Collegereeks Management in de zorg

Leer efficiënt inspelen op dé 7 actuele zorgmanagement-onderwerpen
Zor 0237 Beeldmerk Collegereeks Rgb

Veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Aan u de uitdaging om nog slimmer en slagvaardiger te opereren, zodat u de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen uw organisatie waarborgt. U kunt het zichzelf makkelijk(er) maken door deel te nemen aan deze collegereeks.

De zorg verandert. Ontwikkelt u mee?

Zelf alle ontwikkelingen in de zorg bijhouden — dat is bijna niet te doen. Misschien bent u wel helemaal op de hoogte van wat er gebeurt, maar weet u ook hoe u ermee omgaat? Welke strategische keuzes u het beste maakt? Hoe u de laatste trends en (online) ontwikkelingen in uw voordeel laat werken? En hoe gaat u dit jaar om met de zorgverzekeraars?

De collegereeks Management in de zorg helpt u de uitstekende kwaliteit van uw organisatie te behouden. Doordat u op een toegankelijke, inspirerende en praktijkgerichte manier alles te weten komt over de 7 belangrijke zorgthema’s van dit moment, is het voor u makkelijk in te spelen op uitdagingen. Mist u informatie tijdens de colleges? U mag al uw vragen over de managementonderwerpen in de zorg aan de hoogleraren en praktijksprekers stellen.

“Het helpt mij mijn eigen positie te bepalen in deze roerige tijden.”
– Ervaring oud-deelnemer

In deze collegereeks

Door u aan te melden voor deze collegereeks, bespaart u veel tijd en moeite. U ontvangt alle kennis en praktijksprekers en hoogleraren stellen u in staat het direct te vertalen naar uw organisatie. Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

 • Maatschappelijke en digitale ontwikkelingen vertaald naar uw organisatie
 • Geïnspireerd om buiten de huidige kaders te denken
 • U weet de juiste processen te optimaliseren en implementeren voor daadwerkelijk resultaat
 • Waarom ketensamenwerking moeilijk is, wat het makkelijker maakt en welke ‘problemen’ ketensamenwerking oplost
 • Sluiten de rol van zorgverzekeraars en de wensen van hun klanten op elkaar aan?
 • Financiële overzichten begrijpen, beoordelen en praktijkgericht werken met belangrijkste kengetallen
 • De zorg en de nieuwe definitie van kwaliteit
 • Wat is uw rol en gewenste opstelling in een verandering?

Na de colleges weet u hoe u inspeelt op trends en ontwikkelingen en hoe u handelt om de kwaliteit van uw organisatie zo hoog mogelijk te houden.

In 7 dagen weet u álles over dé 7 actuele thema’s

De colleges vinden plaats op dinsdagen: 3, 10, 17, 24 september en 1, 8, 29 oktober 2019. Door de begin- en eindtijd filevrij en u houdt na afloop nog een behoorlijke avond over om de opgedane kennis te verwerken en te ontspannen.

Ontvangst van de colleges is om 15:00 uur. Om 15:30 uur begint het college, om 17:00 uur krijgt u een lichte maaltijd en om 19:00 uur sluiten we het college af.

Veel deelnemers gingen u voor…

… en deelden hun ervaringen.

“Alle colleges bij elkaar geven weer voldoende inspiratie om na te denken over alle veranderingen die op ons af komen in de zorg.”
“Het helpt mij mijn eigen positie te bepalen in deze roerige tijden.”
“Voor mij was dit een opfrissing van alle facetten rondom management in de zorg.”

De colleges vinden plaats op dinsdag 3,10,17,24 september en 1,8,29 oktober 2019. De colleges zijn filevrij en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over.

Programma
15.00 uur – ontvangst
15.30 uur – aanvang college
17.00 uur – pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur – afsluiting college

College 1 3 sept
Lees meer Sluiten
Zorgstrategie en organisatie

We bevinden ons momenteel aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie, waarin de regels opnieuw worden bepaald en de maatschappij opnieuw wordt ingericht. Verschillende technologieën liggen hieraan ten grondslag. Deze technologieën zorgen voor grote veranderingen in alle onderdelen van de economie en de maatschappij: sectoren transformeren, er ontstaan nieuwe business modellen, en nieuwe spelers komen en gaan.

Prof. dr. Bob de Wit schetst deze maatschappelijke trends en ontwikkelingen en plaatst ze in een historische context. Vervolgens wordt gekeken naar de impact hiervan op de verschillende industrieën, waaronder de gezondheidszorg: veranderingen in de gezondheidszorg plaatsen beslissers en beleidsmakers voor grote uitdagingen. Nieuwe businessmodellen en toenemende eisen van de clientèle, zowel in de vorm van een grotere vraag als een hoger niveau van de dienstverlening, zetten veel instellingen onder druk. Organisaties moeten opnieuw naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag de dag leveren nog relevant is in de toekomst.

