Collegereeks Management in de zorg

Dé zeven actuele zorgmanagement onderwerpen in één collegereeks!
Zv Academye 700x350

De veranderingen in de zorg vragen veel van u als manager. Eén van de uitdagingen is om nog slimmer en slagvaardiger te opereren om zo de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen uw (zorg)instelling te kunnen waarborgen.

Hoe gaat u hiermee om? En welke strategische keuzes moet u hierbij maken? Hoe speelt u in op de laatste trends en (online) ontwikkelingen in de gezondheidszorg? En wat is de rol van zorgverzekeraars anno 2018?

In deze collegereeks gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op de uitdagingen die bestuurders en managers in de zorg te wachten staan. Ze dragen op een inspirerende en praktijkgerichte wijze hun kennis over. Stel hen al uw vragen over dé zeven management onderwerpen in de zorg op dit moment.

Doelstellingen:

 • In kort tijdsbestek hoort u de zeven belangrijke zorgthema’s van dit moment
 • Zie hoe u kunt inspelen op actuele trends en ontwikkelingen in de zorg
 • Opereer slimmer en slagvaardiger om de kwaliteit binnen uw zorginstelling te kunnen blijven borgen

Programma:

 • College 1 – 13 maart | Zorgstrategie en organisatie
 • College 2 – 20 maart | Innovatie in de zorg
 • College 3 – 27 maart | Financieel management in de zorg
 • College 4 – 3 april     | De rol van de zorgverzekeraars
 • College 5 – 10 april   | Kwaliteit en veiligheid in de zorg
 • College 6 – 17 april   | Ketensamenwerking in de zorg
 • College 7 – 24 april   | Verandermanagement in de zorg

De colleges vinden plaats op dinsdag 13, 20 en 27 maart en 3, 10, 17 en 24 april 2018. De colleges zijn filevrij en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over.

Programma
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Aanvang college
17.00 uur Pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur Afsluiting college


College 1 | 13 maart 2018

Zorgstrategie en organisatie

Dr. Jeroen van der Velden | Associate Professor Strategy Alignment en Director Center for Strategy bij Nyenrode Business Universiteit

Strategie in verandering

 • Wat is strategie nu eigenlijk?
 • De waarde van strategisch denken
 • Verandering in strategische stijlen
 • Het vergroten van het aanpassend vermogen

“Strategie is een patroon in een stroom van acties; of een consistente manier van handelen gedurende een bepaalde tijd” (Mintzberg).

De veranderingen in de gezondheidszorg plaatsen beslissers en beleidsmakers voor grote uitdagingen. Nieuwe business modellen en toenemende eisen van de clientèle, zowel in de vorm van een grotere vraag als een hoger niveau van de dienstverlening, zetten veel instellingen onder hoge druk. De in het verleden gehanteerde strategische managementstijlen bieden daarbij onvoldoende houvast om de hedendaagse complexe vraagstukken in de juiste banen te kunnen leiden.

Strategische keuzes zijn niet alleen gericht op het realiseren van oplossingen, maar moeten bijdragen aan het vermogen van de organisatie om oplossingsrichtingen gaande weg in te kunnen vullen. Daarbij is het effectief balanceren met de belangen en betrokkenheid van partijen zoals medewerkers, zorgverzekeraars, gemeentes en niet te vergeten de clientèle cruciaal voor succes.

Jeroen van der Velden gaat in dit college in op strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten en de rol van het strategieproces daarbij.


College 2 | 20 maart 2018

Innovatie in de zorg en digitale zorg

Saskia TimmerZorginnovator en veranderkundige

In de komende jaren moeten zorgprofessionals en hun leidinggevenden werken binnen een bevroren budget: dat is een budget dat even hoog blijft als in 2016. Intussen neemt de vraag naar zorg toe evenals het diagnostisch en behandelaanbod.

Dit vraagt meer of minder expliciet om substitutie van tweede naar eerste en zelfs nulde lijn en innovatie met behulp van zorgtechnologie. Van face-to-face contact naar patiëntgestuurde zorg, waarbij technologie patiënt en behandelaar ondersteunt en het zorgproces faciliteert. Geen groei sec, maar groei dankzij substitutie en optimalisatie.

