Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Het verhaal waar we op wachten

De blijdschap dat er eindelijk een coalitieakkoord lag, ging al snel over in vertwijfeling na het lezen ervan. Natuurlijk, het akkoord is een compromis tussen vier verschillende partijen, die er na een verstoorde relatie toch weer samen uit moesten komen. En dat is te merken.
Bert van der Hoek
Foto: Trimbos-instituut

Er staan veel ambities in en er wordt fors geïnvesteerd, maar het is een stapeling van beleidsvoornemens zonder veel onderling verband. Laat staan dat er een rode draad in te herkennen is welke samenleving deze partijen voor ogen hebben. De belofte van een nieuwe bestuurscultuur wekte de verwachting dat de coalitiepartijen duidelijk zouden maken hoe ze het vertrouwen in de politiek en de overheid willen herstellen. Helaas, het verbindende verhaal ontbreekt, terwijl de samenleving smacht naar een wenkend perspectief.

Meerdere crises

Waarom is dat verhaal zo belangrijk? Onze samenleving gaat gebukt onder meerdere crises. Naast de coronacrisis spelen er onder andere een klimaat-, stikstof- en huisvestingcrisis, een crisis vanwege een breed tekort aan personeel en een crisis van de publieke zaak. Dat stelt de samenleving voor enorme uitdagingen. Er gaat veel veranderen en er moet ook veel veranderen. Daarvoor is het cruciaal dat het kabinet de verbinding met de samenleving weet te herstellen. Vertrouwen, draagvlak en gemeenschapszin zijn juist nu van vitaal belang. Te meer daar de veerkracht en weerbaarheid van mensen, die door de coronacrisis danig op de proef zijn gesteld, voeding nodig hebben. Die voeding kan het kabinet geven door met een inspirerend en verbindend verhaal te komen.

Smalle aanpak problemen

En naast dat ontbrekende verbindende verhaal zijn er nog enkele redenen waarom het coalitieakkoord niet inspireert. Problemen worden aangepakt vanuit de sectoren, maar ook beperkt tot die sectoren. Terwijl effectieve oplossingen vragen om een interdisciplinaire en integrale benadering. We hebben een gespannen arbeidsmarkt en ervaren het tekort aan personeel. Tegelijkertijd staan er een miljoen mensen aan de kant. Terwijl goed werk, aangepast aan wat die mensen wel kunnen, een versterking van hun gezondheid en welzijn betekent.
Daarnaast is de aanpak van problemen meer gericht op het bestrijden van de negatieve effecten dan dat problemen bij de bron worden aangepakt. De problemen op de huizenmarkt kun je niet los zien van het feit dat huizen niet alleen worden gekocht om in te wonen, maar ook om mee te speculeren.
Ten slotte valt op dat zaken door elkaar heen lopen. Soms gaat het over waarden, soms over beleid of gewenste resultaten en soms over hele concrete acties. Dat komt de consistentie en leesbaarheid niet ten goede.

Vergeefse hoop op visie

Het coalitieakkoord is door dit alles nog niet de eerste stap op weg naar herstel van het vertrouwen. Dat wordt nog duidelijker als je het recente rapport Burgerperspectieven 2021 van het SCP leest. Mensen in Nederland zijn trots op onze gezondheidszorg, het hoge welvaartsniveau, de manier van samenleven, zoals hulpacties en omzien naar elkaar, en onze vrijheid. Tegenover die trots staan echter zorgen. De meeste mensen zijn pessimistisch over de richting van het land, over vluchtelingen, onderwijs, zorg en het klimaat. Ze wijzen op het toenemende egoïsme, onverdraagzaamheid en agressie in het publieke domein, groeiend individualisme en verdeeldheid. Mensen maken zich steeds meer zorgen over de maatschappelijke tegenstellingen, zoals de groeiende kloof tussen arm en rijk. Ze verwachten dat een nieuw kabinet een visie op bovengenoemde maatschappelijke uitdagingen heeft, structurele oplossingen aandraagt en er voortvarend mee aan de slag gaat.
Het nieuwe kabinet zal dus met een visie moeten komen. Een visie die begrijpelijk is, inspireert, verbindt en vertrouwen inboezemt. Mensen zijn op zoek naar een verhaal over de samenleving waar de coalitie voor staat en waar ze voor wil werken. Met duidelijkheid over hoe die samenleving eruitziet, wat het voor mensen betekent en waar ze op kunnen vertrouwen.