Bob de Wit benadrukt in zijn college het belang van visie en strategie in het digitale tijdperk en maakt samen met de deelnemers een vertaling van de maatschappelijke ontwikkelingen naar de organisatie: welke mogelijkheden bieden zich aan? Het college is confronterend, maar draagt bij aan het loskoppelen van de “waan van de dag”. Deelnemers zullen geïnspireerd raken om verder in de toekomst en buiten de bestaande kaders na te denken.

Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit en Vincent de Schepper MD MBA, zorgondernemer 

College 2 10 sept
Lees meer Sluiten
Kwaliteit en veiligheid

Zorgprofessionals staan onder grote druk en ervaren verlies van eigenaarschap over hun vak. Patiënten willen niet langer behandeld worden als een gemiddelde uit een onderzoeksgroep. En de onhoudbaar stijgende zorgkosten zijn algemeen bekend, maar niet minder verontrustend. Kremer vindt dat we kwaliteit van zorg niet langer als een statisch en objectief gegeven moeten beschouwen. De zorg is gebaat bij een nieuwe definitie van kwaliteit, waarin de lerende praktijk centraal staat en de uitkomsten gerechtvaardigde verschillen laten zien. Om ruimte te geven aan samen leren en verbeteren, zal ook de governance zich op dat leren moeten richten en niet zozeer op de uitkomsten.
Prof. dr. Jan A.M. Kremer, gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichte kwaliteit

College 3 17 sept
Lees meer Sluiten
Ketensamenwerking in de zorg

Binnen de zorgsector werken betrokken, goed opgeleide en hardwerkende professionals die allemaal het beste willen voor de patiënt. Maar, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is dat geen garantie voor goede zorg. Een patiënt heeft doorgaans te maken met verschillende professionals en instellingen. Er kan pas sprake zijn van ‘goede zorg’ als al deze partijen én ieder hun eigen werk zo goed mogelijk doen én optimaal samenwerken vanuit het gemeenschappelijk patiëntenbelang. Dit college gaat in op het tweede aspect; de zogenaamde ‘ketensamenwerking.’ Hieronder vallen ook bijvoorbeeld het managen van zorgpaden, lean management en zorglogistiek.

Meer specifiek wordt ingegaan op onder meer:
• Welke ‘problemen’ kunnen met behulp van ketensamenwerking worden opgelost?
• Wat zijn de principes van ketensamenwerking in de zorg?
• Waarom blijkt ketensamenwerking in de praktijk zo moeilijk?
• Welke methodes kunnen worden toegepast?
• Welke partijen in de zorgketen zouden wat kunnen of moeten doen?

Belangrijke aspecten zoals het creëren van vertrouwen, informatiedeling, het afstemmen van beslissingen, het creëren van win-win situaties en nieuwe vormen van leiderschap komen aan de orde. Hierbij zal bepleit worden dat een paradigmaverandering noodzakelijk is om Ketensamenwerking in de (zorg)praktijk te laten slagen.

Prof. dr. Jack van der Veen, Hoogleraar Supply Chain Management, Nyenrode Business Universiteit

College 4 24 sept
Lees meer Sluiten
De rol van de zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars anno 2019
Zorgverzekeraars zijn de uitvoerders van het marktbeleid. Ze geven richting aan doelmatige en kwalitatieve inkoop. Maar is deze toebedeelde inkooprol gelijk aan de wensen van hun klanten, de polishouders? Gaat dit veranderen en hoe kan de consument meer sturing geven aan de rol van de zorgverzekeraars. Is de vrije artsenkeuze van cruciaal belang?

Bas van der Mierden, directeur eigenaar, Prometheus Healthcare bv

College 5 1 okt
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Sturen op financiële kengetallen en ratio’s
Organisaties in de zorgsector manifesteren zich in toenemende mate op (internationale) kapitaalmarkten. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat de taal is die financiers spreken en waar financiers naar kijken bij het beoordelen van investerings- en financieringsproposities. Hoe vertaalt u de business case naar een case die te financieren is.

Dit college gaat in op:

 • het begrijpen en beoordelen van de belangrijkste financiële overzichten; balans en resultatenrekening
 • de cashflow- en ratioanalyse van organisaties in de zorg
 • aan de hand van praktijkcases gaat u werken met de belangrijkste financiële kengetallen

Drs. Sander Oude Luttikhuis, directeur CapaxCapital partners, fundraiser en investeerder

College 6 8 okt
Lees meer Sluiten
Verandermanagement in de zorg

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang.

Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn.

In dit college komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.

Jan Engelen, leading change in healthcare expert

College 7 29 okt
Lees meer Sluiten
Innoveren in de zorg

Voor veel zorginstellingen is de uitdaging om voldoende tijd vrij te maken voor innovaties die hun voorbereiden op de toekomst. In deze sessie bespreken we met elkaar de kleine, weinig tijd vragende, acties die u op korte termijn kunt realiseren met een krachtige doorwerking op het innovatievermogen. Daarmee creëren we een innovatieve organisatie die “future-proof” is en die ook een aantrekkelijke werkgever zal zijn. U krijgt de belangrijkste innovatie inzichten, praktische tips en we sluiten af met een connected thinking die zal leiden tot ruim 100 kansen voor innoveren in uw organisatie. Die kansen en ideeën krijgt u na de sessie toegestuurd.