Visie, focus, strategisch inkoopbeleid en businesscase zijn hierbij beleidsinstrumenten. Echter, procesoptimalisatie in combinatie met de juiste implementatiemethode zorgen voor daadwerkelijk resultaat.


College 3 | 27 maart 2018

Financieel management in de zorg

Drs. Sander Oude LuttikhuisDirecteur CapaxCapital partners, fundraiser en investeerder

Sturen op financiële kengetallen en ratio’s
Organisaties in de zorgsector manifesteren zich in toenemende mate op (internationale) kapitaalmarkten. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat de taal is die financiers spreken en waar financiers naar kijken bij het beoordelen van investerings- en financieringsproposities. Hoe vertaalt u de business case naar een case die te financieren is.

Dit college gaat in op:

 • het begrijpen en beoordelen van de belangrijkste financiële overzichten; balans en resultatenrekening
 • de cashflow- en ratioanalyse van organisaties in de zorg
 • aan de hand van praktijkcases gaat u werken met de belangrijkste financiële kengetallen

College 4 | 3 april 2018

De rol van de zorgverzekeraar

Bas van der Mierden | Directeur eigenaar van Prometheus Healthcare bv

Zorgverzekeraars anno 2018
Zorgverzekeraars zijn de uitvoerders van het marktbeleid. Ze geven richting aan doelmatige en kwalitatieve inkoop. Maar is deze toebedeelde inkooprol gelijk aan de wensen van hun klanten, de polishouders? Gaat dit veranderen en hoe kan de consument meer sturing geven aan de rol van de zorgverzekeraars. Is de vrije artsenkeuze van cruciaal belang?


College 5 | 10 april 2018

Kwaliteit en veiligheid

Wim Schellekens | Strategisch adviseur en RvT Ipse de Bruggen en Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

In dit college staat centraal wat de rol en verantwoordelijkheid is van professionals, leidinggevenden en raad van bestuur als het gaat om kwaliteit en veiligheid van zorg, mede in relatie tot de kosten. Moet kwaliteitsbeleid leiden tot de administratieve lastendruk zoals we nu zien gebeuren en die zo demotiverend werkt op professionals?

Aan de orde komt hoe dit veel beter kan en ook stimulerend is. Basisprincipes van kwaliteit, kwaliteitsbeleid en hoe deze kunnen worden geïntegreerd in het strategisch beleid en de planning- en controlcyclus van de zorginstelling zullen worden behandeld. Ook het beleid inzake verantwoording intern/extern via indicatoren komt aan de orde.


College 6 | 17 april 2018

Ketensamenwerking in de zorg

Prof. dr. Jack van de Veen | Hoogleraar en houder van de EVO leerstoel Supply Chain Management bij Nyenrode Business Universteit

Binnen de zorgsector werken betrokken, goed opgeleide en hardwerkende professionals die allemaal het beste willen voor de patiënt. Maar, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is dat geen garantie voor goede zorg. Een patiënt heeft doorgaans te maken met verschillende professionals en instellingen. Er kan pas sprake zijn van ‘goede zorg’ als al deze partijen én ieder hun eigen werk zo goed mogelijk doen én optimaal samenwerken vanuit het gemeenschappelijk patiëntenbelang. Dit college gaat in op het tweede aspect; de zogenaamde ‘ketensamenwerking.’ Hieronder vallen ook bijvoorbeeld het managen van zorgpaden, lean management en zorglogistiek.

Meer specifiek wordt ingegaan op onder meer:
• Welke ‘problemen’ kunnen met behulp van ketensamenwerking worden opgelost?
• Wat zijn de principes van ketensamenwerking in de zorg?
• Waarom blijkt ketensamenwerking in de praktijk zo moeilijk?
• Welke methodes kunnen worden toegepast?
• Welke partijen in de zorgketen zouden wat kunnen of moeten doen?