Aanzet tot inspirerend verhaal

Laat ik proberen het kabinet op weg te helpen met een aanzet tot dat verhaal, zoveel mogelijk gebaseerd op hun eigen tekst:

We staan voor een gezonde, veilige en inclusieve samenleving, waarin alle mensen naar vermogen mee kunnen doen en waarin mensen regie hebben over hun eigen leven. Waarin mensen zorg hebben voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving en zich verbonden voelen met elkaar.

Een samenleving waarin iedereen in Nederland een goed bestaan heeft en mee kan doen. We zorgen voor een goede start voor ieder kind op de kinderopvang. We bieden dezelfde kansen aan alle kinderen, jongeren en studenten om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

Een samenleving waarin mensen bestaanszekerheid hebben, met voldoende inkomen, goede huisvesting, onderwijs en werk. We willen een aantal hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren, die meer zekerheid bieden met minder risico. We herijken elke vier jaar het sociaal minimum om te zorgen dat het toereikend is om van te leven en mee te kunnen doen in de samenleving. We zetten in op financiële educatie, preventie en vroegsignalering, om schulden te voorkomen of vroegtijdig te verhelpen. We zetten in op het voorkomen van dakloosheid door vernieuwing van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze mensen. We gaan breed digitale kennis en vaardigheden aanbieden, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de digitalisering.

Een samenleving waarin de overheid oog heeft voor de menselijke maat en betrouwbaar, begrijpelijk en bereikbaar is voor mensen. Een overheid die staat voor de democratische rechtsorde, het fundament van onze samenleving. We trekken een grens als vrijheden van de ander worden bedreigd. We bestrijden discriminatie en beschermen mensen tegen de dreiging van alle vormen van radicalisering en haat zaaien. Van nieuwkomers verwachten we dat zij onze democratie, rechtsstaat en grondrechten onderschrijven en de fundamentele waarden respecteren.

Een samenleving waarin we zuinig zijn op de aarde en het milieu voor de huidige en toekomstige generaties. We willen ons maximaal inspannen om ons land en onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden. We stellen huishoudens en gemeenschappen, bedrijven en coöperaties en dorpen en steden in staat deze duurzame omslag te maken. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen, de vervuiler betaalt en niemand blijft achter. Zo doen we recht aan de aarde, aan volgende generaties en aan elkaar. We werken toe naar een volledig klimaatneutrale energievoorziening. We willen onze unieke natuur beschermen en het verlies van biodiversiteit herstellen.

Een samenleving met een economie die werkt voor mensen. Een economie waarin werkgevers een duurzame band met hun werknemers aangaan. Samen onderweg naar een ondernemende, innovatieve en eerlijke economie. Een economie die versterkt wordt doordat de kwaliteiten en talenten van alle mensen worden benut. Een economie waar groei alleen gewenst is als het bijdraagt aan duurzame welvaart voor iedereen, zonder de aarde of het milieu aan te tasten.

Een samenleving waarin iedereen vrij kan zijn. Vrij om te zijn wie je bent en jezelf te ontwikkelen. Vrij van discriminatie en racisme. Waar je afkomst nooit je toekomst gaat bepalen. We staan voor een rechtvaardig, humaan en effectief asiel- en migratiebeleid. Wij willen migratie in goede banen leiden en er meer grip op krijgen. Op wie er binnenkomt, wie mag blijven en wie terug moet. Integratie is van essentieel belang voor zowel mensen zelf als voor de samenleving. Succesvolle integratie vereist het nemen van eigen verantwoordelijkheid, maar ook een samenleving die iedereen de kans biedt zijn talenten te ontplooien.

