voor gespreksbegeleiding en teamontwikkeling. ‘Op de windrichting kun je geen invloed uitoefenen, maar je kunt wel de zeilen bijstellen’. Als trainer en gespreksbegeleider/ MfN-registermediator ondersteunt Cindy de Haas individuen en teams om het beste uit zichzelf en uit samenwerkingsverbanden te halen.

Ginny Kessels

Ginny Kessels is ruim 14 jaar werkzaam als advocaat en jarenlang actief binnen de zorgsector met als specialisme het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. Ginny heeft veel affiniteit met de zorgsector omdat in deze sector bevlogen mensen werken. Medewerkers in zorginstellingen zijn toegewijd, energiek en trots op hun werk. Dat is Ginny ook. Als bevlogen advocaat is haar missie het ‘ontzorgen’ van haar cliënten.

Datum
26 september 2017

Locatie
NBC Nieuwegein

Tarieven
€ 399,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 299,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief Het LSR
€ 789,- per persoon (excl.btw) | Groepstarief

Doelgroep
Voor OR-leden, Ambtelijk Secretarissen en/of CR-leden binnen een VVT (verpleeghuizen, ouderenzorg, thuiszorg), ziekenhuis, welzijnsinstelling, jeugdzorg, GGZ of gehandicaptenzorg.

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 – 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
T: 030 – 638 38 51
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Leonie van Helten
T: 030 638 36 59
M: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.