Collegereeks Management in de zorg

Dé zeven actuele zorgmanagement onderwerpen in één collegereeks!

De collegereeks Management in de zorg (startdatum 6 november) is uitverkocht. Op 5 maart 2019 start een nieuwe editie. Voor meer informatie of direct aanmelden voor deze nieuwe editie kijkt u hier.


De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Eén van de uitdagingen is om nog slimmer en slagvaardiger te opereren om zo de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen uw (zorg)instelling te kunnen waarborgen.

Inspelen op de laatste ontwikkelingen

Hoe gaat u hiermee om? En welke strategische keuzes moet u hierbij maken? Hoe speelt u in op de laatste trends en (online) ontwikkelingen in de gezondheidszorg? En wat is de rol van zorgverzekeraars anno 2018?

In de collegereeks Management in de zorg gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op de uitdagingen die bestuurders en managers in de zorg te wachten staan. Ze dragen op inspirerende en praktijkgerichte wijze hun kennis over. Stel hen al uw vragen over dé zeven management onderwerpen in de zorg van dit moment.

Doelstellingen:

  • In kort tijdsbestek hoort u de zeven belangrijke zorgthema’s van dit moment
  • Leer hoe u kunt inspelen op actuele trends en ontwikkelingen in de zorg
  • Slimmer en slagvaardiger leren opereren om zo de kwaliteit binnen uw (zorg)instelling te kunnen blijven borgen

Programma:

Ervaringen van deelnemers:

‘Alle college’s bij elkaar geven weer voldoende inspiratie om na te denken over alle veranderingen die op ons af komen in de zorg.’
‘Het helpt mij mijn eigen positie te bepalen in deze roerige tijden.’
‘Voor mij was dit een opfrissing van alle facetten rondom management in de zorg.’

De collegereeks Management in de zorg (startdatum 6 november) is uitverkocht. Op 5 maart 2019 start een nieuwe editie. Voor meer informatie of direct aanmelden voor deze nieuwe editie kijkt u hier.


De colleges vinden plaats op dinsdag 6, 13, 20 en 27 november & 4, 11 en 18 december 2018. De colleges zijn filevrij en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over.

Programma
15.00 uur – ontvangst
15.30 uur – aanvang college
17.00 uur – pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur – afsluiting college

College 1 6 nov
Lees meer Sluiten
Ketensamenwerking in de zorg

Binnen de zorgsector werken betrokken, goed opgeleide en hardwerkende professionals die allemaal het beste willen voor de patiënt. Maar, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is dat geen garantie voor goede zorg. Een patiënt heeft doorgaans te maken met verschillende professionals en instellingen. Er kan pas sprake zijn van ‘goede zorg’ als al deze partijen én ieder hun eigen werk zo goed mogelijk doen én optimaal samenwerken vanuit het gemeenschappelijk patiëntenbelang. Dit college gaat in op het tweede aspect; de zogenaamde ‘ketensamenwerking.’ Hieronder vallen ook bijvoorbeeld het managen van zorgpaden, lean management en zorglogistiek.

Meer specifiek wordt ingegaan op onder meer:
• Welke ‘problemen’ kunnen met behulp van ketensamenwerking worden opgelost?
• Wat zijn de principes van ketensamenwerking in de zorg?
• Waarom blijkt ketensamenwerking in de praktijk zo moeilijk?
• Welke methodes kunnen worden toegepast?
• Welke partijen in de zorgketen zouden wat kunnen of moeten doen?

Belangrijke aspecten zoals het creëren van vertrouwen, informatiedeling, het afstemmen van beslissingen, het creëren van win-win situaties en nieuwe vormen van leiderschap komen aan de orde. Hierbij zal bepleit worden dat een paradigmaverandering noodzakelijk is om Ketensamenwerking in de (zorg)praktijk te laten slagen.

Prof. dr. Jack van de Veen, hoogleraar en houder van de EVO leerstoel Supply Chain Management bij Nyenrode Business Universteit

College 2 13 nov
Lees meer Sluiten
Kwaliteit en veiligheid

Zorgprofessionals staan onder grote druk en ervaren verlies van eigenaarschap over hun vak. Patiënten willen niet langer behandeld worden als een gemiddelde uit een onderzoeksgroep. En de onhoudbaar stijgende zorgkosten zijn algemeen bekend, maar niet minder verontrustend. Kremer vindt dat we kwaliteit van zorg niet langer als een statisch en objectief gegeven moeten beschouwen. De zorg is gebaat bij een nieuwe definitie van kwaliteit, waarin de lerende praktijk centraal staat en de uitkomsten gerechtvaardigde verschillen laten zien. Om ruimte te geven aan samen leren en verbeteren, zal ook de governance zich op dat leren moeten richten en niet zozeer op de uitkomsten.