Een samenleving waar cultuur gewaardeerd wordt en gezien wordt als een investering in onze maatschappij. De verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven.

Een samenleving waarin iedereen gezond kan opgroeien. Waar ieders talent tot wasdom kan komen en benut wordt, ook van mensen met een beperking. We kijken breed naar gezondheid. Onderwijs, sport, huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving dragen allemaal bij. We willen meer aandacht voor preventie en pakken vermijdbare gezondheidsverschillen aan. Ons doel is een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd door het aanleren van een gezonde leefstijl met sport en bewegen, gezonde voeding en een goede mentale gezondheid. We willen een omgeving creëren die gezonde keuzes vergemakkelijkt en ongezonde keuzes moeilijker maakt. Ons zorgstelsel blijft gebaseerd op solidariteit, zodat we iedereen toegang tot zorg kunnen garanderen. Door te investeren in preventie houden we de zorg voor iedereen betaalbaar.

Een samenleving die bijdraagt aan een duurzame en vreedzame wereld. We staan voor grote mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, pandemiebestrijding, migratie, economisch herstel en ongelijkheid. Ook de internationale rechtsorde, mensenrechten en kwetsbare groepen staan meer onder druk. Dit alles vraagt een sterke en slagvaardige EU. Naast een economische gemeenschap is de EU bovenal een waardengemeenschap. Nederland bevordert in de EU maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ik hoop dat het kabinet deze handreiking aanpakt en met een inspirerend en verbindend verhaal komt. En dat dit verhaal helpt het vertrouwen van de mensen in de overheid en het draagvlak in de samenleving te herstellen. Dat geeft hoop, perspectief en verbinding, cruciaal om deze samenleving te kunnen realiseren. Ik wens het ons allen van harte toe.

Bert van der Hoek, voorzitter raad van bestuur Trimbos-instituut

2 REACTIES

 1. Ik nam via e-mail contact op met een spreukgebruiker en legde hem mijn probleem uit. In slechts 3 dagen kwam mijn man bij me terug.

  We hebben onze problemen opgelost en we zijn nog gelukkiger dan voorheen.

  Robinson Beukelaar is echt een getalenteerde en begaafde man en ik zal niet stoppen met het publiceren van hem omdat hij een geweldige man is.?

  Als je een huwelijks- of relatieprobleem hebt en je bent op zoek naar een echte en echte spreukgebruiker om dat probleem voor je op te lossen.???????

  Probeer______________________________((Robinsonbuckler11@ )) gmail. com

  – Als je je ex terug wilt spreuken.

  – Als je een vruchtbaarheidsspreuk wilt.

  – Herpes kruidengeneesmiddel.

  – Zorg dat je partner voor altijd van je houdt.

  – Help rechtszaken te winnen.

  – Wraakspreuk.

  – Geluksspreuk.

 2. Lees alle reacties
 3. Van: Joop van Hezik, Nature For Health
  Aan: Bert van der Hoek, Trimbos Instituut

  Hallo Bert,
  Van een ex-collega van jou, Tjisse Brookman, kreeg ik jouw artikel toegezonden. Toevallig had ik net een reactie geschreven op het coalitieakkoord van de Nature For Health Foundation (Tjisse en ik zijn beiden bestuursleden). Wellicht ook aardig voor jou om te lezen, en om eens nader over van gedachten te wisselen.

  Met vriendelijke groet,
  Joop van Hezik (vanhezik@xs4all.nl)

  .
  Omzien naar elkaar geldt ook voor mens en natuur

  Het nieuwe kabinet van VVD, D66, CDA en CU wil blijkens het 2e deel van de titel van haar coalitieakkoord 2021-2025, ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, vooruitkijken naar de toekomst. De Verenigde Naties definieerde al in de conferentie ‘De toekomst die we willen’ (The Future We Want, 2012) ‘duurzame ontwikkeling’ als ‘de balans tussen haar ecologische, sociale en economische dimensies’. En in het verlengde hiervan formuleert de Verenigde Naties in 2015 haar 17 onderling verbonden ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’, ook wel Global Goals genoemd.