U leert:

 • De belangrijkste (toepasbare) inzichten over (sociale) innovatie
 • Kleine initiatieven en acties die leiden tot innovatiekansen.
 • Connected Thinking: 100 innovatiekansen voor uw organisatie in 5 minuten

Prof.dr. Jeff Gaspersz, hoogleraar innovatie aan Nyenrode Business Universiteit

*Programmawijzigingen onder voorbehoud

In de collegereeks Management in de zorg gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op de uitdagingen die u in de zorg te wachten staan.

Voor wie?
De collegereeks Management in de zorg is bedoeld voor onder meer raad van bestuur, directie, managers, artsen en overige professionals werkzaam voor een cure- of care instelling en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Advies
Wilt u weten of deze collegereeks ook voor u geschikt is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Marije van Duinen via 06 – 19 61 68 59 / marije.vanduinen.consultant@bsl.nlOf vul het interesseformulier in.

Accreditatie
ABAN accreditatie aangevraagd.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van een deelnemers aan de collegereeks Management in de zorg.

Een greep uit het oud-deelnemersveld

O.a. de volgende organisaties O.a. de volgende functies
AmbulanceZorg R’dm-Rijnmond Adviseur
Antonius Zorggroep Sneek Algemene directie
Apotheek Nauta Apotheker
Apotheek Nauta Arts
Bernhoven Beleidsmedewerker
Birchwood Take Care Management Bestuur
BNG Bank Commercieel directeur
Ciran Communicatiemanager
D&A medical group bv Consultant/Adviseur
De Zellingen Directeur bedrijfsvoering
Driestroom Directeur fondsenwerving
EigenZorg.Com Eigenaar
ETZ Financieel directeur
Federatie Medisch Specialisten Hoofd personeelszaken
Gemeente Dordrecht Hoofd research unit oncologische zorg
GJH Bogaerts Holding BV Hoofd zorg/welzijn
Groene Hart Ziekenhuis Hoofden van dienst
Haspel Den Bosch Investeerder
Huisartsen Coöperatie Eemland Management Trainee
Huisartsenpost West-Friesland Manager
HVO-Querido Manager Kwaliteit & ICT
IM! Inspiratie voor Management Manager Public Finance
Kentalis Productmanager
Lexsigma Healthcare Projectleider
LUMC Regio manager
M&I/Partners Secretaris Raad van Bestuur
Maasstad Ziekenhuis Senior Adviseur Kwaliteit
Maatschap MSB Almere e.o. Senior Zorginkoper Cure
MC Slotervaart Strategisch senior Accountmanager
MCH-Bronovo ziekenhuis Teamleider RVE KNO
Ministerie van Defensie
MMC
Particulier
Plesman apotheek
Reinier de Graaf Groep
S&L zorg
Stichting Geriant
Stichting mirro
Stichting Q-support
Stichting Rivierduinen
Stichting ZuidZorg
Tempo-Team
Treant
Turnwise management & coaching
UMC Utrecht
UMCG
VGN
VU medisch centrum
Zonnehuisgroep Amstelland
Zorg en Zekerheid
Zuyderland

Wat zeggen oud-deelnemers over de collegereeks?

“Ik was op zoek naar informatie die goed aansloot bij het vakgebied waarin ik werkzaam ben. In mijn geval een huisartsenorganisatie, waarbij ik dagelijks te maken heb met de onderwerpen die in deze collegereeks aan bod kwamen. Mijn voornaamste doel was om bijgepraat te worden over de actuele ontwikkelingen en om te leren van de ervaringen van anderen. De colleges waren stuk voor stuk erg interessant en bijzonder goed gefaciliteerd. De sprekers zijn inspirerend en bieden toepasselijke voorbeelden. Ook was er voldoende interactie, waardoor colleges levendig waren en cursisten elkaar konden aanvullen met relevante informatie en ervaringen. Ik ben heel veel wijzer geworden en ga de opgedane kennis de komende tijd in de praktijk brengen. Ik raad de collegereeks ten zeerste aan!”
Michelle Spit, Beleidsadviseur, projectmanager, Vicino

Alle colleges bij elkaar geven weer voldoende inspiratie om na te denken over alle veranderingen die op ons af komen in de zorg.’
‘Het helpt mij mijn eigen positie te bepalen in deze roerige tijden.’
‘Voor mij was dit een opfrissing van alle facetten rondom management in de zorg.’

Datum
Dinsdag 3, 10, 17, 24 september en 1, 8, 29 oktober 2019

Tijd
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur  Aanvang college
17.00 uur  Pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur  Afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2660,- per persoon (btw vrij)

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
ABAN accreditatie: 21 punten.

De collegereeks Management in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 21 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Catering
Inclusief lichte maaltijd

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact
Inhoudelijke vragen

Marije van Duinen (Congres ontwikkelaar)
M: 06 – 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Vragen over inschrijven
Joanne Bijleveld (Coördinator)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.