Prof. dr. Jan A.M. Kremer, gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichte kwaliteit

College 3 20 nov
Lees meer Sluiten
Zorgstrategie en organisatie

We bevinden ons momenteel aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie, waarin de regels opnieuw worden bepaald en de maatschappij opnieuw wordt ingericht. Verschillende technologieën liggen hieraan ten grondslag. Deze technologieën zorgen voor grote veranderingen in alle onderdelen van de economie en de maatschappij: sectoren transformeren, er ontstaan nieuwe business modellen, en nieuwe spelers komen en gaan.

Prof. dr. Bob de Wit schetst deze maatschappelijke trends en ontwikkelingen en plaatst ze in een historische context. Vervolgens wordt gekeken naar de impact hiervan op de verschillende industrieën, waaronder de gezondheidszorg: veranderingen in de gezondheidszorg plaatsen beslissers en beleidsmakers voor grote uitdagingen. Nieuwe businessmodellen en toenemende eisen van de clientèle, zowel in de vorm van een grotere vraag als een hoger niveau van de dienstverlening, zetten veel instellingen onder druk. Organisaties moeten opnieuw naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag de dag leveren nog relevant is in de toekomst.

Bob de Wit benadrukt in zijn college het belang van visie en strategie in het digitale tijdperk en maakt samen met de deelnemers een vertaling van de maatschappelijke ontwikkelingen naar de organisatie: welke mogelijkheden bieden zich aan? Het college is confronterend, maar draagt bij aan het loskoppelen van de “waan van de dag”. Deelnemers zullen geïnspireerd raken om verder in de toekomst en buiten de bestaande kaders na te denken.

Prof. dr. Bob de Wit, professor Strategic Leadership en co-director van het Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

College 4 27 nov
Lees meer Sluiten
De rol van de zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars anno 2018
Zorgverzekeraars zijn de uitvoerders van het marktbeleid. Ze geven richting aan doelmatige en kwalitatieve inkoop. Maar is deze toebedeelde inkooprol gelijk aan de wensen van hun klanten, de polishouders? Gaat dit veranderen en hoe kan de consument meer sturing geven aan de rol van de zorgverzekeraars. Is de vrije artsenkeuze van cruciaal belang?

Bas van der Mierden, directeur eigenaar, Prometheus Healthcare bv

College 5 4 dec
Lees meer Sluiten
Financieel management in de zorg

Sturen op financiële kengetallen en ratio’s
Organisaties in de zorgsector manifesteren zich in toenemende mate op (internationale) kapitaalmarkten. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat de taal is die financiers spreken en waar financiers naar kijken bij het beoordelen van investerings- en financieringsproposities. Hoe vertaalt u de business case naar een case die te financieren is.

Dit college gaat in op:

  • het begrijpen en beoordelen van de belangrijkste financiële overzichten; balans en resultatenrekening
  • de cashflow- en ratioanalyse van organisaties in de zorg
  • aan de hand van praktijkcases gaat u werken met de belangrijkste financiële kengetallen

Drs. Sander Oude Luttikhuis, directeur CapaxCapital partners, fundraiser en investeerder

College 6 11 dec
Lees meer Sluiten
Innovatie in de zorg en digitale zorg

In de komende jaren moeten zorgprofessionals en hun leidinggevenden werken binnen een bevroren budget: dat is een budget dat even hoog blijft als in 2016. Intussen neemt de vraag naar zorg toe evenals het diagnostisch en behandelaanbod.

Dit vraagt meer of minder expliciet om substitutie van tweede naar eerste en zelfs nulde lijn en innovatie met behulp van zorgtechnologie. Van face-to-face contact naar patiëntgestuurde zorg, waarbij technologie patiënt en behandelaar ondersteunt en het zorgproces faciliteert. Geen groei sec, maar groei dankzij substitutie en optimalisatie.