  Maar het coalitieakkoord verwijst in het deel ‘een duurzaam land’ enkel naar de klimaatcrisis, de biodiversiteits- en de stikstofcrisis. Duurzaamheid wordt daarmee verengd tot de ecologische dimensie. Een ander deel van het coalitieakkoord ‘gezondheid’ valt blijkbaar niet onder duurzaamheid. Terwijl we inmiddels, in het verlengde van deze Global Goals, toch denken in termen van een ‘brede welvaart’ (CBS). In het coalitieakkoord wordt in het deel ‘welvarend land’ welvaart daarentegen vooral verbonden met de economie, met verdienvermogen en economische groei.

  Het coalitieakkoord wil extra investeren ‘ in onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker’ zowel voor volwassenen als kinderen. En daarnaast ‘onze unieke natuur herstellen’ en ‘het verlies aan biodiversiteit herstellen’. Respectievelijk Global Goal 3 ‘waarborg gezonde levens en bevorder welzijn voor eenieder op elke leeftijd’ en Global Goal 15 ‘leven op het land’ (biodiversiteit).

  Dat deze twee Global Goals nauw samenhangen kwam al naar voren in de conferentie ‘Planeet op een tweesprong’ in 2016 in Hawaii van de International Union for the Conservation of Nature (‘Planet at the crossroads’, IUCN, 2016). Alzheimer, obesitas en kanker zijn zogenoemde ‘niet-overdraagbare ziekten’ (non-communicable diseases/NCDs). Op deze conferentie werd, verwijzend naar Global Goal 3, resolutie 064 aangenomen die stelde dat natuur een belangrijke rol in het terugdringen van deze groeiende niet-overdraagbare ziekten kan spelen. En pleitte voor cross-sectorale partnerships om de bijdragen van natuur aan gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven te erkennen.

  Het kabinet presenteert in haar coalitieakkoord ‘onze ambitieuze toekomstplannen terwijl Nederland opnieuw in een zware fase van de coronacrisis zit’. Maar juist ook de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, ‘WHO Manifesto for a healthy recovery from COVID-19’, May 26 2020) ziet deze relatie tussen natuur en gezondheid. Het door haar uitgebrachte manifest geeft ‘recepten voor een groen en gezond herstel’ van de coronacrisis, met op stip op 1: ‘behoud van de bron van de menselijke gezondheid: de Natuur’.

  IUCN resolutie 064 was een initiatief van het Australische ‘Healthy Parks, Healthy People’ en de Nederlandse stichting Nature For Health (NFH). Midden in de coronacrisis op 7 oktober 2020 heeft de NFH een congres ‘helend landschap’ (‘healing landscapes’) georganiseerd, met ondersteuning van de WHO en EU, als partner event van de jaarlijkse EU Green Week. Een Groene Week met als titel ‘Een nieuwe start voor mens en natuur’. Die een frisse start wilde zijn na de COVID-19 crisis in een post-pandemische wereld en een kans om onze relatie met de natuur opnieuw te doordenken. In termen van preventie en verlaging van zorgkosten, maar ook de intrinsieke waarde van de natuur.

  De coronacrisis ligt nog altijd niet achter ons, sterker nog, we zullen er in de toekomst mee moeten leren leven.

  Dat maakt dat we de relatie tussen natuur en gezondheid nog verder moeten doordenken. Zoals besloten ligt in het concept ‘helend landschap’, dat niet alleen uitgaat van de helende werking van de natuur voor de mens maar er tegelijk van uit gaat dat we de natuur weer moeten helen. Dat de relatie tussen mens en natuur tweeledig en onlosmakelijk verbonden is waar het gaat om gezondheid en welzijn. Dat – zoals het 1e deel van de titel van het coalitieakkoord aangeeft – we moeten ‘omzien naar elkaar’. Niet alleen als mensen, maar ook als mens en natuur.

  Joop van Hezik, 06-01-2022, Nature For Health

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.