Belangrijke aspecten zoals het creëren van vertrouwen, informatiedeling, het afstemmen van beslissingen, het creëren van win-win situaties en nieuwe vormen van leiderschap komen aan de orde. Hierbij zal bepleit worden dat een paradigmaverandering noodzakelijk is om Ketensamenwerking in de (zorg)praktijk te laten slagen.


College 7 | 24 april 2018

Verandermanagement in de zorg

Drs. Jo Vincken | Programma directeur publiek domein & zorg, Nyenrode Business Universiteit

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang.

Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn.

In dit college komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.

Dr. Jeroen van der Velden

Dr. Jeroen van der Velden is Associate Professor Strategie alignment en codirecteur voor het Center voor strategie van Nyenrode Business Universiteit. Hij doceert daar op het gebied van Strategie en transformatie. Zijn interesse focust zich op de vraag hoe organisaties in een veranderende context het vermogen kunnen ontwikkelen om mee te bewegen. Als zelfstandig adviseur werkt hij voor grote en middelgrote organisaties in zowel de private als publieke sector. Hij participeerde in organisatieontwikkelingsprojecten bij onder meer de Belastingdienst, Veiligheidsregio Twente, Wageningen Universiteit, Heineken, ING en Lely. Daarin vormde het implementeren en realiseren van strategische ambities en samenwerkingsvraagstukken een steeds terugkerende component.

Prof. dr. Jack van der Veen

Prof. dr. Jack van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de EVO leerstoel Supply Chain Management. In Jack’s werk staan implementatievraagstukken bij ketensamenwerking centraal. Jack doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal programma’s en seminars. Jack is tevens voorzitter van de vLm (vereniging logistiek management).

Drs. Jo Vincken

Drs. Jo Vincken is betrokken als business developer voor Executive Education & Organizational Development aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is een veranderaar in hart en nieren. Daarnaast is hij Program Director van de masterclass Verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit.

Saskia Timmer

Saskia Timmer, is zorginnovator en veranderkundige (Master in Management and Innovation) en van origine zorgverlener. Ze heeft 15 jaar gewerkt in verschillende zorgsectoren. In haar loopbaan is ze altijd actief geweest met zorgverbetering door middel van innovatie, met specifieke aandacht voor implementatie en adoptie en het opleiden van zorgmedewerkers. Afgelopen jaren heeft ze vele vernieuwende initiatieven ontwikkeld en begeleid op het gebied van eHealth implementatie en kennisontwikkeling. Saskia heeft meerdere publicaties op haar naam staan (o.a. eHealth in de Praktijk en eHealth in de langdurige zorg).

Bas van der Mierden

Bas van der Mierden is directeur eigenaar van Prometheus Healthcare bv, een adviesbureau in de zorg. Prometheus Healthcare bv richt zich op de bekostiging en governance in de zorg vanuit zorgondernemerschap. Intern of extern zorgondernemen biedt mensen en organisaties de mogelijkheid om veranderingen te realiseren. Bas is auteur van het boek ‘Ziekenhuisondernemen een illusie’ wat in september 2014 is uitgebracht en is al toe aan de tweede druk. In het boek wordt de complexiteit van de zorg en de ziekenhuizen beschreven. Tevens worden negen handvaten beschreven die innoveren en ondernemen helpen te ontwikkelen. Bas is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als lecturer en programma Director Business Healthcare wat zich richt op het aanbieden van executive opleidingen voor zorgbestuurders en professionals.

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management. Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2003 is Sander volledig overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam in de functie van Project Manager Property Transactions. Na twee jaar actief te zijn geweest in de Rotterdamse haven, startte hij als M&A Consultant bij M&A firma Troostwijk Introman. In 2007 begon hij bij Zanders Corporate Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de corporate finance divisie van Zanders tot 2013. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op. Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.

