Ouderenzorg op de juiste plek

Innovatieve oplossingen om de financiële en organisatorische uitdaging in de ouderenzorg aan te gaan
ouderenzorg op de juiste plek campagnebeeld zorg tekst

Ziekenhuizen worden overspoeld door kwetsbare ouderen. Deze opnames zijn medisch gezien vaak niet nodig en te vermijden als deze ouderen in een eerder stadium ondersteuning krijgen. Met goede ondersteuning en zorg kunnen ze langer thuis blijven wonen en belanden ze minder snel op de acute zorg. Maar hoe organiseren we dit? Op welke manier kunnen we ouderen zorg op de juiste plek bieden?

UITVERKOCHT – de volgende editie is in maart 2019.

De juiste ouderenzorg op de juiste plek vereist een soepele samenwerking tussen partijen als de wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Ook gemeenten kunnen hun bijdrage leveren met preventie en gericht beleid in het sociaal domein.

Geslaagde, vernieuwende projecten botsen echter op de gescheiden financieringsstromen van de zorgverzekeringswet: de WLZ en de WMO. De samenwerking is lastig, omdat de diverse partijen werken in hun eigen silo, met hun eigen bekostigingssysteem en binnen hun eigen wettelijke context.

We staan duidelijk voor een financiële en organisatorische uitdaging in de ouderenzorg. Wat is het geheim voor een effectieve samenwerking in de hele keten van de zorg aan ouderen?
Om deze uitdaging aan te gaan hebben we innovatieve oplossingen nodig op het gebied van:

 • Financiering
 • Samenwerkingsvormen
 • Stakeholders

Wilt u ook bijdragen aan het succesvol inrichten van de keten voor acute zorg om zo de ouderen zorg op de juiste plek te bieden?
Kom naar het congres en leer:

 • Welke innovatieve oplossingen de koplopers (zoals Hospital @ Home) hebben gevonden en hoe u obstakels overwint
 • Hoe medisch specialistische zorg in de buurt georganiseerd kan worden (door het AMC en Cordaan)
 • Hoe specialisten ouderengeneeskunde hun expertise beschikbaar stellen aan huisartsen en ouderen in de wijk bezoeken
 • Wat u als ziekenhuis kunt doen om te voorkomen dat ouderen de acute zorg overspoelen
 • Welke rol zorgverzekeraars hebben bij de substitutie van ziekenhuiszorg naar wijkzorg
 • Wat de valkuilen in ons huidige systeem zijn en welke stakeholders u waarvoor nodig heeft

Deze editie is uitverkocht. Bekijk de volgende editie. 

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.40
Lees meer Sluiten
1. Hospital At Home is samen werken aan samenwerken in de acute zorg voor kwetsbare ouderen

De komende tien jaar zullen vooral 80-plussers een beroep doen op acute zorg. Deze groep ouderen woont niet alleen langer thuis dan al haar voorgangers maar heeft ook meer nagedacht over zijn of haar wensen en doelen.
Ziekenhuiszorg thuis is een kwalitatief goed en veilig antwoord op de acute zorgvraag van kwetsbare ouderen. Deze zorg biedt een alternatief voor ziekenhuisbehandeling waarbij de patiënt daadwerkelijk centraal staat.
Naast patiëntrelevante uitkomsten kan het H@H ook een antwoord zijn op een groeiende behoefte aan ziekenhuiszorg door andere chronisch zieke patiënten, zoals mensen met CPD en hartfalen. Hiervoor zijn reeds wetenschappelijke bewijzen.

In deze workshop wordt uitgelegd hoe innoveren in de zorg in de dagelijkse praktijk gaat, welke hindernissen en uitdagingen er kunnen zijn en hoe samenwerken aan samenwerken met ouderen en professionals daadwerkelijk vorm gegeven kan worden. Ook worden de eerste bevindingen met H@H getoond.

10.30
Lees meer Sluiten
Patiënt aan het woord

Mijn leven, mijn zorg! Wat willen ouderen zelf?