Visie, focus, strategisch inkoopbeleid en businesscase zijn hierbij beleidsinstrumenten. Echter, procesoptimalisatie in combinatie met de juiste implementatiemethode zorgen voor daadwerkelijk resultaat.

Saskia Timmer, zorginnovator en veranderkundige

College 7 18 dec
Lees meer Sluiten
Verandermanagement in de zorg

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang.

Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn.

In dit college komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.

Drs. Jo Vincken, programma directeur publiek domein & zorg, Nyenrode Business Universiteit

*Programmawijzigingen onder voorbehoud

De collegereeks Management in de zorg (startdatum 6 november) is uitverkocht. Op 5 maart 2019 start een nieuwe editie. Voor meer informatie of direct aanmelden voor deze nieuwe editie kijkt u hier.


In de collegereeks Management in de zorg gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op de uitdagingen die u in de zorg te wachten staan.

Prof. dr. Bob de Wit

Prof. dr. Bob de Wit is verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit als professor of Strategic Management, en is directeur van De Wit & Meyer Strategy Works te Rotterdam. Gespecialiseerd in strategieontwikkeling, onderzoek en consulting. Voorheen heeft hij twaalf jaar strategisch management gedoceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook is gepromoveerd. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan, de internationaal bekendste samen met Ron Meyer.

Prof. dr. Jack van der Veen

Prof.dr. Jack van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de evofenedex leerstoel Supply Chain Management. In Jack’s werk staan implementatievraagstukken bij ketensamenwerking centraal. Jack doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal programma’s en seminars. In zijn werk richt Jack zich specifiek op drie soorten supply chains, namelijk logistieke ketens, bouwketens en zorgketens.

Saskia Timmer

Saskia Timmer, is zorginnovator en veranderkundige (Master in Management and Innovation) en van origine zorgverlener. Ze heeft 15 jaar gewerkt in verschillende zorgsectoren. In haar loopbaan is ze altijd actief geweest met zorgverbetering door middel van innovatie, met specifieke aandacht voor implementatie en adoptie en het opleiden van zorgmedewerkers. Afgelopen jaren heeft ze vele vernieuwende initiatieven ontwikkeld en begeleid op het gebied van eHealth implementatie en kennisontwikkeling. Saskia heeft meerdere publicaties op haar naam staan (o.a. eHealth in de Praktijk en eHealth in de langdurige zorg).

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis

Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management. Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2003 is Sander volledig overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam in de functie van Project Manager Property Transactions. Na twee jaar actief te zijn geweest in de Rotterdamse haven, startte hij als M&A Consultant bij M&A firma Troostwijk Introman. In 2007 begon hij bij Zanders Corporate Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de corporate finance divisie van Zanders tot 2013. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op. Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.

Drs. Jo Vincken

Drs. Jo Vincken is betrokken als business developer voor Executive Education & Organizational Development aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is een veranderaar in hart en nieren. Daarnaast is hij Program Director van de masterclass Verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit.

Bas van der Mierden

Bas van der Mierden is directeur eigenaar van Prometheus Healthcare bv, een adviesbureau in de zorg. Prometheus Healthcare bv richt zich op de bekostiging en governance in de zorg vanuit zorgondernemerschap. Intern of extern zorgondernemen biedt mensen en organisaties de mogelijkheid om veranderingen te realiseren. Bas is auteur van het boek ‘Ziekenhuisondernemen een illusie’ wat in september 2014 is uitgebracht en is al toe aan de tweede druk. In het boek wordt de complexiteit van de zorg en de ziekenhuizen beschreven. Tevens worden negen handvaten beschreven die innoveren en ondernemen helpen te ontwikkelen. Bas is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als lecturer en programma Director Business Healthcare wat zich richt op het aanbieden van executive opleidingen voor zorgbestuurders en professionals.

Prof. dr. Jan Kremer

Jan Kremer is gynaecoloog en heeft een passie voor patiëntgerichte kwaliteit en innovatie. Hij is hoogleraar in het Radboudumc in Nijmegen. Daarnaast is hij adviseur bij Strategy&, lid van de Raad van Toezicht van OLVG, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij is jarenlang hoofd geweest van het Nijmeegse IVF-team en initieerde in 2003 de ‘Digitale IVF Poli’ en in 2009 ‘MijnZorgnet’, een platform voor persoonlijke gezondheidsdossiers. Hij begeleidde 24 promovendi en is (mede-)auteur van meer dan 200 PubMed publicaties.