Wim Schellekens

Wim Schellekens, arts, was van 2007 tot 2011 Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg bij de IGZ. Daarvoor was hij bestuurder van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (7 jaar, 1998-2005) en van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft (9 jaar, 1989-1998). Hij is zijn loopbaan begonnen als huisarts (10 jaar, 1973-1983) en medisch adviseur van de Ziekenfondsraad (het huidige Zorginstituut Nederland) (5 jaar, 1983-1989). Vanaf mei 2011 is hij strategisch adviseur o.a. van Raden van Bestuur/Toezicht, zorgverzekeraars, met als aandachtsgebieden governance van kwaliteit en veiligheid, leiderschap, (professioneel kwaliteits/veiligheidssysteem. Hij geeft college aan professionals, (aankomend) bestuurders en toezichthouders.Hij leidt met prof.Schrijvers de Masterclass Kwaliteit-Financiën. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg Zuid Holland) en Diakonessenhuis Utrecht/Zeist (ziekenhuis).

Voor wie?
De collegereeks Management in de zorg is bedoeld voor onder meer raad van bestuur, directie, managers en professionals werkzaam voor een cure- of care instelling en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal oud-deelnemers van de collegereeks Management in de zorg. Wilt u weten of deze collegereeks ook voor u geschikt is? Neemt u dan contact op met Joanne Bijleveld via 030 – 638 37 11 of joanne.bijleveld@bsl.nl. Of vul het interesseformulier in.

Bedrijfsnaam Functie
AmbulanceZorg R’dm-Rijnmond Algemene directie
Antonius Zorggroep Sneek Bestuur
Apotheek Nauta Algemene directie
Apotheek Nauta Apotheker
Bernhoven Teamleider RVE KNO
Birchwood Take Care Management Algemene directie
BNG Bank Manager Public Finance
Ciran Financieel directeur
D&A medical group bv Consultant/Adviseur
De Zellingen Bestuur
Driestroom Projectleider
EigenZorg.Com Investeerder
ETZ Beleidsmedewerker
Federatie Medisch Specialisten Senior Adviseur Kwaliteit
Gemeente Dordrecht Algemene directie
GJH Bogaerts Holding BV Algemene directie
Groene Hart Ziekenhuis Arts
Haspel Den Bosch Directeur bedrijfsvoering
Huisartsen Coöperatie Eemland Bestuur
Huisartsenpost West-Friesland Manager Kwaliteit & ICT
HVO-Querido Hoofden van dienst
IM! Inspiratie voor Management Communicatiemanager
Kentalis Regio manager
Lexsigma Healthcare Consultant/Adviseur
LUMC Consultant/Adviseur
M&I/Partners Consultant/Adviseur
Maasstad Ziekenhuis Manager
Maatschap MSB Almere e.o. Bestuur
MC Slotervaart Arts
MCH-Bronovo ziekenhuis Arts
Ministerie van Defensie Algemene directie
MMC Commercieel directeur
Particulier Adviseur
Plesman apotheek Commercieel directeur
Reinier de Graaf Groep Hoofd research unit oncologische zorg
S&L zorg Management Trainee
Stichting Geriant Bestuur
Stichting mirro Productmanager
Stichting Q-support Bestuur
Stichting Rivierduinen Algemene directie
Stichting ZuidZorg Secretaris Raad van Bestuur
Tempo-Team Strategisch senior Accountmanager
Treant Hoofd personeelszaken
Turnwise management & coaching Eigenaar
UMC Utrecht Directeur fondsenwerving
UMCG Beleidsmedewerker
VGN Beleidsmedewerker
VU medisch centrum Consultant/Adviseur
Zonnehuisgroep Amstelland Hoofd zorg/welzijn
Zorg en Zekerheid Senior Zorginkoper Cure
Zuyderland Hoofd zorg/welzijn

Datum
Dinsdag 13, 20 en 27 maart en 3, 10, 17 en 24 april 2018

Tijd
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur  Aanvang college
17.00 uur  Pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur  Afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2.195,- per persoon (excl. btw)

Accreditatie
ABAN geaccrediteerd voor 21 punten.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Catering
Inclusief lichte maaltijd

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijformulier.

Contact
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Joanne Bijleveld (inschrijving / aanmelding)
T:
(030) – 638 37 11
E: 
joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.