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
2. De WijkKliniek: een mini-ziekenhuis in de wijk voor acute ouderenzorg

Wat is goede ziekenhuiszorg volgens ouderen? En wat moet die zorg opleveren? En hoe kunnen we een deel van die zorg meer in de wijk leveren. Die vragen vormden het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de WijkKliniek, waarvan de eerste in juni in Amsterdam Zuidoost geopend is. Het concept is opgebouwd samen met ouderen en het hele netwerk in de wijk. In mijn presentatie zal ik ingaan op de wensen van ouderen zelf, de bekostiging, hoe we kennis uit onderzoek gebruiken en hoe we uitdagingen zoals druk op de SEH proberen aan te pakken.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Wat ouderen belangrijke onderdelen vinden van goede ziekenhuiszorg
 • Hoe informatie uit onderzoek kan bijdragen aan het neerzetten van een innovatie zorgconcept zoals de WijkKliniek
 • Hoe we de financiering van de zorg hebben geregeld

12.15
Lees meer Sluiten
3. Samenwerkingen over grenzen; specialisten in de wijk

Specialisten ouderengeneeskunde leveren zorg buiten de muren van het verpleeghuis. Ze gaan op huisbezoek bij ouderen en geven consulten aan huisartsen. Maar in de praktijk verloopt de bekostiging moeizaam. Waar lopen initiatiefnemers tegenaan?

13.00
Pauze
14.00
Lees meer Sluiten
Verzekeraar aan het woord: Geef ouderen zorg waar ze dat willen.

Zilveren Kruis vindt dat bij de zorg voor ouderen de patiënt centraal hoort te staan en niet en niet de instelling. Zorg moet op een verantwoorde en veilige manier kunnen worden gegeven op de plaats en de manier waar de patiënt er het meeste baat bij heeft. Daarvoor is het nodig dat aanbieders van zorg (kunnen) innoveren. Als aanjager van die verandering heeft Zilveren Kruis vorig jaar een aantal keuzes gemaakt die zijn samengevat in onze strategie om zorg veilig thuis te organiseren.

14.30
Lees meer Sluiten
4. Zorg op de juiste plek: papier is geduldig - nu de werkelijkheid!

Het toekomstperspectief  “Zorg op de Juiste Plek” beschrijft een noodzakelijke en door velen gesteunde nieuwe inrichting van de zorg in Nederland; Maar nu het op aanpakken aankomt wordt het lastig. Welke partijen nemen het initiatief, wie werkt tegen en waarom, wat moeten we doen om de doorbraak van de grond te krijgen, wat zijn de kansen en wat gebeurt er als het niet lukt en wat betekent dit voor de marktordening in de zorg?

15.00
Lees meer Sluiten
Ziekenhuisbestuurder aan het woord

Oudere patiënt verdient eigen afweging in behandeling

 • Moet alles dat kan ook daadwerkelijk altijd ingezet worden?
 • Naast behandelen is in de eed van artsen ook vastgelegd dat primair geen schade wordt berokkend
 • Alle wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen die daaruit voortkomen , zijn niet van toepassing op de oudere patiënt. Bij onderzoek worden 65 plussers uitgesloten zodat uitkomsten voor hen niet relevant zijn en qua uitkomsten en bijwerkingen negatiever uitpakken.

15.30
Pauze
16.00
Lees meer Sluiten
Ruisloze Ouderenzorg

Het zorglandschap verandert en de vraag naar zorg neemt alleen maar toe. Wat betreft ouderenzorg is  er zowel de noodzaak als de behoefte dat de zorg goed gestroomlijnd verloopt en er passende zorg wordt geleverd. Vanuit de Health Innovation School heeft het team Ruisloze Ouderenzorg door middel van Design Thinking, zowel  korte termijn als lange termijn oplossingen bedacht voor de problemen die er zijn en gaan komen. In beginsel richten wij ons op het optimaliseren van de acute zorg voor ouderen. Door het proces anders in te richten en slimme inzet van e-health, kan de juiste zorg op juiste plek geleverd worden en  kunnen we de ouderenzorg Ruisloos maken.

Wat u leert tijdens deze sessie:

 • Waarom nu de tijd rijp is om te veranderen en uit de silo’s te stappen.
 • Hoe je tot innovatieve oplossingen komt met “all the systems in the room”
 • Wat uit de proeftuin Ruisloze Ouderenzorg gekomen is.