De collegereeks Management in de zorg (startdatum 6 november) is uitverkocht. Op 5 maart 2019 start een nieuwe editie. Voor meer informatie of direct aanmelden voor deze nieuwe editie kijkt u hier.


Voor wie?
De collegereeks Management in de zorg is bedoeld voor onder meer raad van bestuur, directie, managers, artsen en overige professionals werkzaam voor een cure- of care instelling en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Advies
Wilt u weten of deze collegereeks ook voor u geschikt is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Joanne Bijleveld via 030 – 638 37 11 / joanne.bijleveld@bsl.nlOf vul het interesseformulier in.

Accreditatie
ABAN accreditatie aangevraagd.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van deelnemers aan de collegereeks Management in de zorg.

Een greep uit het oud-deelnemersveld

Bedrijfsnaam Functie
AmbulanceZorg R’dm-Rijnmond Algemene directie
Antonius Zorggroep Sneek Bestuur
Apotheek Nauta Algemene directie
Apotheek Nauta Apotheker
Bernhoven Teamleider RVE KNO
Birchwood Take Care Management Algemene directie
BNG Bank Manager Public Finance
Ciran Financieel directeur
D&A medical group bv Consultant/Adviseur
De Zellingen Bestuur
Driestroom Projectleider
EigenZorg.Com Investeerder
ETZ Beleidsmedewerker
Federatie Medisch Specialisten Senior Adviseur Kwaliteit
Gemeente Dordrecht Algemene directie
GJH Bogaerts Holding BV Algemene directie
Groene Hart Ziekenhuis Arts
Haspel Den Bosch Directeur bedrijfsvoering
Huisartsen Coöperatie Eemland Bestuur
Huisartsenpost West-Friesland Manager Kwaliteit & ICT
HVO-Querido Hoofden van dienst
IM! Inspiratie voor Management Communicatiemanager
Kentalis Regio manager
Lexsigma Healthcare Consultant/Adviseur
LUMC Consultant/Adviseur
M&I/Partners Consultant/Adviseur
Maasstad Ziekenhuis Manager
Maatschap MSB Almere e.o. Bestuur
MC Slotervaart Arts
MCH-Bronovo ziekenhuis Arts
Ministerie van Defensie Algemene directie
MMC Commercieel directeur
Particulier Adviseur
Plesman apotheek Commercieel directeur
Reinier de Graaf Groep Hoofd research unit oncologische zorg
S&L zorg Management Trainee
Stichting Geriant Bestuur
Stichting mirro Productmanager
Stichting Q-support Bestuur
Stichting Rivierduinen Algemene directie
Stichting ZuidZorg Secretaris Raad van Bestuur
Tempo-Team Strategisch senior Accountmanager
Treant Hoofd personeelszaken
Turnwise management & coaching Eigenaar
UMC Utrecht Directeur fondsenwerving
UMCG Beleidsmedewerker
VGN Beleidsmedewerker
VU medisch centrum Consultant/Adviseur
Zonnehuisgroep Amstelland Hoofd zorg/welzijn
Zorg en Zekerheid Senior Zorginkoper Cure
Zuyderland Hoofd zorg/welzijn

Wat zeggen oud-deelnemers over de collegereeks?
Alle colleges bij elkaar geven weer voldoende inspiratie om na te denken over alle veranderingen die op ons af komen in de zorg.’
‘Het helpt mij mijn eigen positie te bepalen in deze roerige tijden.’
‘Voor mij was dit een opfrissing van alle facetten rondom management in de zorg.’

De collegereeks Management in de zorg (startdatum 6 november) is uitverkocht. Op 5 maart 2019 start een nieuwe editie. Voor meer informatie of direct aanmelden voor deze nieuwe editie kijkt u hier.


Datum
Dinsdag 6, 13, 20 en 27 november & 4, 11 en 18 december 2018.

Tijd
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur  Aanvang college
17.00 uur  Pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur  Afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2.195,- per persoon (excl. btw)

Accreditatie
ABAN accreditatie: 21 punten. De collegereeks Management in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 21 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Catering
Inclusief lichte maaltijd

Aanmelden
Deze editie is uitverkocht. Meld u nu aan voor de volgende editie (startdatum 5 maart 2019).

Contact
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Joanne Bijleveld (inschrijving / aanmelding)
T:
(030) – 638 37 11
E: 
joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.