16.30
Lees meer Sluiten
5. Gelukkig worden we oud

Gelukkig oud worden gaat om meer dan een lichaam zonder kwalen. Wie gezondheid wil bevorderen moet naar de hele mens kijken.
Als we kijken naar wat veel mensen gelukkig maakt dan is dat juist de verbondenheid met anderen.  De inrichting van de samenleving is daarom van grote invloed op de kans op een gezonde, gelukkige oude dag. In deze lezing verken ik welke beleidsomslagen nodig zijn als we niet het bestrijden van eenzaamheid of bestrijden van kwalen voorop staat, maar het vergroten van de kans op een gelukkige oude dag.

                              

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Meike de Jong

Dagvoorzitter

Meike werkt als presentator en redacteur bij RTL Nieuws. Daarnaast treedt ze sinds 2006 op als dagvoorzitter en gespreksleider, bij bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Ze wordt enthousiast van o.a.: economische ontwikkelingen & arbeidsmarkt, technologie & gezondheidszorg en transities in de zorg.

Sophia de Rooij

Lezing 1: Hospital At Home is samen werken aan samenwerken in de acute zorg voor kwetsbare ouderen 

Sophia de Rooij is internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater. Vanaf 2012 is ze hoogleraar ouderengeneeskunde en geriater. Ze geeft leiding aan het Universitair Medisch Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG (Groningen).
Het UCO houdt zich bezig met:

 • Patiëntenzorg
 • Het opleiden van zorgprofessionals (o.a. internisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en verpleegkundig specialisten)
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

De gezamenlijk gedragen visie is dat ouderenzorg uitgaat van de wensen en doelen van de individuele oudere. Het wetenschappelijk onderzoek van Sophia richt zich op verbetering van zorgtrajecten, dementie & delier, besluitvormingsprocessen en e-health (o.a. serious games en apps). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in co-creatie met ouderen, naasten en (zorg)partners.

Bianca Buurman

Lezing 2: Innovatie in de ouderenzorg; de Wijkkliniek (voorm. Het Buurtziekenhuis)

Bianca Buurman is hoogleraar Acute Ouderenzorg bij het AMC & de Hogeschool van Amsterdam en verpleegkundige. Zij onderzoekt het ontstaan van acute zorgvragen bij ouderen en bouwt met deze kennis aan duurzame acute ouderenzorg. Eerder ontwikkelde zij de Transmurale Zorgbrug, proactieve screening in de huisartsenpraktijk en nu de WijkKliniek. In al deze zorgvormen staan de wensen van ouderen centraal, wordt verbinding gelegd tussen de eerstelijn en ziekenhuis en wordt structurele bekostiging vanaf het begin meegenomen.

Nienke Nieuwenhuizen

Lezing 3: Samenwerkingen over grenzen; specialisten in de wijk

Nienke Nieuwenhuizen is specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Ze heeft als arts veel ervaring opgedaan in verschillende zorginstellingen en regio’s. Daardoor heeft ze een goed zicht op de verschillende manieren waarop de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio’s wordt vormgegeven. De rol van de specialist ouderengeneeskunde en de multidisciplinaire samenwerking met andere zorgprofessionals heeft daarbij altijd haar specifieke aandacht. Daarnaast is ze vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De rol van de professional in de kwaliteit van zorg en behandeling zijn daarin het belangrijkste thema voor Verenso. Niet alleen binnen de muren van het verpleeghuis, maar juist ook vanuit de vraag van de patiënt en zijn omgeving. Daarvoor zal er regionaal anders gewerkt moeten worden en is het belangrijk dat professionals in de hele keten elkaars expertise kennen, herkennen en erkennen.

Georgette Fijneman

Verzekeraar aan het woord

 Georgette Fijneman is directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en lid van het Comité van Aanbeveling bij de Stichting Leven en Financiën (LEF). Daarvoor was ze als onafhankelijk adviseur én vanuit verschillende directieposities betrokken bij grote transities in de financiële sector. Ze gelooft in de kracht van verbinding en zoekt bij voorkeur naar samenwerking. Ze studeerde Economie aan de Universiteit van Rotterdam.

*Foto gemaakt door Paul Tolenaar

Jeroen van den Oever

Lezing 4: Zorg op de juiste plek: papier is geduldig – nu de werkelijkheid!

Jeroen van den Oever (1959) is sinds 1989 op verschillende manieren betrokken geweest bij de dynamische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hij heeft gedurende 12 jaar  directieverantwoordelijkheid gedragen bij Nederlandse zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Ohra. Sinds 2009 is Van den Oever directeur-bestuurder van Fundis, een netwerkorganisatie van aanbieders van langdurige zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Hans Feenstra

Ziekenhuisbestuurder aan het woord

Hans Feenstra is voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis sinds 2009, met onder meer externe relaties als Santeon en STZ, HRM, Marketing & Communicatie in zijn portefeuille. Hiervoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Hans is verder onder andere lid van de Raad van Toezicht van Careyn, lid van het bestuur STZ (portefeuille Zorginnovatie) en lid Raad van Advies Famed. Hij begon zijn carrière als internist in het AMC te Amsterdam. Met Willem Wansink schreef hij in 2008 het boek ‘Zo gaat het in de Zorg’.

Pieter Hilhorst

Lezing 5: Gelukkig worden we oud

Pieter Hilhorst is politicoloog en publicist. Hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en werkt daarnaast als actieonderzoeker.
Pieter is initiatiefnemer van Amargi, een vereniging van mensen die zich willen bevrijden van geldzorgen.
Daarnaast werkt hij als publicist. Voor De Correspondent maakt hij een serie over sociale onzekerheid Naast zijn journalistieke werk schrijft hij ook voor theater.
Voorheen was hij wethouder Onderwijs, Financiën en Jeugdzaken in Amsterdam. Ook is hij lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam geweest. Daarvoor maakte en presenteerde hij het programma De Ombudsman van de VARA en was columnist van De Volkskrant. Over zijn politieke avontuur schreef hij De Belofte. Over macht, idealisme en politiek. De Belofte is genomineerd voor beste politieke boek van het parlementaire jaar 2015-2016. (www.pieterhilhorst.nl)

Najla van Veen - Mirzakhyl

Ruisloze ouderenzorg

Najla van Veen – Mirzakhyl (MSc) is beleidsadviseur acute zorg en heelkunde in het HagaZiekenhuis. Daarnaast is zij actief lid van de Jonge Zorgdenktank, die als doel heeft om door innovatie eigen werk en zo de zorg in Nederland te verbeteren. Haar achtergrond als verpleegkundige en docent, zorgen ervoor dat zij met creatieve oplossingen komt voor problemen uit de dagelijkse praktijk. Met de projectgroep van de Health Innovation School  heeft zij innovatieve oplossingen bedacht voor ouderenzorg.

Marije Hilhorst

Ruisloze ouderenzorg

Marije Hilhorst, is huisarts, met een voorliefde voor innovaties. Via de Werkgroep zorg 2025 is zij betrokken geweest bij het schrijven van visiedocumenten over de zorg van de toekomst en hoe de zorgprofessional zich daar op dient voor te bereiden. Ze volgt de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de veranderingen in de zorg op de voet. Met de projectgroep van de Health Innovation School  heeft zij innovatieve oplossingen bedacht voor ouderenzorg.

Dini Eekhuis

Patiënt aan het woord

Sinds 1981 zetten de WOUW-vrouwen zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Dat doen ze met veel plezier, energie en een maatschappijkritische blik. Een aantal Wijze Oude Wijven maakten deel uit van het ouderenpanel in Amsterdam  en dacht mee met het nationaal programma ouderenzorg.  Zij verwoorden hoe ze zelf de regie houden over leven en zorg. Natuurlijk vertellen ze ook hun ideeën over wat er beter kan.

Datum & Locatie
12 oktober 2018

Hotel Utrecht (van der Valk)
Winthontlaan 4 -6
3526KV Utrecht

Tarieven
Deze editie is uitverkocht. De volgende editie is in maart 2019. 

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort? Stuur een mail naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Direct aanmelden >>

Voor wie?
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Dit congres is geaccrediteerd door het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) voor 5 punten, Algemene scholing cluster 1, 2 en 3.

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Heeft u vragen over:

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eefje Korten (event coördinator)
T: 030 – 638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.